1R. BINNENLAND. 1883. ITEM Her Mam, ie Hee- itterdam in is. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Be De Burgemeester van Gouda, Van Bergen IJzendoorn. De Gemeenteraadsverkiezingen. Zondag 22 Juli. 2951. G IT. DE, 5, IS ingen Ver- Sat zij, V. In aanmerking nemende dat sedert eenige dagen des avonds ongeregeldheden plaats hebben, waardoor le openbare orde wordt verstoord, Herinnert dat samenscholi: op den openbaren weg bij ordening zijn verboden en r die in strijd met dat verbod han delen, strafbaar zijn. Hij waarschuwt verder een ieder, dat door hem de uitdrukkelijke last is gegeven verzamelingen van meer dan vijf personen, zoo noo- dig met behulp van den sterken arm te doen uiteengaan- Hij vertrouwt echteir van de goede gezindheid van de inwoners van Gouda, dat allen zullen wil len medewerken om orde en rust te bewaren en maatregelen van geweld onnoodig zullen zijn. in 2.50 <k Leiden, orburg. ons Toch is rid uwe in den RUSSEL iconbertBdt Coiffeur. NTS tral rijg- .ar groote ing, als ;eer aan >men in )egen. r. >,naar, utreken. i 5 Cts. 7 GOUDSCHE COURANT. de uit- i Prjjs Jt. Ver e Cou- loor den uda. nen zien bij har- ordt met w /latclun altëns, Parijs, idsor is wo 1 Clientelle Al- ver- igenparty, die allerlei quaestiën haren op het kussen te bren- heL niet, dan loopt spelen in Deze ontplooien .hun vaandel niet, LAKH1K- ne Medaille >1 In 1880. men nog te veel achting had voor het gemeente bestuur, ’t zij geen geschikte quaestie voorhan- den was, hier ter stede is het gebleven bij aanprijzing op grond van algemeenheden als: hooge onkosten van ’t onderwijs en heiliging van den Zondag. Gelukkig is de waterleiding geen open quaestie meer, anders ware wel licht met behulp van enkele liberalen een paar clericalen, die deze vlag ontplooid hadden, ter raadzaal ingeleid, want onnoozelen die mét woor den te vangen zjjn en schijn voor waarheid aanzien, zijn er overal. Het is ons geraden met deze verschijnselen op het gebied der verkiezingstactiek rekening te houden. Aan onze zijde beschouwt men eene verkiezing voor den raad nog te veel als een zaak geheel afgescheiden van de politiek. Men zou daar vrede mee kunnen hebben, zoo het ook bij de andere richtingen alleen de vraag was. wie in de gemeentehuishouding de meeste diensten prsesteeren kan en wie door kunde en karakter het meest verdiende zjjn medeburgers in den raad te vertegenwoordigen. Maar wanneer men Katholieken bij voorkeur ziet letten op den geloofsbelijdenis hunner Can didaten en de anti-revolutionnairen in de eerste plaats vragen naar zuiverheid in de leer en overeenstemming met hunne levensbeschouwing, dan kan het niet anders of van onze zijde be- behooren wij te zorgen dat onze Candidaten zjjn mannen, die het in hoofdzaak eens zjjn, wat betreft de richting, waarin staat en ge meente moeten worden bestuurd. Overwegin- persoonljjken aard, sympathiën of vrwYi* «ri YWl fn WpWHMRF aMMvtlVU, redenen ontleend aan de bekwaamheid en het karakter dér Candidaten mogen en moeten na tuurlek bij raadskeuzen een grooten invloed uit oefenen, maar wat het zwaarste is moet steeds het zwaarste wegende algemeens richting der Candidaten zjj en blijve de hoofdfactor on zer overwegingen. Wil men een clericaal, om dat hjj beter is dan de tegenover hem staande Candidaten van Jiberale zjjde, men kieze hem met openoogen en volkomen kennis van zaken, maar wil men vrjjzinnige toepassing onzer wetten, een van kerkeljjke invloeden onafhan kelijke gemeentehuishouding, men kieze geen clericaal om persoonljjke redenen, om ontevre denheid over of een andere zaak of antipathie tegen sommige personen of om quasi-onpar- tjjdjg zjjn. ®eu ie<ier strjjde voor zjjn be ginsel, ook bij de raadsverkiezingen, en late de tegenpartjj zorgen voor de verdediging van het hare, dat is de veiligste weg en de zuivere toepassing van de beginselen, waarop de sa menstelling onzer vertegenwoordigende lichamen steunt. GOUDA, 21 Jqlï’ 1883. Donderdagavond ten 8 ure had de veel besproken eerste vertoouiug dér PaMie-Spelen plaats. Een ISOtal personen ongeveer waaronder enkele dames hadden zich tot bewoning daarvan in de zaal „Kunstmin" der Sociëteit „Ons Genoegen" vereenigd. In de zaal werd niet gerookt en waren geen ver- verschingen verkrijgbaar, de verschillende tafereeleu werden opgeluisterd door ernstige orgel-inmiek. Hoe de indrnk wits van de verschillende tableaux vivants P Vooraf ga de verklaring dat er den geheelen avond niets werd te Zien gegeven, wat iemand aan stoot kon geven. De zaak werd in volkomen ern- stigen geest behandeld en uit welk oogpunt men de zaak ook beschouwt, er kan geen enkele reden worden gevonden om deze voorstellingen te verbieden. De eerste tafereelen„De Geboorte van Jezus leus of als lokaas voor een deel der tegen- partij. Maar in de grooter plaatsen is de tactiek duideljjk merkbaar. Te Amsterdam vond men ontvredenheid van sommigen tegen B. en W. en tegen de omnibuamaatschappjj. Fluks daarom geageerd tegen den burgemeester van Tienhoven en den directeur der omnibusmaat- schappjj Schmitz; de aanval op den burge meester is afgeslagen, dank zjj de eensgezind heid der liberalen, maar de heer Schmitz en een ander liberaal lid zjjn gevallen door de medewerking van liberalen, die verstoord waren op de huns inziens te machtige omnibusmaat- schappjj. De buit is eerlijk verdeeldéén katholiek is verkozen, de andere zetel zal aan de anti-revolutionnairen ten deel vallen, daar twee hunner in herstemming zjjn. Te Rotterdam was de gasquaestie als ge knipt voor deze gelegenheid. De gemeenteraad had besloten tot exploitatie eener gemeente- fabriek. De belanghebbenden bij de bestaande fabriek, vermeerderd met eenige kortzichtige winkeliers, die van gemeentewege hooger gas- prjjzen vreesden, ware de kern der malconten ten. Daarvoor spanden de anti-liberalen hun Candidaten. Gelukkig is de toeleg in zoover mislukt, dat er slechts 1 katholiek en J anti- reyolutionnair in herstemming komen met 2 liberalen. Bjj eensgezindheid dezer laatsten is nog niets verloren. De tactiek evenwel is proefhondend gebleken, daar men er verder mede kwam dan anders. In den Haag vond men een drom ontevre- gen van j denen over de wrtgrfteT'dn erfpacht van het antipathifen gémeente-badhuis te Scheveningen gereedstaan om 'zich door -de anti-liberalen op sleeptouw te laten nemen. Ook daar is de aanval afge slagen, toch is voor eene vacante plaats een anti-revolutionnai^in herstemming. Te Middelburg bestond er oneenigheid tus- schen B. en W. en de Commissie van fabricage. Een geschikt aanknoopipgspunt alweder. On der de schoonschjjnende leus van bezuiniging koos mqp partij tegen het gemeentebestuur en hoopte men verscheidene heele en hrlve cleri calen binnen te smokkelen. Ter elfder ure zagen gelukkig de libéralen het gevaar in, vereenigden ziah en konden zich haq^havep. Wjj zouden zoo kunnen voortgaan en zien, dat elders bjj gebrek aan beter bv. de school- quaestie je strijdleus geweest is. Het boven staande zy voldoende als bewjjs, dat thans en na*r wjj meenen, voorgoed de strjjd der poli- tiëae partjjen is overgebracht bij de gemeente raadsverkiezingen. Men moge het goed- of afkeuren, voortaan is het een feit, dat ook bjj verkiezingen voor den raad zal moeten worden gelet op de poli tieke geloofsbelijdenis van tie Candidaten. thans zoo de liberalen niet willen worden schalkt door de te; aangrijpt om de 1 gen. Doet men heL niet, dan loopt men blijkbaar gevaar te spelen in het spel der cle ricalen. Deze ontplooien hun vaandel niet, verzaken hunne kleur, doen luide de een of andere quaestie der gemeentehuishouding weer klinken om te speculeeren op de ontevreden heid van sommige niet-clericalen en als eenig^i dezer onnoozel i genoeg zjjn om in de vaf te loopen, dan zullen zjj te laat gewaar worden, dat die brandende gemeente-quaestiën den nieuwen leden bitter weinig belang inbpezemen, maar dat het groote doel is de toepassing der wetten in vrjjzinmgen geest zooveel mogelijk tegen te gaan en te verhinderen. Gelukkig zjjn wjj in o.nze gemeente nog van de bedoelde tactiek verschoond gebleven, ’t Zij BIJ deze Courant behoort een Bijvoegsel. Gouda, den 21 .Juli 1883. "Pr Nürgemteiter voornotmd, De afloop der Dinsdag gehouden verkiezingen ter periodieke vernieuwing der gemeenteraden geeft ons aanleiding om enkele opmerkingen aan de aandacht onzer lezers te onderwerpen. Op het eerste gezicht zou men zeggen, dat de uitslag van gemeenteraadsverkiezingen op andere plaatsen, waar wjj noch bekenden noch belan gen hebben welke er mede gemoeid zjjn, weinig belang kunnen inboezemen. het niet van belang ontbloot de aandacht te vestigen op een algemeen verschijnsel, in ver band met de houding der anti-liberale partjjbn. Zooals onze lezers weten, luidde het wacht woord uit het anti-revolutionnaire hoofdkwartier: Ziet tóe, dat zooveel mogeljjk onze medestan ders in de vjjandelijke veste binnendringen. Bedient.u daartoe van .alle mogelijke quaestiën sluit u aan bjj alle soorten van oppositie tegen de gemeentebesturenóveral waar eene bran dende vraag is, waar de oplossing eener ge meentezaak ontevredenen gemaakt heeft, maakt daar gemeene zaak met de minderheid, met de malcontentenstelt Candidaten zooveel mo geljjk van onze richting, die voor deze aanne melijk kunnen zjjn en tracht zoo de liberale le den te vervangen door mannen van onze Meur. De Katholieken hebben zich natuurljjk daarbjj aangesloten. Zooals bekend is, jjveren dezen steeds en overal om geloofsgenooten te dflen verkiezen en het lag voor de hand, dat zjj met de anti-Wvolutionnairen samengingen. Ofschoon dus van deze zjjde dergeljjk program niet openljjk gesteld is, sprak het van zelf, dat de door de Standaard aangewezen weg ook die was der Katholieken. Merkwaardig is het ziefl, hoe getrouw men dezen raad opgevolgd heeft, Natuurljjk vond men niet overal quaestiën, geschikt om er zich van te bedienen als strjjd-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1