f M WOONHUIZEN EU ERVEN. HEIBILAIIU ftEHEIME ziekten MAATSCHAPPIJ Uitkepring bij Overlijden, opgericht te Utrecht, 6 December 1847. Rekening en Verantwoording aan de Commissarissen en de Leden uitmakende de Algemeene Vergadering. A GE XTE\ gevraagd. KASSïï.KetgH, ligt in LOSSING van af a. s. DINSDAG aan de Houtmansgracht voor een dag of tien, tegen 55 CENT PER HECTOLITER vry aan hnis. Een JONGMENSCH riM. PEETERS, Jzn., Gouda, Zuivere FRANSCHE WIJNEN 1883. JVieu NEDERL. VEREENIGING tot Afschaffing van Sterken Drank, Dinsdag den IS September, des avonds 7% uur, Dr. BÉLA PARIJS 6. Gouns( die zich i jde versch dien datur De en andere Roerende Goederen, door de Notarissen MONTIJN en KIST op DINSDAG 2 OCTOBER a. s., ’s voormiddags 10 ure, in de Nienwsteeg te Gouda. Directeuren: W. P. IXGENEGEREN en J. P. BOL, Wiskundige Dr. G. J. D. MQUNIEB. DES'xxi.zxx 2E5S.OQO 'BENIG DEPOT van Welles’s BOONEKAMP-ELIXTER. ft 0 s ft de GÉOOT, Gouwe Openbare Verkooping1 van te G O U 1) A, -- Openbare Verkooping bij den Hoofd-Agent den Heer J. HERMAN C 190 en bij de Boden: J. N. v. d. LIST, Nieuwehaven No. 119. J. C. v. d. BRUGGEN, Nieuwehaven No. 30. L. SCHENK, Hoogstraat No. 123. P. ROND, Lange Groenendaal No. 23. T iTT'T'TT Hi van af 27- per 48 FLESSCHEN en hooger. G WINKELHUIS met v duttend omtrent de 01 I> a VAN DE IN DE n U Onvermogen. T* zoeke een nauwkeurige beschrijving van de ziekte Place de la Nation, Lid van verscheidene Wetenschappelijke Genootschappen. Snelpersdruk van A. Brinkman te Gouda, CS CS fa d Dezer dagen vergadering pl eemging tót ai heeft vanzelf i de zaak, welt meer daar he een ieder uit bijeenkomst, 1 Evang. Luthei Deze vereer sympathie kul njet overtuigd gelegen is m drank als Volt zjj werlft,. zoi hebben laten i ook niet vooi neer men zich opnemen, mo geen alcoholis bewjjze daarvi men met tyni nu hebben wj krijgen. Niet gens het bit moed zouden grogjes; neen, vrjj onversch matig gebruik geene opofferi anderen eene heeft altjjd i voel. Het is zoodoende eei dat men van karakter te I anderen steu op den weg, te zjjn; bet verklaring te ven een bewj Er is ons verleiding is tx tegen te wap ning, dat iem trouw gestan genoeg zou neerschen zoi te binden te die niet de k stand te bied zjjne afgelegc onze vrj baar en eerbi dat wjj hui' afbreuk te by anderen, zooveel karal ken, dat zij gen des level zich uit over aan al wat voor andere: aanbevelensz zoeken eene: quaestie beti aansprakelyk Mevrouw van HAEFTEN te Gouda, vraagt met 1 November eene KEUKENMEID, die tevens genegen is huiswerk te verrichtem, voor noodhulp of voor aast, van goede getuig schriften voorzien. Men vervoege zich in per soon ’s morgens tusschen 10 en 12 uur of met franco brieven, Crabethstraat Q 224. op MAANDAG 1 OCTOBER 1883, des voor- middags te Elf ure in het! Koffiehuis «db Hab- monib» aan de Markt .van t 1°. Een uitstekend goed (onderhouden en ge riefelijk ingericht HE EREN HUIS met Tuintje daarachter en Plantsoentje daarvoor te Gouda aan den Fluweelen Singel Wijk R No. 607, kad. Sectie A Nos. 1406 en ged. 1408. 2°. Een WOON- en WINKELHUIS en WERK PLAATS te Gouda, aan de Keizerstraat, op den hoek van de Komynsteeg, Wyk K No. 126, kad. Sectie D No. 420. 3°. Een WOON- en WINKELHUIS in twee perceelen verhuurd aan de Naajjerstraat te Gouda, Wyk H No. 17, kad. Sectie B No. 738. 4°. Een WOON- en - TUINGROND daarachter te Gouda aan de Karnemelksloot op den hoek van de Boele- kade, Wyk R No. 269, kad. Sectie A No. 2156. Breeder by biljetten eninformatien te be komen ten kantore van Notaris MONTIJN te Gouda, VAN -t Breeder by biljetten. I worden -radicaal genezen door mjjne I methode, die gegrond is op de jongste ^«■Wetenschappelijke onderzoe- H^^Fkingeu, zelfs in de wanhopigste ge- M vallen, zonder eenige storing te I H brengen in de gewone verrichtingen. Ik genees zoowel de noodlot- tige gevolgen van jeugdige buiten- sporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen. Van Geheimhouding is men verzekerd. Ver- Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd. PRIJSCOURANTEN GRATIS en FRANCO. TOT Deze Maatschappij heeft ten doel, tegen eene geringe wekelyksche Premie, aan de Deelnemers een Ultkeerlng bij Overlijden te verstrekken, ter tegemoetkoming der kosten, welke een sterfgeval altijd veroorzaakt. Zy onderscheidt zich door de promptheid waarmede zy steeds hare üitkeeringen doet, zelfs in' de jaren van groóte sterfte, als 1849 en 1866, toen de Cholera, en 187071 toeri de Pokken-Epidemie zoo menig slachtoffer eischte. Telken jare in JANUARI doen Directeuren Van de daarbij overgelegde rekening worden 30.000 zegge Dertig afdrukken onder de 'Leden verspreid. Ieder is dus fa de gelegenheid zich toestand der Maatschappij te vergewissen. Over het jaar 1882 betaalde zy uit fa 9071 gevallen, voor een bedrag van 273.352. en zag zy desniettegenstaande hare reserve met 163.438.57*/, vermeerderen. Dat het nut en de soliditeit dezer reeds ruim 35 jaren bestaan hebbende Maatschappij dan ook steeds meer en meer wordt ingezien, blykt wel ten duidelijkste uit het steeds toe nemende Ledental, 'twelk thans bedraagt: Tarieven, nadere' inlichtingen, alsmede de Inkomsten-Rekening over 1882 worden verstrekt aan de Kantoren der Maatschappij, Leidsche Straatweg 5, te Utrecht'; Kerkstraat 309, te Amsterdam en Breedehaven 232 te 's Bosch. Alsmede te Gouda: Op ieer voordeelt^ voorwaarden worden op de omliggende plaatsen EENE LADING BESTE 21 jaar, met goede getuigen, door gebrek aan werk buiten betrekking, zag zich gaarne ge- plaatst in een WINKEL voor Loopwerk, Pak- huiswerk of iets dergelijks. Adres franco P. van OUDSHOORN, Boekh. Kleiweg, Gouda. Sprekersde Voorzitter dier Vereeniging Jhr. J. L. db JONGE, Lid van de Provinciale Staten van Zeeland. Ds. H. BRUTEL db la RIVIÈRE, Predikant te Haarlem. Dr. H. B. van RHIJN, Med. Doctor te Katwijk aan Zee. Ds, D. BEEKMAN, Predikant te Breda. Dr. D. LUBACH, Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te Kampen. Zijn omstandigheden gunstig, dan hopen enkele Buitenlandsche Mannen van naam het woord te voeren. Onze Stadgenooten, zoowel Mannen als Vrouwen, worden beleefdelijk uitgenoodigd door hunne tegenwoordigheid bewys van belangstelling te geven. (In origineele Kisten verpakt) 12 Flesschen Echtte PORT inh. circa 1 Liter de Flesch f 18, 12 Flesschen Echte SHERRIJ inh. circa 1 Liter de Flesch - 15,60 Proefflesschen PORT 1,6(7, SHERRIJ f 1.40. CHAMPAGNE f 1,25, f 1,50 per Flesch en hooger. e

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 3