IIJ lts. LLIM ancs, BINNENLAND. Zondag 16 September. 2975. 1883. middel \i Co. I’ALION X Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. llsche ilngen, ontstaan ‘ht in 1829. sen Met 1 Oktober Uil. begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT, zij dié zich abonneeren, ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS. 'tda, den Heer Wy vestigen de aandacht onzer itadgeuooten op Daarna ALLE gezonden te EKEBINGEN anders, Leiden. m, Voorburg. rrkel. aar. )ÜDA, TEN M, te Utredd. i te Goud*. ling en afwjj- en, zonder vet ein, maakt de nieuwe haren een kort ge- lar mag ver* tbruiksaanwn- onderetaande aar te Bosman. iOssiAü Zn. Vmsi.oot. hjdkadï. X1MAN. G. Kubvkrs. Gaarkeuken, f. Bom. jIEÏLAND. ihoobn, -. Pfennino. db Wud*. Hbkkbb. ieve attent te W aldwol- an een bruins zjjnde bereid n der Den- GOUDSCHE COURANT. igtspijn, Kiee- g in de leden, wu er gelegenheid tot bet inschrijven voor aandeelen 1 van 1000, 500. 100 en 50. Ten einde alle vergiasiug te voorkomen, deelde de heer Noordendorp uitdrukkelijk mede, dat men door iu te schrijven niet deelneemt aan een bestaande onderneming, maar uitsluitend teekent voor het umeu- stellen van een kapitaal voor het daarstellen van een versneld middel van vervoer. Zoodra de inschrijving een bedrag van 100,000 heeft bereikt, zoodat men mag veronderstellen, dat de taak tot stand zal komen, zullen de inschrijvers tot een vergadering worden opgeroepen om een maatschappij te vormen en hierop de Koninklijke goedkeuring te vragen. Door eu uit de inschrijven zal dan een bestuur worden benoemd dat met de verdere werkzaamheden zal worden belast, als bespreking met de personen die reeds aanvrage tot concessie hebben gedaan en verder al datgene te doen wat zal blijken noodig te zijn. Na de rede van den heer Noorderdorp, die een luid applaus van de vergadering verwierf, werd het woord aau de aanwezigen, die zulks verlangden, gegeven. Verschillende sprekers (de heeren E. E. Denekamp, A. E. Denekamp, C. Van Willenswaard CL*., Jacques Van Dantzig, J. P. Mahlstede (Berg-Ambacbt), A. Graves Kooiman Jz., H. T. Van den Braak en Dr. W. Frauckeu) verzochten daarop inlichtingen, maakten opmerkingen of spraken wenschen uit, welke door de bh. Noordendorp of Van Oosten Slinge- land zooveel mogelijk werden beantwoord. Mocht omtrent enkele punten verschil van gevoelen bestaan, allen waren hel omtrent het hoogs belang van een tramverbinding Schoonhoven—Gouda volkomen eens. Ten slotte werd gelegenheid gegeven op daartoe ingerichte lijsten van zijne sympathie met deze zaak te doen blijken, door bet tsokenen voor een of meet aandeelen, waarvan door voW’gebrwik werd gemaakt. Het bedrag der inschrijvingen ie thans reeds ruim f 32,000, terwijl de gelegenheid nog steeds is open gesteld. Het is zeer te hopen, dat deze nieuwe poging om een tramweg Gouda—Schoonhoven te doen tot staud komen, zal slagen. achterstaande advertentie, waarbij eene openbare vergadering wordt aangekoudigd van de Ned. Vereen, tot afschaffing van sterken drank, op Dinsdag 18 September e. k. Deze vergadering is voor ieder kosteloos toegankelijk. Zondag jl. werd eene Algemeeue Vergadering ge houden van het zieken? en weduwenfonds „Pro videntie* en werd aldaar als president gekozen de heer H. C. Boogers, commissaris dier Vereeniging, en iu diens plaats als commissaris, de heer I. Poutsma. Het verslag van het 3e kwartaal, uitgebraoht door den penningmeester, vermeldde de ontvangsten ten bedrage van 576.72 en de uitgaven 496.45*, alzoo een batig saldo van dat kwartaal, groot f 80,26*. Herkozen tot Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Reeuwyk de heer I. Teekens. By inschrijving ia voor da ramp in Ned. Indië Nieuwerkerk a/d IJael bijeengebracht 162,50. Woensdag 1.1. had te Schoonhoven de aangekon- digde vergadering van belangstellenden in een tram weg SchoonhovenGouda, door de heeren 8. P. H. Noordeudorp en Mr. D. Van Oosten Slingeland bijeengeroepen, plaats. Een groot aantal personen, waaronder eeoigen van elders, was tegenwoordig. De beer Noordendorp opende de vergadering met eene toespraak, waarin het booge belang eener tramverbinding duidelijk eu welsprekend werd in ’t licht gesteld en het doel dezer bijeenkomst werd uiteen gezet. Om een ieder in de gelegenheid te stellen aan deze zaak deel te nemeu, en niemand zou kunnen zeggen dat de aandeelen te groot zijn voor zijn bezit, I De beide veerhuizen van den polder Stein, jl. Woensdag d’oor den notaris Kist alhier te Haastrecht publiek verkocht, zijn door de Lfseletoomtramweg- maatschappij aangekocht voor f 2290.—. Bij afzon derlijke verkooping deed bet huis in Reeuwyk 1300.eu dat ts Haastrecht 810. gecombineerd brachten zij f 2290.op. Uit Zevenhuizen schrijft men ons Nadat door de Uael-Stoomtramweg-Maatsch. in de.i vorigen winter de wegen in deze gemeente op gemeten zjjn en ieder zich reeds in het vooruit zicht verblijdde weldra naar Rotterdam te kunnen trammen, wordt er thans van de geheele oouces- sie-aanvraag niets meer vernomen. Het is reer be vreemdend, dat door deze welvarende landbouw streek nog geen stoomtrammen rijden, daar de ondernemer ongetwijfeld goede zaken zou maken. Aan een particulier telegram, op 12 September af gezonden van Kotta Boemi (Lampongsche districten), door een ambtenaar van Telok Belong, is het vol gende ontleend „Telok verwoest door een golfslag. Alles verloren eu zotider dak. Gezondheid goed. B(j de Centrale Commissie is van Z. M. den Ko- ning en van H. M. de Koningin ontvangen de be- langrijke som van f 5000, bestemd voor de nood lijdende bevolking van Nederlandsch-Indië, ten ge volge der ramp door de uitbarsting op het Kra- katau-eiland, terwyl by Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden, Prins van Oranje, is iugekomen voor hetzelfde doel, van H. K. H. de Groot-Hertogin van Saksen, Prinses der Nederlanden, te Weimar, eene som van 3000. (Sf- Door de bemiddeling der Nederlaudsche Handel maatschappij is eergisteren weder f 16,000 over gemaakt aan de plaatselijke commissie te Bataria, roor do ramp op Java, in het geheel derhalve f 86,000. De heer B. H. Heldt, voorzitter van den Ned. Werklieden-Bond te Amsterdam verzoekt ons mede te deelen, dat hij steeds bereid ie alle gewenschte inlichtingen te geven omtrent het verkrijgen van nachtverblijf en voeding in het militair logement aldaar, voor groepen van werklieden, die de Ten toonstelling komen bezoeken. Hij brengt daarbij herinnering, dat in die gemeentelijke inrichting slechts een vergoeding van 1.60 per persoon wordt gevraagd voor logies, ontbijt en avondeten (koffie, brood en kaas) middagmaal (vleescb, groen ten eu aardappelen en */a Heseb bier) en een boterham met vleesch om tusscheutijds te gebruiken. De heer Heldt durft de verzekering geren dat voeding, ligging en bediening er nitmuutend zijn. Voorts dient er de aandacht op gevestigd te worden, dat werklieden, die niet „en corps* de Ten toonstelling komen bezoeken, zich hebben te voor zien van een verklaring van hun patroon, opdat zij hun entree-biljet in de P. C. Hooftstraat no. 44, naast de Tentoonstelling, door afstempeling kunnen geldig maken voor 2 personen. Alleen een ver klaring van den president eener werklieden-veree- niging kan die van den patroon vervangen. De N. Roti. a. meldt het volgende Siuds eeuige dagen zijn verscheidene personen te Rotterdam ongesteld geworden, en wel, voor zoover men kan nagaan, ten gevolge van het ge bruik van vleesch eener zieke koe. Wij vernemen daaromtrent nader het volgende Eene beste melkkoe lag in het begin der vorige week ziek bij den eigenaar, een boer te Kethel. Het beest was reeds eenige dagen onder behan deling geweest van een veearts te Schiedam, en naar diens verklaring leed het aan ingewandziekte. Terwijl nu de boer klaagde dat de ziekte steeds erger en de koe steeds magerder werd, gaf de veearts te kennen, dat het ook maar het beste zou zyn, het beest den bals af te suyden. De boer vond dit goed maar daar hy de koe op de markt te Rotterdam voor gezond had gekocht, verlangde hy van den veearts ren attest, waarin de ziekte werd geconstateerd. Met dat bewys in banden zou hij dap schadevergoeding gaan eischen by den man van wien hij de koe had gekocht. De veearts gaf zulk een attest, en daarop gaf de verkooper aan den boer 50 terug. Daar nu de veearts aan den boer had verklaard, geen bezwaar er tegen te bebbén dat het vleesch der koe werd verkocht, werd het overgedaan aan zekeren van Baarle, te Overachie, die het naar Rotterdam bracht. Hier werd het alles opgekocht door deu slachter Volkert, iu den Oppert. Deze bracht twee achterpooten er van in de hal en deed eenige gedeelten van zijn koop over aan andere slachters, namelijk aan N. v. d. Beijl (Witte de Withstraat), J. H. Nell (Visschersdyk), en Snoejj (vroeger Scblimmer). In^verschillende huis gezinnen, die vleesch van bovengenoemde slachters hebben genomen, is men ongesteld geworden, met het gevolg dat eeuige personen reeds 3 a 4 dagen bedlegerig zyn geweest, deels nog zijn. Bij een dezer gezinnen had men het vleesch na er van te hebben gebruikt, afgekeurd, en nadat de dienstbode bet toen aan twee personen van hare familie had ge geven, zyn ook deze ziek geworden. Het schynt nog niet gebleken te zyn hoe het in de hal met de keuring is gegaan. Het vleesch was aldaar 11. Don derdag ingebracht en verkocht, en naar men zegt moeten de keurmeesters dien dag geen reden tol aanmerking op het vleesch bij den slachter Volkert hebben gevonden. Intusschen is er een onderzoek omtrent de zaak ingesteld. Weer is een uitvoerig verslag verschenen van de geschiedenis van het anti-di<nstverraugingsbond in 1882. Het hoofdbestuur deelt daarin mede, wat op de zevende algemeene vergadering te ’s-Graven- hage werd behandeld en gteft verslag van den finan- cieelen toestand en de werkzaamheden van het bond. Behalve deze uitvoerige mededeelingeu, bevat bet ver slag ook de redevoering, waarmede de voorzitter, graaf Van Limburg Slirum, de jongste jaarlyksche verga dering opende. De financieels toestand is niet on gunstig, en het aantal leden is aanmerkelijk torge- GOUDA, 16 September 1883. Tengevolge der langdurige ziekte van den geluk kig volkomen herstelden directeur der Burgeravond school werden eerst nu de bevorderingen aan ’t einde van deu vorigeu cursus eu de toegekende prijzen aan de leerlingen medegedeeld. Bevorderd werden van de 2e tot de 3e klasse: W. Haaxman, A. Steijl, C. van Baaien, A. Rond, J. M. Endenburg, A. van Buuren en C. W. den Hoed. 14 leerlingen werden uiet bevorderd. Van de 1» tot de 2e klasseW. J. Huber, I. Brokaar, A. Kruisheer, A. W. de Boer, C. Zoet, J. C. Bokhoven, J. Arends, A. van Aelst, W. Giave- steijn, F. C. Bats, A. M. Kulik, A. A. vanVuuren, A. J. Lafeber, D. Bine, J. van Gent, A. H. de Zeeuw, G. H. Hordijk, J. van der Ring, J. J. Krom, J. M. Rijff, A. Husselson en J. van der Laan. 18 leerlingen werden niet bevorderd. Prijzen wegens getrouw schoolbezoek werden toe gekend aan W. van der Sloot, J. J. van Leeuwen, J. M. de Moor, F. J. van Leeuwen, A. Langeraar, J. Gravesteyn, P. Boer, D. A. Slaman, W. L. van Kersbergen, J. Furrer, J. M. Endenburg, A. Stefjl, J. Slaman, C. v. Baaien, A. de Zeeuw, A. Huseelson, J. van der Kleij, W. Gravesteyn, A. J. Lafeber, J. van Gent, J. M. Sohriek, J. Bruystens, A. H. Kulik, J. van der Laan, O. Zoet, J. C. Bokhoven, A. van Aelst, J. Arends, F. C. Bats, A. Kruisheer, W. J, Huber, I. Brokaar, C. F. Endenburg, J. J. Krom, A. A. van Vuureo en J. H. Bik. De cursus vangt aan met 92 leerlingen, t. w. in de 5e klasse 4, iu do 4e kl. 9, in de 3e kl. 10, in de 2e kl. 27 en in de le kl. 42 leerlingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1