ITH. I Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1 BINNENLAND. IS. BUITENLAND- Vrijdag 10 Jani. IIEE, r VAN Zonen, M. 1881. vruaag w mt. Nq 262O. Bultenlandscli Overzicht. 1 ►ingen lEÏT”. ERS, trkt A 98). I f -i oedigd door orden, ver- DAME, op iet Bureau Gouda. biljet rond lij ader te be- uur, een vrijen des morgens [jkENo. 101 rde orders LZ. la. an 9 tot 12 ren te zien, ten ten kan- NDROOG- verkoopiug en. een len afgele- se van Ned. on», ’rys, voor ns de Wet 4de Zet 5de Zet 8de Zet van die tot de Op een ■met De tegenwoordige burgemeester van Moutfoort heeft tegen 1 Juli eervol ontslag als zoodanig be komen en nu doet zich in deze gemeente het ver- schyusel voor dat een klein tiental ingezetenen deze betrekking ambieeren, terwyl daaronder stellig eenige personen zijn, aan wie dit ambt goed zou zyn toevertrouwd. Heeft de heer Van Kerkwyk indertijd op zyn aanmerking aangaande de benoeming van burgemeesters ten antwoord gekregen, dat zooveel mogelijk art. 61 der Gemeentewet wordt iu praklyk gebracht, toch zyn niet weinigen benieuwd welken persoon, kiewereeniging r Alg. Voorzitter alle liberale kiesvereenigingen iu ons District, centrale vereeniging toetraden. dergelyke vereeniging mag geen enkele als een afkeurenswaardige kiesmanoeuvre zyn zou kleven, wil zy niet alle verdere vertrou wen verliezen. Wat is de zaak Het Bestuur der Centrale kiesvereniging zond een aün jg i£ieMr8i waarin de liberale eau- GOUDSCHE COURANT. 1 r de buitetllaudsche staatkunde Vi binet zeide de Minister bijna gende„Wij zqllen steeds ia herinnering houden dat Italië, onder handhaving fyuer vriendschappelijke betrekkingen met andere natiën en onder bevestiging daarvan op den grondslag Van het recht en van ederkeerigeu eerbied, krachtige pogingen zal kun nen aauwoudeu om zyue plichten tegenover Europa overeen te brengen roet zijne pliebtfu jegens zich zelve. Italië, dat het laatst iu de rij der groots mogendheden is opgenomen, heeft steeds handhaving van orde, eendracht en vrede beoogd het ZM aan dit beginsel trouw blyren ea voor zichzelve slechts den Vrede vragen, zonder zyue waardigheid uit het oog té verliezeu. Wy zulle* overigens niet vergeten, dat in tyden van hartstocht en wantrouwen de groote belangen des ,lauds het beat behartigd worden door den loop van zaken af te wachten met de kalmte, welke het bewustzijn vah bet recht geeft. Met betrekking tot de Unnenlandscbe aangele genheden verklaarde de beer Depretis zich voorstan der der kieshervorming, doch zonder in de bijzonder heden dezer quaestie af te dalen. De begroeting voor oorlog zal binnen twe« jaren tot op ongeveer 200 miilioen gebracht worden; de Minister .achtte dit bedrag bij de verbetering van den finantieeleu toestand en van het krediet niet te hoog. Wat betreft de andere onderwerpen, byv, die op het gebied van handel en nijverheid, zou de regeeriug zich beijveren aau de weuschcu der Kamer tc gemoet te komen. De zitliug, waarin de Minister zijn programma voordroeg, werdslechts door een 160-tal afgevaardigden bezocht; ouder de afwezigen behoorden de heereu Calroli, Crispi, Viootera, Villa en Sella. Meu schrijft aan deze afwezigheid van de voornaamste leden der Kamer een soort van vyat.usohap toe, welke op eeu gegeven oogenbiik weder tot moeilijkheden op parle mentair gebied zou kunnen leiden. Voorloopig echter schijnt er een tydvak van rust te zullen zijn. GOUDA, Juni 1881. De Standaard van heden bevat het volgende „Tweede aj keuring,waardige kiemanoeuwe. Gisteren wezen we op de pertinente onwaarheid, waarmeë de liberalisten in Zwolle dorsten ijveren voor hun Sandberg; thans komt ons weêr een tweede slechte kiesmanoeuvre ouder de oogen uit Gouda. Toen men in Gouda van liberale zy Van Bergen IJzendoorn caudidaat stelde, schreef de Standaard, dat onze vrienden wel op mochten passen, dal Biohou niet viel, want dat de liberale party iu V. B. IJ. haar besteu caudidaat vooropschoof en een uitnemende keuze deed. En wat doen nu onze eerlyke liberalen O, het is te laf haast om het te zeggen. Die zenden nn eeu biljet voor V. B. IJ. rond, schrijven daarin V. B. IJ. volgens de Standaard uitnemende keuze en de beste caudidaat I Of, om het nog precieser te zeggeu, ze sohryven letter lijk de woorden van de Standaard over, maar laten er nit weg dat we bedoelden De uitnemendste man voor de literaten. Nu, op het Binnenhof verspelen de liberalisten al tamelijk hun naammaar in het land schynen ze van nóg cynischer gehalte te zyn.* Wy meenen verplicht te zijn tegen dit Standaard- bericht optekomen, vooral daar het hier geldt een ver- kiezings-circulaire, niet verspreid door een of ander anoniem persoon, maar door het Bestuur der Centrale en ouderteekend, behalve door deu en Secretaris, ook door de Besturen' F 1881, des Ml, Wgk K tenen netten w Heet H. F. ONteHÖÜ- reMtubglei, IÈRE, CM !4, Ovale (til tien LEDI^ n ij i 1 en PÓR- 3, LINNEN f ÏN en KAR- ORCELEIN GOUD en De meerderheid der leden in de afdeelingen der Tweede Kamer kon er zich mede vereenigen, dat door de Regeering voldaan was aan den weuséh om het Koninkl. Nederl. Meteorolog. Instituut ook voor de praktijk meer vruchten te doen afwerpen dan tot nog toe het geval was. Maar zoowel onder de voorstanders als onder hen, die minder ingeuomen waren met de voorgestelde regeling, maakte men zich min of meer bezwaard dat het Ryk niet op den duur genoegzaam verzekerd zon wezen van den steun, door particulieren en gemeenten zelven te verleeneu, soodat het Byk ten slotte met te groote uitgaven zou bezwaard zyn voor een „practisch we tenschappelijke voorlichting*, die, zeiden de tegen standers, by voorkomende gelegenheden zonder be zwaar nit Utrecht zou kunnen ontboden worden. Alkmaar wit. D. 2. D. 4. F. 3. -J- D. 4. F. 1. E. 2. didaat, Mr. Van Bergen IJ zend oom, wordt aanbevo len en waarin bet Bestuur na gezegd te hebben dat de strijd hevig en de overwinning moeielyk zal zijn, o. a. dit laat volgen i .Maar och, hoe ernstig die strijd ook moge zyn wij kunnen de overwinning behalen, indien wij maar allen onzen plicht doen, want wy hebben in den Heer Mr. VAN BERGEN IJZENDOORN een Candidas! die alle vereischten in zich vereenigt om ons de over winning te verschaffen, wy hebben in den Heer Mr. VAN BERGEN IJZENDOORN „den be,ten Candi- daal ge,leid, een uistekende keuze gedaan", zooals de Standaard zelve zulks uitdrakt.* Hoe of nu de Standaard in de verste verte daaruit kan opmaken, dat het Bestuur het doet voorkomen alsof de Standaard den heer van Ber gen IJzendoorn aanbeval (wat inderdaad oneerlijk zou zijn) is ons en zeker niemand, die onpartijdig oordeelt, duidelyk, en de geheele opmerking van de Standaard komt ons dan ook .zeer gezocht* en .hoogst overdreven* voor. Het is voorzeker niet moeilijk, als men slechte bedoelingen veronderstelt, uit verkiezings-biljetteu iets te halen, waarop hate lijkheden aan de tegenpartij kunnen worden ge debiteerd, maar of dat eerlijk is, meenen wy te moeten betwijfelen. De Standaard noemt het biljet een kiesmsnoeuvre, die afkeurenswaardig is, maar boe de houding van de Standaard te qualificcercn, die iemand beschul digingen naar het hoofd werpt, welke geheel onge grond syn 1 Ons doet de Standaard niet zelden denken aan Dicken»* Pecksniff, die met de hand op het hart en de oogen ten hemel geslagen, allerlei vrome woorden spreekt, maar bijna ter zelfder tijd hande lingen pleegt, die hoogst onzedelyk zijn. Mocht de Standaard toch eindelijk eens bedenken, dat vroom te prateu niet, beleekent, zoo het niet gepaard gaat met handelingen, die het daglicht mogen zien, met daden, die eerlijk en goed zyn. En of bet tot de eerlyke en goede daden behoort zyn tegenpartij zonder genoegzame gronden een smet aan te wryven, is een vraag, die zeker ook door de Standaard ontkennend zal worden beantwoord. SCHAAK CORRESPONDENTIE. Gouda zwart. C. 6 -f- D. 4. B. 8. G 6. D. 8 C. 7. De voordracht ter benoejping van het Hoofd der School aan de Brug te Waddinxveen bestaat nit de HeereuO. G. Veenstra te Nieuwolda, H. Troost te IJsselmonde en C. C. van der Schilt te Amsterdam. Van het nieuwe Ka- i woordelyk het vol- dat Italië, onder handhaving lyner vriendschappelijke I-— L:-j--- - daarvan op don grondslag Van het recht en aanwenden om zyue plichten Italië, dat het laatst iu de er in het Hyde Londen eeu groote lersche meeting plaats, -r Parnell en O’Counell het stelsel van^ildryying pachters scherp yeroordeeldcuer wërdeu «er- illeiide moties aangenomen, «erklarendè dat det peering uansprukëlyk is -1J md eu uau^nogend op oumidj det/ uitdrijvingen en het ontslag van dep - voor Ierland, Forster. De hooge toon .1 van deze lies stem* vrij wel overeen roet den zeerjgespauuen - f. Al is de Regeering giet ■Lt het opheffen vau de laudliga, hoüdt iet toch voor ujlgemaakt, dat strenge maat- :n zijn tegen de leden dier veree- 'iug; trouwens, het, is hoog lyd, want de toestand «lerladijP verschilt weinig van dien van oproer. schorsing Den eersten Pinksterdag bad Park te way duif" scbilleiide moties aangenomen, verklarende Regeeriug aansprukëiyk is roos den toestand in, Kj leljand eu aaudnngeud op onmidnellülu schorsing i'. het ontslag van den Minister - De hooge toon.Ivan deze T voflr lerlani "l moties sten,, uwUjtand iu lerlaud' zelf. Al 4 oragogaan tet Ijl mU bet tt-- 'I rdbeleh op hpndei M niffag; ttf l in wlerlaiM - - 'i Ho) aantad troepen iu lerlaud wordt op 30000 man gebrabht. J De Hamburgers zullen eerst 15 dezer een aan vang mpken met de beraadslaging over de tolaan- sluitingdaar de Ryksdag uitcrlyk 24 dezer uiteengaat, gelooft men niet, dat de overeenkomst nog iu deze zitting zal worden overlegd. Men verzekert, dat de stemming in. Hamburg steeds gunstiger wordt voor het verdrag. De ozaar van Rusland heeft nu ook het ontslag geteekeud van deu minister van oorlog Miliutiue en van granf Adlerbeig, deu gouverneur vau Finland. Zy zijn vervangen door de heereu Vaunowski eu Hcyden. Zouden de uieusre staatsdienaars vau de czaar beter dan buuue voorgaugers iu staat zyn het leren van het hoofd van den slaat te beschermen? Er ie wel behoefte aan voorzorg. Men bericht dat Alexander lil van het uitvoerend comité iu eeu meest beleefden vorm de kennisgeving heeft outvangeu dat zyn vonnis is uitgesproken. En haast geljjktydig komt eenetydiug, welke de eerste volkomeu bevestigt. In berichten uil Petersburg, over Weenen ontvangen en door deu Standard medegedeeld, wordt melding gemaakt van de ontdekking eener samenzwering tegen het leren van den Czaar eu de inhechtenisneming der saamgezworeneu, 21 in getal. De geheele bende werd door de politie orerrallen by het houden eener byeenkomsl, waarin, over, de middelen van uitvoering werd beraadslaagd. Die bijeenkomst had plaats in eene gestoffeerde kamer ran de Sabatkauski Prospekt. Een timmerman, die eene aangrenzende kamer be woonde, kon hooren wat de nihilisten verhandel den eu gaf daarvan ann de politie keunis. De ver huurster der kamer werd daarop by deu beer Baranoff, den prefect van politie, ontboden, en kreeg berel om een hoofdofficier van politie te verbergeu op eene plaats in hare woning, waar hij bij de eerstvolgende bijeenkomst der nihilisten kon hoeren wat er gesproken werd, souderzelf gezien te worden. Eeu luitenant- kolonel der politie verborg zich toeu achter eenig huisraad in de kamer waar de samenzweerders ver gaderden. Te gelijkertijd werd een aanzienlijk getal politieagenten iu burgerkleeding iu eu rondom bet huis geplaatst, met den last om oumiddellyk te komen wanneer zy een pistoolschot boorden Ge durende zes uren bleef de luitenant-kolonel iu zyue ongemakkelyke schuilplaats verborgeu om naar de gesprekken der nihilisten te luisteren. De discussie eindigde hiermede, dat tot een aanslag op het leveu van den Czaar werd besloten door middel van eeu vuurwapen. Aan vijf de* samenzweerders werd de uitvoering opgedragen. Op dit «ogenblik kwam de Initeuant-kolonel te voorsohyu eu loste eeu pistool schot. De agenten ijlden onmiddellyk toe en namen 21 personen gevangen. Verscheidene hunner -zyn seer jong; enkele 17jarige jongelingeu, die nog op bet gymnasium studeeren, worden ouder hen aange troffen. De hoer Depretis, voorzitter van het Italiaansche kabinet, heeft bij de hervatting der zittingen van de Kamer der Afgevaardigden eene redevoering ge houden, welke Vermelding verdient. Aangaande I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1881 | | pagina 1