N, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. :k I 1878. N? 2229. )ND. UIS, eelen Singel, uis, beneden: Achterkamer, Ier en boven: groote Zolder seljjk ingerigt UIS, 'kt te Gouda, hebbende in en te Gouda. «n Marmeren twee Heldere, kenen boven: rarners, ruime i goed en ge- oort. BUITENLAND. Zondag 8 fccomber. 2) pingen Bultenlandsch Overzicht. BEGR00TINGSDISCUSS1EN. 1 E (j GOUDSCHE COURANT. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. 8 UNKMAN. 1 iDK APOTHIK1M drogist. >men ten kan- FÖRTUUN IMBER 1878, het lokaal der van eetfkapi- R 1878, des t hotel >oi ngenaam ge- is 1046 vier- geschikt tot rtnverdrijvend et de Kina ver ast geneesmiddel gebrek aan langzame her- o'* grief gemaakt worden Houten denken dit oog het onderwijs meer maken, dan wel in wet ligt DeccntraBi maar of de gemeentel» de belangen van te zorgen is een Men bericht uit Londen De leiders der oppositie hebben besloten om geen amendementen op het adres van antwoord op de troonrede te stellen, maar een voorstel in te dienen, waarbij de Regeering streng wordt gelaakt, zonder intusschen het buitengewoon crediet voor den qprlog met Afghanistan te ver werpen. Het bedoelde voorstel zal niet door lord V Hartington, maar door een ander lid der oppositie ingediend worden. In dien geest is dan ook gehandeld. Oniniddelijk na de opening der zitting is het adres van antwoord zonder stemming aangenomen. De Times verneemt, dat het buitengewoon crediet voor de krijgsverrichtingen in Afghanistan ongeveer 1 miliioen p. st. zal bedragen. Het blad zegt verder, dat, indien generaal Roberts dé Afghanen uit het Koerum-dal verdreven heeft, het hoofddoel van het Kabinet verzekerd is. Volgens de laatste berichten heeft generaal Roberts inderdaad eene belangrijke overwinning behaald. De positie der regeering, is daardoor veel verbeterd. In de Belgische kamer kwamen eergisteren de lange adresdebatten -aan een eindhet adres werd aange nomen met 87 tegen 54 stemmen. Geljjk reeds per telegraaf is gemeld, heeft de Brusselsche Jury in de zaak van T’Kint en Fortamps uitspraak gedaan. De eerstgenoemde is veroordeeld tot 15 jaar opsluiting en eene boete van 500 francs, de ander tot gevangenisstraf voor d.en tijd van een - jaar en eene boete van 10,000 francs. T’K'nit, ofschoon de laatste oogenblikken vóór het vonnis zeer geagi teerd, was bij de uitspraak bedaard. Fortamps daaren tegen scheen bij de aankondiging zijner straf als door een electrischeu schok getroffen en verbijsterd. Uit de telegrammen bleek ook, dat de openbare autoriteit, wegens den buitengewonen toeloop naar het paleis van justitie, het noodig achtte, rpaatregelen van voorzorg te nemen tegeki mogeljjke ongeregeld heden. Blijkens de nadere berichten hecrschte er dan ook onder het aldaar aanwezig publiek eene zekere agitatie, waaruit men wanordelijkheden te -gemoet kon zien voor het geval dat Fortamps, gelijk deze en gene scheen te verwachten, zon worden vry- gesproken. Vandaar dat er ten half 4 ure bevel ,werd gegeven om hel paleis van justitie feontruiroe»,- waaft.a de toeu reeds aanwezige gendarmerie later nog tweemaal is versterkt. Het is echter rustig goed voor een wijsgeer, maar het maakt u als staatsman machteloos. Onttrek n niet aan de liberale partjj, want zij behoeft mannen van uw karakter en talenten. Snijd met ons gouver nement eiken band af, maar ruk u niet los van de party, waartoe gij behoort.” Mogen die woorden van onzen premier, den heer van Houten tot nadenken brengen De minister van financiën ontkende dat de toestand zoo ongunstig was als beweerd was. Nader kan in heübreede gesproken worden over de financiëele bijdrage uit Indië, indien het wets-ontwerp omtrent deze zaak aan de orde is. Zonder de noodige zuinigheid uit het oog te verliezen, wenscht de minister in de gelegenheid gesteld te worden, het oog te houden op de verzorging van vele belangen Na het kers reces beloofde hij de indiening der wets-ont- werpen tot herziening der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen. Herziening der patentbelasting en der personeele belasting is in bewerking. Versterking der middelen moet, gelijk de heer Blussé reeds gezegd had, voor eerst hoofddoel zijn. Zooals reeds gezegd is, werd Hoofdstuk I, volgens gewoonte met algemeene stemmen aan genomen, nadat in de zitting van Woensdag reeds een achttal wets-ontwerpen met algemeene stemmen waren goedgekeurd. L. keizer gediend en uitgelókt was i den keizer dan de tegenwoordige stemmingen in republikeinschen geest. Wel is Noord-Anierika groot geworden, maar tige kerkelijke partjj-organisatie. Omtrent een meer in weerwil van dan door het spoedige uitvoering der wet tot regeling van het lager onderwijs deed de minister toezegging Breedvoerig sprak hij over den aandrang om het drankmisbruik en de prostitutie door wetten tegen te gaan. Hij meende dat de beteugeling van zulke volkszonden niet moet uitgaan van de regeering, 'maar van particuliere pogingen van staatsinmenging wacht hjj niet veel. Even min verwacht hij heil van wetten tegen het socialisme, de strafwet waakt tegen uitspattingen of ondermijning van de publieke orde, terwjjl theoriën niet behoeven gestraft of vervolgd te te worden. Maar evenmin als hij den weg van dwang wilde betreden, mocht hjj de hand reiken aan hen die het algemeen stemrecht gevraagd had den, hij is njet bereid die vreemde instelling hier oter te brengen, zonder daarom het tegen woordige gebrekkige stelsel te willen handhaven. De minister is voor een verstandige uitbreiding van het kiesrecht, en wil zelfs verder gaan dan het ontwerp van den vroegereu minister Geert- sema, dat door hem als reeds verouderd werd afgeketird. Den heer vaii Houten werd eindelijk door den minister toegevoegdG jj zeidet niet paar klatergoud te streven, ik geloof dit gaarne, maar plaatst u niet in het isolement. Dit is geval is, voor de regeering dit werk in haar programma kan opnemen. Dat het volk nog zoo ontwikkeld niet ie, els de heer Van Houten zou wenschen, mag daarvan deze regeering een En zou de heer Van iblik te verhaasten door ■een gemeentezaak te i bedoeling der nieuwe tie is een lang woord, jpren in staat zijn voir goed aoldoend volksonderwijs i vraag, die bij deze quaestie volstrekt niet over het hoofd mag worden ge zien, vooral omdat lautnen en willen ook nog twee zijn. De Ijjdensgeschiedenis der laatste twintig jaren moet wel afschrikken om nog langer het onderwijs uitsluitend aan de zorg der gemeen tebesturen toe te vertrouwen. Alleen door het verschaffen vau goed onderwjjs, de heer Van Eek drong er terecht op aan, kan de tijd ver haast worden om het stemrecht uit te breiden en de grondwet te herzien. Wat de belasting-hervonning betrof,hierin ver schilt de heer van Houten niet zooveel met den minister om daardoor de afscheiding te ver klaren. Men mag dan ook vertrouwen, dat die afgevaardigde zich niet, vijandig zal stellen tegen een regeering, waarvan hij slechts in enkele ondergeschikte punten van bestuur ver schilt. Maar genoeg over de leden der kamer, gaan wij nog even na wat door de regeering at is aangevoerd ter verdediging van haar stand recht, en zijn ontevredenheid betuigde dat nog punt en ter beantwoording van eenige vragen, geen uitbreiding aan het kiesrecht gegeven was door verschillende leden in den loop der dis door wjjziging der kieswet. Allen zijn over- cussiën gedaan. -j jn een ]10ogst belangrijke redevoering weer- of het belang legde de minister van binnenlaridsche zaken de ingébrachte beschuldigingen. Had men de openbaarmaking der rapporten aan den koning i herhaaldelijk afgekeurd, de minister vroeg of de openbare zaak niet in het openbaar moest behandeld worden en of.de petitionarissen zich niet beleedigd zouden geacht hebben indien hun verzoek ongemotiveerd was afgewezen. Op om op uitbrei- en de voorbeelden uit den vreemde doprden spreker aangehaald zjjn ook niet algemeen stemrecht in Frankrijk de republiek grond der feiten hield hij staande, en wij moeten ticm ucv oreutrci ucu ------ - ---o—I het plebiscit door Napoleon durfden beweren, da^, het petitionnement niet dat die ook was voorbereid, georganiseerd en uitgevoerd met alle hulpmiddelen eener krach- Het is in ons staatsleven een overoude ge woonte dat bij de algemeene beraadslagingen over de staatsbegrooting, die de aanneming van Hoofdstuk I, het huis des konings, voorafge gaan, allerlei onderwerpen ter sprake worden gebracht, die juist niet altijd in een nauw ver band staan met het onderwerp dat aan de orde is. Wij mogen dan nu uok van geluk spreken dat die algemeene beraadslagingen in drie zittingen zjjn afgeloopen en Woensdag reeds Hoofdstuk I met algemeene stemmen is aangenomen, na een korte opmerking over een gewone misre kening onzer bouwmeesters, hier ten opzichte van den bouw der koninklijke stallen in de residentie. Veel nieuws hebben de algemeene beraadsla gingen niet opgeleverd; men kan het toch geen nieuws noemen dat eenige leden hun ontevre denheid te kennen gaven omtrent de rapporten van den minister van binnenlandsche zaken aan den koning in zake 'het onderwjjs-petitionne- ment; reeds vroeger hadden zij hun afkeurend oordeel uitgesprokeri. en niemand koesterde de verwachting, dat dit oordeel nu reeds gewijzigd zou zjjn; wjj mogen integendeel verwachten dat die afkeuring, bij een flinke toepassing der wet, zal toenemen. Evenmin was het iets nieuws dat de heer Gratama een lans brak voor het algemeen stem- >n uitbreiding aan het kiesrecht gegeven was door verschillende leden in den loop der dis- wjjziging d: -“;s" “u"“" tuigd dat de regeling van het kiesrecht bij ons juist geen modelregeling is, maar des laiids eischt, om reeds nu het algemeen stemrecht in te voeren is een andere vraag. Waarljjk de verkiezingen in de hervormde kerk, hebben velen afgeschrikt om op uitbrei- i ding aan te dringen en de voorbeelden uit den vreemde doprden spreker aangehaald zijn ook niet geschikt om aanhangers te winnen. Wel heeft het Li r„r_i::.i bevestigd, maar vroeger heeft het evenzeer den ons^verwonderen over ^hen die het tegendeel 1 en Lv. frawaov,.. uw, f o - -- nog vrij wat eenstemmiger voor alleen een staatkundige-demonstratie was, in republikeinschen geest. is het niet veel algemeen stemrecht? De heer Blussé drong aan op vermeerderde ontvangsten, daar de rij der belangrijke bezui nigingen gesloten was, en de uitgaven daarente gen voortdurend zullen toenemen, hoe zuinig men ook het bestuur moge voeren, zoodat "daarin alleen door verhoogde belastingen kan voorzien worden, en die kunnen alleen verkre gen worden door belastinghervorming. Op het zelfde aanbeeld sloeg de heer vau Houten, wiens redevoering vooral daarom belang wekte omdat het bekend was geworden, dat hjj de samenwerking, die tot nu bestaan had tusschen de verschillende fractien der liberale partjj voor zich had Opgezegd. Zouden- wy de redenen dier afscheiding ver nemen Waarom de grondwetsherziening zoo ver in het verschiet geplaatst, moest deze in het liberaal programma niet op den voorgrond staan, nu reeds zoo „dikwjjls gebleken is, dat de grondwet een bezwaar is tegen het invoeren van dringend noodige verbeteringen Mag dat een motief zjjn om zich van de regeering af te scheiden Grondwetsherziening is een hoogst gewichtig werk, en zeker moet het volk eerst luider daarop aandringen dan tot nu toe het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1