IE», EN, sn Wurtem- Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda enOmslreken. NQ 2568. BUITENLAND. BINNENLAND. DA. I i ZOON, iederland en verkrggbaar Botermarkt. LAD! |gg| Woensdag 9 Februari.. i Ruitenlandsch Overzicht. Het Roode Kruis. bij i n 8 ure. JEN die kwart en gratis en •w (I enommeerde b Gouda. VIJN omp. en bij RADEN van nnia van in to Cruquius e Lynden; i Leeghwater; er Gemeente- n dal district onder-kies- 0 Ijjstèn niet 'ens art. 30 rtien dagen ving, hnnne to vereischte m de beoor- sring, welke art over de een Extra tosten bevat m van den orsthonig Maine, bij <eel-, borst- ;st der kin- srs opmerk- ihtigde inge- aap Toor het in het regle- iheden(Zon- ens 9 tot des 'en als volgt •icten ter Se- r zij tevens, oor elke Igst, GOUDSCÏÏË COURANT dragen ge..- Men geli< Lid- Penningmeester D. POLAK DANIÈLS te ’s Gravenhage, aan de besturen der Plaatselijke Comité’s van het Roode Kruis of aan de Correspondenten van Michael Davitt, de oprichter der Land-League, wiens gevangenneming in Ierland grooten indruk heeft gemaakt en de lersche leden van het Lagerhuis aanleiding heeft gegeven tot de scène van Donderdag avond, was in 1868 handelsreiziger, maar deed vooral in geweren en plaatste deze bij voorkeur in Ierland. Dit brachf hem in moeilijkheden met de rechterlijke macht, met het gevolg dat hij in Juli 1870 tot 16 jaren gevangenisstraf werd veroordeeld. In December 1877 werd hij met een ticket of leave voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Op grond van het niet vervullen der voorwaarden zijner bevrijding is dit zeer invloed rijke lid'der Land-League bij eenvoudig bevelschrift van den Home Secretary weder in de gevangenis gebracht, en zal zyn straftijd moeten uitzitten. Het voorstel van den heer Gladstone, tot wijziging van het reglement van orde in het Lagerhuis, be paalt dat de speaker (voorzitter) de bevoegdheid heeft om de sluiting der beraadslagingen uit te spreken, en alle motiën tot verdaging of andere voorstellen, krygen. De telegraafdraden tusschen .Newcastle en Pietermaritzburg worden dikwijls afgesneden door vrienden der Boeren." Het Hollandsch karakter verloochent zich niet aan de Kaap, en de Engelschen die er zich nimmer bemind hebben weten te maken, gaan een zwaren strijd tegemoet. s Te Berlijn zijn berichten uit Konstantinopel ont vangen, volgens welke de ambassadeurs der groote mogendheden, ieder voor zich maar allen in dezelfden vorm, den Turkschen minister van buitenlandsche zaken hebben medegedeeld, dat de mogendheden zich in beginsel met het Turksche vporstel van 14 Jan., int zake de Grieksehe gren^quaestie, vereenigen. De ambassadeurs hebben tevens nota genomen van dé verklaring der Turksche regiering, dat zij geen aanval op Griekenland zou beginnen. Ten slotte uitten zij de hoop dat de Porte, overeenkomstig de verzoenende stemming, door haar aan den dag gelegd, aan Grie kenland zoodanige- concessiën zou doen, dat de mogendheden in staat zouden gesteld worden om eene vredelievende regeling van het geschil tot stand te brengen' Het antwoord van de Porte wordt eerst over eenige dagen verwacht. Het Hoofd-Comité der Nederlandsche Ver eeniging tot het verleeneu van hulp aan zieke en gewonde Krijgslieden in tijd van Oorlog maakt bekend, dat de 'Vereeniging werkda dig is opgetreden tot hét verleenen van hulp aan de zieken en gekwetsten dér strijden de partyen in de Transvaal. Het Hoofd-Comité, dankbaar erkennende de milde bijdragen, die telkens toevloeien, wanneer het Roode Krui» de hulp inroept voor zieken en gewonden in den oorlog, vertrouwt, dat de Nederlandsche natie nu weder haar krachtigen steun zal verleenen, door toezending van aanj zienlijke GIFTEN. Voorloopig worden alleen geldelijke bij dragen gewenscht. Men gelieve deze te doen toekomen aan het Lid-Penningmeester van het Hoofd-Comité Mr. D. POLAK DANTËLS te ’s Gravenhage,. ---- - Roode Kruis of aan de Correspondenten het Hoofd-Comité. sGravenhage, 7 Februari 1881. Het Hoofd-Comité voorn. Generaal DE 8TUER8, Voorzitter. Dr. B. CARSTEN, Secretaris. Het Comité te Gouda bestaat'uit: Mevrouw A. A. HEMSING-Tboost Pres. Mej. C. SaLTZER, Secr. Mej. G. W. db JONG, Penn. Mevr. J. van LEER, geb. Vissir. Mej. C. DUT1LH. Mej./J. M. SaLTZER. Mej. M. HAVERKAMP BEGEMANN. De BURGEMEESTER van Gouda, brengt over eenkomstig art. 15, tweede lid der Wet van den 26n Mei 1870 (SlaalMad No. 82), ter algemeene kennis Dat bij gedurende dertig dagen ter insage van de belanghebbenden, ter Secretarie van de gemeente beeft nedergeiegd den STAAT, aanwyzeude de uit komsten van de meting en schatting der gebouwde eigendommen, welke nieuw gesticht zijn of aan welke vernieuwingen hebben plaats gehad met opgave van het jaar, waarin de belastbare opbrengst geregeld wordt, bedoeld in de art. 15, 23 en 43 ran ge melde wet. Gouda, den 5n Februari 1881. De Burgemeester voornoemd, Van BERGEN IJZENDOORN. GOUpA, 8 Februari 1881. Er is eene verandering gekomen in het programma der tooneelvoorstelling van Donderdag 10 Februari. In plaats ran KolfiFs "Een man van Principe*, wordt nu opgevoerd: De vonk, toonfelspel in 1 bedrijf naar ’t Fransch van Edouard Pailleron. Daarin treden op Mej. C. Poolman, A. Sablairolles en de heer Tourniaire, De verandering was noodzakelijk, daar Mej. 8. van Biene wegens een sterfgeval niet ten tooneele kan verschijnen en deze de rol had van Clara, die het programma abusievelijk aan Mevr, de Vries had toegekend. Wjj vestigen de aandacht onzer stadgenoqten en der bewoners van omliggende gemeenten op ach terstaand artikeltje betreffende het Becker-Quartett. Toen dit in het begin dezes jaars in Amsterdam optrad en de meest bevoegde kunstrechters over die uitvoeringen met grooten lof gewaagden, werd bij menigeen in deze gemeente de wensch levendig ook thans in de gelegenheid te zijn dit Quartett te hooren, evenzeer als wij vroeger het Florenteiner Quartett xalhier mochten zien optreden. Intusschen zou die wensch kunnen worden vervuld Zou dat verlangen kunnen worden be vredigd Thans kan tot ons groot genoegen die vraag bevestigend worden beantwoord, zooals blijkt uit het stukje van den heer d. 3. De eenige voorwaarde: algemeene deelneming van de zijde der ingezetenen, zal zeker worden vervuld, zoodat ons 24 Februari e. k. een muziekaal genot wacht, als slechts bij hooge uit zondering ons deel kan zijn. De kapitein N. H. A. Camp, van het 4e reg. inf. alhier, is op zijn verzoek overgeplaatst bij het 3e reg. inf. te Bergen op Zoom. Donderdag 17 Februari zal in eene vergadering van de hier gevestigde afdeeling* van het Nederlandsch Protestantenbond optreden de heer Chevannes, pre dikant bij de Waalsche gemeente te Leiden. --- i Zaterdagavond had in de smaakvol versierde zaal „Kunstmin'* eene uitvoering plaats van de Goudsche Gymnastiek- en Schermvereeniging, waartoe ook de Amsterdamsche Gymnastiek-vereeniging welwillend hare medewerking verleende. De vereeniging hoeft alle eer van deze aangename soiree, die zoo uitstekend in staat was belangstelling te wekken in de schoone kunst, aan wjer beoefening de vereeniging is gewijd. Oppervlakkig geoordeeld, zou het misschien onmogely’k schijnen een publiek, uit dames en heeren bestaande, een ganschen avond met gymnastische oefeningen te amuseeren, doch vreemd aanhet in behandeling zijnde ontwerp, te verbieden. Daartoe is achter noodig de mafötaging van het Huis, in den (vorm eener verklaring van urgentie, met eene meerderheid van drievierden der aanwezige leden. Gelijk’ men Weet, is deze resolutie aangenomen met eenige wijzigingen, door sir Staf ford #Northcote,, den leader der conservatieve partij, voorgesteld. Verleden Vrijdagavond heeft de Speaker de vol gende verklaring voorgelezen over de buitengewone rechten, hem in de vorige zitting toegekend. „Bij de gisteren aangenomen resolutie heeft het Hnis mij belangrijke volmachten verleend, als vroe ger niet bestondenik aanvaard ze met een diep gevoel van veraptwoordelijkheid die ze mij opleggen. Ik zal mij beijveren er op zoodanige wijze gebruik van te maken, dat de vryheid der discussie, waar aan het Huis bovenal gehecht is, gehandhaafd en tevens het misbruik gekeerd worde, dat van die vrijheid zou kunnen worden gemaakt. „Ik ben zeer gevoelig voor het. vertrouwen, mij door het Huis in zoo ernstige omstandigheden be- toond. Voor de vervulling van mqn moeilyken plicht reken ik «op de toegevendheid en de mede werking dezer vergadering. Ik hoop over eenige dagen aan het Kuis eenige regelen voor te leggen over de leiding aijner debatten, zoolang urgentie voor de openbare aangelegenheden bestaat. Tevens heb ik het noodig geacht, om een regel te stellen voor de onafgebroken behandeling van.de ontwerpen, welke thans aan onze overweging onderworpen zijn. Deze regel bestaat hierin, dat geene motie tot ver daging der zitting vau het Huis, zonder zijne mach tiging, zal mogen gesteld worden, vóór de lïscussie der ontwerpen of mot|8n welke aan de orde zqn.« Deze verklaring werj luide toegejuicht. Bij de beoordeeling jan de maatregelen, tegen „de. Aoma ruinrs genfi^m, moet men niet, vergelen (gelijk de heer Gladstone opmerkte) dat deze par lementsleden riechts eene minderheid, zelfs bij de lersche vertegenwoordigers, vormen. Het Lagerhuis telt 1U5 afgevaardigden voor Ierlandnauwelijks veertig hunner hebben zich ouder de banier van den' heer Parnell geschaard en de taktiek van bet obstructionisme aangenomen. Men zou moeilijk kun nen beweren, dat de meerderheid, door deze fractie in haren arbeid belemmerd, misbruik maakte van haar recht, door die leden voor één dag uit de ver gaderzaal te verwijderen, nadat het gezag van den voorzitter openlijk door hen was miskend. Het belangrijkste nieuws uit de Transvaal is een telegram van den correspondent van de Standard, die met de uit Indië aangekomen troepen uit Durban is medegegaan naar het toonéel van den oorlog. Zijn bericht is verzonden uit Ladysmith en lüidt „Ik hoop morgen te Newcastle te komen. Langs den ganschen weg heersebt groote opwinding, want de kolonisten voorzien’een hevigen strijd, daar de Boeren zeer sterk zijn. De sympathieën zyn zeer ongelijkbij Pietermaritzburg is de Engelsche be volking in de meerderheid en werden de troepen met geestdrift begroethier echter heeft het Hol landsch element de overhand en betuigen de land bouwers openlijk hunne ingenomenheid- met de Trans valere. Er is inderdaad alle reden om te vreezen, dat binnenkort de oorlog in een strijd van rassen zal overslaan en dat in geheel Zuid-Afrika zal ge streden worden om de suprematie tusschen Engelschen en Hollanders. „Men vreest hier dat de Boeren Biggareberg, eene sterke stelling tusschen Ladysmith en Newcastle, zullen bezetten en dat zij zuilen trachten den aanrukkenden hulptroepen den pas af te snyden. Men zeide hier van morgen dat 500 Bueren uit den Vrijstaat, die stelling reeds hadden ingenomen, maar‘de inmiddels aangekomen conducteur van de postkar heeft ze nog niet gezien. „Tusschen Maritzburg en de kust, waar de be volking bijna geheel uit Engelschen bestaat, wgs men zeer ingeyomen met het flinke voorkomen der Indische troepen, wier gebruinde gelaatskleur zeer gunstig afsteekt bij de melkmuilen, welke men tijdens den Zoeloe-oorlog Uit bet moederland, zond. Te Pieter maritzburg heeft men het volle vertrouwen, dat onze macht de Boeren, hoe koppig ze ook zijn, klein zal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1881 | | pagina 1