ieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 5 en N° 2582. w BINNENLAND. J Zondag 13 Maart. 7ER. Courant behoort een Bijvoegsel Bü de; Dg. NK. ’rins, lepóts. si! jEN D I zacht, tegen ’IJ8- Met 1 April be* gint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT, zij die zich abonneeren, ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS. inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der /Uitgave. 1 hulde aan EN. Gouda. worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN GOUDSCHE COURANT ande week gen voor ADVEETENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GE00TE LETTEBS Utrecht.) van ve- e Onder- ijn zoon, jmhoest, danken gebruik rtreffely- VEN- )NIG ran Mej. 1. VAN hier. tilder. en VEIJDAG. In de Stad It de uitgave in den avond van •AG, DONDEEDAÓ en ZATEE- R este ge- orzaakt dgheid e. ziek* 2037 man. Het Bestuur mecüte-ambteuuren beeft der proviuciêu eyu de hoofd bepalingenhet regl. i» opge- - J_ -voor billet rdiger: \eker. doos 'he Cou- döor den 3o«<Za. kerkerlucht bestuur heeft gevraagd, maar de Com missie uit het polderbestuur van Kromme Geer en Zijde een cyfer heeef: geboden, dat door het Lekkerkerksche bestuur werd aangenomen, doeh waaromtrent niets naders werd vernomen, roodst geacht moet worden dat het polderbestuur van Kromme Geer en Zijde heeft besloten het aanbod zijner Com missie niet te homologeeren. Door Z. M. is benoemd 'IM minister van staat de heer Godefroi, lid van de tweede kamer. Benoemd in de orde van deu Ned. Lseiw, tot kommandeur, de hesrap Modderman, minister van justitie, en van Eysinga, president van de eente kamertot ridder de heeren Vos de Waal en 't Hooft, leden van de eerste kamer; de heeren Fatyu, van der Kaajr, de Saroraiu Lobman en des Amorie van der Hoeven, leden '»u de tweede kamer de heer Star Naman, griffier tan de eerste kamer; de heer Cort van der Linden, eommies-griffier van da tweede kamer. De Oudewatersch. rederijkerskamer „'Borger' gaf Donderdag te Bodegraven eene voorstelling ten voor- deele der Transvale», Achtereenvolgens werden op gevoerd: „de UuiceUjkefifll"tooneelspel in vijf bedryren van A. W. IffLmd en ,/A ie» flegmatiek", blijspel in één bedrijf door W. Farber. Talrijk was de opkomst, vrij aanzienlijk de opbrengst. By kon. besluit is bepaald, dat de lichting der milite van het jaar 1881 bedraagt 11000 man, waarvan 600 voor de dienst ter zee bestemd worden. Het aandeel van de provincie Zuidbollaud bedraagt De reeks der „Winterleziugeu" te Berg-Ambacht, voor dit seizoen, werd jl Donderdag gesloten door een voordracht randen heer J. W. P. Hofman, van Schoon hoven, welke op eeue boeiende wijze twee eigen ge maakte uorellen voordroeg, getiteld: „Nood en Uitred ding" en „Gevaarlijke reis van Hauversmul naar Puppis". Met groot genoegen werden deze novellen uangehoord, zoo ook, na de pauze, de bijdragen van den spreker en van deu heer J. G. Bettiuk. Te Berkeuwoude is door de stemhebbende leden der Herr. gemeente over de vraagbestaands orde of kiescollegie P besloten in het voordeel der bestaan de orde. Tot rectificatie van het bericht uit Ouderkerk a/d IJsel iu de N. R. Ct. dat een verzoek van het polderbestuur aldaar aan dat van den Lekkerkerk- zchcu polder, lot adsisteutie in het droogmolen van den polder Kromme Geer cn Zijde, niet tot liet ge- weuichte resultaat kou leiden, ten gevolge van den hoogen geldclijkeu eisch, dient, dat niet het Lek- M j i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG DINHDA DAG^> De prijs per drie maanden is f 1.25 franco per post 1.50. der Nederl. Vereeniging van ge- aau de verschillende staten der provinciën ecu adres gezonden om subsidie voor de oprichting van een pensioen-, weduwen en weezen- louds ten huuneu behoeve. Volgens het concept-reglement zou de deelneming voor alle gemeente-ambtenaren verplichtend wordeu gevleid. Het ryk zal hebben het algemeen beheer; de gelden zulleu op het Grootboek geplaatst worden. Een raad van 18 leden houdt toezicht en beheer voorzitter en secretaris te benoemen door den kouing buiten de gemeenleambtensreu, terwijl de prov. Stateu uit elk gewest ééu der elf leden uit de gemeente ambtenaren kiezeti. De pensioenen worden vastgesteld bij kou. besluitGedep. Stateu eu gemeenteraad ge hoord. Naar ouderdom worden 8 tot 6 pet. op de gemcente-jaarweddeu voor 't fonds gekortsubsidiëu wordeu gevraagd aan hol rijk, de provinciën eu de gemeenten. Hecht op pensioen geeft 60jarige dienst; bij ongesteldheid vroeger; voor weduwen eu kiuderen zijn nadere voorzieningen genomen. Dit r; steld naar de Belgische cause Centrale, die gemeentebeambleu siuts 1861 gunstig werkt. In eene gisteren middag in het Notarishuis te Botterdam gehouden vergadering van belangstellenden ia de instandhouding van de Duitsche Opera, bleek dal er aan coupons en garautie-aandeeleu voor het volgeude seizoen was geteekend vooreen bedrag van ƒ86,168, of 32,000 meer dan er op de vorige bijeenkomst was. Daar de ftbanoieele commissie, gelyk men zich tal herinneren, in plaats van de 90.000 voor dit seizoen 95.000 voor het volgende noodig acht ontbrak er dus nog een kleine ƒ9000. Het bleek GOUDA, 12 Maart 1881. De Tootnelvoorstelling ten bate der Transvaal, waarvan wy in ons vorig uk. melding maakten, zal plaats hebben Dinsdag 5 April iu dv zaal .Kunstmin* der Sociëteit „Ous Genoegen.* Opgevoerd worden twee teer bekende stukken: De Schoonvader of De anus mra dm bUtmm brief van J. Hubertus Jaflnen en De Deren van Justus van Maurik Jr. Het verdient op prijs gesteld te worden, dat eenige Goudsche dames de welwillendheid hebben tot deze voorstelling mede te werken. Komt het optreden van deeren-dilettanten hier ter slede dikwyls voor, dat dames-dileltanteu het Goudsche tooneel betreden is een zeldzaamheid. Wy hopen dat de opkomst van het publiek zóó zal zyu, dat het doel der voorstelling een flinke som bijeen te breugen voor onze ongelukkige stamgenooten, schitterend moge bereikt worden. Het Gerechtshof te *a-Gravenhage veroordeelde DomUrdag H. A. De J. wegens diefstal van een pak kleeren in een herberg te Gouda, tot 3 maanden geraugecisstraf. 4, Het primitief kohier van den hoofdelijkeu omslag te Nieuwerkerk a/d. IJsel, voor 1881, is door den Baad vastgesteld tot eeu bedrag vau ƒ4581.78. De hoogst aangeslagene komt daarop voor met ƒ499.75, de laagst aangeslagene met 2.84. De belasting is verdeeld over 86 klassen. echter dat een der nog niet iugeleverde lijsten 400 aan anudeelen bedroeg, weshalve het te kort op de inschrijvingen zich reduceerde tot p. m. 8500. De vergadering werd daarop tot over acht dagen verdaagd, nadat de Voorzitter, de heer W. S. Burger Wzu., ten stelligste verklaard had, dat de Opera zal vallen wanneer die 8500 alsdan niet zijn volteekend. 1 In eene gisterenavond gehouden vergadering der kietersvereeniging Jrnhm is de heer W. P. van der Sleyden, ingenieur te Arnhem, gesteld tot defi nitief eandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Op hem waren 18 stemmen uilgebracht eu 11 op den heer mr W. Torlwcke. De Commissie van beheer over de Tooneelschbol heeft gisteren de voordacht opgemaakt voor de be noeming van een Directeur dier school. Zij heeft op die voordracht geplaatst, in alphabetische orde, de heeren H. I. O vms- den Broek en W. Baeans Wilson. De Vereeniging „het Nederlandseb Tooneel* mag zich in de laatste dagen in bijzondere belangstelling vanZ. M. deu Koning verheugen. Sedert zijn jongste bezoeken der voorstellingen, door het gezelschap in den Schouwburg te 's Hage gegeven, heeft het Z. M. behaagd bet Kon. subsidie, thana verleend tot een bedrag van 15006, te verhoogen tot ƒ25000. Voorts is aan deu Raad van Beheer keuuis gegeven, dat het Koninklyk subsidie, ten be hoeve van de Tooneelschool is teruggebracht op het vroeger bedrag van f 5000. Aan de instelling zelf ia eeu buitengewoon blijk van Zr. M. belang stelling ten deel gevallen, doordien de Koning heeft goedgevonden te bepalen, dat zjjnentweg. jaarlyks I gouneu, 2 zilveren en 2 bronzen medailles worden uitgeloofd voor de leerlingen, die mot bet beste ge volg het eindexamen zullen hebben afgelegd. Ook heeft de Koning zijn particulier archief, be treffende tooneelzakeu, ter beschikking gesteld van deu Raad van Beheer. Z. M. de Koning heeft de vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel" uitgenoo- digd ia den aanstaanden zomer door haar gezelschap voorstellingen op het Loo te doen geven. Het Hoofdbestuur van de Broederschap der No tarissen iu Nederland heeft eeu adres gericht tot de Tweede Kamer, waarin het enkele bezwaren tegen het ontwerp tot wijziging der registratiebelasting meedeelt. Het bestuur acht het nieuwe evenredig recht op akten van scheiding eeu billijk acquivalent tegenover de voorgestelde afschaffing van het over- bedeeliugsrecht. Doch de wijze van heffing acht het onbillyk, omdat het recht zal gevraagd worden van het onzuiver bedrag der verdeelde baten, waardoor het *t meest zal drukken op middenstatidboedels eu deze naar evenredigheid zwaarder zal belasten dan groote. Het verhoogd recht op de akteu vau hu welijksvoorwaarden (oorspronkelijk op 24, bij het gewyzigd ontwerp op 15 gulden en by tweede hu welijk op 5 bepaald) wordt te hoog geachteen recht van 8 zou bet Hoofdbestuur billyker vinden. Behalve deze opmetkiugeu veroorlooft zich het Hoofd bestuur in overweging Ie geven, dat by de wet worde bepaaldlo. dat de onderhandsebe huur overeenkomsten zullen onderworpen zijn aan hetzelfde evenredig recht vau registratie als geheven wordt op uotariëele akten vau huur eu verhuur2o. dat >1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1881 | | pagina 1