)DEL I JN° 2967 1883. ■EN 'looisel. OM. BINNENLAND. Woensdag 29 Augustus. -- JES. IERS 17. den tolen. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Middelt. Onderwijs voor Meisjes, ii. Tssiogel. I zijnde voor I le ■Fabriek De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave EjÉÜT 3 Goo iden en 1 gsohriften en geworden, BALSEM, erreden over *»1 ik u, by ek maken too tel achting. OLEMAN. Schilfers, •ijn in de ardworm, rorden, «1 nen door den ir, tevens md, bruin radend en IMER, en, - enz. £KER, iwmaterialen. I worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN bedoeling van den wetge* de bevoegdheid toe te ke adplege men zicht op het RING De uitgave dezer’Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. 1883, des na- Schoollokalen m gehouden 1 men ver- 1883 op de jr GOOR. Secretarie. EftL Ische Gou den door den i Gouda. enezing door tyulateurvea kmeester der van verschil- Infwerpea. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS goudsche courant. GOUDA, 28 Augustus 1888.. Het Bestuur der Sociëteit «Ons Genoegen' beeft met de Koninklijke Vereeniging Het Nederlmdech Tooneel een overeenkomst aangegaan voor het geven van een zestal voorstellingen in deze gemeente ge durende het seizoen 18M/M. De voorstellingen hebben plaats' telkens op Don derdag en wel op de volgende data 11 October, 8 November, 13 December, 3 Januari, 17 Januari en 7 Februari. De eerste voorstelling en d» tw»e laatste worden gegeven door de Amsterdamsohe, de drie overige door de Rotterdamsche Afdeeling. Binnenkort zal aan de leden der Sociëteit de inteekenlyst worden aangebodende voorwaarden, waarop men tot de voorstellingen toegang kan ver krijgen, zyn dezelfde als het vorige jaar. Eene aanbeveling om op die lijst te teekenen mag overbodig worden geacht, daar het voorrecht om de uitstekende artisten van genoemde vereeni- gitw-berhaaldelijk alhier te zien optreden zeker door ieder ten hoogste zal worden gewaardeerd. By den schietwedstrijd te Bussum is op de ie- ituvntaan, 200 pas, door onzen stadgenoot, den heer H. van Wijngaarden hat grootste aantal punten behaald nl. 57, terwijl een andere stadgenoot, de beer G. H. G. de Lange, onder hen behoorde, die op één na het hoogste aantal punten behaalden nl. 54. Op de pertoneele taan, 200 pas, behaalde de beer van Wijngaarden 53 punten. Zondag jl.zyn ook de werklieden van de heeren Waarin bestaat het verschil tusschen de meisjesschool zooals die thans bestaat en die welke wy verlangen? Deze vraag wenschen wy thans te beant woorden. Het onderscheid tusschen de uitgebreid lagere en de middelbare school ligt in den omvang van het onderwys, de vakken die beoefend woe den en de methode. In die vakken, welke aan beide soorten van inrichtingen gemeen zyn, zooals taak- en letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde, blyft het voordeel nog steeds aan de middelbare scholen, omdat de cursus, die een bepaalden tijd (gewoonlijk 5 jaar) duurt, de meisjes noopt een paar jaar langer te be steden aan nuttige, geestelijke bezigheid, zoo dot, in overeenstemming met den leeftyd der leerlingen, het onderwys in talen zich kan verheffen tot meer dan het machinaal aanleerén der spraakkunstige gronden der nieuwere talen. Er blyft in de laatste iaren van den cursus tyd over om enkele stukken te lezen uit den nieuweten of den klassieken tyd als inlei ding op de geschiedenis der letterkunde, welke behandeld wordt in verband met de beste voort brengselen der onderscheidene nieuwere volken. Ook de geschiedkundige wetenschappen kunnen niet anders dan winnen, wanneer de leertyd verlengd wordt en de meerdere leeftyd ook grooter vatbaarheid medebrengt om den samen hang en het onderling verband der feiten te vatten. Op het gebied der' letterkundige vakken geeft dus de middelbare school meer dan de meisjes school. In overeenstemming met de lessen der ervaring zoekt sy ook by voorkeur in deze vakken het vormend element voor de dames. De meesterstukken van de letterkunde der nieuwe volken, de lessen der geschiedenis ge ven voedsel aan het gemoedsleven der vrouw en leiden dat in de goede richting. Maar het groote verschil is dat men by de middel bare school niet uitsluitend in ééne richting het vormend element zoekt voor de opleiding der vrouw. Eene vrouw, die geheel vreemde ling is op het gebied der natuur en zelfs van de eenvoudigste verschijnselen geene verklaring weet te geven, die geen begrip heeft van kunst of kunstzin, die niet door eenige wiskunstige oefening heeft leeren deukten en logisch redenee- ren, kan, hoe ervaren zy moge zyn in talen en hoe belezen in de verschillende litteraturen, niet werkelyk ontwikkeld genoemd worden. Juist door de harmonische ontwikkeling der onderscheiden vermogens der vrouw, door de samenwerking van die verschillende oefeningen ▼an den geest verkrygt de vrouw die veelzydige vorming, welke zy behoeft, als huismoeder by de opvoeding harer kinderen, als echtgenoote, op dat zy niet by haar echtgenoot in kennis zoo veel achtersta als thans veelal het geval is, ah be- in Nederland, *u postzegel*, tending Mel- iplein, 32, Depót*. schaafde vrouw in den maatschappelyken omgang, ah ongehuwde eindelyk die, in welke richting dan ook, zich een bestaan moet zoeken. Dit middelbaar onderwys voor onze meisjes tracht de leemte aan te vullen, die in de ouder- wetsche scholen bestaat. Daar heerscht eene eenzijdige richting in de opvoeding, die 50 jaar geleden aan de eischen van den tyd beant woordde, maar die bij de veranderde behoeften der maatschappij thans onvoldoende is. We tenschap en kunst en industrie hebben in de laatste halve eeuw een groote vlucht genomen. De strjjd des levens heeft den man genoodzaakt zich door inspanning* en harmonische ontwik keling zijner vermogéns beter voor te bereiden voor zyn werkkring in de maatschappij. Het peil der algemeene beschaving is aanmerkelijk verhoogd. Zal nu de vrouw goed haar roeping vervullen, dan behoort ook het peil harer ver standelijke ontwikkeling evenredig verhoogd, haar blik verruimd te worden, opdat zy, in verband met haren aanleg en hare bestemming gelijken tred houde met de andere helft van het menschelyk geslacht. Zoodoende kan een groot kwaad voorkomen worden, dat de maat schappij in de toekomst bedreigt: nl. dat er eene klove ontstaat tusschen de beide deelen van het menschelyk geslacht, die beletten zou, dat de vrouw die hoogere wijding geve aan de samenleving, dien veredelenden invloed uit- oefene, waartoe haar sterk uitkomend gemoeds leven haar in staat stelt. Ook is er verschil van methode, hebben wy gezegd. By het l.o. heeft men klasseleeraars en leerareasen, by het m. o. vakleeraars. By het lager onderwys staat een docent voortdurend aan het hoofd derzelfde klasse en onderwijst alleen de verschillende vakkenNederlandsch, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Talen enz.by het m. o. nemen de docenten verschillende vak ken geheel voor hunne rekening en onderwijzen die in alle klassen, den geheelen cursus door. Dat is voor eenigszius ontwikkelde leerlingen, zooals men onderstellen mag van meisjes die de lagere school geheel doórloopen hebben, een voordeel, want by die voortgaande ontwikke ling moet tevens eene aanzienlijke hoeveelheid kennis worden aangebracht en deze kan slechts op doelmatige wjjze worden gegeven door eene leerares, die zich op hooger standpunt bevindt, die het geheele gebied der wetenschap overziet en dus zelfstandig kan beoordeelen, wat daar uit genomen moet worden voor het onderwys en in welken vorm het gegoten worden moet, opdat de leerlingen het behoorlijk kunnen op nemen en verwerken. Voor den bekwaamsten onderwijzer is het niet mogelyk goed onder wijs te geven in de verschillende vakken die b.v. in de laagste klasse eener hoogere burger school worden onderwezen, namelyk wiskunde, natuurlijke historie, Nederlandsch, Franscb, Duitsch, geschiedenis, aardrijkskunde en teeke nen, ook dan niet wanneer men dit laatste aan een afzonderlijken leeraar opdraagt. Verdienste lijke onderwijzers, die aan het hoofd van vroegere Fransche scholen of instituten stonden, be klaagden zich, dat zij als ’t ware ondergingen in de veelheid der vakken en onmogeljjk, zelfs voo^nkele. op de hoogte konden bljjven. In dien toestand verkeeren thans nog de meisjes scholen van u. 1. o.; uitbreiding Van de leer stof is alleen mogelyk, wanneer die gepaard gaat met verandering van methode; het klasse- stelsel van het 1. o. moet vervangen worden door het vakstelsel van het m. o. Van daar ons streven ota te verkrijgen eene middelbare school. De examens voor lager onderwys vorderen eene bekwaamheid en een graad van ontwik keling, welke noodig worden geacht om kin deren van 612 jaar te ontwikkelen, door on derwys op te voedenmaar nooit is het de bedoeling van den wetgever geweest daaraan de bevoegdheid toe te kennen om aan jonge meisjes van 1218 jaar degelijk, ontwikkelend onderwys te geven in zooveel verschillende vak ken plus een paar vreemde talen. Alle menschelyk? klachten zyn beperkt en wanneer men zoo ón mogelijke eischen stelt aan den onderwijzer, dan kan het alleen strekken tot nadeel van het onderwyshet geheele onderwys loopt dan uit op het aanplakken van een laagje kennis, dat bij de eerste wry ving in het bedrijvige leven afschilfert en weinig sporen achterlaat. Thans rest ons nog de vraag of in onze ge meente eene middelbare school voor meisjes mogelyk is. Jrgeteekenden I voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1