ten 1 B I i 1\G. I 1 N° 3935. 1883. BINNENLAND. »ING. Woensdag 23 Mei. Nieuws- en Advertentieblq^ voor Oouda en Omstreken. 4 1 linff I. 193. De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave kantoor 'orluijn -ologne. 1 n de TUS- de Keizer- Ti 1 i- 4i tda il AD VERTENTIÊN Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN gedreven, srP. J. HOF- nden Polder, van worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centeniedere regel ineer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. dsche Cou- iden door den te Gouda. TTEN zullen Inschrijver en orlyk gesloten niddags 5 ure, lyn ingeleverd. LOUIS P. nder trekker j 41 OUDERS van JNSDAG den ten 1 nre, in ing AAN TE De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en'VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 iranco per post 1.50. GOUDSCHE COURANT. Aan het Groenewegje, bij de Wagenbrug in der. 9 ure een open rijtuig, gezeten, de gracht in der 3e Wagen- spoedig uit het w van verschillende personen, die hun stokken toereikten. Ongelukkiger .ntui liet vriurucwqyc, Haag liep Zondagavond waarin twee heeren waren bij het omdraaien van den hoek straat. De beide passagiers waren water gered, dank zij de hulp GOUDA, 22 Mei 1883. Mr. H. C. Verniers van der Loeff beeft voor de hem aangeboden candidaiuur voor de Tweede Kamer in bet kiesdistrict Góuds bedankt. gen en Voor- nd&gen uibge- .0 tot des na- SecretaHe en ;agft liggen. i zjjn ad 1.50 retarie. eren door den Naar wij vernemen is de uitgeschreven leening voor de Krimpenerwaardsche Stoomtraraweg-Maat- schappij uiet volteekend. In de 11. Zaterdag te Delft gehouden geweste- lyke vergadering van het Ned. Oudtrwyzers-Ge- noohchnp is Gouda aangewezen tot plaats van bij eenkomst van de volgende vergadering. Uit de acht sollicitanten naar de betrekking van organist en muziekmeester te Woerden, is gekozen de heer Spaanderman alhier. De heer Hol van Utrecht wm examinator. >n ook bij de ij Kattendijki- rak, zal den TEDEN le sluis be er. Mei a. s. by derak ter le- Bij de aanbesteding van het stoomgemaal ten behoeve van de polders Kort- en Langland gem. Krimpen a/d. IJsel, is aannemer geworden de heer W. Bokhoven van Gouda voor 1450.0. ',or ente 7. 7a- 4'1, 7o- 47. 7o- s 7o- ling voldaan, tlaafs hebben Mn J. FOB- »at te Goods. Naar het Pad. verneemt, heeft zich een nieuwe vrijzinnige Kiesvereeniging geconstitueerd op het eiland IJselmonde. Een voorloopig reglement is ontworpen en in hauden gesteld vau een commissie^ die in de eerstvolgende vergadering een definitie! ontwerp ter behandeling zal aanbieden. Namens de nieuwe Ver- eeniging zal een uitnoodiging worden gericht aan alle geestverwanten op het eiland, om zich bij haar/ aan te sluiten. De Weerbaarheidsvereeniging „Koning Willèm de derde" te Kampen, onder beschermheerschap van Z, M. den Koning, heeft dezer dagen een aan merkelijke uitbreiding ondergaan. Een 25-tal jongelieden uit den ambachtstand hebben zich bij haar aangesloten om te kunnen deeien in de voorrechten, toegezegd aan miliciens, die, bij de ^infanterie in gedeeld, blijken van ver kregen bekwaamheid in den wapenhandel geven. Met de leiding der oefeningen dezer afdeeling jon gelieden, die een afzonderlijke klasse vormen, heeft de instructeur der Vereeniging, de heer W. F. K. Klercq, de luitenant bij het Instructie-bataljon, zich mede belangeloos belast. Benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school No. I tc Nieuwerkerk a/d. (Jsei de heer J. Scheijgrond van Gouderak. Ook te Schoonhoven heeft zich een geval pokken voorgedaan. De Eerste Kamer der Stateu-Generaal is tot her vatting hnrer werkzaamheden bijeengeroepen tegen Maandag 4 Juni, 'o aronds ten 8 ure. zilveren wapenrusting, rijk verguld en gedreven, te Utrecht gemaakt voor een jeugdig edelman, die met passenden luister een gecostumeerd bal wilde bijwonen, (de correspondent is slecht ingelicht, daar de bedoelde wapenrusting bij de jongste maskerde te Utrecht werd gebruikt), toont dat de zucht naar weelde in Holland is dóórgedrongenterwijl in een naburige kast een aarden pijp, zonderling gesneden en versierd met witte zijden linten (een uit Gouda ingezonden bruigomspijp) getuigt, dat onder de boeren van Nederland steeds de gewoonte bestaat, dat de bruid op den huwelijksdag baar ge hoorzaamheid aan den dag legt, door haar man een pijp aan te bieden, welke zij vooral met eigen handen heeft gestopt. /zDe copieën in Delftsch aardewerk van Van Dijek’s Karel I en zijn huisgezin zijn prachtig uitgevoerd, en de groote photographiën van de beroemde Hol- landsche schilderijen: De Stier van Potter, Rem- brandt’s Les in de Ontleedkunde en Van der Heist’s Schuttersmaaltijd, geven in een enkelen oogopslag een goed denkbeeld van de beroemde schilderstukken der Nederlandscbe school”. kwam de koetsier, een Scheveninger, er af. Wel redde hij zijn leven, maar zijn paard verdronk, ondanks al de moeite die hij deed om het beest te redden, tengevolge van de duisternis en het ge mis aan voldoende hulpmiddelen. Voor den man is het verlies van paard en rijtuig een ware ramp, daar hij beide pas eeuige weken geleden had aan gekocht om dezen zomer er zijn brood mede te verdienen. Blijkens het verslag omtrent het wetsontwerp tot het verleenen van subsidie, ten behoeve van de Intern, landbouwtentoonstelling in 1884 te Amsterdam te houden, liepen de gevoelens uiteen. Het nut toch voor den landbouw uit het houden eener tentoonstelling, werd door velen in twijfel getrokken. Andere leden meenden echter, dat waar elders dergelyke tentoon stellingen gehouden worden, men daarmede in Neder land niet ten eencnmale kan achterwege blijven. Zeer vele leden achtten vooral hier te lande, waar landbouw, veeteelt en zuivelbercidmgM^mi zoo belangrijke tak vau nijverheid uitmaakt, het nut niet twijfelachtig. Zij waren gezind het subsidie toe te kennen, ook omdat een subsidie aan de koloniale tentoonstelling is verstrekt en te meer daar het hier geldt een zaak door Ne ierlanders op touw gezet, zoomede omdat als onze Ilegeering niet medewerkt, andere Regee- riugen hare medewerking zullen onthouden. Som migen wenschten dat het subsidie slechts zou worden verleend in verhouding tot het te kort dat de ten toonstelling zou kunnen lijden. Men drong er op aan dat de Reg. zorgen zóu dat een eventueel te verleenen subsidie goed aan het voorgestelde doel zou beantwoorden, en dat de Reg. de hand zou hebben in de samenstelling der jury. De Time» bevat in een zijner jongste nummers een uitvoerige correspondentie uit Amsterdam over de Tentoonstelling. Het schrijven begint met de gebruikelijke klacht over het niet gereed zijn, geeft de inzending vau den prins van Walles in het Rijksiuuseutn aanstippende, aan de commissie van uitvoering een Hieb, door te doen opmerken, //dat dit voorbeeld van vorstelijke mildheid het bestuur dn staat stelt een extra-entrée van 25 cent te vorderen" en schetst vervolgens in het kort het terrein. Van de Koloniale Afdeeling spreekt de correspondent met dun hoogsteu lof. Hij vindt het jammer, dat door geen ander land behalve de Australische kolonie Victoria, en, in mindere male, Nieuw-Zuid-Wallis en Britscb-Indië, opr'gelyke wijze werd geëxposeerd, wijl één uur in de Koloniale Afdeeling en in het er tegenover gelegen javaansohe dorp een beter denk beeld van Nederlandse!» Oost-lndië geeft dan alle reisboeken, die in hel licht verschenen, zouden kennen geven. Het hoofdgebouw doorloopende, zegt hij vooris van de Ned. afdeeling het volgende//Er zijn, natuurlijk, reusachtige tropeëen, opgebouwd van bier-, likeur- en jeueverflesschen, kaarsen, kazen en producten van de verdere groote industrieën van Holland. Maar er zyn ook andere zaken, waarin de Hollanders zich met hunne naburen in andere gedeelten van Europa kunnen meten. Er zijn staaisie- toilletten, wandeltoiletten, die zelfs een Worth [den befaamden Parijschen kleertaaker] geen oneer zouden aandoen, bronzen voorwerpen, gebeeldhouwde meubels en ingelegde tafels, porselein van Delft en Maastricht, fluweel vnn Utrecht, eenige uitstekende specimens van drukwerk en phothographie. Een Wat de arbeid der grondwetscommissie aangaat, zoo leest men in de Haagsche kroniek der N. Gr. Cl., verneem ik dat zij reeds in Juni zal verga deren. De heer Heemskerk zal een questionnaire gereed maken, die tot leiddraad bij de debatten dienen moet. Het werk zal door den premier zeer bespoedigd worden. Reeds in September wil de re- geering baar voorstellen tot herziening der grondwet iu de troonrede aankondigen, zegt men. Vermoede lijk zullen die voorstellen, onverschillig welken uit slag ook de arbeid der staatscommissie hebben moge, zich bepalen tot de herziening vau hoofdstuk II, 1, af deeling, hoofdstuk III, 1. afdeeling, hoofdstuk VIII eu hoofdstuk XI. Ofschoon de commissie, indertyd door den Volksbond benoemd om te onderzoeken in hoeverre het gebruik van bier als volksdrank bevorderd kan worden, nog geen definitief rapport heeft uitgebracht, zal van wege den Bond, tydens de Tentoonstelling, een drietal Kiosken worden geopend, alwaar bieren van 3 pCt. alcohol-gehalte en zuiver brouwsel, per glas van ruim 300 (circa */s liter) voor vijf cents verkrijgbaar zul len zyn. De voor die kiosken aangewezen plaatsen zijn uaby het ryks-Museum, aan de Vau Baerlestraat naast het Zuiderzeegebouw en op de Weteringschans, naast het gebouw der Vrije Gemeente. Binnen weinige dagen hoopt de Amsterdamsche afdeeling van den Volksbond daarmede gereed te zijn. Van het voornemen om op hel Tentoonstel lingsterrein bier te scheuken, heeft men om de hooge kosten moeten afzien. De Tentoonstellings-commis- sie toch wilde wel kosteloos den noodigen grond afstaan en ook vrijdom van het concessie-recht a 150U geven, maar eischte daartegenover het gra tis schenken van twee of meer hectoliters bier per dag. Men vond echter geen vryheid om daartoe over ie gaan, te minder nu toch bier voor 5 cents per glas op de Tentoonstelling geschonken wordt. De reeds door den Velktbond gezette kiosk zal nu worden afgebroken. In een ingezonden stuk in het Venloosch Week- i blad wordt betreffende de zaak van den heer P., 1 leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Venloo, medegedeeld, dat de Commissie ran toezicht, na den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1