Ir SEN, childerde tskerk te der St, gen, enz, t levens- tbroeders tb, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I I I ff. N° 8616 BUITENLAND- ïl JU '23. lil mi llill y, Woensdag 1 Juni. 1881. IBI 4' 1 in I ylu 1 Buitenlandsch Overzicht. KENNISGEVING. r- 3 ADVERTENTlfiN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. I of, LANT. en. ’’ereld, tl, als de er dan 3 tweehon- eigenden JOÜDA. it maken ZILVER ucheerde RTRET- örtreten, 'ili si II I H I ft I 'J1 ifl] '111 ifll Oproeping in Activiteit van Miliciens* VERLOFGANGERS der Ligtingen van 1878 en 1879. lil ril an komen, de voor- eu 17 15 3de 1878 van de lite 2de en 5de nier van 6de louda. 2* District ment van Bleuwijk, fnnsten, tour der sht. Kt NEMAN nen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATEIL DAG. De prijs per drie maanden is ƒ1.25 franco per post 1.50. 'j 1 GOUDSCHE COURANT. en 85ste Komp. i arm de draagt en len Heer ia. worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centen; iedere.regel meer 10 Centen. GROOTÉ LETTERS i I 1 I x w M I worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1878 van de late, 2de, 3de u-u. n itpagniën. 1R1E 1 Juli tot 9 Augustus vnn 1878 van de late, 3de, De beer Gambetta beeft een bezoek gebracht aan zijne vaderstad Cahors. Niets eenvoudiger, zou men zeggen, dan dat hij zijne familie een, gaat opzoeken. Maar men is niet ongestraft Gambetta. Men heeft hem overal ingehaald en gecompli menteerd, speeches afgestoken en adressen overhandigd en voor allen moest hij een goed «oord over hebben. Zijn reis is een ware triomftocht geweestgeen gekroond hoofd is ooit met meer geestdrift ontvangen. Nu zijn het nog de arbeidende klassen, maar de rangen der menigte, did zich thans rondom Gambetta vormen, zulleu weldra worden vermeerderd. De heer Grimardias, de biaschop van Cahors, liet alle De BURGEMEESTER van Gouda, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in 1881 in wer- kelijken dienst worden ongeroepen, de hieronder aangeduide Milicien-Verlofgaugere, te weten.: INFANTERIE. ran 16 Augustus iot 15 September die der lichting van 1878 van het Regiment Gre- 9 Aug. tot” 6 Sept, het late Reg.Inf. ligting 1878 4de Bitterij eu de beide Trein-komi 2de Regiment VELD-ART1LLER1E van die der ligting 1ste Treiukompagnie. Augustus tot 24 September van 1878 van de 2de, 4de, n u 15 15 u 8 h 15 15. nadiers en Jagers, van f v 17 16 9 16 16 9 kerkklokken luiden ter eere van den man die een maal heeft gezegd ,Le cUriealinu c'ai Nu reeds ie het gebleken, dat Frankrijk niet zal rusten vóór Gambetta den preeideutMetel heeft be klommen. Eerst dan sal Frankrijk zich overtuigd houden dat het in waarheid een republiek ia. Met zekerheid mag nn reeds worden voorspeld hoe het met de verkiezingen, naar deu eerarfan it litte, onder bet gezag van Gambetta zal gaan. Slechts zy, die de politiek van Gambetta zyn toe gedaan, sullen zich kubneu staande honden. Bin nen korter of langer verwijl sullen de tegenstan ders ter zijde worden geschoven. Ai de bcriabtea uit de streken, door den president dor Kamer be zocht, zijn vol van de heerseheode eenstemmigheid, waarmede hy wordt begroet eu de koninklijke ssr- betuigingen, die hij allerwege ontzaagt. De senaat beeft het nM Tuis gestoten verdrag zonder liiufft aaaguneneu. Da heer fiontaat- Birou had vooraf verklaard, dat de lauhtanjjde aan de regeering geen moeilijkheden wilde berok kenen en voor het traotaat zou sternaren, aan het kabinet de verantwoordelijkheid latende van de ge volgen welke daaruit zouden kannen voordspruiten. De laatste berichten nit Psrys zouden doen ge- looven, dat de aanneming van de lystatemmiag in don Senaat nog niet vast zoo is. Het linkenoidden aM be sloten hebben tegen te stemmen, terwijl de linkerzijde nog niet weet, wat zy doen zal90 leden van do rechterzijde zouden geheime stemming vragen en voornemens zijn tegen te stemmen. Men verwacht heden in deu Senaat de benoeming van de commie- sie van rapport. Het Eugelsche parlement zal beginnen mat de behandeling van de artikelen der lersche landwet. Beide partyen, zoowel de heer Gladstone als oir St. Northoote, achtten dat hel tijd werd om do beraadslaging over de beginselen te staken. Mea moet zich inderdaad haasten om de discussie niet al te rer in den zomer te rekken. Er is een stort vloed van amendementen uitgestort over het ont werp. Als die alle in behandeling moeten komen, zal de wet misschien in het geheel niet tot stond komen, maar men denkt wel, dat de heer Glad stone met behulp van den tftaktr zich met den Franschen slag van die overlading sal afmaken. De voorzitter van het lagerhuis bezit tegenwoor dig ruik een macht, dat hy iedere discussie kan smoren. De inhechtenisnemingen in Ierland deren voort en het eene graafschap na het andere wordt in staat van beleg verklaard. De arrestatie van den heer Brennan, na John Dillon een van do voor naamste leden der Land Itagat, heeft op het Bond oen bijzonderen indruk gemaakt; dit bleek onder anderen nit de besluiteloosheid en verwarring, welke op de* laatste door bet Bond gehouden vergadering heersohten. Bovendien zyn de uit Amerika ten behoeve der Liga inkomende gelden in de laatste veertien dagen niet meer zoo ruim als vroeger. Intusschen schijnt het Bond te willen volhouden het heeft de lersche pachten aangespoord om do weigering van paohibetaling tot het uiterste voort te zetten. Uit Athene wordt onder dagteekeniug van 28 decor gemeld, dat de Grieksohe Regeering de Turksch-Griek- ache overeenkomst aangenomen on drie militaire gevol machtigden benoemd heeft, om aan de-werkzaamheden der commissie voor de grensregeling doel te nemen. Battery en van 16 die der ligting Batterij en 2de Treinkompagnie. van 11 Juli tot 19 Augustus de ligting van 1878 van het 3de Regiment VELD. ARTILLERIE. 23 Augustus tot 30 September 1878 van het Korps RIJDENDE 6de, 7 de 3de Regiment VESTING-ARTILLERIE, van 5 Augustus tot 12 September die der ligting van 1879 van de 1ste, 4de, 6de, 8ste en 9de kompaguie. Voormalige 15de, 18de, 20ste, 38ste en 39ste Koinp. van 14 September tof 22 October die der ligting van 1879 ran de 2de, 3de, 5de, 7de en 10de Kompaguie. Voormalige 16de, 17de, 19de, 37 en 40ste Komp. 4de Regiment VESTING-ARTILLER1E van 5 Augustus tot 12 September die der ligting van 1879 van de 2de, 3de, 5de, 7de en 9de Kompagnie. Voormalige 24ste, 25ste, 27ste 29ste en 31ste Komp. van 14 September tot 22 October die der ligting 1879 van de 1de, 4de, 6de, 8ste en 10de kompagnie. Voormalige 23ste, 26ste, 28ste, 30ste eu 32ste Komp. KORPS PONTONNIERS. van 23 Juni tot 1 Augustus die der ligting ran 1878. KORPS GENIETROEPEN. Voormalig BatteiUon Mieueurs eu Sappeurs. ran 30 Augustus tot 8 October. die der lichting vau 1878. De miliciens-telegrafisten dezer ligting van Augustus tot 8 September, vau 4 July tot 12 Augustus die der ligting van 1879. De milliciens-telegrafisteu dezer ligting van July tot 24 July. HOSPITAALSOLDATEN. van 9 Augustus tot 8 September die der ligting vau 1878 van de 1ste 2de en Kompagnie. De bedoelde Miliciens worden mitsdien gelast bun Verlofpas, uiterlyk 8 dageu voor den dag hunner opkomst onder de wapenen ter Gemeente-Seeretarie te bezorgen eu worden voorts herinnerd aan hunne verpligting, dat zij zich, voorzien van al de voor werpen vau kleeding en uitrusting, door hen bij hun vertrek met groot verlof medegenomen, op bet bepaalde tijdstip, vóór des namiddags 4 uur, bij hunne korpsen moeten bevinden. Gouda, den 27 Mei 1881. De Burgemeester voornoemd, Van BERGEN IJZENDOORN. van de ligting van ARTILLERIE Voormalig Regiment Rydende Artillerie. 1ste Regiment VEST1NG-ARTILLERIE. van 29 Juli tot 27 Augustus die der ligting van 1879 van de 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7 de en 8ste komp. Voormalige late, 2de, 3de, 4de, 5de, en 8ste Kompagnie. van 30 Mei lot 8 Juli die van de ligting van 1879 van de 9de kompaguie. Voormalige 21ste Kompagnie. van 8 Augustus tot 16 September die vau de ligting van 1879 vau do 10de kompagnie. Voormalige 22ste Kompagnie. 2de Regiment VESTING-ARTILLERIE. vau 5 Augustus tot 12 September. die van de ligting vau 1879 van de 1de, 3de, 6de, 8ste eu 10de kompagnie. Voormalige 9de, Ude, 14de, 34ste en 36ste Kom. van 14 September tot 22 October die van de ligting vau 1879 van de 2de, 4de, 5de, 7de en 9de kompagnie. Voormalige 10de, 12de, 13de, 33ste u 2de o 3de n 4de 5de _w. w® L, - h t 8 t t 7 de h vau 9 Augustus tot 6 September die der ligting van 1878 van het 1ste, ide, 3de 4de Bat. van *t 8ete Reg. Inf. van 1 Augustus tot 27 Augustus die der ligting vau 1878 vau het 5de Bataillou vau ’t 8ste Reg. Infanterie. ARTILLERIE. late Regiment VELD-ARITLLERIE van 1 Augustus tot 9 September die der ligting vnn 1878 van de 5de en 6de Batterij. vaii 13 Augustus tot 21 September die der ligting van en •*-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1881 | | pagina 1