I BINNENLAND. Vrijdag 21 September. 1883. DING N? 2077. MZEL, itellingen te Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. s z m z j Z M S B z ssg a Us 41. •s I r 1 begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT, zij die zich abonneeren, ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS. -P- <Ül sg| g s as Met 1 October! roering tv ,1 bet wapen ran Gouda, die lid is i bestuurder k eerstdaags Gouda een SCHOON- i (Damn en 5 uren ver- al is zjjn of onlees- evend, door teel volgend thrift. Het tot 8 uren fl i Keizerl. ?RECHT. inomen heb- den Heer nd en Rond- deze, dat de lessen ver en aan den i dank. Irobk, J.H. W. P. T. D. i’aïNKEL, M. F. E. A. J. Roepie VAN MaV- L. Sprotjt, >ws, H. A. fa. Wills. GOUDSCHE COURANT. directeur v. n, zegt: den heer in m verschil- n werkelyk om niet hem fkramp. zal kunnen nd nummer IHRirlbf. tor van het ft: 'deel dat de JNZELvol- ran gronden ten starkus te steunen het voorstel van de Pomologizche Vereeniging aan Z. M. den Koning, om maatregelen te nemen, dat Neder land vooralsnog toetrede tot de Berner druifluis-con- ventie en pogingen in 't werk stelle, om van den Duitschen Rykzkauzelier te verkrijgeiu-dat deze ten aantien van Nederland vrijstelling veneerte van bet verbod van invoer van boomen en planten in Dnitscbland. He lijk van den korporaal der pontenien, welke op Maandag 20 Aug. uabjj Langerak verdronk, is op Maandag 17 Sept, uaby Berg-Ambachl opgevizcht en op Woensdag 19 Sept, aldaar begraven. De Hoofd-Commissaris van Politie te Amsterdam waarschuwt in bet Algemeen Politieblad tegen zekeren G. de Jong J.H.Zn., wonende aldaar 2de Spaarn- dammerstraat 6, die er zijn werk van maakt op aan vragen om hypotheken of geld, In Couranten geplaatst, aanbiedingen te doen en zich, voor kosten van door hem te houden taxatie van hst in onderpand aan gebodene, geld te doen overzeilden. In sommige zyner brieven sluit hij gemakshalve een postwissel-formnlier in. Heeft hy geld ontvan gen, dan weet hij zich door uitvluchten van de zaak af te maken en blijft hjj in gebreke het ge zonden geld terug te geven. Op de Amsterdamsche tentoonstelling zijn toege kend 372 eerediploma'a, 1064 gouden medailles, 1557 zilv. med., 1348 bronzen medailles en 880 eervolle vtrmeldiug'en. Ta urnen 5121 bekroningen. De aan zoogenaamde officieele inzendingen toegekende bekroningen zijn daarbij niet medegerekend. Daar in de offioieele lijnt verscheidene fouten zijn inge slopen ui een verbeterde etjfcie worden uitgegeven. De Nederlander ke Vereeniging tot afichaffing van iterken drank hield Dinsdagavond de aangekondigde algemeene vergadering in bet kerkgebouw der Ev. Lutb. Gemeente alhier. Toen teu half acht ure Hoofdbestuur, Afge vaardigden en Correspondenten, onder plechtig orgel spel, binnen traden was daar reeds een talrijke menigte belangstellenden vereenigd. Jhr. J. L. de Jonge, Voorzitter der vereeniging, opende de vergadering met een toespraak, waarin hij alle aanwezigen welkom heette en er op wees hoe 20 jaar geleden de vereeniging ookhier ter stede bijeenkwam, en zeide hoezeer het hem een ge noegen was hier weder te zijn, in de stad die een zoo belangrijke plaats bekleedt in de vaderlandsche ge schiedenis, en ook in die van het hals van Oranje; waar van oudsher handel en nijverheid bloeide, waar tal van Bierbrouwerijen en Pijpenfabrieken de welvaart bevorderden en waar ook de wetenschap en de kunst, met succes werden beoefend, men denke slechts aan Erasmus, die hier dan niet moge geboren zijn, maar dan toch opgevoed is, en aan de gebr. Crabeth, wier meesterstukken in de St. Janskerk nog steeds ieders bewondering opwekken, en welke in den middag van heden door Hoofdbestuur en Af gevaardigden werden bezichtigd onder het genot van het heerlijk orgelspel, waarvoor spr. den Orga nist hartelijk dank zeide. Spr. herinnerde daarop aan het wapen vau Gouda, waaronder de woordenPer a»pera ad aetra, die evenzeer op deze Vereeniging van toepassing waren. Immers al worstelende met tegenstand kwam zij toch vooruit en met hoeveel bezwaren te kampen hebbende won zij langzamerhand meer en meer de sympathie, zoodat eindelijk de drankwet, waarvoor den Minister Modderman alle hulde moet worden gebracht, de kroon zette op haar werk. Lang was er door deze Vereeniging aangedrongen op de tot standkoming van zulk een wet, doch lang te vergeefs totdat eindelijk opnieuw gebleken was dat de aan houder wint. De wet was er nu en de vruchten zijn reeds verrassend. In den laatstee tijd heeft spr. tot zijn leedwezen van geruchten gehoord als zou de tegenwoordige Minister Heemskerk voornemens zijn enkele bepa lingen der wet te verzachten, maar spr. kan dat niet gelooven, allerminst van den heer Heemskerk, vau deze Vereeniging en zelfs eenmaal hoofd - was, ja, wat alles zegt: zelfs medeoprich ter en -nu acht spr. bet een reine onmogelijkheid dat de heer Heemskerk met zijne verklaarde sympathie voor de zaak dezer Vereeniging als Minister haar af breuk zou doen. Van hem kan geen voorstel worden tegemoet gezieu om de werking van de drankwet te verzwakken. Een dergelijke dubbelhartigheid te ver onderstellen ware een beleediging voordien Minister en veeleer zal hij de goede zaak steunen eu spr. hoopt dat van hem beperkende maatregelen zullen uitgaan voor de drankverkoop op zee, daar de zoogenaamde drijvende drankwinkel» een ware ramp zijn vóór de visschers. Spr. bracht daarop ia herinnering dat het in Januari jl. 25 jaar geleden was dat mr. C. C. E d’ Engelbronner het secretariaat aanvaardde en schetste de toewijding, de liefde en den ijver, waarmede deze zich aan de Vereeniging bad gegeven, waarvoor hij hem hartelijk dank betuigde en de hoop uitsprak dat God hem nog lang mocht sparen, voor de zijnen, voor de maatschappij en niet het minst voor deze Vereeniging. De vergadering betuigde door luid applaus bare instemming met die woorden. Spr. deelde daarop mede dat aan verschillende au toriteiten als de Ministers van Binnenl. Zaken, Oorlog eu Justitie, de Presidenten der le en 2e Kamer en den Burgemeester van Gouda uitnoodigingen waren ge zonden deze vergadering bij te wonen. Om verschil lende redenen hadden zij daaraan geen gevolg kunnen geven. Doch spr. wilde bet niet onvermeld laten hoe de heer Otto van Rees, voorzitter der 2e Kamer, in zijn antwoord zijne beste wenseben bad geuit voor het succes der Vereeniging, waaruit spr. de gevolgtrek king meende te mogen maken dat de Vereeniging in hem een krachtigen steun zou hebben in de 2e Kamer voor de zaak door baar voorgestaan. Ook de Burgemeester van Gouda had eene missive ge zonden, waarin hy mededeelde verhinderd te zyn aan de uitnoodiging gevolg te geven, doch tevens de hoop uitdrukte dat deze bijeenkomst bevorderlijk mocht zijn aan het groote doel der Vereeniging. Spr. uitte zyn dank voor dien wensch van het achtbaar hoofd dezer gemeente en zijn erkentelijkheid voor diens sympathie 1 V Daarop betrad Dr. J. C. Brutel de la Rivière, nit Haarlem, het spreekgestoelte, die het doel der vereeniging nader in het licht stelde. Velen heb ben een verkeerd denkbeeld van de zaak en men houdt de vereeniging veelal hoofdzakelyk bestemd voor bekeerde dronkaard» zoodat lieden, die anders allicht zouden toetreden daar zy sympathie daarvoor gevoelen, nu van verre blyren staan uit vrees voor be spotting. Het is toch een feit, zegt spr. dat de vereeniging ook bij ciet-leden sympathie bezit en de boofdredeu waarom het Multapatiorsbond, thans Polkibond geheeten, zoo spoedig grooten opgang maakte is hierin te zoeken dat de afschafüngs-vereeniging de menschen bad overtuigd van het schadelyke van den drank hoewel zy aarzelden uit valsche schaamte en om andere redenen daartoe toe te treden. Spr. is van oordeel dat de Drankwet nog volstrekt niet voldoet aan de wenschen der vereeniging. Haar doel is: een wet, die den drankverkoop absoluut verbiedt, waartoe spr. wees op de Maine-wet in 1847 inge voerd, welke uitstekende vruchten opleverde de welvaart nam toe, het aantal gevangenen af, bede laars kwamen niek meer voor. Een dergelyke wet moet ook in Nederland worden ingevoerd, en het is te hopen dat velen dat mogen inzien, eu zij die tot nog toe van verre stonden lid der ver eeniging mogen worden; waarna spr. vooral ook de vrouwen opwekten haar te steunen, daar hunne in vloed op het huisgezin, zoo enorm groot is. Na dezen spr. nam Dr. D. Beeckman uit Breda het woord, die allereerst een woord van hulde bracht aan den heer de Jonge, voor zyn toewyding aan de zaak,'wien het vorig jaar zoo onder alfa instem ming door den Minister Modderman het ridderkruis was op de borst gespeld, om vervolgens het vreese- lyke gevaar te schetsen, dat in het gebruik van sterken drank gelegen was. Van uit Me verte wa ren droeve eu onrustwekkende tijdingU gekonseir over de verspreiding der Cholera en het hart kromp samen bij al wat men daarvan hoorde, maar er is a Uit Moordrecht wordt van 18 September gemeld Op plechtige wijze werd heden kerkelyk her dacht dat de beer A. J. v. d. Drift vyf-en-twintig jaar als pastoor bij de R. K. gemeente was werkzaam geweest. De kerk was smaakvol versierd met vlag en schild en met toepasselyke opschriften eu bloemen. Een prachtig altaar was de feestgave der dankbare parochianen. Een plechtige mie werd opgedragen. De deken van Gouda, de heer Malingró, hield eene indrukwek kende feestrede, naar 1 Cor. 4: 1. 2. Het koor en de gemeente zongen een feestzang. De geheele ge meente deelde in de feestvreugde van den hooggeachten jubilaris, die in deze dagen van onderscheidene zyden de treffendste blijken ontving, hoe hoog hij geacht wordt in de waardige vervulling zyner betrekking en om zyn eenvoudigen, stichtenden levenswandel. Het Schaakgezelschap Palamedes alhier, heeft opnieuw eene correspondentie-partij aangegaan met den Haag en do party geopend met E 2, E 4. Binnenkort zal het ook weder met Alkmaar eene dergelyke party spelen. De Heer van Halteren van Vryeuee eu Sluipwyk, Burgemeester van Bot koop, tot herstel zyner gezond heid reeds sedert een half jaar met verlof afwezig, heeft verlenging van dat verlof met een jaar aange- vraagd, en dus tot Augustus 1884. De gemeen teraad verklaarde in zyn vergadering vau gisteren, ondanks krachtige betoogen van de zyde der min derheid, met vijf tegen twee stemmen, dat een ver- leenen van dat verlengde verlof niet in strijd zou zyn met de belangen der gemeente. De begroeting voor 1884 werd vastgesteld tot een bedrag in ontvang en uitgaaf van 21399.2hl. Voor het onderwas ie daarop uitgetrokken 6200, waar onder een subsidie van 250 ten behoeve der be waarschool vau het- Nutsdepartement. Do Gemeenteraad heeft voorts naar aanleiding van daartoe ingediende verzoekschriften besloten met aan- GOUDA, 20 September 1883. In de titling der Rotterdamsche Arr. Rechtbank no Dinsdagmorgen werd veroordeeld: L. v. W., Stoker te Gouda, bekl. van beleediging van een bed. beambte, tot eene boete van 8 of 1 dag gev. De Rotterdamscbe Rechtbank heeft Dinsdag dr. F. L. ld en burg te Haastrecht, voor wien verleden week 3 rnd. celstraf geeischt werd, wegens manslag door onvoorzichtigheid bij de verlossing van een vrouw, vrijgesproken, zijnde de schuld niet wettig en overtuigend bewezen. Nauwelijks was deze tijding te Haastrecht bekend geworden of in een ommezien zag men uit alle wonin gen de driekleur wapperen; geheel het dorp was in feestdos gehuld, en de rederijkerskamer't Ontlui kende bloempje bracht hem des avonds omstreeks 9 ure, voorafgegaan door het muziekkorps der Goudsche schutterij, eene serenade. De voorzitter der Vereeni ging, de heer P. C. Den Hartog, sprak eeuige woorden tot den in eer herstelden geneesheer, en uitte daarbij den wensch, dat dr. Idenburg nog lang tot Haastrechts burgers moge behooren. t Nadat de muziek nog «enige malen hare schoone tonen in hst dorp had doen hooren, werd eenig vuurwerk afgestoken. Het feest eindigde eerst na middernacht. Als wethouder van Moordrecht is herbenoemd de heer A. Kluit Hz. fa? la* 2 Q M O 25

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1