UIT DE HAND TE EOQF PHOTOGRAVURES, MlSSfStOSs Gem eubileerde KAMER TWEEDE MEID Schilderijen en Spiegels STAALGRAVUREN Tallende ziekte, Hoüg&arsche, Oostenrijksche en Dalmatische "W IJ 1ST B U Bullenlandscli Overzicht. ADVERTENTIÉN. Te Huur of te Hoop gevraagd J. J. HöPKER, Spiegel- en Lijstenfabrikant en Kunsthandelaar to Nllllfl PMU IK INMISCHI Zenuwziekte Prof. Dr. ALBERT9 6 Place du Trftne 6 ParUs. Boekhouden. Handelsrekenen J. de JONG Az., Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING Kantoor en Magazijn, Gouwe C. 241. POLITIE. Burgerlijke Stand. 0;Htb*¥*entgtng Arts, Oost Teekeningen van Spiegels en modellen van Lijsten A. KOK Comp., BOEKHANDEL, KLEIWEG. BELANGRIJK. KRAMP, Verlamming en Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing. Behandeling per brief. WISIKZTTlsroiE. Nog enkele uren beschikbaar. F.J. BOER, in particuliere en alle openbare gebouwen. omen, terwijl zoowel de afdeelingen alt het koofd beeinur Toortgaau roar de algemeene eertpreidiug ran bet moderne beginsel, met «oord en in geschrif ten mede te «erken. Het aantal leden bedroeg den 30eten Jnli 1883 9856, tegen 9535 in het rorige jaar. Bij gelegenheid ran een bezoek, dat de Keitel ran Oostenrijk tijdens ejjn verblijf O rati aan een krankiionigeogesticht aldaar bracht, bad een roorral plaste, dat een pijnlijken indrnk maakte. Ter eere ran hun rorst hadden de ongelukkige rerpleegden eeu fraaie eerepoort opgericht en met nitaondering ran de bepaald gtraarljjke waanzinni gen mochten tij rrij tegenwoordig zjjo bij de ont- ranget ran den Keiaer. Menigeen dier ongelnkkigen, door grootheidswaan beeeten, achtte aioh op' dat oogenblik minstens eren goed Keieer of Koning nis de Vorst, in wiens tegenwoordigheid hjj aich be rend. Tot aoorer ging alles goed, toen eensklaps een der rerpleegden vooruit trad en, Z. M. de hand reikende, tot hem zeide: -Het is wel vriendelijk van u, dat gij rag te Miramar komt beeoeken Herkent gij mjj niet Ik ben uw broeder Maximiliaan, Keizer van Mexico I" Blijkbaar ge schokt door die onverwachte herinnering aan zjjn in Mexioo gefusilleerden broeder, vervolgde de Keizer zijn weg, zonder verder een woord te spreken. De kraukzinnige, die deze noodlottige woorden uitte, is een boer uit Oratz, die zich somtijds verbeeldt, dat hjj Keizer Maximiliaan en dat bet krankzinni gengesticht het zoo praohtig aan de Adriatische Zee gelegen kasteel te Miramer is, van waar een maal de Aartshertog Maximiliaan naar Mexico ver trok om nimmer terug te keeren. Tereoht heeft men zich verwonderd, dat de directeur van het krankzinnigengesticht, met die manie van den on gelukkige bekend, hem dien dag niet opgesloten hield. De leerling uit eeu manufactuurwinkel te Bres- lan moest eiken avond een cassette met papieren en geldswaarden naar hst huis van den patroon brengen. Ook Maandag werd hg daarmee belast. Br bevond zich 15,800 mark in. De patroon zette de oasaette op de gewone plaats. Den volgendeu dag rersoheeo de leerling niet in het magazijn. Men I kreeg achterdocht en opende de cassette. De ohef bemerkte tot zjjn schrik, dat het geld verdwenen en door steenen vervangen was. Het kwam uit dat de I6jarige leerling met een 20 jaar ouden ka meraad den diefstal gepleegd had eu gevlucht was. De medeplichtige had zjjn jongen makker in de straat opgewacht. Daar werd devolle cassette ver wisseld voor een andere, met steenen gevuld. Ze hebben de onbeschaamdheid gehad de leege cassette terug te stureo over de post. Men is de dieven nog niet op hst spoor. De groothandelaars in varkensvleesch te Chicago hebben besloten, al het spek, dat naar Europa wordt uitgevoerd, nauwkeurig te doen onderzoeken, ten einde de herhaalde aanmerkingen te voorkomen. De handelaars beweren, dut er in Duitscbland nooit levende trichinen zjjn gevonden in Amerikaansch spek, omdat de varkens op een wjjze geslacht wor den, waardoor de triohioen onschadelijk worden. In de laatste weken zjjn er enkels raenscheu in Engeland overleden, oogenschjjnljjk ten gevolge van een wespensteek. Terwijl er verschil van meening bestaat of de wespensteek werkeljjk de dood ten gevolge had, en zoo ja, of hst vergif, de pjjn of de schrik de onmiddellijke oorzaak was, komen tal fzn brieven in de Timet en andere bladen voor, die middelen aan de hand doen, om een wespen- ateek ooschadeljjk te maken en de pjjn weg te nemen. De meerderheid acht het sap of het moes van rauwe uien een onfeilbaar middel, terwjjl ook velen gewoon blauwsel probaat achten, zoowel voor een steek in mond, keel of oog, of op de huid. 8edert een viertal weken werd te Winschoten eene der verpleegden in het diaoonis-werkhnis der Hervormden vermist, zekere C. T., eene weduwe van ruim 64 jaren, die zich met verlof uit de inrichting had verwjjderd om een op niet verren afstand woneode aanverwant te bezoeken. Zjj was, bl jijt baar met dit doel, te Westerlee gezien, doch ook vgi daar weder spoorloos verdwenen. Maandag wenl in het uitgestrekte bosch van de „Ennemaborg", onder Midwolda, een Ijjk gevonden, 't welk alle keoteekenen had van reeds eenigen tjjd aldaar te hebben gele gen ea dat, naar de N. R. Ci. vermeldt, bjj onder zoek bleek te zjjo dat Van gemelde wedawe, die hoogst waarschijn Ijjk van Midwolda huiswaarts willende keeren, van den rechten weg in het bosch is afgedwaald en daardoor een trenrig uiteinde heeft gevonden. Het bljjkt ait een uitvoerig opstel in Lt Qauloit, dat de waarnemingen, waarop de vroeger gedane' voorspelling van de jongste aardbeving van Krakatau grbaeseerd was, van algemeeuen aard zijn en betrek king hebben tot aardbevingen in algemeenen zin. Die waarnemingen waren ook niet afkomstig van den heer Delauny, lid der Académie, maar van eeu artillerie-kapitein van dien naam. Dsze had in 1879 aardbevingen voorspeld tegen het midden van het jaar 1883 en -zjjne waarne- nemingen uitgestrekt tot 1920. Na,r zjjne aanwij zingen zouden de zwaarste aardbevingeo in 1886, tegen April, plaats hebben. Hjj brengt dit in ver band met den doorgang van de grootste planeten van ons zonnestelsel Ie midden van de zwermen meteoren op 135 en 26*5 graden gemiddelde hemel- 'engte. Dit sou in 1886 het geval zjjn met 2 planeten tegeljjk, terwjjl de rampen van dit jaar alleen door de planeet Jupiter zjjn voortgekomen. Die door gang van 2 planeten had ook plaats in 1755, 1793, 1829 en 1841. Streng wetensohappvljjke waarde hebben deze waar nemingen niet. In het Allegbadj-dal, in de nabijheid van de stad Freeport, graafschap Armstrong, heeft men bjj het boren van een mjjnscbacht eeu onderaardsoh meer ontdekt. Een heuvelkling, waarvan de toppeu ruim 600 voet hoog rijzen en die zich velemjjlen ver uitstrekt, verheft zich vermoedelijk voor een aanmerkeljjk ge deelte over dit ondsraardsche meer. Die streek is rijk aan steenkoollagen en de exploitatie eenerder- geljjke mjjn heeft aanleiding gegeven tot de ont dekking van genoemd meer. Sedert een paar maanden is de nieuwe steenkoolmijn, waarvan de schacht aan den roet des heuvels wordt gevonden, reeds in exploitatie en dewjjl zjj dikke lagen steenkool van uitmuntende qneliteit schijnt te bezitten, beeft men onlangs een nieawe schaoht doen graven op ongeveer 300 voet westwaarts van de eerst geboorde schaoht. Men was nog niet zeer diep in den grond doorgedrongen, of men bereikte reeds eeu steeuko- lenlaag. Terwjjl de werkzaamheden werden voort gezet, trok een dunne straal water de aandacht van het personeel. Oucaiddelijk werd de wand der schacht nauwlettend onderzocht, en nu bleek het, dat iets hooger het water langzaam doorsjjpelde. Men was dus op ejjn hoede. Toen men aan den wand geen verdachte teekenen meer bespeurde, boorde men een gal, teneinde de oorzaak van het doorsijpelend water te leeren ken nen, en weldra kwam men tot de ontdekking van een waar natuurwonder. Men ontwaarde een onder aardsoh meer ter breedte van een halve Engelsohe mjjl en ter lengte vgn een paar mjjleu. Dewjjl een dergeljjke watermpssa de ontginning der rjjke steenkoolmijnen in de onmiddellijke nabjjheid onmo- geljjk sou kunnen maken, heeft men het plau opge vat het meer af te thppen. Een stroom ter breedte van vijf voet komt "met kracht uit de aarde te voorschjjn, en volgens gedane peilingen, zal men vermoedelijk een paar maanden noodig hebben om den aanwezigen voorraad op te ruimen en alle ge vaar voor de mijnwerkers voorgoed te doen ophouden. Wspneer de Fransche Kamer weer bjjeenkomt, cal, daarover is men het vrjj wel eens, de Begeering niet op een bed van rozen zjjo, maar ook de begroo- tingsoommissie wacht een moeiljjke taak. De vroe gere Minister van financiën Mathieu-Bodet, een man van erkende bekwaamheid, deelt daarover een en ander mede, dat zeer de aandacht verdient. Hjj vergelijkt de Fransohe begrooting, zooala die nu onder Tirard zal zjjn, bjj hetgeen zjj zou kunnen zgn, indien men ds financieele politiek van Thiers had voortgezet. Het programma van Thiers was de afbetaling van het versohuldigde aan de Basque de France*, alle kosten van de liquidatie af te doen en noch gewaagde uitgaven, nooh ontijdigs vermin deringen van belasting toe te staan. Na Thiers ech ter begon men zekere belastingen te verlagen en tevens werden de plannen van Freyeinet betreffende openbare werken goedgekeurd. Men deed afstand van zekere inkomsten en waagde zich aan uitgaven van verschillende milliarden. In plaats van langzaam en zeker te gaan, ging men stout en in het onzekere te werk. Men kocht spoorwegen terug zonder te weten wat men daarmede beginnen moest, en onder nam kolossale werken zonder de zekerheid, dat men die tot een eind zon kunnen brengen. De oou- vereie der 5 pCta. rente was slechts een financiëel redmiddel dat zoo slecht gelukte, dat de Parjjache Beurs daarvan nu nog de gevolgen ondervindt. Men staat thans voor deficits op het loopeed budget, terwjjl men nog grooter tekorten verwaoht op hst budget van 1884. De ramingen van de uilgaven zjjn alle overtroffen, die van de inkomsten zjjn niet bereikt. De indirecte inkomsten hebben zeer geleden door den toestand van njjverheid, landbouw en handel, terwjjl de directe belastingen sedert eenigen tjjd eveneens veel minder opbrengen. Mathieu-Bodet schat dat men 520 millioen zal moeten leenen om het deficit van het gewone eu de uitgaven vu het buitengewone budget te dekken. De begrootino- commissie zal dus de uitgaven moeten reduceer, naar dt normale iokomsteo eu bezuinigingen mes. ten invoeren op de begrootiug, die het enoras cgfer van 3,200,000,000 frs. heeft bereikt. Sedm 1878 zijn de uitgaven ongeveer met 100 millioen fr, jaarljjks toegenomen, terwjjl de inkomsten gereveld zjju gedaald. n -g Mathieu-Bodet meeot, dat men 'zelfs bjj de greotsts bezuiniging niet tot herstel van het evenwicht u| geraken, dat door de Ministeries Freyeinet, AUais Tsrgé en Tirard werd verbroken. Hjj raadt au Dieuwe belastingen in te voeren in Frankrijk ea een grondbelasting in Algeric, maar het is niet waarschjjnljjk, dat de opportunisten in het Parlement daartoe znllen overgaan, aangezien dit hnn populari teit zeker niet zou verhoogen. Evenmin heeft Mi- thieu-Bodsts raad, om het buitengewone budget tl te schaffen, veel kans aangenomen te wordeu. Wur- schjjnljjk zal men liever zjjn toevlucht nemen tot leenen. Dat is zeker wel het gemakkeljjkat. De Fransohe Minister van koophandel heeft des heer Lourdklet, ondervoorzitter der nationale ver- eeniging Van handel en njjverheid, opgedragen New- York, Boston, Philadelphia, Cincinnati, St. Louis ea Chicago te bezoeken, oin zich bekend te makes met de Amerikaansohe fabrieken en de wjjze vu werken aldaar, en hem verslag van zjjne bevinding uit te brengen, met opgave van ds verbeteringen, die in Frankrjjks fabriekswezen moeten gebrokt worden, ter bestrjjding van de geduchte concurren tie der AmVrikaansche voortbrengselen, welks ds Fransche njjverheid zoo schromeljjk benadeelt. Bij het Pj-uisisoh ministerie van financiën zjjn belangrjjkc plannen van belastinghervorming in be werking, dje in de eerstvolgende zittiog van den Landdag ingedjend zullen worden. Het Berl. Ttgtil., dat deze tjjdjug mededeelt, voegt er bjj dat de hervorming hej geheele stelsel met al zjjo onder- deelen zal betreffen, daar de Minister tot de over tuiging moet zijn gebracht, dat zonder een radicale verandering inel hst bestaande stelsel niet is voor uit te komen. De Begeering zou voornemens zjjs, de daartoe betrekkelijke ontworpen vóór alle anders door den Landdag te doen behandelen, dewjjl vtn de aanneming of de verwerping er van aadert financieele maatregelen afhangen. In de officieels kringen houdt men voor zeker, dat prins Bisraarek de hervormingsplannen heeft goedgekeurd. Te Wittenberg ving eergisteren bet Luthersfsest aan; de Rekhtmzèiger deelde gelijktijdig een schrjj- ven van den Duijschen Keizer mede, wurin gezegd wordt, dat de Kroonprins hem bjj het feut moet vertegenwoordigen; onder hulde aan de zegeningen van de groots Hervorming wordt er vooral ook nadruk gelegd op bet behoud van den vrede in de Evangelische kerk. Nog meer wu dit het geval in de toespraak van den Kroonprins, dis een lauwer krans op het graf vah den Hervormer legde. De Kroon prins wat feiteljjk goeds in dien geest werksum. Het feestcomité te Wittenberg wu geheel samen- steld uil orthodoxen, die uur de tegenwoordigs mode zeer exclusief tip werk gingen. De Kroonprins liet weten, dat vertegenwoordigers van alle Protestant- sohe richtingen un het feut mouten deelnemen en toen werden ter elfder ure ook eenige liberale genteljjksn uitgenoodigd. De Duiteohe Katholieken-dag te Duauldorf is ge sloten; er werden eeh aantal moties aangenomen, welke elk congres vertieren, bjjv. over bevordering van Christeljjke kunst; Zondagsviering, zorg voor ontslagen gevangenen; ia de sociale oommiuie ver klaarde Windthorst zich sterk tegen verplichte bij dragen van arbeiders. Onder de gehouden rode voeringen verdient opgemerkt die van Steiole over de sociale quaestie; deze wee, zeide hjj, geen maag-,* maar eeu opvoedinga-quaeatie, welke alleen door de Kerk kon Worden opgelost; wanneer er gezegd werd, dat het volk meer geloovig mout worden; dan be- teekende dit; dat de Kerk vrjj mout zjjn; hjj ver klaarde zich tegen gemengde scholen en tegen hst vrjje onderzoek op de Universiteiten; alleen de Kerk kon het praktische Christendom invoeren en dan be ttonden er geen onterfden meer. Men ziet, de eleen d" «ijzen is ook te Dutseldorf niet ontdekt. De Polen vierden dezer dagen de tweehonderd jarige herinnering van het ontzet van het door de Turken bedreigde Wecnen, onder hun koning Sobiuki. Er ia sprake geweest vanhel verbieden der feest viering in Pruisisch Polen; omdat het niet goed gevonden werd, dat de Polen aan huu vroegere zelfstandigheid herinnerd werden; bjj nadere over weging huft men daarvan afgezien en ds Polen hun gang latèn gunop de scholen mocht echter het feut niet gevierd wordeu. Een der Hongursohe prelaten, bisschop Sigis- mond Kovaez, huft tot de geestelijkheid zjjner eeD e'rcn'aire gerioht, wurin hjj haar voor schrijft van den kansel het volk te waarschuwen tegen de anti-joodsche beweging, omdat de Cbriste- lijke godsdienst liefde en verdraagzaamheid predikt sn alle vervolging afkeurt. De heer Somsich, lid van den Hougurechen Bjjksdag, welke hij vóór eenige jaren presideerde, Zeeft in eeu openbareu brief uu zijne kiezers, zjjn diep leedwezen over de anti-semietische buitensporig heden te kennen gegeven, en de uuleggers er van verantwoordeljjk gesteld voor de gepleegde moorden en plunderingen. Hjj beweert dat de joden gehut worden, alleen omdat zjj hunneu lijd niet met spelen en drinken doorbrengen, maar spurzaara en werk sum zjjn, en voegen er bij dat de schandelijke beweging voor Hougarjje het nadeeligst kan zjjn, welk laod zijn standpunt in Europa un niets su- ders te danken heeft, dan un zjjn tot dusverre in acht genomen verdrugsumheid tegenover alle na tionaliteiten en alle kerkgenootschappen. Deze hou ding wordt naar het schjjnt, helus 1 thans opgegeven K E C L A M E. Aao allen, die Ijjden un vallende ziekte, kramp sn zenuwkwalen kunnen wjj ernstig unbevelen de methode, die zoo algemeene bekendheid verkreeg en zulks wonderlijke goede gevolgen oplevert van Prof. Dr. ALBERT, Parjjs 6, Place du Tróne 6. Dat alle zieken zich derhalve met vertrouwen tot hein wenden en velen van heu zullen de gezond heid herwinnen, die zjj reeds wauhoopten ooit te zullen terugkrjjgen. De behandeling heeft pluts per brief, nadat men een nauwkeurige beschrjj- ving van zjjn ziekte heeft overgezonden. De heer Prof. Dr. ALBERT beschikt eerst over het hono rarium nadat de werkeljjke genezing is geconstateerd. GEVONDEN en un het Bureau van Politie ge deponeerd: Een paar blauwe Sokken. GEBORENt 12 S«pt. Jotio» Cathirios, ouders J. Hage- man eo M. M. Kok 13 Jaeobas Johannes, ooders J. Korteooever en A. A. tan den Berg OVERLEDEN t 13 Sept. H. W. *an Eyk, 12 w. - 14. H Bakker, 4 j. ONDERTROUWD/ 14 Sept. 1*. Boot, 26 j. an H. J. Nieowland, 24 j. C. den Boer, te Waddiuxveen, 84 j. an A. M. Gijsman, 86 j. L Lafeber, 29 j eo M. Zoe- tabier, 44 j. 55-JA RIGE VAH J. KRUISHEER ZH P. HORNES. Göuda, 17 Sept. 1883. Heden gedenken onze geliefde Ooders ARIE MULLAART EH ADRIAN A de JONG hnnne ZO-JARIGE ECHTVER- EENIGING. Hnnne dankbare Kindeken, Behnwd- en Kleinkinderen. Gouda, 18 Sept. 1883. Bevallen van een Zoon, A. A. KORTENOEVER- v. d. Berg. Gouda, 13 Sept. 1883. Dr. C. A. MOLENAAR, EH CORNELIA KRULDEB, die, ook namens wederzjjdache familie, hnn har- teljjken dank betnigen voor de vele bljjken van belangstelling bjj hnn hnweljjk ondervonden. den Haag, 13 Sept. 1883. Getrouwd A. D. vah der POOL EH G. VAK WINGERDEN, die hiermede hunnen harteljjken dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bjj ge legenheid van hnn Huwelijk betoond. Gouda, 12 September 1883. APPBLBOI. L1H, APPELBROODJES en verschillend GEBAK. bij RAAIJMAAKERS, Haven Een HUIS met WERKPLAATS of met OPEN GROND met opgaaf van koop- en huurprjjs en sitnatie. Adres met franco brie ven, motto «Huis» aan het Advert.-Bur. van A. KOK Coup., Boekh. te Gouda. een Blok van 10 STEENEN WONINGEN, ■net pannen gedekt en BOUWLAND achter en voor, groot 79 Aren en 84 Centiaren, gelegen te Noord- Waddingeveen, voor VIJF DU1ZEN D GULDEN, soliede gebouwd, goed onderhouden, Grond- en Polderlasten 35.Haren 780. 'sjaars, toebehoorende aan de ALGEMEENE BOUWMAATSCHAPPIJ (in liquidatie) Bin- it 4, te Ameterdam. neukant EEN NET met SUITE te HUUR, op een der beste standen der stad. Adres met franco brieven onder No. 873, aan het Bnrean dezer Courant. GEVRAAGD in een klein gezin, tegen NO VEMBER a. s. Brieven'franco onder No. 872, bij den Uitgever dezer Cbnrant. PRIMA KWALITEIT. heeft de eer te berichten, dat hjj Maandag 24: September a. s. en volgende dagen GOUDA zal bezoeken met en met zijne compleeteCollectie EN welke, modern en solide geëncadreerd, tot bui tengewoon lage prijzen franco huis en vrij emballage worden geleverd. Deze gunstig bekende verzameling, die steeds met de nieuwste editiën wordt vermeerderd, is dezelfde die te Gouda telken jare geëtaleerd werd in „Nut en Vermaak" (Sociëteit de Réunie op de Oosthaven. Bjj ervaring is gebleken, dat vele fajniliën er de voorkeur aan geven de platen aan huis te bezichtigen, ten einde ook in de vertrekken zelren over die wandversiering te kunnen oor- deelen. Met het oog daarop worden ze ditmaal niet in „Nut en Vermaak" tentoongesteld, doch op aanvrage zullen de meest geschikte gedeeltens der Collectie op zicht worden aange boden en wel uitsluitend van 2429 September. Belangstellenden worden beleefd verzocht hiertoe dag en uur te bespreken bij de H.H. wordt radicaal genezen door mjgne methode. iathaven B. 73a. Leeraar M. O. Te Rotterdam wordt met 1 October of 1 No vember in een klein gezin gevraagd eene flinke P. G-t a's MEID ALLEEN, van goede getui gen voorzien. Adres in persoon bjj Mevrouw MAST, Fluweelen Singel. Kuiperstraat K. 227, te GOUDA. ZUIVERAAR van HUIZEN, 8LAAPPLAAT- SEN en MEUBLEMENT. Met de vaste condities. Zjjn inv Proefcollectie van 12 flesschen in 4 soorten a Contant a 12,50 te bekomen bn M. G. BARBIERS, Kenaupark, 13 te Haarlem. De collectie houdt in3 flesschen Vöslauer Anstich, 3 fl. Ofner Adelsberger, 3 fl. Vino Maraschina di Sebenico en 8 fl. Vino nero di Castelli. Flesschen, kist en impost zgn onder den prgs begrepen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 2