JUK. tns a BINNENLAND. I <1 Vrijdag 26 Januari. N° 2875. 1883. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. .sthma LLES l S I i s *3* ïs lg n medaille. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. I SA 5 1 i 3ents. sst en Ver at th. en Dro- Ie plekken. vroegtijdig r den Haar- ■de huid hare i i I Ier No. 789 No. 790 aan kleurkn in schadelijk, doende, naar j Staten-Generaal. Ezutb Kam». Zittingen van 23 en 24 Januari 1883. li AD VERTENTIÈN worden ▼oor het 1 e Gouda. worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 iranco per post 1.50. ?8 poth. te Zeiti. sche Cou- an door den Gouda. 1 Q. 65 te JANUARI f en een stuk iggende aan Hectaren, tien van ver te bekomen J I chcnkeo,aan- nu zjjn hoofd- een prachigen [ESSEN. van Gouda. iet Alkoof I rembours bn «O. 32, Am- mjjne firma, i. Nur de dmtl. verneemt, ia gisteren een onder soek naar de oorzaak van de ontploffing te Muideo ingevteld door den officier van Justitie en den rech- ter-oommisaarie. Daarbij is gebleken, dat o. a. op de fabriek, petroleum werd gebruikt. Getuigen syn opgeroepen. By het Dinsdag voortgeset debat over het ontwerp tot verlegging van den Maasmond verdedigden de heeren Smits, Hengst, Saste van IJ stelt, Visser van Hazen «oude en Vcrheijen het ontwerp in het alge meen rivierbelang en iu het belang van Noord Brabant. De heeren de Bitter, Scbimmelpenoinck van der Oye, Breuuing en van Tienhoven en ran Bwinderen bestreden het omdat én de kosten én de uitkomst dezer werken seer onzeker zijn en de urgentie van het werk seer betwistbaar is. In de zitting van gisteren is ua uitvoerige verdedi ging door den Minister van Waterstaat, die de dichting der Heereuwaardtcbe overlaten als nimmer schadelijk kenschetste, daar sy ook niet baten, tensy de Maasdijken syn doorgebroken, die mistekening onmogelijk achtte eu het financieel beswaar besttred met de opmerking,dat de epoorweguiigaven binnen eenige jaren ophouden, ie het ontwerp lot verlegging der uitmonding van de Maas nog breedvoerig bestreden door de heeren Boni», Huydeooper eu ran Nnamen en ten slotte aangenomen met 21 tegen 18 stemmen. (Reedt fit tere» aan ome abonnee binnen de itad per bulletin medegedeeld.) Heden Si In syn antwoord Eenigen tyd geleden maakten we melding van een door een viertal dames, boofdbestuurdereeeen van „Arbeid adelt” en „Tesselechade” aan den minister van binnenlandsche zaken gericht request houdende verzoek aan de Ryks School voor Kunst-Nyverheid te Amsterdam eene afdeeling te willen voegen, waar het practisch onderwys in de verschillende technieken van bet borduren, zich zal aansluiten aan het tboo- retiech onderwys dat aldaar gegeven wordt ia orna ment teekenen, stijlleer, klenrleer enz. In antwoord op dat request heeft de regeering verklaard, zich in beginsel met het voorstel te kunnen vereenigra, onder voorwaarde dat de kosten van inrichting en het eerste jaar salaris zullen worden geschonken, het geen na ingewonnen information, betreffende salaris, scboolbehoefien enz. op pl. m. f 4000 wordt be rekend. Eene bekwame, wetenschappelijk ontwik kelde onderwijzeres, hetzij uit de K. K. Stiokerei- Sohule te Weenen, of nit eene der andere gunstig bekende inrichtingen uit het buitenland, moet een behoorlijk honorarium ontvangen, anders sal sy zich niet naar eene baar vreemde omgeving willen ver plaatsen. Kosten van school meubelen en van het inslaan van goede grondstoffen ter verwerking, klim men ook spoedig tot een vry hoog bedrag. Beelnurdereseen vast overtuigd dat er in bet kunst lievend Amsterdam velen sullen gevonden worden, die haar hierin willen steunen, hebben zich per oiroulaire tot hare stadgenooten gewend tot het ver krijgen der vereieohte gelden. Menige onvermogend^ beschaafde vrouw, zal door dit onderwys beter be kwaam worden om in haar onderhoud te voorzien, en menig onafhankelijk meisje zich hierdoor kun digheden eigen maken, die haar tot sieraad syn. Het dames-oomité verklaart zich tevens bereid, bestellingen aan te nemen in hare depots, die, boven GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 25 Januari 1883. Heden middag ten 1 ure werd in hel Koffiehuis Harmonie" aanbesteed het maken van den Water toren. met boogreservoir, de besink- en klaarbasaius, de filters enz. ten dienste der waterleiding. Ingekomen wareu 28 inechrijringsbiljetten, als: Joost W. Byl, Hardinxveld. 123,500.—; I). J. Uhlenberg, Botterdam, 120,000.Ph. Verbrug gen, Waddinxveeo, f 116,400.—: C. Hoogendoorn, Giesendam, 115,500.J. Knoy, Amsterdam, f 111,460.A. van der Meyden, Hardinxveld, f 111,332.-; H. v.d. Santen, Botterdam ƒ109,990.-; G. Toornvliet Gouda, 109,500.—; Wed. G. Cas- marie, Rotterdam, f 107,206.G. Vlasman, Am sterdam, 106.930 C. P. W. Deesing, Gouda, 106,900.—; K. Hollander, Gouda, 104,900.—; A. Sohaafsma, Harlingen, 104,777.H. J. Ne- Uwrhorst, Gowda, 104,448.—; P, Beyadsra, Val- kenewaard, 108,620.G. H. v. d. Hoyden, Arnhem, 103,850.—; B. Voordendag, Dordrecht, 103,800.Lensink, Arnhem, 102,975.J. H. Vos Sr., Almelo, 102,700.H. Langerwaard, Rotterdam, 99,867.J. Visser, Papendrecht, f 98,659.H. Rienhoveu, Schiedam, 95,400. en Tom en v. Bergen Henegouwen, ’s Hage, 98,873.- Dinedag 30 Januari e. k. zal de beer P, M. Keiler van Hoorn, uit Dordreoht, als spreker op treden in eene vergadering van bet Dep. „Gouda* der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het on derwerp zyner voordracht is•Iets over J. J. Cremer.* J» Maandagavond werd in het koffiehuis »de Harmonie* alhier de 8ste jaarvergadering gehouden van de Schoen- makers-Vereeuiging, welke ten doel heeft by ziekte aan bare leden eene uitkeering te doen. Uil hel verslag bleek dat in 1882 aau contribution en van 1 begunstiger was ontvangen f 242.80 en dat aan ziekengeld was uit betaald 178.—, soodat met het nog in kas aanwezig synde bedrag een som van 412.29 gedeponeerd is. In de plaats van den overleden president N. van der Geest werd gekozen M. Schouten, vice-president en tot vice-president B. Belonje. Het aantal leden op 31 December 1882 bedroeg 48. Een gewichtig besluit werd gisteren in de gemeente Krimpen a/d IJsel genomen in eene vergadering van de ingelanden der polders Laagland en Kortland. Met meerderheid van stemmen werd er beeloten voor gemeenecbappelyke rekening een stoomgemaal te stichten. Daardoor ral in eene lang gevoelde be hoefte worden voorzien. zich de toren der dorpskerk ah een reusaobtige schoorsteen verheft. Aan het feit, dat de ingeze tenen schier allen schoorsteenvegers zijn, schrijft men den eigenaardigen bouwstyl toe, dien men er vindt. Een schoorsteen is hun ideaal van schoon heid. De jongens van het dorp, met zakken en bor stels uitgerust, rwerven in verren omtrek, ter uit oefening van hun traditioneel bedrijf. Omstreeks 100 jaren geleden, zegt de legende, reisde een knaapje, Gambetta geheeten en beboe rende tot een familie, die steeds Ie Intragns Woont en zich met schoorsteenvegen onledig houdt, der naar het 'Zuiden, tot Genua, en bleef er. In plaats van, evenals de andere jongens, in de lente terug te keeren, vestigde hij zich op de kust der I.igu- rische Zee als schoorsteenvegersbaas. Daar hy een ondernemenden geest had eu een ordelijk leven leidde, ging het hem goed, zoodat hij na eenigen tyd het schoorsteenvegen liet varen en koopman werd. Daarna trouwd; hij, en in latere jaren begaf een zyner zoo» zich naar Cohort, waar hfi vader werd van den Gambetta, wiens zoon eenmaal aan het hoofd van Frankrijk sou staan. De bevolking van Intragna is zóózeer van de Waarheid dezer legende overtuigd, dat zij, toen Gambetta minister president weid, een deputatie naar Parys zond, om den achter-kleinzoon van den schoorsteenveger geluk te wenschen. De weigering van den «dictator, om de deputatie te ontvangen, griefde de eenvou dige dorpelingen zeer. Desniettemin gelooven sy steeds vss*. en stellig, dat Léon Gambetta, of ten minste diens overgrootvader, noch jood noch Genneee, maar een Zwitser wae. taaubeg rooting. op het Voort. Verslag der Eerste Kamer over zyne begroeting zegt de Minister ran Marine, dat hy beaamt den wensoh om het resultaat van het 'ondersoek in de Tweede Kamer omtrent de ramp van den monitor de ddder af te wachten, alvorens daaromtrent eene beslissing te nemen. Er bestaat eene gewenscble houding en samen werking tusaohen de drie directeuren tot één doel. Het bouwen, uitrusten en in dienststellen der schepen, de toestand onser oorlogsbodems laat niet of weinig te wenschen over. De Minister sou nimmer zyne medewerking verleenen om landswerven in handen van particulieren te doen overgaan. Aau opheffing of vervreemding van de landewerf te Am sterdam kan nimmer worden gedacht. Door het oentraal-oomité van het Roede Kruit te Batavia worden wederom eenige kisten, inhoudeude versnaperingen, lectuur, gezelschapsspelen enz. de zieken en gewonden te Atjeh verzonden. De heer Ferdinand Meyer, eigenaar van Hótel ei Cafe Franqait in de Kalverstraat te Am sterdam, zal een perceel op den Singel geheel in- riohten voor de herberging van oorporatiên en werk lieden, colleges en andere peruonengroepen, die gezamenlijk de Tentoonstelling bezoeken. Dit huis zal daartoe op oen militairen geest worden geschoeid, groots slaapvertrekken, geen zitkamers, doch ruime en luchtige zalen tot het gebruiken van spijzen. De prys per persoon, alles inbegrepen, zal, volgens het Handeltblad, syn 22.50 per week of 3.75 per dag. V Aan kerkenden, vereenigingen en particulieren ie thans het bericht gezonden, dat op de Tentoon stelling werkelijk een •bjjbeltent” sal komen, om •daardoor op die tentoonstelling het Evangelie der genade te doen opreken.” De heer L. Lindeboom ia voorzitter der voorbereidende oommioeie. Volgens den ^fZarawoeA de la Suitu Romende waar Fransch en Italiaansch gesproken wordt ie de familie van wylen Gambetta van Zwitsenohen oorsprong. Ten westen van Locarno, na La Maggia te zijn gepasseerd, ontmoet men op zyn weg een klein dorpje, Intragne genaamd en staande op een hoogte tusschen de valleien Ceutovalli en Ousernooe. De huizen van het plaatsje zyn geheel verborgen jn een bosohege van kastanjebooman, waarboven Z M Sg g C o M CJ CQ lag fg o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1