Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 'IJD 1881. Nq 2561. jsspel. BINNENLAND. Zondag 23 Januari. Begrootings-disciisslên. >pingr De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. NKMAN is Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. in de Vierde it ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. iter van het rouda, VVjjk roormiddags Pauw» aan uden HUIS da, Wjjk H, eene Voor- Keukenen r en ’t geen uis behoort. 350 'sjaare. njjnsteeg te i ERF inde H, No. 154 GOÜDSCHE COURANT. SF aan den jk B, No. 81 sen ten Kan-, JNDROOG- van min- cend dat de >ben deelge- UARI1881, iden worden 1EN. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is ƒ1.25, franco per post f 1.50. den Zak te 277. het Slapper- Vpk H, No. :H,No. 153. een Gang in M, No. 101 Na een interpellatie van den Noord-Bra- bantschen afgevaardigde, den heer van Rjjcke- vorsel in de zitting van Dinsdag zjjn Woensdag in de eerste kamer de discussiën over de Staats- begrooting begonnen. De interpellatie zelve was meer een inleiding van het debat over de begrooting van den minister van waterstaat. Wanneer zal iets voor Noord-Brabant gedaan worden, bestaat er plan bjj de regeering om die provincie uit een onhondbaren toestand -te verlossen? Was de minister zeer gereser veerd wat de oorzaak van de ramp betrof, wachtte hij nadere inlichtingen af, onomwonden verklaarde hjj, dat binnenkort een ontwerp zjjn ministerie zal verlaten om den toestand in Noord-Brabant zoo mogeljjk te verbeteren. De staat zal te hulp komen, waar hulp zoo dringend noodig is; moge het dan op een af doende wjjze zijn, er is nu waarljjk genoeg leergeld gegeven en wat ook de oorzaken van deze ramp mogen zjjn, de normale in Noord- Brabant is wel zoo, dat onze waterstaat zich wel niet op dien toestand beroemen zal. Maar bjj de begrooting van waterstaat zal dit onder werp nog wel nader ter sprake komen. De algemeene beraadslagingen over de be- grootingen in de zitting van Woensdag waren meer van financieelen aan van politieken aard. De heer Schimmelpenninck van der Oye meende dat de tering niet naar de nering gezet is, maar de uitgaven steeds opgedreven worden, vooral voor openbare werken. Van leenen heeft spreker een af keer, omdat het de rente last verhoogt. Hjj hoopt dat de regeering ge noeg energie zal hebben om aan die opdrjjving en de tallooze aanvragen het hoofd te bieden. Door den heer Stork wordt geen heil verwacht dan van versterking der middelen door een nieuwe belasting op het kapitaal in portefeuille, als grondslag der zoo noodige belastinghervor ming; hjj hoopt dan ook dat zoo spoedig mogeljjk het ontwerp eener rente-belasting in behandeling zal genomen worden. Door den heer de Sitter werd gewezen op de verkwisting en zorgeloosheid, merkbaar bjj het bauwen voor het rjjk. Liever dan kleine traktementen te beknibbelen wilde hij bjj het bouwen de zoo noodige zuinigheid betrachten. De architecten vergeten volgens spreker te veel, dat zjj niet voor eigen roem of voldoening werken, maar ambtenaren zijn die 's lands gelden besteden. De heer van Voorthujjsen acht den finan cieelen toestand niet gevaarljjk doch wel ernstig, en daarom is versterking der middelen noodig, ook voor de afschaffing van eenige belastingen die bjjzonder drukkend zjjn. Directe belastingen acht spreker noodig, ook voor een spaarzaam bestuur, terwjjl de gemeenten in de gelegenheid gesteld moeten worden opcenten te heffen. gend noodig. Ten slotte had de Minister weder een sur prise voor de Eerste Kamer bewaard. Den vorigen avond had hjj een telegram ontvangen uit Washington de mededeeling behelzende dat een wets-ontwerp bij het Congres was inge diend tot opheffing der surtaxe op indirecten De heer de Tex spreekt over het onderscheid tusschen gewone en buitengewone uitgaven. Acht de minister die onderscheiding onjuist en onhoudbaar, de spreker betwist dit, hij wil buitengewone uitgaven als spoorwegen en andere groote werken uit leeningeu betalen opdat ook het nageslacht daaraan zal bjjdragen. Indirecte belastingen wil spreker niet meer afschaffen daar dit strekken zou tot opdry ving der directe belastingen, een belasting op het spoorwegver keer en op het zegel van quitantiën wordt door hem aanbevolen. De minister verklaarde dat alle zorg zal ge dragen worden om zoo goedkoop mogeljjk te bouwen. Met de heeren 8tork en van Voort- bujjsen is hjj het geheel eens dat de middelen moeten versterkt worden. Eene herziening der zoutbelasting is in bewerking; is de rente-be lasting tot stand gekomen dan zal de tijd daar zjjn om de patent-belaeting tot een bedrijf-belasting om te werken. Met de splitsing van gewone en buitengewone uitgaven kan de minister zich niet vereenigen en wat de genjeëïflè-belastingen betreft, in Amsterdam beMÏalt men in vergelijking met andere groote steden in Europa de minste be lasting. Dit laatste vond tegenspraak bij den heer van Tienhoven, burgemeester van Am sterdam, die beweerde dat ae directe belastingen daar hooger zjjn; nadat hierover nog eenige discussiën gevoerd waren door den minister, die een belasting op het spoorwegverkeer af keurde, en de Amsterdamsche afgevaardigden, werden de algemeene beraadslagingen gesloten, en hoofdstuk II met algemeene stemmen aan- genemen. Ook de begrooting van den minister van buitenlandsche zaken werd na kort debat met algemeene stemmen goedgekeurd. De heer Blussé besprak de beweging voor een union douanière; de minister acht die zaak thans vol bezwaren niet slechts van politieken maar vooral van financieelen aard, hier toch betaalt men 10.84 per hoofd aan accjjnsen en invoer rechten en in België slechts 6.24, zoodat wjj ongeveer 10 millioen gulden zouden moe ten afstaan. De heer Borsius gaf zjjn inge nomenheid te kennen met de diplomatie en speciaal met de consulsverschillende consu laire verslagen zjjn uitstekend bewerkt. Door den heer den Tex wordt aanmerking gemaakt op het betalen van consulaatsrechten door de btoombootmaatschappjjen in die havens waar een Ned. consul gevestigd is. Door den heer van Voorthujjzen werd mede de benoeming van een gezant in Japan ter sprake gebrachteen goede keuze is daar drin- aanvoer onzer koloniale producten, een zaak waarover door verschillende sprekers in de Tweede Kamer het woord was gevoerd. L. GOUDA., 22 Januari 1881. Wy vestigen de aandacht onzer sladgenooten op achterstaande advertentie der Watersnood-commissie, die Woensdag e. k. bij de ingezetenen zal rondgaan. Zooals wij reeds in ons vorig nr. zeiden, zal deze zaak bij onze stadgenooten geen aanbeveling noodig hebben. Door vele couranten-berichten en persoonlijke mededeelingen mag ieder geacht wor den te weten hoezeer hulp noodig is en dat is voldoende om tot het geven van een roiale bij drage te bewegen. Gouda zal voorzeker ook dit maal niet onder doen voor andere gemeenten, maar een flinke som leveren voor de ongelukkige waters- noodlyders. De Goudsche Commissie voor den watersnood bestaat uit de volgende heeren t Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, Voorzitter A. H. van Dillen, D. Lulius van Goor, L. P. Hoo- gendijk, K. Jonker, H. P. N. Koemans, S. B. van Leer, mr: J. H. van Mierop, C. C. H. Prince, G, J. Steens Zijnen, A. W. Greve, A. van Reedt Dortland,.W. J. Fortuijn Droogleever, B. J. Swain, H. P. Schim van der Loeff, J. A. Biezenaar, D. G. van Vreumingen, A. van Veen, J. M. Noot hoven van Goor, J. W. Haverkamp Begeniann, P. C. T. Mali ng ré, W. F. Barbiers, H. Jager, jhr. E. A. D. E. van Franckenberg en Proschlitz, G. Straver, G. A. Ondijk, W. Post Diost, mr. D. N. Brouwer, W. Begeer, L. M. Bood, C. IJssel- stijn, J. F. M. Temminck, E. Kortenoever, C. C. Knaap, G. Langeraar, J. Breebaart Lz., J. A. Roest van Limburg, M. G. Just de la Paisières en G. C. For tuijn Droogleever, Secretaris. De Watersnood-commissie heeft zich tot de voor gangers der verschillende kerkelijke gezindten ge wend met verzoek a. s. Zondag van den kansel kennis te geven van den dag der collecte en die te willen aanbevelen. Een diefstal op groote schaal heeft in de Goud sche Machinale Garenspinnerij plaats gehad. Het is de politie gelukt twee dieven, een daarvan aldaar nog werkzaam en een die er vroeger gewerkt heeft, benevens eene medeplichtige vrouw en den heeler die het opkocht op te sporen en te aresteeren. De beide dieven en opkooper zijn heden naar Rotter dam overgebracht. Er is ongeveer 900 kilo vlas en hennep bij den opkooper in beslag genomen. Naar wij tot ons genoegen vernemen zal de voor dracht van Multatüli in deze gemeente, waarvan wij reeds vroeger melding maakten, plaats hebben op Maandag 7 Februari e. k. in de Zaal ,Nnt en Vermaak." De geniale schrijver van Max Hazelaar, Vorsten- school enz. enz. zal zeker ook thans weder op een aanzienlyk gehoor kunnen rekenen. Maandag a. s. ten 1 uur heeft bij gunstig weder alhier een schoon-rydery plaats met paard en arre- slede om prijs en premie»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1881 | | pagina 1