Zondag 15 April. 1883. N9 2909. oping tevij. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Obistreken, V BINNENLAND. I Eerste j AG 16 1 WANT, tsoénlyke >81. RE ooping on/toven, op nergens 10 Rhjjnspoor- voond. door ,n 10 Kalf- lEIJEJ^ 2 eede en een BOOMEN, 'HAPPEN. KABINET, KOPER-, en hetgeen iracht. ring te be- bedienend beambte. Eisch 15 izerstraat te m te Qouda, cenatraat te 4>> les voortnid- <Habmonik> IS en ER- Groeneweg 5. ikomen ten fORTUIJN GOUDSCHE COURANT 10 uur des b Goi’.da. i een Gang Q. No. 60 n ERF met b Oosthaven Huis bevat iet Suite en iadkamer en Kamers met lies hetgeen ht Huis be- >83. NSTAL en ter de Sint 15; een Gang n een fraaie te Gouda, it beneden Achterkamer ree Voorka- Aeuken m'et r en hetgeen m Huis be- P. SAÜER- r 1000.— Groeneweg 123; F, aan de lo. 44; Ver- GOUDA, 14 April 1888. De beer W. Post Drost, gisteren door den ge meenteraad benoemd tot Wethouder, heeft heden kenni. gegeven rich die benoeming te laten welge vallen en die betrekking te aanvaarden. Den nieuw benoemden Wethouder, den heer W. Post Drost, is namens het corps officieren der dd. Schutterij tegen heden avond eeue serenade aange boden, doch naar wij vernemen heeft de heer Post Drost te kennen gegeven wegens bijzondere omstan digheden voor die eer beleefdelijk te moeten bedanken. In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van Donderdagmorgen stonden o. a. terecht J. U., scheepmaker te Waddingsveen, bekl. van rebellie. Eisch 15 dagen gev cell. J. J. v. d. Bblikslager te Gouda, bekl. van ge weldpleging jegens een bedienend beambte. Eisch 15 dagen gev. oell. In bovenstaande zaken aanstaanden Dinsdag uit spraak. Men meldt uit den Haag aan de N. Roti. Ct. dat de heer Heemskerk met zijn Ministerie gereed is. Het zou samengesteld zyn als volgt: Bailed- zaken: jhr. mr. van der Does de Willebois, ©ad minister. Justitiejhr. mr. J. J. Pompe van Meer- dervoort, anti-revolntionair lid der Tweede Kamer. Binnenlandsohe zaken: de heer van Kuyk, Commis saris des Konings in Drente. Marine: een gepen sioneerd hoofdofficier. Financiën: mr. Heemskerk Arf Oorlog: de generaal Weitzel, oud-minister. Waterstaat, Handelen Nijverheid: jhr. Tindal, oud-zeeoffioier te Amsterdam. Koloniën: de heer Raadt, oud- burgemeester van Maastricht eu vroeger kapitein bij de infanterie in Indië. Dit hyioht wordt onder alle "reserve medegedeeld. Na een kortstondige ziekte is Woensdag te ’s Gra- venhage in bijna 58-jarigen ouderdom overleden de heer dr. D. I. Steijn Parvé, inspecteur van hel Middel baar Onderwijs voor de provinciën Zuid- en Noord- Holland, Friesland, Groningen en Dreute. Het onderwys verliest in Steijn Parvé een even warm als kundig voorstander en -bevorderaar. In verschillende hoedanigheden wijdde hjj yich zyn leren lagg met groots belangstelling en y'ver aan dien tak van staatsdienst eerst als leeraar te 'Maastricht, later als commies bij het Depart, van Binnenl. Zalun, uit «welke betrekking hij tot inspecteur Werd geroepen, en ia onderscheiden geschriften en tijdschrift-artikelen legde hij de vrucht neer van zijn veelzijdige kennis en rijpe ervaring op 't gebied ran ’t onderwijs, spe ciaal ran 't middelbaar, waarby hy van zijlijn voering af in '1863 als inspecteur was geplaatst, waarvan hy de gebreken inzag, maar tevens de middelen tot verbetering aanwees. Zijn artikelen zullen voor den ta teren wetgever eet^onmisbare gids bljjren. De Haagsche afdeeling van «Volksonderwijs" hield Donderdagavond een vergadering waarin de heer Do- mela Nieuwenhuis en een 30-tal zyuer aanhangers verschenen, zi4h als leden deden aannemen en ten gevolge van hun overwicht by de stemmingen tegen het gevoelen van het afdeelingsbestuur de besluiten doordreven dat omtrent al of niet behoud van art. 194 der Grondwet geen voorstellen aan het Hoofd bestuur zouden ingezonden worden, <kt tot bespre king ran de'restanten-quaestie op de opëffbare scholen ten sppedigste een openbare- meting’ van wege de Afdeeling zal worden uitgesohreven, eu dat de Afdeeling bij den Ruad zou ondersteunen het denk beeld van den heer D. N. vary kosteloose voeding rail stadswege der on- etl minvermogende kinderen op de scholen. Het Bestuur zal overwegen of ’t het laatste besluit, hetwelk volgens den voorsteller een reckt op koste- looze opvoeding constateert, zal uitroeren. De Leidschè 'tKweeksobool voqr Zeevaart zal op de Internationale Tentoonstelling te Amslerdapa ex- poseeren een getrouwe miaiatuur-af beeldiog van bet Naar wy vernemen, is door den heer A. Ben ders Wzn. te Dordrecht eene beweegbare luchtdruk- ladder .uitgevonden, tot redding van menseben by eventueels brand in gebouwen, theaters enz. Deze ladder kan'zelfs tot de onzaglyke .hoogte van 24 in den korten tijd ran «kleine koppen" vindt, zoo verkiest de Ier een ge heel ander soort van pyp dan b. v. de Belg. «Elck wat wils" zegt de Goudsche pypeofabrikant en met meesterlijken takt weet hij zich te schikken naa» de voorliefde' zijner afnemers voor de eene of andere pyp. Hy verzuimt niets van hetgeen de pijp maar makelijk kan maken. En evenzeer als in den bloeitijd dezer industrie, gaan ook nu nog de beste soorten van lange pypen en die hier te lande gebruikt worden 32 maal door de handen. Men zou dit zoo niet «eggen als men een pijp inde banden heeft, ereumin als men zou denken dat die pijpen drie weken noodig hebben eer zij tot het gebruik gereed zijn of gelooven zou dat de fabri kant vau iedere tabakspijp 17 maal arbeidsloon moet betalen aan even zooveel werklieden, die genoegzaam ieder op zich zelren een bijzonder ambacht uit oefenen waartoe zij moeten worden opgeleid, al ge schiedt dat nu juist niet als een eeuw geleden, toen er van wege de stedelijkê'regeering een fabriek van korte tabakspijpen werd opgericht tot het vormen van bekwape leerlingen en het aan het werk stellen van behoeftige knechts. Waarlyk 't is de schuld niet van ynze fabrt- kanten, zoo er' nu maar 13 a 14 zyn en omstreeks 1751 375 „pijpmaketsbazen". Dat wik een bloei om van te watertanden, toen er 15 a rfi duizend menschel^? zoo mannen, vrouwen als kinderen, >n en door de pijpenfabrieken hun bestaan vonden. En zoo reeds drie jaar later het getal fabrieken niet onbelangrijk was verminderd, 't was niet de schuld van de stedelijke regiering of van deStaten van Holland en West-Friesland. Tot bevordering toch van den bloei dezer industrie legden zij een vrij hoog inkomend recht op de vreemde pijpen, werden er strenge keuren gemaakt op het namaken der merken, ontstaan door de concurrentie der fabri kanten onderling, en vooral door het feit, dat er altijd «lui" zyn, die hun slechte waar als goed «goed" aan den man willen brengen, en werd niets verzuimd wat men maar eeuigsziua meende dat in het belang dezer industrie kon zij». Zoo liet om nog slechts iets te noemen, de regeering een «pijpen- pand" oprichten, waarin ieder piipmakersbaas zyn pijpen.kon verpanden, zonder day hij interessen be hoefde te betalen voor het geleende geld. Doch niets mocht baten. De fabrieken vermin derden voortdurend in aantal en misschien voor een deel juist wel ten gevolge dier vaderlijke belangstel ling. Want wat onze regeering deed tep behoeve oneer fabrieken, deden de bnitenlandsche Staten ten behoeve van de kunne. Sommige dezer Staten legden bij wyze van représaille hooge invoerrechten op de Goudsche pypen, terwijl Engeland, in onze handels- geschiedenis geen ongewoon verscbyusel, zelfs zoover ging dat het den invoer geheel verbood. Intussoben, niet nlleen hieraan is 't toe te schryven dat de pypen-industrie gaandeweg afnam. De grootste slag is haar zeker wel toegebracht door het toe nemend gebruik van het rooken van sigaren. Neemt dit weder af, iets wat niel onmogelijk schijnt met het oog op het ongezonde van sigaren rooken zooala velen beweren, en met het oog op de verbazing wekkende knoeierijen die bij de sigarenfabrikatie plaats vinden en waarvan ik op <en andere plaats eeuige staaltjes beb medegedeeld, dan is de toekomst onzer pÜpenfabrieken weder voor een reeks van jaren ver zekerd. In allen gevalle doet zich voor deze industrie een verblijdend verschijnsel voor, verscheidene par ticulieren, en dit getal neemt voortdurend toe, be stellen by onze beste ^fabrikanten een mandje met pypen. Men moge op sociëteit en in een vriendon- kransjé een sigaar rooken, 't schijnt weder in gebruik te komen dat men in de huiskamer zyn Gouwe- naar rookt. Zoolang er gerookt wordt, mag ik dit. hopen, al ware ’t maar alleen ter wille van de nyvere lievsl- king van edn onzer oudste Hollandsche steden. gebouw dier school, met de er bij behoorende tuinen enz., i alles op een schaal van 1/100. Be- wonderenswaardig moet de fijnheid zijn, waarmede het van tin opgetrokken huisje is afgewerkt. Niets boe klein bel ook in de werkelijkheid zy, ontbreekt: beweegbare windwyzers, de wapperende driekleur, het borstbeeld ran «ijlen Prins Hendrik, niets is vergeten door den meester, wiens hand het maakte, den heer O. H. Konw. Aan de schepen met hun tuigen zijn voorts de groote stevige en dikke kabel touwen vervangen door koorden van menschen- haar, de masten door touwtjes, die niet kunnen bogen op de dikte ran een naald; de bloemperken zyn versierd met levende voortbrengsels uit het rijk van. Flora; èn de heer de Goeje èn de heer Westpalm van Hoorn, beiden zeeofficieren, zullen ongetwijfeld bun zorgen, aan dit gedeelte van het werk besteed, mede beloond zien door de onver deelde goedkeuring en bowondering van allen, die bet aanschouwen. (Z. Ct) De weezeninrichting te- Neerbosch, die nu eene bevolking heeft van 635 kinderen, wordt andermaal uitgebreid door aanbouw van eene nieuwe woning, waarin minstens 100 kinderen opgenomen kunnen worden. Het bovengedeelte zal voor slaapzalen in gericht worden. In het benedengedeelte zullen eene eetzaal, een locaal voor gymnastiek en een voor hand- en rechtlijnig teekeneu komen. De werkzaam heden voor den bouw tullen grootendeels door de weezen verricht kunnen worden; de kosten worden op 15,000 geraamd, een gift van 1000 is reeds voor dat doel octvangeo. De Zaanlandfike Courant bevat een «Goudschen brief" waarin over de pypenfabrikatie wordt gespro ken. Wij ontlenen daaraan het volgende Inderdaad, 't is een allerinteressantste historie, die geschiedenis van de pypenfabrikatie. Zij geeft een juist beeld van de geschiedenis van onze gan ache industrie in baar geheel. Ze heeft haar op komst, haar bloei en verrat evengoed als baar keur- ompnie. Maar ook kent ze iets wat men nu nóg wel ziet het protectionistische streven vau onze fabrikanten, als vreemden oi zen bodem met bun pijpen wilden overtrekken, evenzeer als den meer vryzinnigen geest wanneer vreemde staten onze pypen binnen hun grensgebied wilden werén. Maar niet te mib heeft de Goudecke pijp haar eervolle repu tatie door alle tijden heen gehandhaafd 'eu vindt men nergens ter wereld die sterke, helder witte en voor bet gevoel zachte pijpen als hier. Neem b. r. eens een pyp in Frankrijk gemaakt. Onmiddelyk zult ge opmerken dat de steel veel korter is dan die men hier maakt, dal ze veel dikker is en veel brozer. Een Franschman zal verstomd staan als hij op de Amsterdamsche ten toonstelling Goudsche pijpen zal zien met een steel die 100 duim lang is en dunner nog dan misschien de helft van den steel, dien hij in zyn land kent; maar voor een Goudschen pijpenmaker ie zulk een steel niemendal, Hy mocht maar willen dat hy er wat meer van te maken bad. - Intusscben kost ’t thans meer moeite dan vroeger om zulke «mooie* pypen te maken. Voorheen kon men de beste klei te kust en te keur krijgen, maar, zegt ‘tl* Belg «le fond est épuisé." Men moet nu drie soorten van klei door elkander mengen, en wel de Engelsohe om aan de pijp de noodige zacht heid te geven, de Duitsshe met het oog op haar witheid en de Belgische kjei om de pyp zoo sterk mogelyk te maken. Die mélange daarin zit 'm de kunst. En geen Franschman, geen Duitscher, geen Engelsohman heeft 't daarin zóó ver gebracht als onze kloeke, nijvere, Goudsche fabrikanten. Van daar dat de pijpen van hier oreral gebruikt worden Waar men maar tabak rookt. Ze gaan naar België zoo goed als naar Frankrijk, naar Duitsch- lahd zoo goed als naar Ierland en Schotland, naar onze Oost- als West-Iudische bezittingen, ja waar ter wereld gaau ze niet. En, wat mede eigenaardig ie, de fabrikant weet precies welke soort van pyp men in het eene en welke soort vau pijp men in het apdere land verkiest. Meer dan 50 soorten worden er gemaakt en even wis als men in Fries land de «grootkoppen" en in N.-Brabant b. v. de meter Worden opgesteld/en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1