1LS BINNENLAND. ÏLEN. ger. 1883. Woensdag 13 Juni. N? 3934. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. KP. .ANT. Is gere- volgens bij den GOUDSCHE COURANT vervanger 6 afzon- het ameublement verkeeren in ng door Ueurvan •ster der 'erschil- rrpen. ouda. HTING Amstel- i van het im met 1‘ District, erleden in; ONDER- iet 1' Qis- t 4" Dis van wet de Vulks- i lang tijdsverloop, „Willem brief ran het Bestuur van het Pensioen- aan de afdeelingen blijkt, dat gemeld Be st le Dis- id van de loofdinge- a gekozen vau brand ontstaan in de werkplaats van den heer Ba- Een der huiagenooten werd riep de anderen op, die met gehaald werd rendse aau de Markt, rakker van den rook en behulp van een ladder, die door de politie werd, naar beneden zijn gekomen. De brand door een paar emmers water gebluecht. Een drietal ipuiten was inmiddels aangekomen, doch behoefde geen water te geven. De schutterij, die spoedig aan wezig was, kon binnen enkele oogenblikken weder in rukken. GOUDA, 12 Juni 1883. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van Woerden den heer M. W. Schalij, met toekenning van eervol ont slag als burgemeester van Kapelle a/d IJsel. Heden nacht ongeveer 2 uur is een begin De orthodoxe predikant van Steenwijkerwolde, heeft j. 1. Zondag geweigerd de kinderen te doopen van een tweetal liberale ouders zijner gemeente op grond dat die ouders niet met volle instemming het ja konden uitspreken op de in het formulier voorko mende vragen. De vraag of de predikant recht tot weigeren had, zal aan het oordeel van het classicaal bestuur wor den onderworpen. Door de vereeniging van handelaren in en be langhebbenden bij den handel in Amerikaansche reuzel, spek en aanverwante artikelen, te Botterdam, is een gemotiveerd adres gezonden aan den minister van financiën, waarin adressanten den Minister ver zoeken om „1. nader te doen onderzoeken bet zoutgehalte van hier nit Amerika aangevoerd spek, en den accijns op gezouten spek meer in verhouding te willen doen brengen tot bet werkelyk zoutgehalte; 2. te willen bepalen, dat voor een transitartikel gezouten spek in entrepot met onverimpost zout zal kunnen worden overgezouten onder zoodanige nadere bepalingen als de Minister mocht noodig oordeelen. Uit een verbond stuur in de vorige maand aan den Minister van fi nanciën een adres heeft overhandigd, waarin den Minister wordt verzocht, om alsnu, naar aanleiding vau het vei slag der Staatscommissie voor het pen sioenfonds zoodanige voorstellen aan den Koning te doen, dat de noodige ontwerpen r— v-"-- vertegenwoordiging binnen niet te immers zoo spoedig als het doenlyk zal zyn mogen bereiken. „Met te meer vrijmoedigheid, zegt het adres, wordt dit verzoek gedaan waar de uitslag vau den arbeid der Staatscommissie althans dit duidelijk aantoont, dat het belang der schatkist met de belangen van zoovele ambtenaren die met spanning eene wettelijke regeling vooral van de pensioenen hunner weduwen en weezen te gemoet zien, niet on vereen igbaar is terwijl de omstandigheid, dat Uwe Excellentie reeds van het tijdstip der oprichting^onzer Vereeniging af, daaraan als werkend lid hart medewerking heeft verleend, en tijdens uw verblijf inde provincie Lim burg als voorzitter van bét bestuur der afdeeling Maastricht is opgetreden en ook de bereidwilligheid waarmede Uwe Exellentie ons bestuur ter persoon lijke overhandiging van dit verzoekschrift heen willen leden van de Scherpschutters-vereeniging Prins van Oranje." De gemeenteraad van Delft heeft op verzoek van den kerkeraad der Ned. Herv. gemeente, met 9 tegen 7 stemmen besloten de kermis dit jaar niet te laten doorgaan, met het oog op de besmettelijke ziekten in de naburige gemeenten. Op verzoek van B. en W. hadden de gemeentegeneeskundigen advies uitgebracht op dit verzoek, waarran de slotsom luidde„dat zij het voorzichtig niet alleen, maar hoogst geraden achtten, in het belang der gezondheid van zoovelen, de kermis althans dit jaar niet te doen plaats hebben. Vrij talrijk zijn de gevallen, dat heeren, die be noemd waren tot lid der jury voor de internationale tentoonstelling te Amsterdam, daarvoor hebben be dankt. Volgens het Rott. Nieuwebl., schuilt de re den daarvan in een verschil van gevoelen, dat tus- schen de regeering en de tentoonstellingscommissie bestaal over de vergoeding der kosten. De eerste beweert dat iu de subsidie van 150,000 alles begrepen is, wat de Nederlandsche schatkist aan de Tentoonstelling ten koste kan leggen laatstgenoemde beweert dat de regeering, die zich het recht bedong om de jury te benoemen, de kosten, op die jury vallende, ook voor haar rekening moet nemen, en veel personen, hangende dat geschil tot jurylid be noemd, weigeren risico te loopen dat het geschil heel tot geen einde komt en zij de vrij groote on kosten, waarop hun dat eerewerk in elk geval te staan komt, geheel voor eigen rekening moeten dra gen. Het Gemeente-Verslag over 1882 bevat omtrent bet Armwezen alhier o. a. het volgende De algemeene toestand van het armwezen in 1882 kwam overeen met dien in 1881. De behoefte aan ondersteuning was ongeveer dezelfde. De uitgaven door het burgerlek Armbestuur gedaan voor bedeelingen in geld waren minder dan in het vorige jaar tengevolge van hel overlijden van enkele bejaarde bedeelden, die voor eetwaren (brood) iets booger door stijging van den prijs en die voor brand stoffen lager doordien de levering daarvan voor een minder bedrag werd aangenomen dan iu het jaar te voren. Door gezegd Armbestuur werd slechts onderstand verleend aanbejaarde lieden, hoofden van talrijke fesinnen en gebrekkiger); in gevallen vau ziekte werd ep dezen regel eene uitsondering gemaakt. De onderscheidene alhier bestaande fabrieken oefenen tenen gunstigen invloed uit op het armwezen. Instellingen door of van wege de Gemeente be keerd of gesubsidieerd zyn de volgende: lo Het Burgerlijk Hrmbettuur, waardoor werden ondersteund onafgebroken 59 huisgezinnen en 10 afzonderlijk levende personen; en tijdelijk 81 huisgezinnen en 12 afzonderlijk levende personen. Genees- en Heelkuudige hulp werd kosteloos aau 1009 personen en verloskundige aan 75 vrouwen verleend. In het personeel van het Burgerlyk Armbestuur kwam geene verandering. 2o. Het vereenigd Wees- en iElmoeseniershuis. Bij den aanvang van het jaar bevonden zioh in dit gesticht 72 kinderen. Zes kinderen, onder welke een vondeling, wiens herkomst tot nog toe onbe kend is gebleven, werden in 1882 opgenomen, en 8 weezen verlieten ten gevolge van het bereiken van den bepaalden leeftijd het gesticht, terwijl eene ver pleegde overleed, zoodat aan het einde van het jaar het getal verpleegden 69 bedroeg. De gezondheidstoestand was wederom zeer bevre digend, daar behalve bij een meisje, dat aan tering overleed, en bij eene lyderes aan vallende ziekte, dezelfde van welke in het vorige verslag melding werd gemaakt, geene ernstige ziektegevallen voorkwamen. Het onderwys op de verschillende scholen alsmede het godsdienstonderwijs en het onderwijs in handen arbeid ter bevordering der huisvlyt gaf bevredigende resultaten. De avondschool in het gesticht stellen Régenten op hoogen prijs. De lessen in de nuttige «o fraaie handwerken worden geregeld bezocht. Een der leerlingen, welke deze lessen bijwoonden, legde toet goed gevolg het examen voor de commissie der Algemeene Nederlandsche Vrouwen-vereeniging „Tes- •elschade" af, tengevolge waarvan haar een bewijs Van bekwaamheid in de nuttige handwerken is uit gereikt. Het onderwijs wordt gegeven door Mej. P. G. J. Weber. Het gedrag der verpleegden was over het alge- toeen goed; slechts zeer zelden moesten strenge straffen •orden toegepast. De gebouwen en goeden toestand. De vacature, die in het collegie van Regeuten ontstond door het overlijden van den Heer M. H. Kluitman,' werd vervuld door de benoeming van den Heer D. G. van Vreumiugen. In plaats van Mevr, de Wed. A. Kabel geb. Bie- zenaaf, die de herbenoeming tot Regëntes niet aan nam, werd benoemd Mevr, de Wed. P. van Essen geb. Collewijn. 3o. Het Bestedelingenhuis. Op den In Januari 1882 waren in dit gesticht aanwezig 33 oude lieden. In den loop van het jaar werden 7 personen opgenomen, terwyl 4 over leden en 1 het gesticht verliet. Aan het einde van het jaar bevonden zich in het Bestedelingenhuis 35 bejaarde lieden, namelijk 16 mannen en 19 vrouwen. Dq gezondheidstoestand was wederom zeer bevre digend. Gevaarlijke ziekten kwamen uiet voor. In het Collegie van Regenten en Regentessen van bet gesticht kwam geene verandering. 4o. Het 8t. Elisabeth-Gasthttis of Oude-Vrouwen- huis. Op den In Januari bestoof het getal verpleegden uit 15 kostkoopsters en 17 pituvebeziisters, te zamen 82 personen. Twee kostkoopsiers overleden in den loop van het jaar. Op uit. December werden in het gesticht verpleegd 30 vrouwen, waarvan 13 haar kost hadden gekocht en 17 op preuves wareu gezeten. De gezondheidstoestand der verpleegden was over het algemeen zeer gunstig. Het gebouw verkeert iu goeden toestand. Het Oude-Vrouwenhuis is onder hetzelfde bestuur als het St. Catharina-Gasthuit. 5o. Hei hraêlietioch Armbeeiuur, dat tevens het beheer voert over het Oude Mannen- en Vrouwen huis voor Israëlieten. Deze instelling wordt niet van wege de Gemeente beheerd, maar door baar gesubsidieerd. Het armbestuur verleende onderstand onafgebroken aan 2 huisgezinnen en 4 afzonderlijk levende per sonen en lijdelijk aan 2 huisgezinnen en 6 afzon derlijk levende personen. Bovendien werden op den In Januari in het ge sticht verp’eegd: 7 mannen en 7 vrouwen. Inden loop van het jaar werden 2 mannen en 1 vrouw daarin opgenomen; 1 man en 1 vrouw stierven, terwyl 1 man het gesticht verliet. Op den 3In December waren in het gesticht wederom 7 mannen en 7 vrouwen aanwezig. Betreffende de Weerbaarheidsvereeniging „Burger- plicht" bevat het verslag het volgende s De Weerbaarheids-Vereeniging „Burgerplicht", op gericht den lOen Mei 1867, werd als rechtspersoon erkend bij Kon. Besluit van den 28en Juli daar opvolgende. Zy telde op den len Januari 1882 72 werkende leden, 14 begunstigers en 2 eerc-leden en aan het einde van het jaar 80 werkende leden, 19 begunsti gers en 2 eere-leden. Het Bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan de Preisident tevens Kommandant van het Korps is. De aftredende Bestuursleden, H. van Wijngaarden en A. Boonstra, werden als zoodanig herkozen. De formatie van het Korps is die eener kom- pagnie. De oefeningen hebben plaats in het van gemeen tewege verlichte en verwarmde lokaal aan de Spiering- straat. Zy worden geregeld gehouden op Dinsdag en Vrijdag en geleid door een Onderofficier der Infanterie. Zestien leden trachten in het bijzonder vóór hunne inly ving bij de Nationale Militie een zekeren graad van geoefendheid te verkrijgen. De schietoefeningen worden tweemaal per week gehouden, ook gedurende den winter. Het aantal gebruikte partronen bedraagt 10560, dat is 5420 stuks meer dan van rijkswege zijn verstrekt. De uitkomst der schietoefeningen was zeer gunstig; slechts een zestigtal kogels misten de schyf. De Vereeniging herdacht haar vijftienjarig bestaan door het houden van een tweedaagachen wedstrijd op 24 en 25 Juli, waartoe waren uitgenoodigd eene deputatie uit het Bataillon Schutterij, eene uit het 5e Bataillon van het 4e Regiment Infanterie en de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1