IING, T ETSN door mjjne p de jongste onderzoe- bopigste ge- itoring te rrichtingen. de noodlot* ige buiten* ziekten en Uil en prjjs. BINNENLAND. f Zondag 2 September. N° 2969. 1883. Nieiïtvs- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ELS rekenen, DZE. VALK”- sis MAK. <6. aats Middelt. Onderwijs voor Meisjes, j I1L i BOER, eeraar M. 0. dat boven- ?r vangen. I - - GOUDSCHE COURANT d. onderwys is een belang schappij, en by het bel ;e Gouda. letter W.P. JK 4 Cour., Aanmelding R. sen cursus in iet oog op de te Rotterdam laaraan wen- li zoo spoedig sn, ten einde :omst plaats, prjjzen. il van kerd. Ver- an de ziekte lappeljjke GOUDA, 1 September 1883. VERGADERING van dïn GEMEENTERAAD. Dinidag den 4 September 1883, de. namiddags ten 1 ure. Aan de orde Beëediging der nieuw gekozen Raadsleden. geregeld alle i gebruik te NDIGEN AAN- gering ge- in een uitne- De Rekeningen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid, dienst 1882. Het adres van J. de Bruin houdende verzoek om verlenging zijner huur van het stukje grond aan de Kruidenierstraat. Sedert korten tijd maakt onze afgevaardigde ter Staten-Generaal, de Heer Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort, deel uit van den Raad van Commissarissen der IJsel-Stoomtramweg-Maatschappij. Gisterenavond ten ongeveer half acht ure is in de rivier de Gouwe nabij deze gemeente een praam, van 78 ton, volgeladen met grint, door een stoom boot der Maatschappij „de Volharding* aangevaren en gezonken. De schipper en zijn gezin zyn geluk kig gered, hoewel dit bij de kinderen, die reed, te bed waren, met moeite gepaard ging. De passage in de Gouwe is gestremd. Zeker persoon K. werd heden morgen op de GoaUe door een paard en wagen omvergereden en sou zeker overreden zyn zoo niet zekere van Vliet de tegen woordigheid van geest bad gehad hem onmiddelyk terug te trekken. Hy kwam nu met den schrik vry. Voor de pacht der buffetten enz. in het Vereni gingsgebouw alhier, is bij her-verpaohting, slechts 1 inschryvingsbiljet ingekomen van den Heer J. P. Waltz alhier, voor ƒ250. perjaar, aan wien door het Bestuur de pacht voor drie jaren is gegund. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben be krachtigd het besluit van den Raad der gemeente Waddingsveen tot toelating van den heer 3. K. Van de Werve, als raadslid. De heeren W. Brandsma en J. Van der Wissel hebben tegen heden eenige ingezetenen van Ca- pelle en Krimpen a/d IJsel ter vergadering opge roepen, om te beraadslagen over het in de vaart brengen van eene nieuwe stoomboot naar Rotterdam Dinsdagavond had te Oudewater een raadsverga dering plaats. De rekening over 1882 werd goed gekeurd. Op het verzoek van den heer K. A. van der Garden te Gouda, om concessie tot bet aan leggen van een stoomtramweg uit Oudewater naar het station der Nederl. Rynspoorwegmaatschappy is in beginsel besloten, aan den adressant die conces sie te verleenenhet degel, bestuur sal met den heer van der Garden nader over de voorwaarden en be palingen in onderhaudeling treden. De begrooting over het jaar 1884 is aangeboden; «ij bedraagt in ontvangst 27717,56, in uitgaaf 27717,11* en sluit'dus met een voordeelig saldo van 0,44*. By de Dinsdag 11. plaats gehad hebbende stem ming voor een hoofdingeland-plaatevervanger in de Krimpenerwaard in de plaats van den beer N. Zyderlaan (tot heemraad benoemd) is gekozen de heer Jan Verborg Js. te Stolwijk. De rekening van het Hoogheemraadschap Krim penerwaard, dienstjaar 18**/u> welke op 12 Sept, a. a. sal behandeld worden, bedraagt 88066.64* in ontvangst en 87477,68 in uitgaaf. Batig slot 588.86*. Nadat het heiwerk voor de brug over den IJsel te Haastrecht zoo goed als voltooid was, kwam de ingenieur van de waterstaat dit in oogenschouw ne men. Alles werd afgekeurd, daar de brug te laag kwam te liggen. Volgens het gevoelen van dien in genieur moet de brug ±75 c. M. hooger komen. Door de IJKl-stoomtramwegmaatsobappy zyn nu eenige maatregelen ontworpen, en naar den Minister van Waterstaat ter goedkeuring opgezonden, om de brug op die hoogte te brengen. Ook hier ter stede werd met groot genoegen de tijding vernomen' dat de Noordpool-expeditie te Vardoe aangekomen was en alles aan boord wel waa. Na hot eerste telegram heeft de heer Volck nog I de volgende telegrammen verzonden Om de mogelijkheid te bewjjzen, dat hier ter 1 stede eene school werd ingericht volgens de begin selen, in onze vorige artikelen neergelegd, zullen wij .ons niet begeven in uitvoerige berekeningen. 1 Wy verwyzen, wat de financieete zjjde van het vraagstuk betreft, naar de gegevens, indertijd door den neer A. A. G. van Iterson verzameld en bjj zyn adres overgelegd. In 3 van zjjne me- 1 morie gaf de heer van Iterson als totaal be drag der kosten voor een middelbare school van 5-j. c. eene som van 12,400, welk be drag overeenkomt met de som, die de over leden inspecteur dr. Steijn Parvé als norm aangeeft in zyn uitnemend artikel over dit on derwent, voorkomende in de Economüt ven 1870 12,000). De heer van I. voegde hierby t de renten van de som, benoodigd voor het ver bouwen der bestaande school, en rekenende op een rykssubaidie ten bedrage van 3000, kwam hy, na aftrek der schoolgelden en het tegenwoordig tekort op de meisjesschool tot de conclusie, dat de reorganisatie in den door ons gewenschten zin 5900 aan netto uit gaven meer zou kosten dan thans. Deze be rekening is, dunkt ons, in hoofdzaak juist Misschien is er gerekend op een te groot aan tal leerlingen, maar daar staat tegenover, dat het wel mogelyk zou zyn van de Regeering een hooger subsidie te bedingen dan 3000, Wy mogen dus veilig aannemen, dat met 6000 per. jaar (in ronde som) voldaan kan worden in de hier ter stede bestaande behoefte aan middelbaar onderwys voor meisjes. Naar onzemeening nu is eene vermeerdering der uitgaven met die som niet boven de draag kracht onzer gemeente. Op eene begrooting van 31/, ton kan men met eenigen goeden wu gemakkeljjk dat bedrag vinden. En al ware dit moeielyk, de zaak is wel eenig hoofdbre kens waard. Het is alleen de vraag: Wil men de zaak ernstig; wil men op andere ma terieels behoeften iets bezuinigen om mede te werken tot de voorziening in dat groote volks belang. Als men bjj het opmaken der begroo ting gaat zitten met den ernstigen wil ƒ6000 te vinden voor een meisjesschool, dan is er op een budget van 31/, ton zonder bezwaar een middel te vinden om aan dien wensch te vol doen. Maar als men de zaak niet wil, of er lauw jegens gestemd is, zoodat andere be langen in den geest van den ontwerper den voorrang hebben, dan is er zeer gemakkeljjk een dooddoener te vinden in de verzekering: Hoogst gewenscht is uw streven, maar er is geen geld vóór. Aan dien ernstigen wil, aan die belangstel ling voor de zaak heeft het tot dusver ontbroken bjj het schooltoezicht en by het gemeentebe stuur. Bljjkbaar waren deze niet overtuigd van het hooge nut der zaak en hebben zien niet ernstig er aan laten gelegen liggen. De Com- ~.j voor lager onderwys was bepaald tegen reorganisatie; ons is zelfs verhaald, dat de ige Voorzitter dier Commissie steeds zyn uiterste best deed om bjj voordrachten voor vacaturen voorstanders van midd. ond. voor meisjes uit de Commissie te weren. Van de Commissie voor midd. onderwys heeft men niet dien jjver gezien, welke het belang der zaak had mogen doen verwachten, terwjjl het ge meentebestuur, dat de koorden der beurs in handen heeft, voor de kosten is teruggedeinsd, ook al, volgens onze meening, omdat de be langstelling te flauw was. Elkeen weet, dat er gemakkeljjk bezwaren te vinden zyn, als men eene zaak niet wil, maar dat de moeiljjk- heden als van zelf verdwynen als men harte- Ijjk de totstandkoming Wenscht. Intusschen is in het tjjdsverloop van tien jaren het per soneel èn der betrokken schoolcommissiën èn van het gemeentebestuur genoeg veranderd om ie mogen verwachten, dat een verlichter geest thans in den boezem dier colleges heerscht. Het komt ons daarom wenschelyk voor, dat belanghebbende en belangstellende ingezetenen zich nogmaals de zaak aantrekken en pogingen doen om eene school van m. o. te verkrjjgen. Ten slotte wjjzen wij nog daarop, dat het billjjk is, dat de beschaafde middelstand, die het grootste deel der belastingen betaalt, voor zyn kinderen de gelegenheid vinde om ze on derwys te doen geven naar den eisch destjjds. Het gaat niet aan om de middelklasse meteen non poeeumue af te schepen, omdat de wet niet met yzeren hand het gemeentebestuur dwingt. Onzes inziens is het gemeentebestuur niet ver antwoord, vóór ten minste één compleet stel scholen voor meisjes zoowel als jongens zyn deuren openzet om leerlingen te ontvangen. Wy veroorloven ons hierby nog te voegen een aanhaling uit een artikel der Goudeche Cou rant van 29 September 1875 van de hand des heeren fl. W. F. Bonte: Een gemeentebestuur, waaraan de wetten ten onzent de zorg voor het volksonderwijs groo- tendeels hebben opgedragun, behoort by het be antwoorden van deze vraag zich op een ruim standpunt te plaatsen. Dit heeft wel zyn be zwaren, want uit den aard der zaak reiken de gewone zaken, welke Mn zyn beheer zyn onderworpen niet verder dan de poorten der stad of den rook barer schoorsteenen. Maar onderwys is een belang van de gansche maat schappij, en hy het behartigen van de gees- teljjke belangen der jeugd treedt het gemeen tebestuur niet in de eerste plaats op voor het enge gebied, dat aan zyn zorgen is toever- trouwd. De onderwyzer zaait met volle handen zyn lessen in de hoofden en harten zijner leer lingen. Veel valt in on vruchtbaren steengrond en vervliegt op den adem des winds. Maar hier en daar valt een korrel in goede, vrucht bare aarde en draagt vrucht, niet alleen in de individuen waarin ny zyn zaad strooide, maar ook in volgende geslachten, die het op hunne beurt wederbrengen aan die na hen komen. Wie berekent zoo het nut van het onderwys? Dat moge een gemeentebestuur bedenken, als zy eene quaestie als deze te beslissen heeft. Reken, dat een midd. school voor meisjesjaar- lyks maar vyf goed ontwikkelde vrouwen af levert aan de maatschappij. Die vrouwen gaan telken jare winst doen, met het kapitaal dat zy aan de school hebben verworven. Zy wor den waardige gezellinnen van haar echtgenoo- ten, die in baar omgang nieuwe frischheid en veerkracht opdoen om te arbeidenzy worden moeders van zonen een oefeneni maatschappij winst met de schooi ie danken iieuoou. me «.«u.ueio- kenen, hoeveel nut er, ik zeg niet in de ge meente, maar inde maatschappij gesticht wordt met deze 6000 'sjaara?> mogen doen verwachten, terwyl het ge- handen heeft, voor de kosten is tei langstelling te flauw El stuur. Bljjkbaar waren deze niet overtuigd het hooge nut der zaak en hebben zich uelegj iderwy missie de vorige zy aan de school hebben verworven. ten, die in haar omgang nieuwe frischheid en dochteren, op wie zy beslissenden invloed ten goede kunnen uit zij doen in alle gevallen ten bate der ppjj winst met de kennis die zy aan de school te danken hebben. Wie kanbere-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1