Iels r. M n prjjs. T BINNENLAND. P: hire Ras. ƒ40.- Bad- I 1883. N° 2939. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. EN, •ijk 33c. evoerd en VALK” SRT, arijs. K. 2KTE, cte MNG. l Zondag 24 Juni. >E PRIJS 1 1 en 3», ig is eerst zing. I V Met 1 J (J LI begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT, zij die zich abonneeren, ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS. '1 I F ik hiermede afgeloopen. I prijzen. genezen jth ode. r de LEVE- an zomer bjj GOUDSCHE COURANT. dat boven- rvaugen. plaats- de aan rijf leden tan den Gemeen* dlatie van den heer Fabius hij de vaccinatie van de tfóP*/Min. van oorlog vtr- niets abnormaal* heeft plaats gehad, ÏDIGE.V AAN- r gering ge- n een nitne- I van der Linden jr. die ie vvaaaingaveen werden Donderdagavond eene koeen een kalf in de weide door den bliksem ge- der rolpalen op het jaagpad in Woensdagavond brachten eenige bewoners van de P. C. Hooftstraat een ketelmuziek aan het Concert des Ambassadeurs. De liefelijke tonen van twee draaiorgels mengden zich in het koor van vyzel, piano en ijzen n potdeksels, terwyl de klagende melodieën van een serafienorgel het geheel steunden. Nu en dan schreeuwden en brulden eenige verontwaardigde P. C. Hooftstraters populaire liederen en kweelde een hunner op een fluitje evenals de Javaan in de gamelan. Dit overschoon orkest begeleidde den zalig der Fran- sche artisten,. die vol vertwijfeling het onderspit dolven. Toen echter het concert infernale van geb. Bozza begon, zweeg de ketelmuziek, onmachtig tegen deze iu waarheid helsche geluiden, die op vorige avonden aanleiding gaven dat alle kinderen uit de buurt schreeuwend wakker werden en de ongelukkige ouders tot bovengenoende wraakneming aanspoorden. De artisten, onder aanvoering van een der habi- tuées, begroetten den orkestmeester der ketelmuziek met steenen, die zij door zyn glasruiten «ierpen. Ten slotte sloegen zij met een parapluie in den voorgevel van zijn buis twee ruiten in de onge lukkige parapluie moest het gelag betalen; het ver minkte lijk werd gevonden tegen de brievenbus ia de P. C. Hooftstraat, terwijl de knop op ’t slag veld bleef. Donderdagavond tweede uitvoering van het ketel- concert, 'l Is te hopen, dat dit de laatste is, want bij een voortgezette en systematische wraak oefening wordt ten slotte het betalend publiek dupe der historie. De verschrikkelijke gebeurtenis, die in den avond van 29 Maan jl. te Gorinchem plaats had in de woning van den warmoezier H. de Kouing, namelijk de moord op Maria Greve, oud 52 jaren, echtge- noote van P. Monshouwer aldaar, maakte gisteren in de crimineele terechtzitting van het gerechtshof te ’s-Gravenbage het onderwerp van een langdurig onderzoek uit. De 27-jarige H. de Koning, wien de afgrijseliike misdaad wordt ten laste gelegd, was in de bank der beschuldigden gezeten en maakte door zyne houding eeif hoogst ongunstigen indruk. Hij had namelijk bij herhaling en op de meest omstandige wijze be- kenteois van schuld afgelegd, en thans bepaalde hij zich Ut eene pertinente ontkentenis. Nadat in deze treurige zaak onderscheidene ge tuigen waren gehoord, waarbij de getuigenis der oude lieden Monshouwer een pijnlijken iudruk maakte, bleef besch., nog nader ondervraagd, bij zijne ont kentenis volharden. Adv.-gen. mr. Gregory, het woord erlangd hebbende, begon de toelichting van zijn requisitoir met er op te wyzen dat door hem nog nooit een manslag was behandeld, die onder zoo afgrijselijke omstandigheden gepleegd was als deze, menige moord was hem minder afschuwelijk voorgekomen dan deze manslag. Hij oordeelde de schuld in alle deelen bewezen en requireerde ten slotte de veroordeeling van besch. tot 20 jaren tuchthuisstraf. Als verdediger trad op mr. tot vrijspraak concludeerde. Vrijdag uitspraak. Uit zekere gemeente van ons land schrijft men het volgend avontuur: Een melkboerije had met zijn nering een aardig stuivertje verdiend, deed de zaak aan kant, besloot naar Amerika te gaan en daar grondeigenaar te worden. Hy nam te Rotterdam passage en stak in den besten luim in zee. Onderweg ging hy dikwijls naar beneden en opende in alle stilte zijn koffer om er de gouden en zilveren schijven te tellen, die hij in twee leeren buidels had geborgen. De aap van den kapitein had hem die bezigheid echter afgezien, en toen het boertje op een morgen met den eenen buidel klaar was, legde by dien iu zijn koffer en nam no. 2. Maar tegelijk nam de aap ongemerkt no. 1. weg, liep er mee naar boven en klom in de mast. Daar ging bij op den bram streng zitten, opende den buidel en wierp de klinkende schyven in zee, waarmee hy zich kostelyk amuseerde. Radeloos keek het hem nageijlde boertje naar omhoog. De aap had juist de laatste ryksdaal- zee geworpen en smeet nu den leegen buidel GOUDA, 23 Juni 1883. VERGADERING van din GEMEENTERAAD. Dinsdag den 26 Juni 1883 des namiddags ten 1 ure, aan de orde De Rekening der Schuttery, dienst 1882. Aanvragen van H. M. Dercksen en C. van Velzen om gebruik van gerioleerden grond achter hunne woningen in dep Groenend aal. Het adres vah eenige Kerkbesturen alhier houdende verzoek om inkorting van de Kermis. Het adres van de Directie der IJsel-Stoomtram- wegmaatschappij betreffende het gebruik van stoom als beweegkracht voor hare tramwagens binnen de wateren der stadssingel*. De benoeming van twee leden en twee vervangende leden in het stembureau voor staande verkiezing van teraad. De benoeming van eenen Libryemeestcr. f)e benoeming van een onderwyzeres aan de 1ste kostelooze school. op adv. mr. De correspondentie Schaakpartij tusschen vereeni- ging, den Haag en Palamedes, Gouda gespeeld sedert December 1882, is bij de drie en dertigste zet door den Haag opgegeven en voor Gonda als gewonnen verklaard Iu de Donderdag gehouden openbare vergadering van den Raad van State, afdeeling voor de geschil len van bestuur, is o. a. behandeld het beroep van J. N. Van der List te Gouda, tegen een besluit van B. en W. aldaar, waarby aan G. J, D. Arends ver gunning is verleend tot het plaatsen van een stoom werktuig in zijn werkplaats aan de Nieuwe Haven. Rapp.-Staatsraad mr. De Vries. Als gemachtigde van den appt. trad P. D. Kley te Capelle a/d. iJsel. By Kon. besluit is de heer D. W. C. Veldhorst, ontvanger der directe belastingen en accynsen te Woerden c.a., benoemd tot ontvanger der directe be lastingen, invoerrechten en aocynsen te Tiel. Te Waddings veen werden Donderdagavond Ï’J - troffen, terwijl een tweeën werd gespleteu. Uit Zevenhuizen schrijft men ons: In geen jaren waren de veldgewassen in zulk een prachtigen staat als thans. Vooral erwten en boonen staan uitmuntend. Lang had de landman op regen gehoopt, die thans gevallen is en warm weder aan brengt. Het vooruitzicht op een goede oogst koes tert men dan ook allerwegen. Hier en daar worden reeds vroege aardappelen gedolven, die goed van smaak zyn. De collecte ter ondersteuning van het fonds van den gewapenden dienst in Nederland heeft te Zeven huizen opgebraoht 16j33. In de Donderdag te Leiden gehouden vergadering tan de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde werd medegedeeld, dat voor de boekerij die naar de Tranvaal is gezonden, 1050 in geld en vele k kostbare en geschikte werken bijeen zyn gebracht, zoodat men 7 kisten met net gebonden boeken naar Pretoria kon afzenden. De commissie blijft werkzaam en zoo spoedig men daartoe door de mildheid van schrijvers en uitgevers zoowel als van particulieren in staat zal wezen, hoopt men een nieuwe bezending te kunnen wegsturen. Voor aankoop en bindwerk is nog circa 400 aanwezig. Door prof. M. Dc Vries werd een brief votorge- lezen, waarin de goede aankomst der boeken te Durban werd gemeld. Met de hem eigene zeggingskracht ontwikkelde de hoogl. daarop de waarde en dt beteeken»» van deze echt vaderlandsche zaak, welke zooveel kan bijdra gen tot de verdere ontwikkeling en de beschaving van het thans in Zuid-Afrika gesproken Nederlansch en tot de steeds meerdere verspreiding van onze moe dertaal te midden eener bevolking, welke zoo Hauw aau die van Nederland verbonden en op de goede verstandhouding daarmede zoo bij zonder gesteld is. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van 21 Juni. In deze zitting gaf de Minister van marine nog eenige mededeeliugen omtrent den brand van de Marinewerf. Daaruit blijkt dat alle autoriteiten baar plicht hebben gedaan. Na overweging van een voor- loopig opgemaakt proces-verbaal zal worden nage- gegaan of er een nader o.aderzoek noodig is. In middels zullen onder eigen beheer de puinhoopen worden opgeruimd, de romp van de Doggertbank zal worden gedoopt en de helling zal in staat van gereedheid worden gebracht. Aan den heer Viraly gaf de Min. te kennen, dat hij reeds bezig is met de samenstelling van de Commissie, die een onderzoek zal instellen naar den toestand der Lands werven in verband met de nieuwe waterwegen. Daarna had de interne! plaats over het gebeurde pontonniers te klaarde dat er dat de inenting is geschied met humane stof uit Maastricht, waarvan vroeger en ook by anderen geen bezwaar was ondervonden. Door dit antwoord verklaarde de beer Fabius zich bevredigd. Maar tussoben hem, de bh. Schaepmau, v. d. Kaay en den Minister ontspon zich een ge- dacbtenwisseling over de vraag of de milicien* wet< dat de vaccinatie niet verplichtend is. De indV was dat de miliciens dat niet weten. De Mini* constateerde eehter, dat de vaccine niet verplichte is en beloofde, dat by de jaarlyksche oproeping voér den officier van gezondheid, dat voorlaan uitdruk kelijk zal worden medegedeeld vóór bet begin d/r vaccine. De interpellatie was hiermede afgeloopen. De heer Rutgers kreeg nog verlof voor een inter pellatie over A^jeh. De heer Rutgerts vroeg nl. inlichting omtrent de besluiten van de jongste buitengewone vergadering van den Raad van Indië en het doel der reis van den gouverneur-generaal. De Minister, wiens groote kracht door den spreker werd geroemd, antwoordde dat de vergadering van den Raad van Indië, welke niet door den heer Pruys v. d. Hoeven was bygewoond, niet tot een bepaald besluit heeft geleid. Er heerschte daartoe te veel meenings-verschil. De uit Atjeh gevraagde versterking is echter gezonden. Thans, het i* reeds medegedeeld, is de toestand gunstiger. Oleh-leh was wel aangevallen, maar de vyand is afgeslagen. De gouverneur-generaal heeft het plan om te overleggen omtrent de inkrimping van onze vestiging en de vermindering van onze troepenmacht. Tegen dit eventueel besluit waarschuwde de heer Rutgers. Het zou z. i. het begin van het einde onzer heerschappij in Indië zyn. Tegen die gevolg trekking protesteerde de heer van Houten.^ De con- centreering van krachten is nog geen retirade. De interpellatie was hiermede afgeloopen. De Kamer is weer op reces gegaan. De drinkwaterleiding te Rotterdam bracht in het vorig jaar 977.913 op. De uitgaven bedroegen 120,134 en het batig slot was dus 157,779. Het Concert des Ambassadeurs op de tentoon stelling te Amsterdam schijnt niet in den smaak te vallen van de bewoners van de P. C. Hooftstraat aldaar. 1 onder letters lENE'S^Kd- m. stelling te Amsterdam schijnt niet VHII «IC UCWUIKia vau vz. «awv.tvw»»» w Het »D. t. N.” meldt toch het volgende: der in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1