Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. J2N. 194. 1878. iGT,” BUITENLAND. BINNENLAND- ïrens. r-Kernils, king der vol- i, van hetgeen kennis gege- iocieteit, wier an de Directie tentie volgen i waarom dit lat de Loten VEEN. erf. 10CHE en HOLM, Buiteiilaudsch Overzicht. Vr(|dag 1 November. Co. J worden N. .aroche >ote iwakte, GOUDSCHE COURANT Dinsdag 'BUN. i Vergadering den WelEd. SRVERWI8- f HEDEN r Apotheker nda. t 194. delen, als iemediëu EAPEL- ebruiken, dat door id wordt de Poin te geren, ht; want siju, ook venals ia eljjk; de lüd ab iddel be- bij bet itlrcM" Richter'e in Jn»co Zeist. reike door nlIH. Ge- n algemeené ys ver tering, retelling na re gevolgen. adingBÜHR rit wjj tot Vrg aan H. L. gelyk De Oosienrijksche Minister De Pretis kan het met de constitutioneelen nog niet vinden en zijn voor nemen om een ander ministerie te maken schijnt opgegeveuhet oude Ministerie zal waarschijnlijk blijven, totdat de Bosnische quaestie in de Delegaties is beslist, of liever door Andrassy klaar gespeeld. De houding van Rusland, de verwarring in Turkije komt de politiek van Andrassy zeer te stade, want hij kan daaraan een gewichtig motief ontkenen voor zijn staatkundezonder Bosnië, kan hij beweren, wordt Oostenrijk bedreigd door het Punslavisme. Te Pesth is Tisza weder geheel meester van den toestand eu noch in hel Lagerhuis, noch in de Delegatie dreigt Andrassy direct gevaar. De Duitsche socialistenwet schijnt door de regee- ring inderdaad met groote gematigdheid te worèlen toegepast en tevens staat haar blijkbaar voor den geest, dat het niet uitsluitend bij zulke voorzorgs maatregelen kan worden gelaten. In het centraal blad van de Duitsche werkliedenvereenigingen komt eene uitvoerige rede voor van dr. Max Kirsch, waarin het vaste vertrouwen wordt te kennen gegeven, dat deze vereenigingen niet van bedoelde wet zullen hebben te lijden. De minister Eulenburg heeft dr. Max Hirsch persoonlijk gezegd, dat vervolging van onze vereenigingen geenszins in de bedoeling lag en de geheele Pruisische politie aanschrijving heeft om in dien geest te handelen. Zoodra sociaal-democraten lid worden van bedoelde vereenigingen hebben ze slechts eenvoudig zich te ontbinden en zonder deze gevaarlijke personen opnieuw te vereenigeu. Dr. Max Kirsch doet ten slotte uitkomen, dat het niet vol doende is, zich alleen tegen zulke overrompeling te vrywareu, maar thans ook de vereenigingen meer dan vroeger behooren te beproeven, de taak, waaraan zij zich wijden, te volvoeren. De Fransche Kamers werden Maandag heropendin de Kamer legde de Minister van binnenlandsche zaken van de bij de wel geoorloofde kerkelijke Dat zal weer klachten geven over de De beraadslaging over de begrooling zal waarschijnlijk niet voor 10 November hem in 1867 op zijn reis naar Parijs vergezelde, bij zich ontboden, waarschijnlijk ook met oog op de verdediging. Omtrent den opstand in Macedonië wordt gemeld, dat het aantal opstandelingen uit 20.0U0 goed ge wapende en behoorlijk van munitie voorziene Alba- neezen bestaat, zoodat het niet zoo gemakkelijk zal zijn hen spoedig tot onderwerping te brengen. weer teruggeroepen. De maar, naar te oordeelen, aan besteed. Het verslag op de Indische begrooting is, wat vorm eu bewerking betreft, een meesterstuk. Er behoort niet alleen talent, maar jeugdige kracht toe om uit den chaos van zooveel meeniugen en gevoelens nog een leesbaar stuk te voorschijn te brengen maar over beide beschikt de nestor van de griffie van de Tweede Kamer: de heer Veegens. Wie zou ooit op het denkbeeld komen, dat dit stuk bewerkt was door een zes-en-zeventigjarigen grijsaard z/Ook de inhoud van het stuk is belangrijk, maar weinig konkludênt. Over het grootste vraag stuk van den dag, de regeling van de financiële verhouding tusschen moederland en koloniën, schij nen drie meeniugen in de Tweede Kamer lijnrecht tegen elkaar over te staan, nl. 1°. de voorstanders van het behoud van eenheid van financiën, 2®. de voorstanders van scheiding met de reserve dat Nederland zijn lust om excedeuten uit Indië te trekken voortaan ook niet geheel zal behoeven te bedwingen, 3°. de voorstanders van absolute schij- diug. Mag men op het verslag afgaan, dan is de tweede rubriek bet talrijkstmaar het is wel ecus meer gebleken, dat de beslissing anders uit viel dan een voorloopig verslag deed vermoeden. In elk geval zal ditmaal de beslissing niet lang op zich laten wach ten; want de minister van koloniën heeft reeds een wetje tot regeling van de financiële verhouding toegezegd.” Bij den uitgever J. H. de Bussy te Amsterdam zal verschijnenDe Indische Gids, Staat— en Letter kundig Maandschrift. Dit Tijdschrift beeft zijn ontstaan te danken aan een vereeniging van verschillende in Nederland en Indië gevestigde personen, die de wensohelykheid ge voelen, dat er krachtige pogingen Worden aangewend om vooral in Nederland de dbg zeer beperkte kennis van Indië te’ vejgrooten, en de verflauwde belang stelling aangaande Indië te verhoogen; daardoor, meenen zy, moet de 'toestand vau Indië verbeteren en de band tusschen moederland en kolonie hechter worden. De Indische Gids zal in élk notnmer zooveel mugelijk - do volgende zeven rubrieken bevatten: OonpronV- een lyst over i vereenigingen. vervolgingen der Kerk. kunnen beginnende rapporten moeten eerst gedrukt worden- Omtrent den staat van zaken tusschen Engeland en Afghanistan is weinig te melden. Tot den oorlog is besloten en de leenroerigen uit den Pundjab stellen hunne troepen ter beschikking van de Eugelsche regeering. De R idjahs an Puttecale, Jheend, Nar bah, Kapoorthella en Fureedkote (Eugelsche spelling) zijn, volgens de berichten, vol geestdrift en de Nabub van Bhawulpore heeft niet alleen zyn geheele leger, maar de hulpmiddelen van zijn geheelen staat der regeering aangeboden. Voor Engeland zijn dit verblijdende verschijnselen, in zoover het voorloopig eene groote bezorgdheid wegneemt. Voorloopig, want kan alles verkeeren, in Indië geschiedt dit spoediger dan elders. De zendeling van den Onderkoning, Nabab Gholam Hussein, is te Simla aangekomen en men verwacht nu spoedig nadere bijzonderheden te vernemen omtrent zijne zending en de hulpbronnen van Afghanistan. Tot dusver wordt dienaangaande nog niets mede gedeeld. De officiëele oorlogsverklaring is nog niet uitgevaardigd, maar men verwacht die binnenkort, ofschoon toch, naar het schijnt, de eigenlijke oorlog pas in het voorjaar zal beginnen. Wel wordt er blijkbaar over gedacht, om de voorhoede reeds in November te doen oprukken. Dan zullen zeker eenige van de belangrijkste punten worden bezet. Terwyl, zooals uit Londen wordt gemeld, de Eugelsche Regeering bevel heeft gegeven, dut, met het oog op alle mogelyke eventualiteiten de vloot weder naar de Prinsen-eilauden moet vertrekken, neemt de Turksqhe Regeering krachtige maatregelen trt verdediging van Kunstantinopel, waartoe de Sultan Osman Pacha heeft uitgenoodigd zijn bijstand aan Baker Pacha te verleeneu. Weldra zullen de werk zaamheden een aanvang nemen. Ook heeft de Sultan den commandant der Fransche genie Dreysse, die directie van de Salon des Variétés, N. Judels en Louis Bouwmeester, ontbonden. (A. AT.) Naar aanleiding van het besluit van den minister van financiën, waarbij den brievenbestellers, op staffe van schorsing, voortaan verboden wordt zich aan de huizen der ingezetenen aan te melden met den traditioneelen wensch ^pleizierige Kennis" of //gelukkig Nieuwjaar// neemt een inzender in het Nieuws van den Dag het voor deze ambtenaren op. Voor den goeden gang van zaken vindt hij 's ministers voorschrift zeer goed. ’t Vragen vau fooien en ’t wachten er op veroorzaakt oponthoud in de gere gelde bestelling der brieven. Doch, zegt hij, wie in deze met de traditie wenscht te breken de brievenbesteller zeker niet omdat hij uit nood vraagt, hoezeer *t ook zijn trots kwetst, dat hij als staats-beambte zijn toevlucht moet vinden in het ontvangen van gelden, hem goedwillig door de bur gerij geschonken. Van nabij is hij bekend met den toestand, waariu brievenbestellers verkeeren, en weet dat hunne tractementeu ongeevenredigd zijn aan hunne behoeften en vooral aan hunne werkzaamheden. Hij zou ’t besluit van den minister, dat bepaald in het belang van het correspondeerend publiek is, gaarne gevolgd zien door een resolutie om de brievenbestellers van staatswege schadeloos te stellen voor het gemis der gelden, die hun ’t //Kermis- en Nieuwjaar wen- schen" opbrachten. Met 1 November a. s. zal de heer dr. Ph. R. Hugenholtz te ’s-Gravenhage optreden als secretaris van de Vereeniging //Volksonderwijs" in de plaats mr. A. Kerdijk. Uit Gravenhage wordt aan de Zutphensche Cou rant geschreven: »Ben ik goed ingrlicht, dan wordt de Tweede Kamer tegen 13 November verslagen verschijnen nog niet vlug, het verslag op de Indische begrooling wordt er dit jaar bijzonder veel werk GOUDA, 31 October 1878. Dinsdag en Woensdag werden de Acte-examens Middelbaar Onderwijs te ’s Hage voortgezet. Toegelaten werd o. a. de heer A. Demmers, alhier, voor geschiedenis. In de vroeger in dit blad vermeldde zaak van A. R., die door de Rotterdamsche Arrondissements- Recbtbank van rechtsvervolging werd ontslagen is door het O. M. te Rotterdam hooger beroep aan- geteekend. De behandeling voor het Gerechtshof te ’s Graven hage is bepaald op Dinsdag 12 November e. k. - j Woensdag 6 November e. k. heeft eene verga dering van de Debatiug-club plaats. Als sprekir zal dun optreden de heer J. Loog- man, die zal handelen over het Socialisme. De volgende stelling zal daarbij worden verde digd Hel Socialisme is oudalleen zijn hedeudaagsche vtrachyniugsvorm en grondslag is nieuw. Gisteren middag had ten stadhuize te Amsterdam, onder voorzitterschap van jbr. mr. C. J. A. den Tex, een voorloopige bijeenkomst "plaats tot het beramen taa plannen voor bet geven vun een blijk van belang stelling ter gelegenheid van het aanstaand huwelijk des Konings. Besloten werd de leden der voormalige commissie uit de hoofdstad voor de feesten ter gelegenheid van ’s Konings 25jarige regeering op ie roepen tot eene vergadering op a. s. Maandag tot het ontwerpen van definitieve plannen. (A. v. d. D.) - De Commissaris des Konings in deze provincie, bracht heden een bezoek aan de gemeente Wad- diuxveen. Woensdag ochtend is te Nieuwerkerk a/d IJsel een sjouwerman dood aan den dijk gevonden. Zijn dood is het gevolg van overmatig gebruik van sterken drank. Door ingelanden van den polder Houaard (gemeente Haastrecht) is met aldjemeene stemmen benoemd tot Polderschout de heer D. A. Dupper en lot Pol dermeesters de heeren P. van Vliet en C. Mulder. Door ingelanden van den polder Groot Keulevaart (Gemeente Haastrecht) is met algemeene stemmen benoemd tot Polderschout de beer B. Smit en tot Poldermeesters de heeren H. van der Sprong en J. Brouwer de Koning. Door ingelanden van den polder Klein Keulevaart (gemeente Haastrecht) is met algemeene stemmen benoemd tot Vertegenwoordiger de beer E. Boere. Met kracht worden door den Nederlandschen Rhynspoorweg de voorbereidende maatregelen voort gezet om de opening van bet vrachtgoed» renverkeer op de lijn LeidenWoerden op 1 December a. s. mogelijk te maken. Op de stations Bodegraven, Alpben en Leiden zullen goederenloodsen worden opgericht. Dinsdag ochtend zyn twintig werklieden, uit verschillende deelen van Nedeiland, naar Parijs vertrokken ter bezichtiging Van de tentoonstelling. Zij zijn daartoe door de bijdragen van particulieren* die door de bekende commissie werden ontvangen, in staat gesteld. Judels, de meest bekende en gevierde van alle Hollundsche komieken, zal hét tooneel verlaten en zich aan een welverdiende *ust overgeven. Dientengevolge is ook met pritno Mei 1879 ds

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1