mt; Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, o 1878. N? BUITENLAND. BINNENLAND- VEHEZEZIIGEIT. Woensdag 6 Noverater. - erens. No. f48. nu, f E N bij Builenlandsch Overzicht. 15. van f36 ifflessoben, oerzonden. Bindt.’' "ERF mt 194, '8 worden GOUDSCHE COURANT ,n dOT reriai- tERVERWIg- af HEDEN le deelneming jedn al In lor gun- en alle londheid 'krijgen, liidat aij jeproefd tot den Frank» icna ge- maaadw i berrljd- jid.vdiór dit xlj ara wor» meeren, ient de len per- bij Mm old. De ebt ra» er ver» ian een lijn eta» gepaste reapon- N40 JAREN overbodig. :tenr, jF oven Commu ting kan wor- lan NA VIJF jende Broeder die zich ah onbezoldigde adviseurs aan de menigte hebben opgedrongen Eenige jaren heeft in ons district een centrale kiesvereeniging bestaan, die door verschillende omstandigheden is te niet gegaan. Wel bestaan in onze gemeente kiesvereenigingen, maar deze staan in geen betrekking met de kiezers in de andere gemeenten van ons district, en nu kon zich bij een verkiezing het geval voordoen dat of de kiezers uit de buitengemeenten de ge hoorzame volgers zijn van een onzer kiesvereeni- gingen of dat zij eeu zelfstandig candidaat stellen, en zoo door de stemmen te verdeelen eeu ongewenschten candidaat de overwinning zien behalen, In den vrede moet men zich tot den oorlog voorbereiden, zegt de spreukis die ook hier niet van toepassing? In het volgende jaar zullen weder verkiezingen plaats hebben; moet een poging om dit gevaar te ontwgken eerst gedaan worden, als de stembrieven reeds aan de kiezers zijn bezorgd, of is het in ons district niet mogeljjk om tot samenwerking te komen, bijv, zooals men dat sedert eenige jaren in het kiesdistrict Dordrecht doet? In verschillende gemeenten van dat district bestonden kiesvereenigingen. Begeerig om een goede keus te doen, en verdeeldheid ouder gelijk gezinden vreezende, heelt men een poging be proefd om tot overeenstemming te komen zon der daarom ieders vrijheid te belemmeren, en hierin is men, althans tot nu toe,vrij wel geslaagd. Wanneer een verkiezing vóór de Tweede Kamer moet plaats hebben, vergaderen de ver schillende kiesvereenigingen en iedere vereeni- ging stelt een drietal personen, die men geschikt acht de vacature te vervullen. Daarop wordt door de voorzittende afdeeling, die jaarljjks verandert, een centrale vergade ring van afgevaardigden uit alle vereenigingen belegd, óp die vergadering worden de ver schillende drietallen ter tafel gebracht, de ver schillende caudidaten worden besproken en ein delijk wordt overwogen en beslist welke can- didatnnr, naar de meening dier vergadering, de meeste kans van slagen heeft. Van het be handelde geven afgevaardigden in de verschillende vereenigingen verslag, waarna die vereenigingen zelfstandig den candidaat der vereeniging stel len, zonder gehouden te zijn om het praeadvies der centrale vereeniging op te volgen. Daardoor wordt een eenheid verkregen zon der dat de individueele vrijheid aan banden wordt gelegd, daardoor wordt voorkomen, dat de eene gemeente over de andere heerschappij voert. Zou iets dergelijks ook in ons district niet mogelijk zijn, wanneer de verschillende bestaande en nog op te richten kiesvereenigingen van ge lijkgezinde kiezers zich op dergelijke wijze met elkander in contact stelden? Wel worden door zulk eeu. inrichting niet alle gebreken van ons kiesstelsel weggenomen, wel bljjven oo]c dan nog vele kiezers te huis of zeilen op het kompas van anderen, maar toch is aan allen de gelegenheid geboden om deel te nemen in het stellen der candidates. Aan de invloednjke kiezers der verschillende genreenten zjj dat denkbeeld ter overweging aanbevolen! L- De Engelsche regeering heeft Weder een van die besluiten genomen, welke van ïooveel weifeling en wankelmoedigheid getuigen, dat selfs de vurige be wonderaars van Lord Beaconsfield allengs huü ver- trouwvn in zijne ilMisiUttHswgiheid verliezen. Do regeering van het moederland heeft de Indische regeering bevolen, nogmaals een gezant naar den Emir van Afghanistan te zenden en wel met een ultimatum, dat de voorwaarden bevat, waarop de vrede alsnog kan worden gehandhaafd. Men zegt dat de Indische regeering en vooral de landvoogd Lord Lytton tegen dezen maatregel heeft geprotes teerd en alleen gebukt heeft voor het bepaalde bevel van het ministerie. Op zich zelf is een stap als die van het gouvernement niet af te keuren, maar na zooveel geschreeuw en de uitdagende houding te^j^xver den Emir en Rusland, kan deze houding niet anders dan een ougelukkigen indruk maken. De heer Gladstone heeft in eene groote redevoe ring weder de politiek der regeering afgekeurd. Het geschiedde op eene groote vergadering in Wales. Van alle zijden van het land waren de liberalen op gekomen. Groote triomfbogen waren in Rkyl opge richt en ze droegen tot opschrift: waan Gladstone, den. vriend van het volk". De hertog van West minster, het hoofd der liberale pairs van Engeland, begeleidde den heer Gladstone en zat aan zyne zijde en lord Richard Grosvenor stelde de volgende een stemmig genomen verklaring voor: Z/De gevaren; waardoor ons land bedreigd worden, dank zij het ongrondwettig en roekeloos gedrag der tegenwoordige Regeering, maken het meer en meer onontbeerlijk om eendrachtig al hun krachten in te spannen, ten einde met goed gevolg zich tegen een staatkunde te verzetten, zoo noodlottig voor hun bsste belangen en zoo vernederend voor de eer van het land." De behandeling der begrootiug kan in de Fransche Kamers kort duren, want de Ministers zijn het op alle punten met de b^grootiugscommissie eeiis; op timisten berekenen, dat de zitting der Kamers den 5 of 10 Drceifiber zal kunnen worden gesloten het vooruitzicht op etli republikeinsche meerderheid in den Senaat maakt dit doenlijk. De Duitsche Keizer zal 5 December feestelijk te Berlijn worden iugehaaldde begroeting namens de hoofdstad zal plaats hebben door den nieuwen burgervader Forckenbeck, die waarschijnlijk daarmee zijn burgemeestersloopbaan zal openende benoe ming vah Forckenbeck is intusschen nog altijd niet bekrachtigd. Met niet geringe bevreemding heeft men opgemerkt, dat onder de verboden socialistische geschriften er geenc tsaren van de band van Lassalle, zoo meldt men uit Berlijn aan de Weier-Zeitung. Het jongste besluit van den president van politie in de hootdstad.heeft daaraan een einde gemaakt. Op de lijst der verboden ge schriften komen er zes voor van dien voormaligen leider der socialistendaarenboven werden nog zes andere geschriften op de lijst aangetroffen. Te Darmstadt zijn vijf socialistische vereenigingen opgehevtu en de gelden, die in de kas werden gevon den, zijn ijl beslaggenomen; wijders is te Barmen- Elb* rfcldt een socialistisch orgaan in beslag genome» en te gelijkertijd verboden. De rijksoomiuissio van appèl in zake de socialistische aangelegenheden is op den laatsten dag der vorige maand geïnstalleerd. De minister van binnenlandsche zaken, de heer Zu Eulenburg, beeft tevens bij di,e gelegenheid het praesidium aanvaard. Naar men vei'-» zekert, zyo bij de commissie reeds verzeheiden zwareii ingediend. Van liberale zijde is een lijst opgemaakt van de stemmen, bij de laatste Rijksdagsverkiezing ohgebracht; die cijfers zijn merkwaardig; wij laten zo hiefvolgeu met bijvoeging van het cijfer, dat bij dè vorige verkiezing werd bereikt: nationaal-liberalen 115,835 (777,7 15); conservatieven 588,180. (390,908); Ryks- party 480,078 (286,409); liberale wilden 117,^05 (115,440); Fortschrittsparty 282,830 (263,312); Cen trum 775,436 (751,686); Polen 200,554 (319,159); Bociaal-demoeraten 184,434 (206,386); volkspartij 12,682 (10,329); particuluristeu 113,703 (96,385); protestparty (Eteussera en Denen) 18,403^ (12,'802)'. GOUDA, 5 November 1878. Voor de akte in de vronwèlqke lumdwkrd «neten ginerou io ’e-IIttge lï «andidaten geexttmmeerd. Bereid u in den vrede tot den strgd, is een oud spreekwoord, en van daar worden jaarlijks door ons aanzienlijke sommen opgebracht om ons gereed te maken voor de dagen van strijd. Oorlog en marine vorderen bij voortduring hoogere sommen, levendeen doode strijdkrachten moeten bij voortduring verbeterd worden en die verbeteringen eischen geld, veel geld. Maar hierover wilde ik ditmaal niet schrjjven; van tijd tot tijd wordt een andere strijd ge voerd, de wapenen van oorlog behoeven daartoe niet gescherpt te worden, forten en raintoren- schepen zijn daartoe niet noodig, dooden heb ben wij althans niet te betreuren en bet Roode Kruis” behoeft geen dienst te doen. De stembus roept ons somtijds, om onze stem voor onze vertegenwoordigers uit te brengen. Is die tijd gekomen, dan heerscht er drukte en gewoel, iedere partij tracht zich de over winning te verzekeren en de middelen die daartoe aangewend worden, zijn niet altjjd goed te keuren. Intusschen, de meerderheid is ver kregen, de strgd is beslist en alles keert weer tot rust terug tot de tjjd der aftreding weer daar is en alles opnieuw in beweging gebracht wordt, om de overwinning te behalen. Koevele jaren reeds zjjn de burgers opge roepen om hun vertegenwoordigers te kiezen, hoe dikwgls is reeds de noodzakelijkheid ge bleken om geschikte vertegenwoordigers af te vaardigen en' toch boe weinig belangstelling of liever hoe weinig kennis bestuurt die keuze. Hoevele kiezers moeten naar de stembus ge dreven worden om iemand te kiezen die hun geheel onbekend is, van wiens beginselen zij niet het minste weten, op wien zij alleen de stem uitbrengen omdat mjjnheer A. of mijnheer B. gezegd heeft dot die candidaat zeer geschikt is en van zgn benoeming het wel of wee van het geheele land afhangt. Dikwijls zgn reeds middelen aan de hand gedaan om hieri i verbetering te brengen. Ver minder het getal kiezers, is gezegd, en de over- blyvendeu zullen meer belangstelling tonnen, ontneem bet kiesrecht aan ben, die door hun onbekwaamheid of hun onverschilligheid niet waardig zjjn het te bezitten en men zal meer belangstelling mogen verwachten. Geheel ver keerd, wordt van eeu andere zjjde beweerd. Breid integendeel het getal kiezers uit, voer het algemeen stemrecht in, dan eerst zal men in waariieid van volksvertegenwoordigers kunnen spreren. Daardoor zul de belangstelling toe nemen en de verkiezing zal zuiverder de opinie des Volks teruggeven. Tusschen de beide uiterste partijen is een midden-partij, die wel aan vele kiezers het kiesrecht wil ontnemen, omdat zjj de bekwaamheid missen om daarvan gebruik te maken, maar dit recht daarentegen verleenen aan velen, die daarop door hun ont wikkeling en positie in de maatschappij sa»* spraak kunnen maken, doch niet de gevorderde som als belasting opbrengen. Geen verandering schjjnt echter mogeljjk zonder dat de grondwet 'gewjjzigd wordt, en hoewel sedert 1849 verscheidene leemten en gebreken zgn aan het licht gekomen, schgnt daaraan vooreerst nog niet te denken. Maar moet nu daarom alles bij het oude bljjven? Is het daarom noodig dat slechts enkelen de keuze doen voor biet gehfeele district en alle andere kiezers somtgds met tegenzin die keuze bekrach tigen? Kan men iemand, die op zulk een wjjze ge kozen ia, en hoe dikwgls gebeurt het, een volks vertegenwoordiger noemen, is hg niet veel meer de afgevaardigde van een klein aantal personen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1