Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ENT LE u. I Woensdag 3 Augustus. 1881 woensdag j Augustus. jjq 2^43 T E. BINNENLAND. IN. fOOR uijn I 2ht! SNS, sn. *G. A Je ro en lan- R r< I wl stad jn dat Ker- iuua Li. y°’ PANORAMA' MARITIME 0 GRAVENHAGE. -EN8. naar 4 een bijna zekeren gaarne t V.80L t water 101 aan i enz. vroolyke stemming hebben r. FOR- Oouna. Gouda. GOUDSCHE COURANT. (ECHT, ffineerd. akelooe, der pit. B. vraagt ,ke De Staaitcourant van 1 dezer bevat de aankon diging dat door de heeren G. Prince en C. C. H. Prince, loodwitfabrikanten handelende ouder de firma G. Prinoe eu Zonen alhier, ter griffie van de Rechtbank te Botterdam is gedeponeerd, het Kla verblad. mist wordt. Derhalve een er al zoo Tydens het kampeeren van het 7de regiment in fanterie by Milligen, 12 Aeg. 5 Sept., zal bet 4de regiment den garnizoensdienst waarnemen in de plaat sen waar eerstgenoemd regiment in bezetting ligt. De volgende detachementen van het 4de regiment vertrekken hiertoe den 11 Ang. naar de aangewezen standplaatsenle compagnie le bataljon, kapitein B. Hilvere, van Delft naar Helder, le oompagnie Se bataljon, kapitein J. J. Logger, van Leiden naar Am sterdam, en de le compagnie 5e bataljon., kapitein J. Roels, van Gouda naar Naarden. In ons vorig nr. »erd er een soort petroleum geannonceerd door den heer A. van Veen, waarop de aandacht der Goudsehe ingezetenen mag worden gevestigd. Deze petroleum munt uit in helderheid, is in liehtvermogen merkelijk sterker dsn de gewone en geeft veel minder uitslag in de lampen. Tevens is zij bijna reukeloos, terwijl de pit' zuiverder blijft. Het komt oua voor, dat al deze goede hoedanig heden deze petroleum aanbevelenswaardig maken. Dat zy uitstekend brand is iederen avond bij den heer van Veen te zien. De Goudsehe huisvrouwen zullen zeker eens de proef nemen met deze petroleum. Zaterdagmiddag zag de weesjongen L. Mimpen, door de Boelenkade met een broodwagen rijdende, het kind van D. Hogendoorn, oud 2 jaren in de sloot vallen. Hy aarzelde niet om zich dadelijk te water te begeven en het kind te redden. Hy vervolgde dnaaop kalm zijn weg om met de broodwagen, de kalanten zijns meesters hun brood te bezorgen. Gisteren had de aanbesteding plaats van een stoomwerktuig en een gebouw voor genoemd werktuig, in den polder Willens. De uitslag was aldus Inschrijvers Machine. Joseph Heinrichs, Hodissont Vervier, 9700; H. Bollinckx, Curighem, 8700; La Societé anonyme les Metiers du Brabant Brussel 7700.Wal ker, Strock en van Delden Rotterdam, 7560, Cosyn Co, Gouda, 7000.— E. H. Begeman, Helmond, 6500.Bakker Co., Ridderkerk, 6350.8epp Co. Enschedé 6333.38; de laatste voorlooptg aannemer. Insohryvers Gebouwen enz. 8. van Soest, Mydrecht, f 12999.J. W. de Jong, Gouda, 11934.J. van Rooy, 's-Hage, f 11200.L. C. Luijendyk, Gouda, 10909. K, v. d. Torre, Overschie, f 10900.D. Amesz, Gouda, 10880. 1Q669.B. van Wingerden, Gouda, ƒ10559.- C. van Leeuwen, Waddiuiveen, f 10249.—; Hollander, Utrecht, 9995.—; N. Xonings, Gouda, 9550.J. J. van Deth, Zwammerdam, 9464.40; C. Romeyn, Nootdorp, f 8760,L. van Blokland, Gouda 8100.C. P. W. Deseing, Gouda, f 8088.de laatste aannemer. Bij de verpachtingen der tieuden van het Kroon domein, op Vrydag jl. te Berg-Ambacht gehouden, brachten die onder Berg-Ambacht f 98.op, tegen f 108.in 1880; «ie ouder Lekkerkerk 394. tegen 724.in 1880. De tieuden van den Am bachtsheer brachten op 223.tegen ƒ292.iu 1880en het rietgewas van genoemden heer 220.— tegen 285.— iu 1880. Als een staaltje hoe bet te Schereningen met de visschersmatroozen gaat, moge dienen, dat er in de vorige week 2 schuiten zyn aangekomen, der HH. A. Hoogenraad en A. De Niet, van welke schuiten een gedeelte der equipage is weggeloopen, met ach terlating van schulden. Die schuiten hebben tot heden aan den wal gestaan, om andere matrozen te roeken, tot groot nadeel zoo van reeders als ven de overige bemauniug, die in dien tijd niet kan vissohen en dus zonder verdiensten blijft. In een te’sHage gehouden vergadering is de af- deeling Zekerheidsstelliug Eigtn II»lp geconstitueerd. Tol directeur werd, na aanbeveling door den voor zitter, met algemeeue stemmen benoemd mr, B. van Hasselt, oud-directeur van het postkantoor aldaar. Tot commissarisseu uit do deelhebbers werden met algemeeue stemmen gekozen mr. J. A. Jolles eu mr. J. J. Van Geuns, nep. le'-feb van den Hoogen Raad der Nederlanden en van bet gerechtshof aldaar. Da beroemde Egyptoloog prof. Georg Ebers uit Leipzig vertoeft te Schereningen en is gelogeerd in het .Hotel Garni. iniaf urnvrlt geuoegelijke kennis! Wat er al too op de kermis te tien is Tot veler verbazing geen paardenspel en geen schouwburg. Het is waar, op Carré hadden slechts weinigen gerekend, want deze vereert slechts zelden onze stad met zijne tegenwoordigheid, maar Blanus en Dassie worden hier zelden gemist. Dat er geen «komedie* is, is eveneens voor velen een teleur* stelling. Meestal komt een der beste gezelschappen onze kermis versieren en het zien van een flink kermis-stuk behoort tot de grootste genietingen. Het is dan ook jammer, dat wy het ditmaal zonder schouwburg zullen moeten doeu. Toch is er velerlei gelegenheid tot uitgaan. Wij noemen in de eerste plaats het Cagliotlro theatre van E. Basch. Wij behoeven bij onze stad genoot en Basch niet te introduceeren. Hij is een oude be kende en vele herinneren zich nog met genoegen menig avondje daar vroeger doorgebracht. Zij zullen dan ook niet nalaten hem opnieuw te bezoeken, daar zij weten dat hy de kunst verstaat oud en jong te atiuiaeereu met zijn goocheltoeren, zijn geest-venchij- uinger., zijn agioscopische wereld tableaux enz. Voorts noemen wij het theatre van den heer Alber, Waar onder anderen de overwintering op Nota* Zembla te zien ia, die ontegenzeglijk voor velen aantrekkingskracht zal blaken te hebben. De programma's door Prof. Alber verspreid zouden itinand des morgens doen verlangen dat het al avond was. Wat al heerlijkheden zijn daar te zien en tot geruststelling voor den echten kermis-houder zij ge meld, dat mau daar om den anderen avond iets aianwa vertoont, zoodat sommigen de gelegenheid om ««bon* nementa-kaarten* te koopen, niet ongebruikt voorbij zullen laten gaan. Seeds voordat de tramway, waarvoor door het Be stuur deser stad concessie is verleend, rydt, kunnen wij dezer dagen hier een dergelijk vervoermiddel zien, ui. in de tent van den heer Xhaflaire. Deze i stelt ons in de welkome gelegenheid voor een klei nigheid zyn tent rond te trammen. Wie, die der gelijk heerlijk genot zou wijzen van de hand 1 Wij stellen ons voor dat avond op avond tal van kermis gangers naar den tram zuHen gaan om daar een ge noegen te smaken, dat zeker nog «prettiger* is daa het genot van een mallemolen. Zy die voor de variatie eens iets anders willen zien, bevelen wy het museum aan vaa den heer Daniël, van Kopenhagen, dat vele voorwerpen bevat der be zichtiging overwaard. In dat zelfde genre ia er nog een museum van den heer Cousael, dat zeker ook door velen bezocht zal worden. Voor heden eindigen wy met de herinnering dat onze stadgenoot I. C. Sibbes ook ditmaal op de kermis is met zyn gunstig bekende poffertjes en wafelkraam. Men ga by hem van de vermoeienissen uitrusten en men kan verzekerd zyn van eene goede bediening. De hofleverancier P. Zilver is er trouwens ook met zyn wafelkraam. Ook deze is by de Goudsehe inge zetenen gunstig bekend en behoeft geene aanbeveling. Reeds was het bovenstaande geschreven toen ons de tyding gewerder komt toch een schouwburg op de kermis. Daar onder de officieele opgave der ker- mis-ainusementen geen schouwburg voorkwam en op het hoofd-terrein, de Markt, wij er geen zagen even min als op den Singel konden wij, naar wij dach ten, gerustelyk conslateeren, dat de kermis dit j aar schouwburg-loos zou zijn. Intusschen daarin is verandering gekomen. Op het Veerstal zullen de Vereenigde Amsterdamsche toonelisten voorstellingen geven. Morgen (Woensdag) heeft de eerste voor stelling plaats. Opgevoerd wordt„Moederzegen of parel van Savoije'1 gevolgd door „Klorie en Kooge.* Mèu f;e voor verdere byzonderheden de hier achter voorkomerZe adver teutte. Gisteren is het tweede panorama te 's Hage ge- «Een geuoegelijke kermis!* is de wensch van den dag en wij kunnen ons kermis-oversicht niet beter openen dan met onze stadgenooten toe te wenschen dat zij veel genoegen mogen smaken op de dagen, die aanstaande zyn. Het is waar, onder «genoegen* verstaat niet ieder hetzelfde en niet weinigen zyn er, die bij het woord «kermis* hun voorhoofd fron sen eu zeggen ware zy weggebleven, die slechts een aanleiding is tot geld-verteren en onmatigheid, maar de groote menigte heet nog altijd de kermis welkom en viert als van ouds het kermis-feest met een vrooiijk gelaat en een blijmoedig hart. En het moet toegestemd worden, er vult voor menigeen altijd nog wel iets te genieten eu men moet b.v. al een zeer zwartgallig pessimist zyn Om zich niet opgewekt te gevoelen, wanneer men dagelijks zoovele kleinen markt-waarts ziet gaan. Die schitterende oogjes en trippelende voetjes zeggen het u hoeveel de kinderefr genieten, wanm er zij naar den «malleinolen*of het «hon den- en apenspel* guan en over het algemeen, heerscht er een vroolykheid die onwillekeurig het harte verruimd en den onbedorven mensch goeddoet. Hier ziet men flinke boeren-zoons met glundere deerns aan hun arm, daar jolige jongelui, nauw der kinderschoenen ontwas sen, zich als echte «lions* aanstellen de, ginds huisvaders in feestgewaad gevolgd door hun talryk gezin, GOUDA, 2 Augustus 1881. Van <le openbare en Tele particuliere gebouwen wappert de Vnderlandsche driekleur, bij gelegenheid eau den verjaardag ran H. M. on re Koningin, Zaterdagavond, toen die her in garniioen liggende militairen zich in de bad- eu zweminrichting verfrisch- ten was een hunner bijna het slachtoffer geworden van eigen onvoorzichtigheid. a Niettegenstaande het verbod aan allen, die niet rwemmeu konden, om zich in het diepe bassin te be geven, bad een der soldaten zich toch daarin gewaagd met het gevolg, dat hij spoedig zonk. Een met het toezicht belaste onderofficier sprong dadelijk gekleed te water doch werd door den beangsten soldaat onmiddelyk zoo stevig omvat, dat bij zich bij geene mogelykbeid verroeren kon. Zij waren zeker beiden naar de diepte gegaan, zoo niet de zwem meester J. M. Groenendaal was toegeschoten met een stok, die door den sergeant werd gegrepen, waarop beiden naar het ondiepe bassin werden getrokken. Het doende is een nieuwe les voor hen, die niet vol kannen zwemmen, zieb niet in bet diepe bassin der zwemschip^ te wagen. Hedenmorgen is een knaapje van ongeveer 10 jarigen leeftijd op de Zevenstraat in het water ge vallen. De assistent-zwemmeester Bearings was in de uabyheid, sprong er bij en mocht het geluk hebben bet kind te redden. Genoemde Reuringe mocht reeds meermalen het genoegen smaken personen van een bijna zekeren dood te redden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1881 | | pagina 1