Hida, Nieuws- en Advertentieblad w Gouda en Omstreken. kuh iïl» tra-, 14. 1878. BUITENLAND. LOT," BINNENLAND- N? 2216. i\g 19 4. srens. o, KT. >rdr s Buitenlandse!! Overzicht. s worden ADRES- verzocht, ints, vóór jr. B. VAN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één-uur des namiddags van den dag der uitgave. GOUDSCHE COURANT zich bjj het tfKWAJ*. 4.— 8— ERVERWIS- tf HEDEN irtaur, DNDIJR, ccretaria. tl Mei 1879. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De pr(js per drie maanden is f 1.75, franco per post f 2. I 1G te Gouda, 1ENSDAG 6 acht ure, in waarden iig- it 194. 4 DER 1878, Mevr H. INST VöLL- e Gézond- topfranco khandel te jonden. Te oordeelen naar de correspondeutiën uit ludië in de Engelsche bladen, wordt de iaatete maatregel der regeering tegenover den Emir van Afghanistan aldaar heftig afgekeurd. Vooral de Timet die doorgaat voor het orgaan ran den gouverneur-generaul ia scherp in zijne uitdrukkingen. Oeenerlei succes is er op te wachten en alleen sal de Emir worden over tuigd van de zwakheid van Engeland in den strijd tegm Rusland» invloed. Intusscheu gaat men in ludië voort met het nemen van maatregelen roor den aanstaanden veldtoeht, die natuurlijk thans tot het volgende seizoen wordt uitgesteld. Uit Frankrijk verneemt men voorloopigë opgaven omtrent den uitslag vau de verkiezing van gedele geerden by de senaatskeuzen. De republikeinen be weren zeker te zijn van eeue aanwinst vau 36 leden, een cijfer, dat wel wat ruim berekend ie met het doel om de weifelaars, die gaarne steeds met de meer derheid medegaan, over te halen de zjjde der republiek te kiezen. Toch mag men met grond verwachten, dat de meerderheid iu het hoogste staatslichaam van rechts naar links zal worden verplaatst. De oppositie in de Kamers schijnt nu geen be sluit genomen te hebben omtrent haar houding blijkbaar 'is zij het er niet over eens of rustig af wachten dan wel krachtig optreden haar zaak bjj de aanstaande senaatskeuzen het best zal bevorderen. Ondertusschen brengt de Cassaguac op eigen gelegen heid telkens opschudding en woelige tooueelen in de kamer te weeg. Uit Zwitserland wordt geklaagd, dat in de aan Duitscbland grenzende kantons thans vele Duitsobe leegloopers rondzwerven. Mèerendeels zijn het werk- - lieden zonder werk en socialisten. Velen hebben geen papieren of middelen van bestaan en worden door de bevoegde macht weder over de grenzen gezet. De nalatenschap van den kouing van Hanover schijnt niet te zijn medegevallen, zoodat de erven misschien genoodzaakt zullen zijn tot eene schikking met Pruisen. Men beweert, dat daarop ook sterk wordt aaugedrdbgen door het Engelsche hof eu de reis van den afgevaardigde Windhorst (Meppen) naar Weeneu, daarmede iir verband staat. Het gevolg zou dan grezen, dar het zoogenaamde - Welfenfonds aan de familie ward - nitgekeerd en vóórziende, dat- het daartoe komen 'zal, heeft, zegt men, de minister van financiën reeds besprekingen gehad met den minister van staat. Men weet, dat de zaak ook in verband staat met de verloving van den hertog van Cumberland ,en prinses Thyra. Het Pruisische deficit op de begrooting van *79 zal hoogstwaarschijnlijk worden gedekt door een leeuiug ten bedrage van 60 it 70 millioen mark. Het gerediteljjk' -onderzoek in de zaak van den Spaanschen Koningsmoordenaar is afgeloopen en men verwacht spoedig den eisch van het O. M. De be schuldigde is drie dagen lang door een, paar genees- heeren waargenomen, maar men heeft geen sporen van krankzinnigheid bjj hem kiinnen ontdekken. Vau medeplichtigen blijkt diet. Oliva is voortdurend op geruimd. De crisis in Oostenrijk-Hongarijc vordert langzaam en hast verhoudingen hl jjven - groot. De commissie GOUDA, 7 November 1878. Dinsdag werden te *s-Hage 14 cmdidaten ge ëxamineerd voor de acte als hulponderwijzeres. 1 j 1 trok zich terug. Er werden 5 afgewezen en 8 (oegelaten, waaronder behoort mej. B. van Steeden, uit den Oostenrjjkscheu rijksraad, die met dat doel benoemd is, heeft een ontwerp-adres aan den keizer voorgesleld, dat zeer vijandig luidt tegen de poli tiek van graaf Andrassy. Er wordt in gezegd, dat de vertegenwoordiging hoopt, dat men in buiten- landsobe zaken geen stap zal doen vóór het Ber- lijnsohe tractaat aan het oordeel der kamer is onder worpen, en dat zij den keizer verzoekt rekening te houden met de ongerustheid, die zich vau de bevol king heeft meester gemaaakt, toen zij de regeering, zonder de wettige vertegenwoordiging des volks te raadplegen, een weg zag inslaan, Waarop allerlei ver rassingen en onbekende gevaren haar konden bedrei gen. Men gelooft, dat dit adres met groote meer derheid Zal worden aangenomen. In berichten uit Bome wordt gesproken van het plan van den Paus om in overleg met Curci den Katholieken vrijheid te geven, zelfs ben aan te moe digen aau den politieken strijd deel te nemen. Wan neer men hierbij in aanmerking neqmt, dat het kiesrecht in Italië zal worden nitgebreidj dan kan men ver wachten, dat over eenigen tjjd ook in de Italiaau- sche Kamer een clericale minderheid zal optreden en daarmee een bind gemaakt worden aan de hoogst eenzijdige samenstelling van het Parlement. waarna er debat was toegelaten over de besproken quaestie. Meestal een enkele uitzondering daar gelaten kwam er van dat debat weinig,- daar de hoorders er zich meestal toe bepaalden een enkele vraag in het midden te brengen en eigenlijke dusenssie achterwege bleef. Velen vonden het te gewaagd als leeken in het strijdperk te treden met een deskun dige, die vooraf zijn onderwerp van alle kanten had bekeken en bestudeerd. Thans heeft het bestuur daarin verandering ge bracht. Het heeft een aantal punten, zeer geschikt^. om besproken te worden, aan de leden doen bezorgen en nu is de bedoeling om die punten door de leden zelve te doen behandelen op de gewone vergaderingen. Het nut van een dergelijke bespreking vilt in *t oog. Het is te hopen dat daarvau een ruim gebruik zal wórden gemaakt. Alleen de leden der Afdeeling echter zoowel dames- als heerenleden kunnen deze vergadering bijwonen. Zjj die als lid willeu toetrtden, kunnen zich daartoe opgeveu bjj den secretaris der Afdeeling, den hoer Cu. Thim. De kerkeraad der Hervonpde Gemeente te Boskoop beeft, naar aanleiding van^e desbetreffende aanschrij ving der Synode, beslotedrach tot de hooge regeering te wenden, met verzoek om maatregelen tot beper king van het misbruik van sterken drank. Het verroer langs den Nederlandschen Rhjjn- spoorweg heeft gedurende de maand October 1878 i opgëbraoht aan reizigers: f 165.123.aan goede ren: 72.644.aan direct verkeer van reizigers eu goederen: 193.76».— Te samen ƒ431.530.— Sedert 1 Mei 1878, was de opbrengst van reizigers en goederen 2.7'56.802,— De gemeenteraad van Aarlauderveen heeft aan den secretaris jhr. W. van Loon Jz., op zijn verzoek, cmtslag verleend. Op de aanbeveling -van-Burg, en Weth, ter voorziening in de vacature, zijn geplaatst de heëren G. F. J. Tydeman, van Rotterdam en G.-C. B. Suriogar, van Leiden. Men schrijft aan bet Dagblad uit Alphen Iu spijt vau de elkander bjj korte tueschenpoozen opvolgende berichten vau déraillementen; moedwillige versperringeu eu meer vau dien aard, Mie worden uitgedacht en verspreid,-neemt het ■personenverkeer laugs onzen spoorweg Leidetr-a»Woerden van dag tot dag toe, zoodat het reeds evrjj aansiehljjlr heéten mag. Ook al die vreeseljjke voorspellingen wmtrqnt de Di rectie van den Ned. Rhjjnspoorwcg lossea aioh op in een prompte en civiele bediening, Vtie geen plaats voor- rechtmatige klachten laat.' 1 Onze Burgemeester beeft eeaHwaalftaligroudeige- naren, eu daaronder verscheiden pruttelaars» eeu eento klasse ridjo over den - nieuwenweg laten maken, eu het was dien heeren aau-te zian, dat «Caich over wonnen gaven. i Zoo zal van lieverlede alle tegenstand zich wel oplossen in.' zjj het ook primitief onwillige, mede werking en het denkbeeld vau mr. Ameshoff, dat dn lijnen HaagGouda en Leiden—Woerden nevens elkaar bestaan kunnen, is op-.weg om verweecnljjkt te worden. 1 Men zorge echter vooral voor ee#-laag tarief, hét ge «pon Vs om op die gewone waut op dat puut hebbeu. de stoomboCten de Heden voordracht hield, I Ook do constructie van den wsg blijkt stevig te A m I Z J 5 aits-Albums, teute et de alhier. - In de zitting der Rotterdamacbe Arr. rechtbank van Dinsdag stonden o. a. terecht W. de H, wonende alhier beschuldigd ran hoon. Eisch 10.boete of 3 dagen gev. D. v. V., bouwman te Nieuwerkerk a/d IJsel, beach, van mishandeling. Eisch 15 dagen gev. cell, en f 8.boete of 1 dag gev. cell. F. K., wonende alhier, beach. van het slaan van een bedienend beambte. Eisch 8 weken.ger. cell. In bovenstaande zakeh over 8 dagen uitspraak. Het vervoer van passagiers op de Ijjn Leiden— Woerden is buiten verwachting groot cn ook dat van vee eu goederen is van dien aard, dót er de este verwachtingen van schijnen te mogeu worden ge koesterd. (U. D.) De tweede kamer is bijeengeroepen tegen Diusdag den 19den dezer, des namiddags ten 2 ure. Wjj kunnen thans met -zekerheid mededeelen dat Z. M. de Koniug 16 of 16 Januari e. k. te Arol- sen zoowel burgerljjk als kerkeljjk met H. K. H. prinses Emma in den echt zul worden veroeuigd. Het hooge echtpaar vertrekt dan naar het Loo en zal tnsschen 20 'en 25 Januari te Amsterdam zjjn feesteljjkeu intocht doen. (Hbl.) Maandag 11 November e. k, fipeft eene gewone vergadering plaats ran de afdeeling „Gouda e» Om- ttrekea“ van het Nederlandse» Ifrolostaütenboud. In den laatsten tjjd was I vergaderingen een spreker te doen optreden, die hier verwend, over een of auder onderwerp een ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plantaruimte. Afzonderlijke Nommera VU F CENTEN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1