Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda err Omstreken. r WE, rs, is Yoor- SNLAND- 1878. N? 2222. BUITENLAND. BINNENLAND- Vrijdag 22 November. 1TER, iek jnen en ig. TG-, Buitenlandse!! Overzicht. 01), eg- 2. Volgen, bericht nit Atjeh hadden de voornaamste te IAN. au Zn. 1SI.OOT. ADR, lÜRVKM. irkeuken. tCOBI. tNENBERO. ,AND. ZoLFF &Z. IN. ENNINÖ. )EN. [AN, GOUDSCHE COURANT. Men schrijft ons uit Moordrecht dd. 20 Nor.: Was het kerkgreb uw der Hervormde Gemeente al- J, m. p. kelitr op de van Santen ui we porce- ilié, apoth rijhoven; te Noordyke rdain bij F. i pot heek; te moon hoven iFF lid van Burgerplicht te worden. In de zitting der Rotterdamsche arr. rechtbank ran Dinsdag stonden terecht f M. v. d. B„ en D. de V. wonende te Gouda, van beroep venters, beach, van diefstal van roode kool. Eisch le bekt 3 weken gev. cell, en voor den 2e bekl. 14 dagen ger, cell. Hedenmiddag is in den Bleekerssingel alhier zekere Kloppers, baggerman, van af zijn schuit, terwyl hij bezig was mist tt Iaden, in het water gevallen met het ongelukkig gevolg dat hij is verdronken. verlich', door de goede zorgen w -J vervan- heet het, zijn vertraagd door gen door petroleumlicht, waarvan hedenavond voor het eerst gebruik werd gemaakt. Op doeltreffende wijze zijn de bestaande koperen krounen daartoe dienstbaar gemaakt en aan de wanden nette en eenvoudige armen aangebracht. De verlichting zelve voldeed zeer goed en de uitvoering van het werk strekt den beeren Bisschop Co. te Rotterdam, aan boompje in- i wie die was opgedragen, ongetwijfeld tot aanbeveling. in staat, rheuma- tangroeien ■en, totdat DNDWA- igenoemde nieuwe le uk verwij- i dit water tof-Tand- :ueu, den Ig WS Sedert 18 dezer is aan het Ministerie ran oorlog werkzaam gesteld een commissie van 5 leden de itaue, in «roaau met oe «aattagea op oen h(!ert.n Dfu Beer P(J()rt waarn hoofd.inteI)dantj dgeraardigdeu gericht om te vaster zich te scha- ^pr^kwardlrm.' ^slp Taaien'’’ Kip'^liitVan >m de monarchie. Een drr Meer, de beide laat.ten van het leg. grenadiers en jagers, tot het samenstellen van een nieuw regle ment van administratie voor het leger, ter vervanging van het sedert 1819 nog steeds van kracht zijnde provisioneele(l) reglement, dat, behalve zijn voor- loopig karakter, bovendien door de cardinale wijzi gingen in de legervorming en de wijze van oorlog voeren sedert de laatste 60 jaren geen deugdelyke waarborgen meer levert voor een goede legerver- pleging. en en G. M. a laatste, no «enige weken geleden, ontnogeiyk werd. kenrdEeralge,ntl,le heeft, na eedsafl De overledene was lid van den geneeskundigen geiloraPu. Mededeeling werd gedaan raad van Zmd-HoUand en vervulde ook de betrek- d„ hit ,U king van stadsdoctor. Hij nam ook gedurende langen tijd een werk zaam aandeel in het bestuur dezer gemeente in zyu betrekking van lid van den gemeenteraad, waartoe hij door de ingezetenen herhaaldelyk werd benoemd, tot- h7ro?e7wing“‘dely7fdX7eo zijn dat hij meende zijn plaats aan anderen te moeten afstaan. Gedurende langen tijd werd de overledene door velen gewaardeerd en in menig huisgezin zal hij, in tijd van ziekte, slechts noode worden gemist. Wij herinneren aan de dezer dagen in ons blad voorkomende advertentie van het Bestuur der Kies veieeuiging nBurgerplicht,'* waarin zij die als lid willen toetreden worden verzocht zich op te geven vóór den 26 November. „Burgerplicht" is hier ter stede de eenige libe rale kiesvereeniging voor verkiezingen van de Provin ciale Staten eu de Tweede Kamer en bet ligt voor de hand, dat aaneensluiting der kiezers in alle op zichten gewenscht ia. Eerst dan kan men kracht uitoefenen, eerst dan met kans op succes den strijd by de stembus aangaan, wanneer zooveel mogelijk de gelijkgezinden zich vereenigen. Ieder kiezer, die belangstelt in de openbare zaak wordt derhalve op de thans bestnar.de gelegenheid gewezen, om Het hoofdoomité der ttNed. Vereeniging tot het verkenen van hulp aan zieke en gewonde krijgs lieden in tijd van oorlog” heeft thans het laatste gedeelte van bet verslag omtrent de verrichtingen van de Hollandscbe ambulance in den Kaukasus, onder leiding van dr. Tilling, medegedeeld aan de comités eu correspondenten hier te landedaarbij is gevoegd een schrijven van den voorzitter van ’t Hollandsch comité te St. Petersburg, ds. Gillot, die aan ’t Ned? hoofdcomité, hetwelk behalve een groote hoeveelheid materieel, byna 1100Ó roebels zond, of meer dan eeu vierde van de som, die in ’t geheel werd uitgegeven, uitbundige» lof toezwaait. Ds. .Gillot deelt ook een brief mede van den voor zitter van ’t Roode Kruis” afd. Kaukosm, den geueraal-luitenant Vorst Orbelrani, waarin deze zrrti met de» hoogste» lof over de werkzaamheden van het Ned.-Russisch veld-lazaret, onder de leiding van Dr. Tilling, uitlaat. ffDoor zijn in elk opzicht voortreffelijke en voor beeldige inrichting, door de bijzondere nauwgezetheid, de couscientieuse en trouwe plichtsbetrachting, zoo wel van Dr. Tilling als van bet geheels personeel, 14. ts-Albums, its et de onderworpen en wordt er onderhandeld over de voor- i van onderwerping der XXVI moekim. Panglima Poelim en Toeankoe Haschim maakten toebereidselen tot voortzetting van den oorlog. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittin gen van 19 en 20 November 1878. De kamer heeft Dinsdag hare werkzaamheden hervat. De geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden voor Rotterdam en Dordrecht, de heeren mrs. J. van Gennep en G. M. van der Linden, zyn goedge- eedsaflegging, zitting van de sedert de laatste bijeenkomst bij de kamer ingekomen wets ontwerpen. Een adres van curatoren van het gym nasium te Leiden, betrekkelijk het wets-ontwerp tot wijziging der wet op het hooger onderwijs, is, als niet schriftelyk geteekend, ter zijde gelegd. Ten benoemd tot hare voorzitters de heeren Idzerda, van de Putte, Wintgens, van Delden en Cremers. In de zitting van gisteren heeft het nieuwgekozen lid in het hoofdkiesdistrict Dordrecht, de heer Mr. G. M van der Linden, iïa beëediging, zitting genomen. Morgen ten 11 ure is de behandeling van eenige wetsontwerpen van geringen om vang gestéld. De be raadslaging over de Indische begrooting voor 187& zal aanst. Maandag ten 1 lire aanvangen. GOUDA. 21 November 187». 3S Wederom ontviel der gemeente een harer inge zetenen, die zich in zijn nuttigen werkkring bij velen geacht had gemaakt. Dr. G. P. Bücbner, nl. overleed gisteren in den ouderdom van 73 jaar. Reeds gedurenden eenigen tijd gevoelde hij zijne krachten verminderen, doch zoolang bet hem mogelijk was bleef hij werkzaam en bezocht zelfs toen hem dit blijkbaar^inspanniug kostte nog lang zijne patiënten, totdat het hem ten laatste, nu eenige weken geleden, ónmogelijk werd. De verkiezing van de Fourtou is door de kamer ie Versailles vernietigd, nadat de oud-minister zelf zich in eene onbeschaamde rede verdedigd had en Dufaure in antwoord daaróp eene krachtige eu zeer toegejuichte rede had gehouden. De dader van den moordaanslag op den koning van Italië heeft met de Internationalen in betrekking gestaan eu verscheidene personen zijn in hechtenis genomen. De dader had een ponjaard bevestigd aan v het niteinde van een vlaggestok, waarmede hij liep te zwaaien. Plotseling liet hij het vaandel zakken en stak naar den koning. dien hij licht aan den arm kwetste. Deze had zijn degen getrokken en er den moordenaar mede op het hoofd getroffeu. De minister Cairoli, die bij den Koning in bet rijtuig zat, sprong er uit en greep den man. Hij kreeg toen eeue wonde aan de dy. Eeu kapitein van de kurassier» ‘kwam te hulp, heesch deu gevangene op zijn paard en reed uit de menigte, om hem in ver zekerde bewaring te brengen. Te Rome was op het vernemen van de» tijding de opgewondenheid algemeen. Alle straten waren vol menschen, die leve koning Humbert! en dood aan de moordenaars schreeuwden, ’s Avonds was het geheele Corso schitterend verlicht. Berichten uit Pest, omtrent het doel der reis vin graaf Schoewaloff, bevestigen hetgeen dieuaangaaude reeds vroeger is medegedeeld. De graaf zou in uitdrakkelyken last hebben het vaste voornemen van den Czaar te kennen te geven, om de bepalingen van het tractaat van Berlijn sliptelijk na te leven. Daartoe werd hij in staat gesteld te bewijzen, dat de Russische regeeriug niet alleen de bewegingen in Oost-Rumelië en Bulgarije niet heeft nitgrlokt of aangemoedigd, maar ze teu stelligste afkeurt. Tevens echter heeft graaf Schoewaloff de aandacht er op gevestigd, dat de Russische regeering eenige reden had tot bezorgdheid wegens de planuenjvan Turkye, dat zich aan zijne verplichtingen scheen te willen onttrekken. Daarbij komen vooral in aan merking de regeling van hetgeen in het tractaat van San Stefano niet door het Berlijnsche tractaat is gewijzigd, of opgeheven, de afstaud van grond gebied -aan Montenegro eu de verbetering der Grieksche grenzen. Wat bet eerste punt betreft zijn de groote moei lijkheden de schadeloosstelling en de ontruiming van Tursch gebied. Nu is wel bepaald, dat de verdere crediteuren van Turkije geen schade zouden moeten lijden door de Russische vorderingen, maar dit neemt niet weg, dat de Porie toch verplicht is, ipet Rusland tot eene nadere schikking te komen, net vraagstuk der outruiining echter staat op zich- zelven, daar Rusland daartoe door de bepalingen van het verdrag van Berlyn is gehouden. De Oostenrij ksche regeering beeft onmiddellyk aan de andere mogendheden mededeeling gedaan van 'de inlichtingen van graaf Schoewaloff. Natuurly'k échter wenseht zij ook mondelinge ophelderingen "Ie- geven, vooral aan de Engelsche regeering. De meeste gezanten met name sir Henri Elliot, zullen dus van Weenen naar Pest gaan, ten einde daar deze Enken te bespreken. Men meeut te Pest, dat het nn voornamelijk de Sultan is, op wien de pogingen tot schikking af stuiten. Hy moet even sterk tegen afstand van gebied' aan Montenegro wezen, als tegen de over eenkomst met Oostenrijk betreffende Bosnië. En van bet besluit van den ministerraad, om eeu com- misèaris te benoemen iot (regeling der Grieksche grenzen, voordat het tot eene gemeenschappelijke handeling der mogendheden komt, schijnt hij ook nog niet te willen weten. De Pruisische troonrede, voorgelezen door den vice-president graaf Stolberg-Wernigerode, is een lijvig stukbreed opgezet, vindt men eenige bijzon derheden, die in het telegrafisch uittreksel vermeld hadden kunnen worden. De nadruk wordt, zooals reeds bekend is, gelegd op de fiuaucieele zaken:de rijksuitgaven verslinden het saldo der Pruisische be groeting en voorloopig is daar niets aau te doen als te leenen. Over de voortzetting der hervorming hier tot nog toe bij de winteravond-godsdienstoefe- van het binnenlandsch bestuur zullen in deze zilting ningen mei kaars» u verlicht, door de goede - geen voorstellen worden gedaande voorbereidende deu ijver der Kerkvoogden is die verlichting werkzaamheden, ZOO bcci uci., «ju vrriraugü uuui andere zaken van meer gewicht; de Regeering ver liest echter de zaak volstrekt niet uit het oog. De onderwijswet is nog lang niet klaar, en wanneer zij gereed is, 'zal er eerst raad geschaft moeten wordeu voor de aanzienlijke uitgaven, welke de in voering der wet na zich moet slepen men schudt ook in Pruisen het geld niet van een tusscheu zal het kunstindustrie-ouderwijs verbeterd -- worden, waardoor, naar de regeering hoopt, de 7 nijverheid zal worden gebaat. De zitting was bij hoofden "deF’ïx'en"hw'hwM dir'll! m«kïmwsh de opening zeer schaars bezocht, inzonderheid wat de ledeu van den Landdag betreft; de diepe stilte, waarden die bij de voorlezing heerschte, werd geen oogen- 11 lf - blik afgebroken. In de eerste gewone zitting van den Landdag werd door den vroegeren president, Benniugseu, een toespraak gehouden waarin gewezen werd op den aanslag op bet leven van den Koning van Italië, in verband met de aanslagen op den Keizer en de afu ren om de monarchie. Een 1 lag reeds ter beschikking, zoodat de heeren terstond aan het werkgingen. 41 i| 1 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1