bh DODE VEHTREK TE EOQP eene moderne WINKELOPSTAND, een TOON BANK, eenige MEUBELEN, HUISRAAD, LAMPEN, enz. enz., alles grootendeels nieuw. LEIDSDSE BROODFABRIEK I 1881 ri-^XTIZLTO- De ZOOK van COHALIE. Bouwanswonhg Te Gouda, THIM, Apoth. DEGELIJKE -AGENTEN ADVERTENTIËN. KATWIJK en NOOBOWIJK. Twee Heeren Sociëteit „ONS GENOEGEN.” E. BRANDSMA, te AMSTERDAM. Turfmarkt H. 47. Sociëteit „ONS GENOEGEN,w< Zaal „KUNSTMIN,” HET NEDERLANDSCH TOONERL. Afdeeling Rotterdam. Openbare Vrijwillige Verkoopiog bij veiling en verhooging, op VRIJDAG den 16 DECEMBER 1881, en bjj afslagen combi natie, op VRUDAG den 23 DECEMBER 1881, beide dagen des voormiddag» ten 10 ure, ten huize van CORNELIS OOMS Cz„ Herbergier te Gouderak, van eene GRIENDLAND, Rhumatlsche Aandoeningen, door koude ontstaan ■akte R® en hhumatische. Buriarlijke Stand. A. van 't RIET— vehgad: Vrijdag ten 1 ure, Het voo bet begrave De ontw De outw keuren van DEPÓT j. c. G. DUTILH., Derde Voorstelling in het Abonnement door db Vbreeniging: Donderdag 8 December 1881. Tooneelspel in 4 Bedrijven naar het Fransch van Albert Delpit, bewerkt door Jan C. db Vos. Aanvang ten ZEVEN ure. PRUZEN dbb PLAATSEN: Eerste Bang voor HH. Leden, hunne Dames en Kinderen 1.10 per persoon. WEI-, HOOI-. BOUW- en Zeker middel c Zoon, i I CEZONDHEIOSKLEEDINC’ 5 RIN AlLEJICtfF I AANDOENINGEN. I^AtlRICHAAMS^ De uitgavt WOEI geschil DIN8I DAG. franco per KG. ƒ0,20. per KG. 0,18. per KG. ƒ0,15. Te bevragen onder No. 650 aan het Bureau dezer Courant. Voor de d«n Kjjnipi 7 en voor eente i» bet te Zutfen, e Gouda. COBB1 AJkmaai d7i. - Een Indische Familie BIEDT ter OVER NAME aan een zeldzaam prachtige en nieuwe PIANINO, slechts 5 weken gebruikt en gekost 600.thans te koop voor 445. Schriftelijke 10-jarige garantie en vrij trans port. Adres: den Haag, Molenstraat No. 17, GROTZINGER. Voorspoedig bevallen van een M. B. KORTENOEVER— Burgebsdijk. Evenals «en dief, die ons des nachts tanrandt, valt se ons op het onverwachts aan. Zij,die er aan lijden, gevoelen q pijn in de borst en landen,j selfs somtijds in den rug Ze <9 ondervinden een soort van-JJH verveling en een geneigdheid -j| tot slapen. Des morgens voor- al heeft men een onaangena- men smaak in den mond,- de tanden zijn met een slijm- ■achtige zelfstandigheid bezet csss» De eetlust ontbreekt. De zieke gevoelt als het ware een zware drukking op de maag en som- wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte ..^0 in het binnenste van de maag. Deoogen zijn dof en de tenste deelen er van Worden (jh koud en klam. Na een zeker RffiL tijdsverloop krijgt men een kW hoest, die bij den aanvang JB droog is, maar na eenige maan- sSS den vergezeld gaat, met op- gevlng van groenachtige flui men. De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid, •n te vergeefs tracht hij te slapen, hetgeen zijn toe stand nochtans niet verzacht, Vervolgens wQjdt hij zenu wachtig, prikkelbaar en somber, en neemt alles euvel op. Wanneer hij eensklaps opstaat, ondervindt hij een soort van duizelinghij geraakt verstopl(geconsti peerd) zijn huid is droog, en bij oogenblikken warm, het bloed wordt dik en traag. Het wit der oogen krijgt een gee lachtige tlnt.De urine wordt,behalve nog dat ze aanslaat, zeldzaaxp en donker van kleur. Dikwijls is de zieke genoodzaakt het voedsel, dat hij gebruikt, over te geven; die brakingen laten in den mond dan eens een bitteren, dan eens een zoetachtigen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd. Het gezicht van den zieke verzwakt, hij heeft altijd sterren voor de oogenen ondervindt een groote ver moeidheid en zwakte. Alle deze kenteekenen doen zich beurtelings voor. Men beweert dat een derde der be volking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende is. Geneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen. Eenlgen hebben die als een leverziekte behandelt, anderen weder als slechte spljs- verteering, sommigen ook als miltziekte, enz, enz. maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd. Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots” (wortel-extract) of geneeskrachtige Siroop van Moeder Selgel, in elk geval volkomen geneest. De slechte spljsverteering is een zeer ernstige ziekte, welke een groot getal der volksklasse aandoet, en ze wordt door rampzalige uit komsten gevolgd, zoo geen onverwijlde zorg wordt aan- gebraoht. De Seigel-Siroop is een afdoend middel, zelfs In de moeielijkste gevallen, k. J. Warns, Eigenaar, te London Breda; van db Goorbergh,Generaal-Depötvoor Nederland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers In Hofland, Java en Koloniën. Prijs van de Siroop van de Pillen 71. en Vertegenwoordigers, worden door ons voor den verkoop van EFFECTEN en PREMIE- LOTEN,op gunstige voorwaarden aangesteld. F’ranco-onerten te richten aan de Bankveree- niging Grün Co., AMSTERDAM. GEBOREN S Dee. Antonia Maria Petronella, ouders W. F. J. Tilgenkamp en J. A. tan Hasten. Gijsberta Eliza beth, ouder* P. de Graaf en E. de Goeij. Nicolaas Johan, ouden 8. Verhoef en C. D. Kloot 3 Jösephn*, ouden P. J. Jetler en P. M. Schinkel. Willem Ink, ouder* L. de Mooij en J. de Weger. Johannes, ouders E. Kortenoever en M. B. Burgendyk. 4. Adrian*, onders N. Oudij en A. Verheul. 6. Cornelia Maria, ouden C Erberveld en E. Kooy man. OVERLEDEN.- 4 Deo. J. Jetler, 1 d °otknoppen met bloedkoraal, die verloren lijn door een meUje die belasting betaalde op landt kan toor op 14 Nov. jl. Gouda, 3 Dec. 1881. Den Isten December overleed te Gro ningen in den ouderdom van 73 jaren, mjjn hartelijk geliefde Vader Dr. W. GLEUNS Jr. J. S. G. GLEUNS. Volstrekt eenige kennisgeving. Voor de talrijke bewjjzenz van innige en harteljjke deelneming ons van alle zjjden be toond bij het smartelyk verlies, dat ons ouder hart trof door het overlijden van onze innig geliefde Dochter PIETERTJE GEERTJE van 't RIET, betuigen wij onzen oprechten dank. W. VAN 't RIET. DB JoNG. Nog in dank ontvangen van Ga. f 5.— M. A. G. VORSTMAN. A. SCHONEVELD v. n. CLOET. H. 1JSSEL db SCHERPER. vragen KOST, INWONING, enz. met VRIJE KAMER? Adres onder No. 649 bjj den uitgever dezer Courant Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH. Leden ingevolge Art. 30 van het Reglement, dat bij gelegenheid van de 3de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 8n DECEMBER 1881, de SOCIËTEIT van des avonds ZES UUR af xal G ESLOTEN zijn. Namens het Bestuur, J. C. IJSSELSTIJN, Secretaris. Gouda, 6 December 1881. uit het MAGAZIJN van Verkrijgbaar bij G. OVEREUNDER Ja., Markt 148 Gouda. De ontwe steden, eni. De onlwe «holen. Te l Eenen tl «hooi voor Benen Oi aan de ie Eenen Or Eenen Co Legi.» Bij beech Handel enl kl. bij de functie lal i mies 3e kl. ten spoorwe Uit Nieu December Gisteren i te Maaslrich onzer afdeel den, mannei komen, wat door de we weg der vo beschaafde r ons onderwj daat heeft J waar de B met hand ei partijen. W wetten van onderwijs zij voorgeweest dend ouders nemen. Ac deze beginse overtuigd z: nu af zulle hunnen kin vergaten dot Best WITTEBROOD BRUIN BROOD TARWE BROOD Best KRENTENBROOD per KG. ƒ0,26. PAKHUIS of ZOLDER te HUUR gevraagd, met of zonder gelegenheid voor Kantoortje. Offerten onder motto Pakhuis bij den Boek handelaar H. O. EDAUW Jr. alhier. De loting der te bespreken plaatsen voor HH. Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 7 December 1881, des avonds ten 7 ure precies, tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats. SÜF" HH. Inteekenaren wordt herinnerd, dal alleen des Woensdags-avonds nog DAMES- KAARTENh0 90, VOLGENS VOORWAAR DEN VAN INTEEKENING te verkrggen zjjn. Alleen HH. Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH. Inteekenaren, welke persoonlijk verhinderd zjjn. en aanbehooren, benevens diverse perceelen uit muntend alles staande en gelegen in de gemeente Gou derak, in Kattendjjksblok; te zamen groot 12 bunders, 82 vierkante roeden, 50 vierkante ellen. Te aanvaarden op 1 JANUARU 1882. Nadere information zijn te bekomen ten kan tore van den Notaris G. J. 8PRUIJT te Outfer- kerk a/d. IJssel. TEGEN ALLE Kramp, Aangezigtspün, Kies, pijn, Verstijving in deleden- Iluidziekte enz. kj verkrijgbaar te B0NB0NS30ZEEP25CT Gouda, Wed. Bosman Alphen, L. Varossiau Zn. Bodegraven, P. Versloot. Boskoop, J. Govdkadb. P. Looman. Hameien, W. G. Kurvbbs. Hazerswoude, JGaarkenken.. Montfoort, J. A. Jacobi Noorden, D, W. Bom. Oudewater, J, Libïland. Schoonhoven^Ned. Wolïp Z. Waarder, Bouthoorn, Woerden, Gebr. Pfenning. Woubrugge, k. db Wildb. Zegwaard, k. Hbkkbr. Men gelieve attent te te zijn dat de Waldwel- artikelen van een bruine kleur zijn, als zjjnde bereid uit de vezelen der Den- naalden Aanvraag om Dépót bjj M. J. C. HAM, te Utrecht. Snelpersdruk van k. Brinkman te Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1881 | | pagina 1