Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. LAZEN, geschilderde t Janskerk te adenia der 8t. !keningen,enz. derlijk levens- i de Gebroeders rabetb, i 1878. N? 2226. BINNENLAND- [S, BUITENLAND. Zondag 1 December. it he- gebruik uien. Kennisgeving, Buïteidandscli Overzicht. brinkman bekomen aten. GOUDSCHE COURANT Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. s. voor eene 9 December ’j avonds acht GOUDA, 30 November 1878. De Eerste Kamer is bijeen geroepen op Maandag --1 ure. BS AMTHSKSN drogist. Bij oii van 2 wG Heer G. Jong, voorWj le BENEDEN lere. aan het Ad- Conr., Boek-, terdrijvend. Dtt anigheden der 3 t is zeer aange wen aanbevolen hten, ziehelijke bloedarmoede ensoht gevolg jachtend nkbare IHLFAHRT rinkelier op de E. van Santen (blauwe porce- labil ié, apoth.; uweuhovep; te j E. NoordJjke isterdam bij F. apotheek; te Schoonhoven hof-taudarts n«. 2. ember 1877. n eene hoogst den herfst en van tempera- iy reedt meer* ten, waardoor la eene groote rel uit de hier de omgeving, ter even goed ater) gebraike Ig. Ik wend ir k. k. hof- erzoek mjj nu letteren, twee van uw voor- i ovenending ends Kunsten, Directeur der Utrecht. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER van Gouda, brengt bij deze er kennis van de belanghebbenden, dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz. te Rotterdam, op den 26 November 1878 is executoir verklaardhet 2e kwartaals Kohier voor de belasting op het personeel. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger, dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, en dat heden iugaat de termijn van DRIE MAANDEN, binnen wclkeq de reclames behooren te worden ingediend. Gouda, den 30n November 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. tarieven, welke overeenkomstig den wensch van Bis marck niet moeten geregeld worden naar het abstract beginsel maar naar de practische opvatting. Het rijkcollege van appèl ter zake van onjuiste toepassing der nieuwe wet heeft sedert het begin dezer week hare taak aangevangen. Het aantal iiige- diende klachten is zeer groot, maar voor zoover men tot heden daarover heeft leeren oordeelen, hebben de autoriteiten zich, algemeen genomen, gestreng gehou den binnen de grenzen hunner bevoegdheid. Naar de National-Ze it ung verneemt, zijn tot heden slechts zeer enkele gevallen ontdekt, waar de wet niet ten volle was nageleefd. Aan die rechtmatige klagers zal herstel van grieven worden verleendde overgroote meerderheid dargenen, die wegens ver meende overtreding der wet zich tot vermeld college hebben gewend, zal daardoor geenerlei verandering in den toestand te weeg brengen. Van verschillende zijden verneemt men, zegt de Weser Zeitung, dat er tusschen de Duitschen regee ring en de curie onderhandelingen zijn aangevangen en dat een eerste stap is gedaan, om tot een over eenkomst te komen; en is een nieuwe schrede ge daan op dicnzelfden weg, maar een resultaat is niet verkregen. Dit alles klinkt zeer geheimzinnig, maar het zegt niet veel. Anderen hebben daarmede in verband gebracht de komst van diplomaten uit een onzer naburige Staten en men heeft beweerd, dat dépêches zijn gewisseld tusschen den rijkskanselter en den kardinaal Mina en daarbij wordt de verzekering gevoegd, dat de curie onder zekere voorwaarden zich aan de wetten van den Staat zal onderwerpen. Deze en andere „verzekeringen" verneemt men aangaande de onderhandelingen met die curie, die, naar men beweert, worden gevoerd. Op ons maakt dit alles desen indruk, aldus eindigt de Weter-Zeitung het schynt ons toe, dat van beide zijden de wensch bestaat om tot onderhandelingen te geraken, maar dat het tot heden aan geen van de beide partijen is gelakt om den waren weg te vinden, die naar het beoogde doel geleidt. Hoewel graaf Andrassy op een voldoende meerder- Maandag 9 December e. k. zal eene vergadering plaats hebben der afd. „Gouda en Omstreken" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Daarop zal behandeld worden het op de punten van beschrijving voor de Buitengewone Algemeene Ver gadering der Maatschappij op 18 December a. s. vermelde voorstel van de afd. „Schoonhoven en Om streken," „dat door de Hollandsche Maatschappij van Land- „bouw in onderhandeling worde getreuen met andere „Zuster-Maatschappijen in Nederland om voor ge- „zamenlijke rekening in 1879 (des noods in 1880) „in den ruimsten zin eene „Internationale Tentoon stelling van Zuivel en wat daarop betrekking heeft „in Nederland te houden in den geest zooals dat „te Hamburg is geschied." Na afloop dezer Gewone Vergadering heeft eene Buitengewone Vergadering plaats, waarop de heer A. F. Marlet, van Hontenisse, een voordracht zal houden, over: lo. Hoofdpunten bij het houden van Rundvee voor melkgeving. 2o. De voornaamste melkgebreken. Gedep. Staten dezer provincie hebben de Gemeente- begrooting voor 1879 der gemeente Nieuwerkerk a/d IJsel gewijzigd, door van het bedrag, voor onvoor ziene uitgaven uitgetrokken, 340 af te nemen, voor jaarwedde enz. van een tweeden gemeente-veld wachter. De Commissaris des Konings in deze provincie heeft bij circulaire van 17 November aan de Ge meentebesturen te kennen gegeven, dat uit overwe ging dat sinds geruimen tijd geene gevallen van hondsdolheid in dit gewest zijn voorgekomen, hem omtrent dit onderwerp voor het vervolg slechts dan mededeelingen behoeven te worden verstrekt, indien deze ziekte zich onverhoopt te eeniger tijd in hunne gemeente mocht voordoen. Maandag a. st. heeft weder eene gewone ver gadering plaats van de afd. „Gouda en Omstreken" van het Nederlandsch Protestantenbond. Daarop zal weder gelegenheid worden gegeven enkele pinten te behandelen, van de agenda, die bij alle l^Jn der afdeeling is bezorgd. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor heeren- en dames leden, terwyl ook zij, die als nieuwe leden willen toetreden, deze vergadering kunnen bijwonen. Iffh^ndsche aanbesteding van het bouwen aan de Wachtelstraat voor den 38 ingeschreven door Gebr. de P. M. Roosendaal,/4859.- H. Paai, fife:- H. J. Nederhorstf 4780.— In de tweede vergadering der vereeniging „Door Inspanning Uitspanning* te Stolwyk gehouden trad de Heer D. C. de Koning als spreker op. „Grepen uit het leven" was het onderwerp zijne rede, die met groote belangstelling werd aangehoord. Eenige bijdragen, door verschillende leden geleverd, werden ook met genoegen door het talrijk opgekomen publiek ontvangen. aangezien de Koning zich te Napels bevond en door d n Paus niet als koning van Napels wordt erkend, seinde de Paus aan den aartsbisschop van Turijn» met last om het telegram verder te zenden. „Koning Humbert en Italië (zegt een correspondent) kunnen er zich gemakkelijk over troosten, dat de Paus Italic niet zien wil. Het is er toch." De inhoud van het telegram echter schijnt anders geweest te zijn, dan eerst werd medegedeeld. De Paus heeft, naar men zegt, van de gelegenheid gebruik gemaakt, om den Koning terugkeer in den schoot der Kerk toe te wtnscheu. heid in de Oostenrijksche delegaties kan rekenen, voor de goedkeuring der aangevraagde credieten, wil de Regeering, ter voorkoming van mogelijke onaan genaamheden of moeilijkheden, toch liever eerst het tractaal vgn Berlijn door de Oostenrijksche Kamers doen goedkeuren, alvorens de credieten in genoemde delegaties te doen behandelen. Wat de positie van den heer Tisza betreft, hij heeft wel gezegd te zullen aftreden, indien hij geen meerderheid van 16 stemmen had, maar het schijnt, dat hij zich zelf met minder zal tevreden stellen, natuurlijk uitsluitend in het belang van het Rijk en zijn plicht. Hij heeft verklaard overtuigd te zijn, dat Rusland het tractaat van Berlijn strikt zal uit- voeren en zich met aan het gevaar van een nieuwen oorlog zal willen blootstellen. Wat Oostenrijk aan- gaat, het zal in geen geval toestaan, dat de monden van den Donau, die door het Congres van Berlijn onder het gezag van Rumenië zijn gesteld, onder dat j van Rusland zouden overgaan en het noodzakelijk, dat de rechteroever rivier een grenspaal vorme i «L». R— in het Schiereiland van land zou niet kunnen toestaan, dat Rusland het werk van het Congres van Berlin geheel zou vernietigen, Uit een en ander blykt voldoende, dat in de diplo matieke wereld heel wat is te doen geweest over de uitlevering van de Dobroedsja aan Rumenië, die thans als een fait accompli kan worden beschouwd. De gewonde Italiaansche Minister Cairoli zal Dinsdag in de Kamer verschynen om te antwoorden op de verschillende ingediende interpellaties; Woens dag bracht de Koning den Minister een bezoek; de wond verplicht hem nog altyd het bed te houden. Even stellig als eerst bericht werd dat Paus Leo XIII den koning van Italië met zijne redding had gelukgewensclit, werd dit later door de ullramon- taansche dagbladen tegengesproken. Maar er was toen reeds in die tegenspraak iets, dat deed denken iets moet* er toch van aan zijn geweest. De H. V., zoo zei o. a. de Ossercatore, had zich niet rechtstreeks tot den Koning gewend. De zaak is thans opge- DE BURGEMEESTER van Gouda, brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz. te Rotterdam, op den 27 November 1878 is execu toir verklaardhet 2e kwartaals Kohier van het patent regt over het dienstjaar 1878/79. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Ontvanger, dat ieder daarop voorkomende verpligt is, zynen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, eu dat heden ingaat de termyn van DRIE MAANDEN, binnen welken de réclames behooren te worden ingediend. Gouda, den 30n November 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. 1 gcsiciu, VI de heer Tisza acht r van genoemde i voor den Russischen «invloed den Balkan. Ook Duitsch- Rusland heeft, wanneer men een Petenburger correspondent mag geloovcn, Engeland reeds geïn terpelleerd over de zaken in Afghanistan; vroeger is tusschen Engeland en Rusland afgesproken, dat Afghanistan en Turkestan de neutrale grensstreek zouden vormen in Centraal-Azienu eischt Enge land van Afghanistan de bezetting van Quettah en wil dezen in Afghanistan gelegen plaats versterken. Wanneer Engeland, zoo wordt verder gezegd, op deze wijze handelt, dan maakt het Rusland den natuur lijken bondgenoot van den Emir van Afghanistan. De Afghaausche kwestie wordt op deze wyze een tegenhanger van de Bulgaarsohe kwestie. Het Russische gezantschap te Kabul beeft die stad bij het uitbreken van den oorlog verlaten en zich begeven naar Heiat, die zeer versterkt wordtook Schir Ali zou zich derwaarts begeven, wanneer hij Kabul niet behouden kan. Het Eugelsche expeditiekorps in Afghanistan wordt versterkt, omdat het in den rug veel te lijden heeft van roovende en plunderende Afghanen. De Fransche Kamer komt heden klaar met de begrooting en zal daarna nog eenige geloofsbrieven af handelen, o. a. die van Decazes; de commissie stelt voor vernietiging. Men weet, dat de heeren naar huis willen om de Senaats-verkiezingen. In den Pruisischen Landdag was Woensdag aan de orde de algemeene beraadslaging over de begroo ting. Er werd van verschillende zijden aaugedrougen om de begrooting met het oog op het deficit aan een ernstig onderzoek te onderwerpen en de begroo- tings-commissie te verzoeken een algemeen rapport in te dienen over den financiëelen toestand; som mige leden verklaarden zich voor directe, andere voor indirecte belastingen; aan critiek natuurlijk geen ge brek; men achtte het deficit te hoog geraamdRichter viel het financiëele stelsel der Regeering aan, waar onder het land gebukt ging, en verklaarde zich tegen elke verhooging van belasting, zoolang dat stelsel piet was veranderd. De Minister Friedenthal verdedigde de nieuwe han- -a elspolitiek der Regeering, namelijk de wijziging der helderd; het eerste bericht was volkomen juist, maar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1