ns, IIHG BINNENLAND. N? a»45. 1883. oping 10CHE iVATER -Tandarts. Zondag 8 Juli. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. (si.-a.) riJN jier i, koortw- "T Schooling M. bazalt- <de rivier ig van de eeds ryk be nen openbaar gemaakt te Bel Afachaffing 3. JNTIER. zijne weduwe en kin* vijf cent onderworpen is, ;e Gouda. i voorm, ten v> ten over- de door T. G, eeft aan dezen oodig gebruik king van dit worde. van van van getrokken worden mrd door Inlanders, genomen, voldeden :n met groote zorg ren, zoo knapen als 4 resultaat daarvan der scholen, school- ovengenoemd inlichtingen deetuur. den 13 Juli Dijkgraaf op No. 109. BOVW- irdatraat te de zyde Tan HOLM Zeist, en 1.90. Omstreken Gouda. i». Band, nderacheiden den Korten ida, naby de GROND als 15 Ang.e. k 7IZEN en at, wyk RR. Verhuurd by lor dezen aan G. Popp te bben ran eene ir bet gebruik itheid hebben bruik ten rolls GOUDSCHE COURANT. N van Bloe ien 14 JULI in <dsRo- hryving aan- ontvangen telegram van van Nederlandsch Indië, het inval'plaats gehad in Toba er T b Hoogstraat; Santen Kolff, we porcelein- ibilié. apoth.; iedam bij C. te Amsterdam Uloth Co. olf en Zoon te Utrebt» ry Porton» den Gouverneur-Generaal ;eft er een vijandelijke (Sumatra’s Westkust); zijn tro.epen derwaarts gezonden. Augustus zullen te Am* In de eerste dagen van sterdam ter gelegenheid van de internationale tentoon stelling van gemeentewege volksfeesten worden gegeven, waarvan de organisatie en leiding zullen worden opge dragen aan het hoofdbestuur van het Nederlandsch Gymnastiek-Verbond De elect/ische tram op de Tentoonstelling werkt slecht, en zal deukelyk voortMn getrokken worden door Javaansche paardje», beslui De proeven, daarmede gisteren uitstekend. Doos den inspecteur van het geneeskundig staats toezicht in de provincie Zuid-Holland zijn de pokken te Oud Beierland epidemisch Iteerschende verklaard. - Sedert jaren reeds heeft men het gezichtsvermogen van schollen meisjes, doen onderzoeken. Het heeft geleerd, dat de inrichting lokalen en zoo meer, hoogst onvoldoende was; dat het gezichtsvermogen van een groot aantal kinderen ernstig bad geleden. Dit heeft geleid tot velerlei wijzigingen en verbeteringen. Nu is men in Duitschland begonnen met het on derzoeken van een ander zintuig bij de scholieren, namelijk het gehoor. Uit een kerslag, te dezen aan zien openbaar gemaakt te Berfen, ontwaart men dat 5905 scholieren, zoo meisjes als knapen, door ge neeskundigen zijn onderzocht. De resultaten van dit ondfftoek zyn verrassend, maar inderdaad verrevan verblijdend, want van het opgegeven aantal scholieren, waren er niet minder dan 1392, wier gehoororgaan op de een of andere wyze ziekelyk was aangedaan. Bij de gsoote meer derheid der laatstbedoelden bestond geen duidelijk begrip van de quaestie, indien geen ziekelyke ver schijnselen er mede gepaard gingen. Het resultaat heeft groote bevreemding verwekt bij velen. De Christelijke Schoolbode heeft het volgend School- als middel ter In deze week werd te Londen in een merkwaardig proces vonnis geveld. Het betrof de al of niet geldigheid van een testament van wylen P. F. A. van der Vijver een geboren Rotterdammer, die een zeer bewogen leven had, waardoor hij den naam van avonturier zeker verdiend heeft. Hy is meermalen getrouwd en evenveel malen gefailleerd en scbynt in de laatste jaren van zijn leven een zeer lucratieven handel te hebben gedreven in brieven van adeldom, doctorale titels en vreemde ridderorden. Zelf had hij zich doeu benoemen tot //graaf" en de vrouw, met wie hy samenleefde tot //gravin"voorts had hij van eene instelling in Amerika den titel van doctor in de rechten gekocht en van den Bey van Tunis de Orde van Nichan Ifthahar. Hij liet een vermogen na van 8000 a 10,000 pd. st., dat hij by testament vermaakte aan zekere miss Grovestock, met wie hij in de laatste jaren zyns levens samen woonde, met uitsluiting zijner weduwe en kinderen. Van daar het proces. Volgens de Eugelsche wet kan men bij testament over zijn eigendom beschikken zooals meu wil: volgens de Nederlandsche wet kan men dit slechts met een gedeelte van zyn eigendom doen. Er werd derhalve eene poging gedaan om den rechter te doen verklaren, dat de man geen recht had om over zijn geheele vermogen te beschikker., aangezien het gedeeltelijk aan zijne weduwe en kin- z/vermits zulk een briefkaart geen quitantie is, en ze ook niet de erkenning inhoudt van het geheel of gedeeltelijk te niet gaan eener geldschuld". Ook al geeft men toe, dat de exceptie in dit geval juist kan’zijn, blijft het toch te betreuren, dat de Regeering nog af en toe wordt lastig ge vallen met dergelijke vragen. Ons dunkt, dat de steller van een brief of briefkaart altyd zelf wel zal weten, of zijn missive de beteekenis van een schuld kwijting heeft of niet, en zijn eigen geweten zal hem dus kunnen zeggen of hij het recht heeft, zich aan het bij de wet bedoelde zegel te ont trekken. (AT. r. d. D.) De Ned. Jurütenvereeniging zal op 30 en 31 Aug. en 1 Sep|. vergaderen te Utrecht. Op 30 Aug. worden behandeld de bepalingen welke in de Grond wet onmisbaar zijn omtrent de Justitie; op 31 Aug. de vraag, of een afzonderlijke regeiing van het Handelsrecht noodig is, en op 1 Sept, de Leerplicht, Het bestuur heeft de volgende vraagpunten ge steld omtrent die drie onderwerpen. A. Justitie. io. Moet de Grondwet voorschrijven dat de leden van den Hoogen Raad benoemd worden uit een door de Tweede Kamer op te maken nominatie 2o. Moet de Grondwet iets voorschreven omtrent den aard der rechtsmacht van den Hqpgen Raad in burgerlijke zaken 3o. Moet de Grondwet voor bepaalde personen en zaken een forum privilegiatum aanwijzen a. in strafzaken MÉn burgerlijke zaken 4o. Moet de Grondwet bovendien iets voorschry ven omtrent de organisatie der rechterlijke macht 5o. Moet de Grondwet elke bepaling vermijden, die den wetgever de* invoering der jury onmogelyk maakt 6o. Moet de Grondwet iets beslissen omtrent de rechtspraak over bet krygsvolk en de schutteryen 7o Moet de bepaling van art. 152 Grondwet behouden blijven B. Handelsrecht. Moeten aan sommige rechtshandelingen, op grond dat zij zijn daden van koophandel: a. uit haren aard, of 'x b. omdat zij verricht worden door kooplieden, van het algemeen recht afwykende rechtsgevolgen van materieelen of formeelen aard worden verbonden! C. Leerplicht. lo Is de Staat in het algemeen bevoegd, de verplichting van ouders en voogden, om hun kin deren en pupillen onderwijs in de voor allen nood zakelijke kundigheden te verschaffen, door strafbe palingen te sanctioneeren 2o. Moet de Nederlandsche Staat van die be voegdheid gebruik maken bezuiniging 1. Afschaffing 2. Afschaffing 3. Afschaffing 4. Afschaffing van de bepaling, dat elke school niet meer dan 400 leerlingen mag bevatten. 5. Afschaffing van de bepaling, dat de klassen slechts 40 leerlingen mogen bevatten, maar dit ge tal op 50 'te brengen. 6. Herstel van den alouden vierden rang, als dien van adjunct-onderwyzer. 7. Verdeeling der kweekscholen tusschen de Ge- reformeerdeh, Roomschen en neutralen. 8. Verdeeling der scholen in gemeenten boven de 1200 zielen in scholen voor Gereformeerden, Roomschen en neutralisten. 9. Bekostiging van het uitgebreid lager onder wijs door belanghebbenden. Vervanging van deze soort van scholen door gesubsidieerde bijzondere scho len voor Gereformeerd, Roomsch en neutraal on derwijs. 10. Herstel der vroegere provinciale commission van onderwijs. 11. Het toezicht op de scholen op te dragen aan de arroudissements-schoolopzieners, leden dier commission en plaatselyke commissiën. 12. Instellingen van akte-examens door gemengde comtiissiën afgenomen. 13. De regeling van het onderwys in gemeen ten beneden de 1200 zielen nader vast te stellen by de wet. De Minister van financiën heeft te kennen ge geven, dat een briefkaart, niets anders iuhoudende dan een bericht, met de onderteekening bekrachtigd, luidende „Ik heb uw postwissel ontvangen", niet aan het zegelrecht van vyf cent onderworpen is, GOUDA, 7 Juli 1883. De Goudsche Kienereeniging houdt Woensdag 11 Juli, de» avonds ten 81/» ure, eene vergadering tot het stellen vai) 5 Candidaten voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad. Donderdaguamiddag is het negenjarig zoontje van den sigarenmaker Prijs met den gliptrein, die ten half acht ure van Utrecht alhier aankomt, aange reden en onmiddelijk overleden. Eigen onvoorzichtigheid moét als oorzaak van dit ongeluk worden beschouwd, daar het knaapje, toen de geheele gliptrein (niet het achterste gedeelte zoo •Is elders is vermeld) in aantocht was zich los rukte uit de handen van een kameraad, die hem vast hield en hem waarschuwde niet meer over te steken, waarop hy naar den ov^rkfhit trachtte te loopeu en het ongeluk voorviel. Uitslag der door dykgraaf en hoogheemraden van Schieland gehouden aanbesteding van: 1. hel ver swaren en verhoogen van Schielands Hoogen Zeedijk onder Nieuwer kerk a/d IJsel, gegund aan H. Zanen Pz. te Ammerstol, voor 8080; 2. het doen van eeuige herstellingen aan de molens en sluizen van den Hoogen Boezem enz., gegund aan M. N. Hoos te Rotterdam te zamen voor 4457; 3. het verrichten van eenig verfwerk aan de molens, niet gegund; 4. het herstellen en onderhouden van het zeil* en touw werk aan de molens, gegund aan L. Visser Zn. te Gouda, voor 2099. Ia do huishoudelijke vergadering van bat depar tement Haastrecht oer Maatschappij tot Nut van ’t Al gemeen zyn tot afgevaardigden naar de algemeene ver gadering te Amsterdam benoemd de heeren Dupper en Muller; herbenoemd tot voorzitter van het departement de heer Dupper; töt directeur der spaarbank en als com missaris van de naai- en breischool de heer Heijman. Als leden belast met het nazien der spaarbankreke ning werden gekozen de heeren A. Scheer en J. Brouwer de Koning. De heer C. Den Baars, die met September als lid van den Gemeenteraad te Haastrecht moet aftreden, wenscht bij de aanstaande verkiezing, op 17 Juli, niet meer in aanmerking te komen. De Raad der gemeente Krimpen a/d IJsel heeft een adres gericht aan H.H. Gedeputeerde Staten der Prov. Zuid-Èolland, tot het verkrijgep van eene subsidie in de kosten van aankoop en verbetering van den toegangsweg tot- en de overbrugging van de zoogenaamde Shksloot, welke volgens de begrooting van kosten zullen bedragen 18805. Eene geldleening van 15000, voor eenigen tijd tot dekking der voorschreven kosten aangegaan, blijkt thans onvoldoende te zyn, terwyl de gemeente niet in staat is meerdere gelden beschikbaar te stellen. Aan de Prov. Staten van Noord-Holland is door de leden mr. Aug. Philips, jhr. G. F. van Tets, mr. E. N.Rahusen, jhr. mr. J. W. R. Rutgers van Rozenburg, F. H. Pont en Jacoob Vis Pz. ingediend een voorstel, om de Gedeputeerde Staten te verzoeken de- onderhandeling met de regeering betrekkelijk de verbetering van den waterweg AmsterdamRotter dam, volgens het in 1878 (loor de regeering goed gekeurd plan, voort te zetten, enzoo noodig de door de provincie vroeger toegezegde bydragen in de kosten van aanleg en onderhoud, ter vervan ging van de door de provincie Zuid-Holland gewei gerde bijdrage te verhoogen en zelf» te verdubbelen. Men verneemt dal mr. C. J. E. Graaf van Bylandt de betrekking van lid der Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waartoe de Staten der Provincie hem jl. Dinsdag benoemden, heeft aangenomen. Dientengevolge zal de heer Van Bylandt nederleggen de betrekking van referendaris bij het Ministerie van Buiteul. Zaken en van hoogheemraad van Delfland. Blijkens een bij het Departement vah Koloniën wet-ontwerp in schets aangegeven, de inspectiën, de districtsschoolopzieners, de vergelijkende examens. niet meer dan 400 leerlingen mag bevatten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1