Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. AAF idel voorkomt) o Stemmen en >’s, Trio’s enz MAJÜ. hing dlL») BUITENLAND. BINNENLAND- 1878. ER 1878, ?A» bjjGebr. verstaan van NIJHOFF, te mnebaan, F, ig liggen. Hen. Buitenlandsch Overzicht. Zólrtag 24 November. iring MAAK,” a. TE nd, groot DAG en re varen. GOUDSCHE COURANT aan welk verzoek zal worden voldaan. hij ook reeds ilige weg D 321 misdadiger •trut. jofJiteeg. over de Don« de Spuistraat. P Lftsonder. bereid volgens te Gouda alleen j deo heer L. De commissie te Leiden heeft tot arts bevorderd den heer A. Mynlieff, doctorandus. Het hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneel -- -- tot voor zitter prof. dr. A. Pierson, tot ouder-voorzitter prof. De toestand van den Minister steeds ongunstiger. SR 1878, des cies. i 1879, van de itiaren WEI-, Snilrewaard, De Gemeenteraad van Leiden heeft de concessie tot exploitatie van een tramwaydienst verleend aan de voor ‘t hoogste en Singel te jaren met het s maagver- ire weeding de ren, b||wnder t laxerend ije, met berigt de navolgende Naar het Fad.verneemt heeft de heer mr. 8. van Houten, een der leden van de bekende commissie van vijf, aan den leider van de liberale partij in de Tweede Kamer te kannen gegeven, dat hij geen deel meer wenscht uit te makeu vau bedoeld partijverbond. tak'onheugelijke ILLEN, iseeu ng van J. L dteekening zich jde het doosje ittent op te zga au een namaai- Jgea. van Oorlog wordt en zal het hooge Echtpaar den lOden daaropvolgende op ’l Loo aankomen, om er vijf dagen te vertoeven. Staten-Oeneraal. Tweede Kameb. Zitting van 22 November 1878. In deze zitting zijn aangenomen de begroetingen voor den arbeid in de gevangenissen en de gestich ten, te Oiinnerschans enz. De minister van Justitie ongeoorloofde t wer ken voor het buitenlandhij constateerde vooruit gang en vermindering vau bet getal verpleegden. Naar aanleiding van de provinciale belasting, deelde de minister mede, dat een wijziging en aanvulling der gemeente- en provinciale wet aanhangig is. Meerdere oprichting van waterschappen iu casu in Friesland wenscht hij aan de Provinciale Staten over te latenhierover ontstond eenige discussie. De verhooging van oorlog over 1877 lokte eenige bedenkingen uit. De wijze, waarop met de uitgaven door dat departement geleefd werd, werd afgekeurd door de héeren Sandberg, Wassenaer en van der Schrirck. Laatstgenoemde is voornemens later de gevolgen aah te tooueu, die uit den abnormalen toestand van h<t beheer van het departement, door ’s ministers ziekte, voortvloeien. De heer van Wassenaer Catwijck wees bovendien op het bedenkelijke eener vaststelling van het aan staande oorlogsbudget zonder verantwoordelijken minister. De minister van marine kon geen meerder in lichtingen geven op de posten, dan in dc memorie van antwoord. Afstemming van het ontwerp zou tot nieuwe moeitlykhedcn 1< iden. De zaak door de heeren van der Schrieck en Wassenaer besproken stond niet in verband met het ontwerp, hunne opmerkipgen zouden echter ter harte worden genomen. Onder art. 2 werd de verhooging der traktementen van het personal loet 534 verworpen met 35 tegen 27 stemmen eu het Wetsontwerp aangenomen met 34 tegen 20 stemmen. Eiudilyk is met 55 tegen 9 stemmen’aangenomen het ontwerp tot kwijtschelding vau den Iquduaan komende vorderingen. - j Dc Vereeuiging Het Metalen JTruü, afdeeliug ’s-Grnveiihage, hpeft ccrgwttrcu hjiar vijf-en-<*Onl1ig- jarig beslaan gevierd, ®r wird in het Gebouw voov Kunsten eu Wetenschappen etn kaïHeT^dscütiflpclifk. diner gehouden, bij welke gelegenheid oudeiechei^iv. heildronken wérden ingcslèïd op Koning en Vader- V GOUDA. 23 November 1878. Hedenmorgen ongeveer ten half twaalf ure had op de begraafplaats alhier een stille plechtigheid plaats» Het stoffelijk overschot van Dr. G. P. Büchner werd toen ter aarde best» ld, in tegenwoordigheid van een aantal belangstellenden, waaronder de burgemeester dezer gemeente, verscheidene raadsleden en vele ge neeskundigen, ambtgenooten van den overledene, wa ren op te merken. Toen de kist in de groeve was neergelaten; nam de heer Dr. A. Romeij» het woord en wijdde een warm woord van hulde aan de nagedachtenis van zijn ambtgenoot, met wion hij 85 jaar lang vriendschap- In parlementaire kringen wordt de laatste rede voering vau den Heer Dufaure en hare beoordeeling door de linkerzijde, beschouwd als een bewijs, dat de meerderheid vau de Kamer der Afgevaardigden besloten heeft om het kabinet zoowel nu als vóór de senaatsverkiezingen te ondersteunen. De emir van Afghanistan heeft het ultimatum van Engeland onbeantwoord gelaten. Het Kabinet heeft besloten om per telegram naar Indië bevel tot op rukken te zenden De Times noemt als eerste operation het bezetten van de Khyber- en Karoem-passen en het oprukken uit Quetta. In een telegram van lord Cambruok aan lord Lytton, wordt herinnerd aan de instructiën, welke lord Lytton bij zijn vertrek naar Indië ontving, teu opzichte van Afghanistan. Onder anderen kwam daarin voor, dat den Emir materieele hulp zon worden aangeboden bij een aanval van buitcu. In het overige deel der dépêche worden slechts bekende zaken gemeld. Het bevestigt zich dat, indien op dezen geen bevndigend antwoord wordt ontvangen, de Emir als vijand zal behandeld worden. Behalve het zoogenaamde Roode Boek zullen nog verscheidene stukken betreffende de quaestie van Novi-Bazar aau de delegatiëu worden voorgelegd. Er worden toebereidselen gemaakt voor het vertrek der Keizerin naar Ierland, waar zij een groot ge- dtehe van den winter zal doorbreng^n. Dc begrootingscummissie uit de Oostenrykscbe delegatie heeft de gewone uitgaven voor bet depar tement van oorlog goedgekeurd, meestal naar de voorstellen der Regeering. Zij heeft verder verklaard, dat aau de wetgevende macht het recht toekomt om de sterkte van liet leger eu het aantal recruten voor de lichting van 1879 vast te stellen en op dit recht geen inbreuk mag gemaakt worden. Volgens bericht uit Bucharest is de Regeering voornemens een krediet 'van 7656 p. st. te vragen voor <len aanleg van telegraaflijnen in de Dobrudscha Wat het binnentrekken der Rumeeusche troepen iu de Dobrudscha betreft, dit blijft heden bepaald. Hun wacht daar een hartelijke ontvangst. Uit id wat bekend wordt van Giovanni Passa- nenti, die den moordaanslag op koning Humbert deed bl|jkt dat hij een gevaarlek soort vau i«. Toen dc rechter, die hem ondervroeg, op leven dige wijze zijn afschuw te kennen gaf van zijn aanslag, zeide hij„het schijnt mij dat gij u een weinig te veel opwindt. Het was mijne bedoeling den koning af tc maken. Indien ik slechts geld had gehad om een revolver te koopen, zou dit mij niet mislukt zyn. Ik wilde den Koning dooden, niet uit haat, maar om dus de universeels republiek te helpen Op de ftiode vlag, welke hij droeg in wier plooien hij den dolk had verborgen, stond Piva la Repu- Mica Universale! Fiva Orsini f* Zelden adverteeren adspirnnt-moordenanrs hun ovei- tuiging en plannen op deze wijze. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. I pelijk had omgegaan. Spr. schetste den overledene -als eeu man, die eerlijk in handel en wandel, die oprecht was en braaf en die zich steeds een vriend der waarheid toonde en haar hulde deed ook daar, waar zij liever niet gehoord wilde worden. Op maat- en leed met den overledene deelde eu hem steeds een trouwe hulpe was en eindelijk rust ook hier zijn lieve kleinzoon, die reeds zoo vroeg vau de aarde werd weggenomen. Eu thans, zeide spr., is hh?r ook het stoffelijk overschot van hem, dien wij achtten en waardeer Jen als vriend eo als geue<sheer. Reeds lang had hij gevoeld dat zijn einde nabij was en zelfs gewenscht, dit niet meer mocht nitblyven eu nu was bij hen ont nomen, die hem zoo gaarne nog eenige» lijd bij zich hadden gehouden. Ook voor spr.’s huis was de uverledene een trouwe steun geweest, zijn scherpe blik en groote kennis deed hem een zeer gewaardeerd genees- schappelijk zoowel als op wetenschappelijk gebied had spr. meuigen nuttigen wenk aan den overledene te dan ken en in veler oog zou op dit oogenblik een traan getuigenis afleggen vau erkentelijkheid voor wat de overledene deed. Gedurende een tijdperk van 52 jaar had de overledene de kunst, waaraan hij zich wijdde, beoefend, was eertyds als lid van de plaatselijke ge neeskundige commissie en in het laatst van zijn le ven els lil van den geneeskundigen raad van Zui0— Naar men verneemt, is bij de commissie voor de kerkgebouwen enz. der Nederlandsche Hervormde ge meente te Amsterdam van de commissie voor de te houden feestviering bij gelegenheid van het aanstaande voor den arbeid iv vy ill ui v 1IIO CU4. -L/C UlllHSivr -Vdl' Ju Leertijd voor velen eu n.et ligt tou hg vergeten worde». wee„prak (lc bl.werillg> (|at er eell ongeoorl, Spr. eindigde met et op te «Meen d»t dit graf on. Uer- concurrentie besmat met fabrikanten, door het inuerde aan den weg, dien wij allen een. af te leggen ke„ vou, br, bonenland; hij constateerde voc hebben en hg hoopte dat wij dan een leven achter gaI1), en v.,.r,uulderillg ïau bet Eetal ,en)lee| ons zouden hebben als bij dezen overledene het geval was, dat niet te verge fs was gèleefd I Daarop sprak de zoon van den overledene, de heer Mr. AI. Büchner een kort woord van dank. Op deze plaats zou meu vau hem geene welsprekende woorden verwachten, hij wilde dan ook slechts er kentelijkheid betuigen voor het gesprokene en voor de eer zijn’ braven vader bewezen. Daarmede was de droeve plechtigheid geëindigd. XNaar wij vernemen zal in deze gemeente Vrydag 6 December een groot circus arriveeren onder di rectie van den heer Sanger, dat thans nog in Lon den is, om hier een of mevr voorstellingen te gevel). Dit circus bevat niet allee» een groot aau>al paarden, ryders, clowns enz., maar ook verscheidene gedres seerde leeuwen, oliphanten, kangeroes enz. enz. ^Naar wij vernemen zijn door het bestuur der Afd. Gouda van het Nederlandsck Tooneeloerbond de noodige stappen gedaan, om ook hier ter stede een avond te wijden aan dramatische voordrachten van de meest gevorderde leerlingen der Tooneelschool. By de inwijding van het nieuwe gebouw dier school, ’t welk dezer dagen te Amsterdam plaats had, hebben die voordrachten aan de genoodigden zeer veel ge- nivgen gegeven. De leden van het Tooneelverbond dezer stede zullen zeker gaarne kennis nemen van de aanvankelijke resultaten, die het onderwijs aan de Tooueelsohool oplevert. In de zitting der Rotterdamsohe Arr.-Rechtbank van Donderdag werd o. a. veroordeeld; P.NJI,, arbeider,, betoh. van diefstal van een pof-, tefeuille met dcöalqueerplatcn té Gouda, tot 4 maanden gev. cell. Naar meu verneemt, zal het huwelijk van Z. M. de» Koning den 7dv» Jauuati voltrokken worden huwelijk vtfn Z. M. deu Koning, het verzoek ingeko- men om de Nieuwe Kerk aldaar voor eene te houden plechtige samenkomst bij die gelegenheid af te staan, »cu «ua »ia vöii ucu gcucrafcuuui^rii ruuu vuu cjuiu— Holland iu het algemeen belang werkzaam geweest en was gedurende al dien tijd veleu tot hulp eu troost, tot steun en zegen geweest. Zijn nagedach tenis zal dan ook nog langen tijd in eere blijven! Daarop trad de heer ds. W, F. Barbiers aan de groeve en zeide ook aan dit gtaf een woord te willen spreken, ter nagedachtenis vau een dierbaren overle dene. Dit graf, waarbij wy ataan, zeide spr., omsluit reeds zo jvetl, waaraan de herinnering ons tot weemoed stemt. Vooreerst rijst voor ous oog het beeld van dien achtbaren grijsaard, dien zoo beroemden genees- Haagsche Tramway-maatschappij, die beer, wiens nagedachtenis nog steeds hoe lang i bedrag had ingeschreven, hij ook reeds van ons is wiggegaan in veler I dierbare herinnering blijft leveu, dan dat van die I lieve, zachtzinnige, teedere gade, die jaren lang lief verbond heeft uit zijn midden benoemd dr. B. J Stokvis en tot penningmeester de heer Joseph Jacobson. Mr. J. N. van Hall blijft met het secretariaat belast.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1