ra, Maumk Jr. r 7l/> uur. i prijzen LEW. I Cie., BINNENLAND. CSX N9 2871. Woensdag 17 Januari. 1SS3. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. r, Apoth. EGEN.” euse ELTER, id srse soor- volgt: HEID. «V- ARI 1883. Amsterdam. i voortaan de aebben. middel wat r geeft, (geen laconsa/1,00 ameur. haren 198. GOUDSCHE COURANT. H. 101. Vrydagavond had te Schoonhoven de aangekondigde bijeenkomst van belangstellenden in de nieuwe zegel wet, in liet Heeren-Logement aldaar plaats. De heer II. A. Boeck, voorzitter van de Kamer van Koop handel en Fabrieken, op wiens initiatief deze bijeen komst werd gebonden, leidde de vergadering, welke door meer dan 160 personen werd bygewoond. De heer Mr. W. Hemsiug uit Gouda begon met de wet op het zegel en hare toepassing duidelijk uiteen te zetten, en verklaarde zich daarna bereid, op de tot hem gerichte vragen omtrent die wet, zooveel mogelyk inlichtingen te verschaffen. Hier van werd, na eene korte pauze, door een aantal aanwezigen gebruik gemaakt. De welwillende, afdoende wijze, waarop de heer H. die inlichtingen verschafte, strekte voorzeker menigeen tot verduidelijking en beter begrip van de wet. De heer Boeck mocht terecht, uit naam der Kamer en als de tolk van alle aanwezigen, den heer Hemsing hartelyken dank betuigen voor zijne tegenwoordigheid op deze meeting, die uitnemend geslaagd mag beeten. (&A Cf.) Op 31 December 1881 bedroeg de bevolking der gemeente Waddinxveen 4178 zielen. In den loop van het jaar werden geboren 114 m. en 67 vr. zyn overleden 54 m. 59 vr., hebben zich in de ge meente gevestigd 152 m. en 167 vr. en de gemeente verlaten 1/j'9 m. en 197 vr. Zoodat de bevolking gift, die, met hoeveel welwillendheid ook gegeven- uit den aard der zaak uiet voortdurend kan worden herhaald, of moet niet veeleer worden gezorgd, dat door vermeerdering van eontributiën en giften de in stelling een meer zekere toekomst te gemoet gaat Wij gelooven dit laatste en wekken daarom onze stadgeoooteu op de zaak te steunen en de kiuder- bewaarplaats, die zoo werkt, te verblijden met een gotde bijdrage. .Het Bestuur zal die dank baar aanvaarden 1 -- Terwijl Zondag velen van het beerlijken winterweder profiteerden om schaatsen te rijden, zakten op een der slooten aan de Karaemelksloot achter de infir merie plotseling een zestal Jongelieden, heeren en dames, door net ijs. Gelukkig kwamen allen met den schrik en een nat pak vry. Wy vestigen de aandacht onzer lezers op achter staande advertentie van den heer Henri, waarbij deze een voortelling aankondigt, die zeer genotrijk belooft te zyn. In andere steden ondervond de heer Henn veel bijval tn het mag derhalve met grond worden verondersteld, dat ook hier een talrijk pu bliek zal opkomen te meer daar voorstellingen van dien aard hier niet dikwijls voorkomen. De heer B. H. Heldt, voorzitter van het Neder- landsch Werkliedenverbond en redacteur van de Werkmansbode,hield gisterenavond de aangekon digde voordracht in tegenwoordigheid van een talrijk publiek, waaronder ook enkele dames. Hij sprak over: de verkonding futselen patroon» en gezellen. Bestond er, oppervlakkig gezien, strijd tusseben de belangen van patroons en gezellen, waar de eersten aooveel mogelyk Afbeiü voederen voor aoo weinig mogehjk geld en de laatsten zooweinig mo gelijk willen doen voor zoo hoog mogelijk loon, van naby gezien is hun belang één en is samen werking alleszins noodig. Die samenwerking nu wordt nog in alles behalve voldoenden mate aan getroffen en verbetering in deze is dringend noodig. Van de zijde der patroons moest meer gedaan worden in hét belang der werklieden, vooral moest voor hunne toekomst rarer gezorgd worden dan tot heden het geval is. Een oud werkman, die zijn heele leven arbeidde in dezelfde zaak, wordt bij het vieren van een 25 of 40 jarig jubilaeum afgescheept niet een of ander cadeau van den patroon en een loffelijk ge tuigschrift of medalje van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, maar afdoeudegezorgd wordt er voor hem, die te oud is om te werken, niet. De toe komst der werklieden te verzekeren moet op den vóór grond staan, wat hier te lande nog volstrekt niet voldoende wordt ingezien, maar wel hier en daar in het buitenland, met name in Frankryk en Engeland. Vooral in bet laatste rijk wordt ontzaglijk veel gedaan voor den werkman. Toch zijn ook hier te lande enkele gunstige uitzonderingen, daar Gebr. Stork te Hen gelo en de heer Hovy te Amsterdam ook een pen sioenfonds aan hunne onderneming verbonden. Maar vooral moest genoemd worden: de gist- en spiri tusfabriek van den heer van Marken te Delft. Spr. wijdde zyn voordracht daarop hoofdzakelyk aan een schets der organisatie dezer fabriek en deelde mede met hoeveel zorg en yver genoemde heer de be langen zijner werklieden iu bet oog houdt, hoe hij hun werklust weet aan te wakkeren door het zoo genaamde premie-stelsel, hen spaarzaamheid weel te leeren door een spaarkas, hun ontwikkeling verhoogt dooreen bibliotheek, hun gemeenschapszin opwekt door een vereeniging, waarin de verschillende beambten, op zichters en werklieden der fabriek vertegenwoordigd zijn en waar de belangen van den werkman en hun gezin be sproken worden, hun levenslust zelfs verhoogt door de oprichting van een gezelschapslokaal, waartoe de werkman met gezin toegang heeft en waar des Zondags soms voordrachten worden gehouden, waar o. a. de novellist Cremer, Prof. Pekelharing, de heer van Marken enz. enz. als spreker optraden, ter- wyl soms ook Mevr, van Marken hen op muzikaal genot onthaalt* De heer van Marken maakt hun voorts het inkoopen van levensmiddelen gemnkkelyk, ‘1 te zorgen voor den behartigt ook de belangen hunner L. 0.60, -1.-. -125. -1,65. ding contant ir H.L. geljjk kinderen, beloont deze voor getrouw schoolbezoek, laai hen \alt leerlingen toe op zijn fabriek enz. en». Ten .Jotle riep hij ook een courantje in 't leren, dat niet in den handel, maar uitsluitend voor bel per soneel zijner fabriek wordt gedrukt. Spreker stelde met groote ingenomenheid de uitnemende wijze in ‘t licht, waarop genoemde heer en ook diens <cht- genoote met den werkman omgaat. Hij kent sijn ondergeschikten en hun huisgezin, gevoelt belangstelling ju hun lief en leed, toont har telijke deelneming in hun wedervaren en rerspreidl een geest van gezelligheid en orde in zijn fabriek, die alom als een navolgenswaardig voorbeeld mag worden aangehaald. Ziel, zoo iets moest, zeide spr., meer gebeuren. Natuurlijk niet overal kan gehandeld wor den zooals de heer van Marken handelt, niet in iedere fabriek is het mogelijk alles in te richten en toe te passen zooals in Delft geschiedt, msar wel ware het te weuschen dat ook elders, zij ’t maar iets geschiedde in den geest van hetgeen in de Delftsehe fabriek te zien is. Zoo bij de patroons maar de ernstige wil bestaat iets te doen in het belang van hun werklie den, dan is er veel verbetering mogelijk. Spr. drukte ten slotte den wensch uit, dal er van dien ernstigen wil meer en meer blijken mogen worden gegeven. Luide toejuichingen van de rijde van’ bet publiek toonden deu heer Heldt met hoeveel genoegen het gesprokene was aangehoord, terwijl de voorzitter der vereeniging, die hem tot het houden der voor dracht had uitgenoodigd, de heer W. G. vanGeelen, met een enkel woord hem dank betuigde voor het geen hij had Jen beste gegeven. Gisteren had te Haastrecht dé opname der nieuw gebouwde openbare lagere school plaats, welke naar genoegen der autoriteiten is opgeleverd. Op 31 December 1881 bedroeg de bevolking der gemeente Haastrecht 1659 zielen. In den loop van het jaar 1882 werden geboren 36 m. en 40 v, zijn overleden 25 m. en 27 v., hebben zich in de gemeente gevestigd 41 m. en 49 v., en de ge meente verlaten 68 m. en 62 v. Zoodat de bevolking op 1 Januari 1888 bedroeg 1643 zielen. In het jaar 1882 werden 13 huwe lijken voltrokken. Op 31 December 1881 bedroeg de bevolking der gemeente Vliet 428 zielen. In den loop van het jaar 1882 werden geboren 4 m. en 7 v., zyn over leden 3 m. en 4 v., hebben zich in de gemeente gevestigd 19 m. en 14 v. en de gemeente verlaten 18 m. en 12 v., zoodat de bevolking op 1 Januari 1883 bedroeg 435 zielen. In het jaar 1882 werden 2 huwelijken voltrokken. tfa nieren. A ike reinigeis jr ele organen Q Istoringen B ijk lijden I t aan eet- «a maag, 'ofd dui?e- gl jicht \J de niet en B t-tann daar- K3 ligchnum of S en in plants B 1 tc worden. B ikldel fijnen werkt W biiel terug- TT •anflrijpt en /I nc en than® tt wordende g Hen g zij genezen m ruik derzelve ra trom dnn te B er zich laten B 'te aiekten, 98 dig beetann ene zekere, f\ olf genezen 11 imen kan? nde kwnlen B Idelijk zijne B 9 Pillen van B >r!b men bij EX ht® Zwitser- B komen wnnt g? (tin blikken g vertoonendo n grond en Hard Brandt. Jg ihard Brandt B ■»»r 5 weken B '2 a 3 cents B aanwijzing H .sten in de H GOUDA, 16 Januari 1883. Met een gevoel van innig leedwezen lazen wij de in dit nr. van on» blad voorkomende advertentieu van Dr. A. Luijten en wij zyn er zeker van, dat ook door de Goudsche ingezetenen diens besluit om zyn praotyk neder te leggen met deelneming zal worden vernomen. Tal van jaren leefde Dr. Luijten in on. midden als een geneesheer, die veler vriend schap genoot en zich veler vertrouwen waardig maakte. Zijne groote bekwaamheden verschaften hem een uitgebreide praotijk en zya deelnemend hart deed hem niet alleen waardeeren als een goed arts, maar t.ven. hem op prys stellen als een hartelijk vriend. -• Wy zyn er van overtuigd, dut velen zijner patiënten hem sper zullen missen en zyite hulp niet dan noode ontberen Wij eindigen mat den wensch, dat er spoedig verbetering in zyn toestand moge komen, waarvan Dr. Luyten in zyri advertentie gewaagt, en hopen dat er voor hem nog in den arond zijns levens eenige jaren zullen aanbreken rol kalme en eervolle nut, waarop h'y zoo ten volte aanspraak heeft 1 De Heer Al hert Roothaan, d ie reeds meermalen aan de Goudsche muzikale wereld de gelegenheid bood, iet. degelijks te hooren, is voornemens tegen 1 Februari aaust. in het Lokaal Nut en Vermaak” eene kamermuziek-soirée te geven, waar het beroemde Dames-trio der gezusters Vorlicék uit Praag zioh zal doen hooren. Te oordeelen naar de hoogst gun stige oritiek, die in vele buitenlandsche bladen .om trent de verdiensten »an dit eigenaardig trio-gezel- schap voorkomt, gelooven wy een genotvollen avond Ie mogen verwuehten. Het geacheveerd spel en de fijne opvatting worden hoog geroemd. Als pianiste behoort FrI. Camilla Oswald tot het gezel schap, dat hierdoor in staat gesteld is cok< kwar tetten op zyn repertoire te vermelden. Wij ver trouwen, dat de Heer Roothaan ook ditmaal op eene talrijke opkomst zal kunnen rekenen. De in- teekenlysten zullen binnenkort in circulatie worden gebracht. De heer van Tricht, commissaris van politie alhier, verzoekt ons te melden dat er van zyn verplaatsing geen sprake is en dat bij dus ook geen aanschrij ving van den Minister van Justitie heeft ontvangen betreffende het huren van een woning. De Correspon dent van het Fadsrfuad was dus niet goed ingelicht. De by het 4e reg. inf. nieuw benoemde kapitein G. J. Meyer wordt ingedeeld bij het 5$. bat. des regiment» te Gouda, De reizigers met den eersten trein van ‘s Hage naar Gouda zyn heden morgen aan een groot gevaar ontsnapt. De brug bij het station Voorburg niet gesloten zijnde is de locomotief in het water gereden, waarbij de stoker en machinist eenigszins, gelukkig niet ernstig, zyn gewond. Do passagiers zyn allen met den schrik vrijgekomen. De looomotiel en enkéle waggons zyn alleen een weinig beschadigd. Gedurende 1882 zyn in de kinderbewaarplaats alhier 3821 kinderen verpleegd. Dit getal is aan merkelijk minder dan in 1881 ten gevolge van de pokken-epidemie, het hierschen der mazelen en het gebrek aan werk van vele personen in den arbeidenden stand. De inkom»te_n bedroegen aan verplecggeld 382.10, aan contribution 400.50, aan diverse giften 20.69 terwijl de jaarlijksche gift van 100.der Directie der Stearine Kaarsenfabriek „Gouda" opnieuw hoogst welkom was. Toch zouden al deze sommen niet voldoende zijn om de onkosten te bestryde» (de uitgaven bedroegen over 1882 1144.361) ware het niet dat onre vroegere stadgenoot, de heer T. P. Viruly, thans te Leiden woonachtig, door een nieuwe gift van 250.de zaak in stand deed houden. Intusschen rijst de vraag s Moet een dergelyke nuttige inrichting niet door de Goudsche ingezetenen l voorts het inkoopen van levens zelf in't leven worden gehouden? Gaat hel aan haar I stelt hen in de gelegenheid bestaan te rekken door te rekenen op een dergelijke louden dag en 1 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1