&1MË1ÏËËTI Buitealandscb Overzicht. APVERTENTIËN. Dp. BELA PARIJS 6. POLITIE. Burgerlijk^ Stand. nog iets erger den det nl. de jenerer. De Cho lera toob sloopt slecht» het liobaam, de jenerer verderft lichaam en ziel beiden en al» Eogeliohe genenheeren rerre reizen doen om de Cholera te beltrijden moet er aeker nog reeieer iet» gedaan om den jenererduirel tegen te gaan. De gerange- nissen «orden roller en roller, de kranksinnigen- gestiohten eveneens en dat voornamelijk ten gerolge ran misbruik ran sterken drank. Van de lOOgeran- genen is bij 99 de eerste oortaak hunner wetsovertre ding een borreltje te reel 1 Tnssohen de 10 en 60 miliioen wordt er jaarlijks in Nederland aansterken drank uitgegeven en «aar too raak gesproken wordt orer verbetering ran het lot van den werkman, daar meent spr. dal onthouding ran sterken drank den toestand allermeest sou verbeteren. Aan die milli- oenen kleeft iets ran het bloed ran den werkman Op de Amstenlamsche Tentoonstelling rait in de Nederlandschë Afdeeling allereerst het oog op die hooge piramiden ran Aessohen spiritualiën, die den vreemdeling geen gunstig denkbeeld geren van onsen aard en gewoonten, «aarvoor wij eigen lijk moesten blosen. Spr. wekt ten slotte op tot rolharding in den strijd voor de goede zaak. Dr. D. Lubaoh, Inspecteur vau het Geneeskundig Staatstoesicht, ran Kagipen betrad daarop het spreek gestoelte en herinnerde de aanwezigen allereerst aan het overlijden ran een vurig voorstander der Ver- eeniging Dr. Everts, oud-directeur van Meerenberg en oud-hoofdbestuurder der Vereeniging, aan wiens nagedachtenis spr. eenige woorden van waardeering wjjdde,om daarna de stelling te ontwikkelen dat de sterken drank als eeu der voornaamste oorsaken moet worden besohouwd van de krankzinnigheid. Daarop werd het woord verleend aan den heer Jules Robyn», uit Parijs, eerelid der rereenigiug, die namens de indere buiteulundsche eerleden de Vereeniging hulde braoht voor hetgeen zij deed, groote ingenomenheid te kennen gaf met Modder man'» Met en de hoop uitdrukte dat er nog meer dere beperkende bepalingen zouden worden in het leren geroepen tegen het drankgebruik, waaronder hij met kracht aandrong op verbod van verkoop van sterken drank aan de spoorwegstations. De heer jhr. de Jonge sprak daarop nog een woord van dank roor de belangstelling heden onderronden door de talrijke opkomst en betuigde vooral zijn er kentelijkheid aan de bh. Jules Hobijus voornoemd en Wm. W. Garwood uit Oxford roor hunne overkomst, waarna de vergadering werd gesloteu. Gisteren had vervolgens des-morgens ten half 10 ore in het gebouw der Loge de huishoudelijke ver gadering plaats. Daarop werden de volgende be sluiten genomen. De heer G. A. Eshujjs, sedert 90 jaren lid van het hoofdbestuur, sedert 12'/, jaar algemeen penning meester, werd door de vergadering benoemd tot eere lid der Vereeniging. De Commissie tot het nazien der rekening en ver antwoording 1883 en der begrooting 1885 zal be staan uit de afdeelingeu Qouda, Ameterdam en Utrecht. Tot leden, ran het höofdbestuur werden herkozen de heeren jhr. J. L. de Jonge, mr. C. C. E. d' En- gelbronner en gekozen in plaats van den heer-G. H. Eshujjs, die rerzoeht had niet meer in aanmerking te komen, de heer dr. I. P. T. van der Lith te Utrecht. Tot lid der Commissie van redactie voor de kleine geschriften en den almanak werd herbenoemd de heer C. J. Brute! de la Itirière te Haarlem. Naar aauleiding van roorstrl f'van het Hoofdbe stuur, deed met Bjjna algemeene steramen de verga dering hare instemming blijken met de daarin om schreven medewerking met andere genootschappen, die in gelijken geest werkzaam zjjn, mits het beginsel der Nederlandsche Vereeniging„niet drinken en niet schenken" ongeschonden bljjve. Het Hoofdbe stuur werd gemachtigd in dien geest te handelenden op de volgende algemeene vergadering eene daartoe strekkende bepuliug aan art. 21 van het alg. Regle ment toe te voegen. Voorstel II van het Hoofdbestuur (toekenning van onderscheidingen in den vorm vau boekwerken of getuigschriften als blijk van erkenning van verdienste lijke werkzaamheid ter bevordering van het streven derVereeuiging) werd na vrij uitvoerige beraadslagingen over de psedagogische zijde der zaak met 13 tegen 11 stemmen verworpen. Het voorstel van de afdeeling Amsterdam (de alge meene vergadering richte lot de Regeering het ver zoek dat in de drankwet geen wjjzigiug worde ge bracht die hnre werking zou kunnen verzwakken, en dat voor hare stipte handhaving allerwege met toe nemende zorg worde gewaakt) is met bjjna algemeene stemmen aangenomen, in dien zin dat de vergadtring baar volkome» vertrounen jegens den Minister van binnentandsche zaken uitspreke, dat de bestnande drankwet niet verzwakt worde. Het voorstel van de afdeeling Gonda (zou er bezwaar zjjn, .met de krachtige hulp van de ledfcn der Ver eeniging, ook die der vrouwen, te beproeven, en wel door middel eener loterij vau hand- en kunstwerken, enz., de Vereeniging zooveel mogeljjk het gemis te vergoeden van voormalige milde schenkingen Zoo neen, dan besluite de Algemeene vergadering daartoe en benoeme of zelve eene Commissie van uitvoering, qf drage die benoeming op aan het Hoofdbestuur) gewjjzigd door den afgevaardigde uit Haarlem, werd met 15 tegen 6 stemmen verworpen en een voorstel van dr. H. Fabius om de afdeelingen uit te noo- digen hunne jaarljjksohe bijdrage van 10 pCt. vrij willig voor één jaar tot 50 pCt. te verhoogeo, na beraadslaging door den voorsteller ingetrokken. In het kerkboek van een dorp in 't Maagden- burgsche vindt men onder anno 1679 en ook nog later, den volgenden post „Aan een schooljongen, die dezen zomer de slapers in de kerk gepord heeft, 12 grossohen voor een paar schoenen." Het schjjnt gevaarlijk te zjjn, met pakjes te reizen. Vrijdag jl. keerde een geacht ingezeten van Kra lingen per spoor van 's Gravenhage over Rotterdam huiswaarts met een paar pakjes. Het gevolg dier misdadige handeling liet zich niet wachten; te Rot terdam bjj de Oostpoort uit den tram stappende, werd de misdadiger jloor een politie-agent aangehou den, die order had, den verdachten „pakjesdrager" naar het Commissariaat over te brengen. Weliswaar werd bij toen daar i/eldra weer op vrjje voeten gesteld; maar het geval bewijst toch, dat men licht vaardig handelt, in Nederland met pakjes op reis te gaan. De Standaard maakt de volgende niet onjuiste opmetking De bekroniugsljjaten van de Internationale ten toonstelling wekken billijken weerzin. Dat is geen wedstrijd meer, als de eere-diploma's en medailles zoo bij honderdtallen als nit een hoorn van overvloed komen rollen. Op die wijs eindigt men met ten slotte een ieder te kronen. Een overbrenging van de revolutionaire idéé der gekroonde menigte naar het industrieel terrein. Dan deden de oude Grieken beter. Zeer enkele prjjzen, maar aan die enkele de eere van gansch Griekenland gehangen. Maar nu, bij ons, wie geeft er nog iets om, af een fabrikant een half of een heel dozijn medail lons won? Ornament voor (en reclamebiljet en sieraad aan het hoofd van den toegezonden rekening I Het voorbeeld van Amsterdam zal door Londen gevolgd worden. De directie van het Crystal Palace te Londen is voornemens in 1884 een internationale tentoonstelling te houden, geheel naar bet voorbeeld van de Amsterdamscbe. Tot commissaris generaal is benoemd de heer G. C. Levey C. M. G., een man geheel op de hoogte van tentconstellingsaan- gelegenheden, thans uitvoerend commissaris voor de Australische kolonie Victoria te Amsterdam. Men is reeds bezig met het vormen van een Nederlnndschecommissie "Voor de behartiging van de belangen der Nederlandsche exposanten. 8taten-Generaal. Ezkstr Kakee. Zitting van Dinsdag 18 September. Zjjn iugekoman de geloofsbrieven van de her kozen of nieuwbenoemde leden der Kamer. Zjj worden comtnissioriaal gemaakt. Na een korte poos wordt rapport uitgebraoht en geconcludeerd tol toelating van bedoelde leden. Dienovereenkomstig wordt besloten. De toegelateneu reeds door den Koning beëedigd, nemen zitting. De Voorzitter houdt daarna zjjn aanvaardingsrede. Hij riep iu de eerste plaats de voortdurende medewerking der vergadering iubjj herinnerde, dat bij de vernieuwing van een derde deel der Kamer slechts 2 nieuwe leden zjjn gekozen ter vervanging van de beeren v. Sasee v. IJsselt en v, Voortbnysen, die bedankt hadden. Aan hunne verdiensten bracht de Vgorziuer hulde. Hun heen gaan noemde hg eeu gevoelig verlies voor de Eerste Kamer. De leden'heette bjj hartelijk, welkom. Het slot luidde aldus „Verleden jaar wees ik er op dat de toen afge- loopen wetgevende zitting niet vruchtbaar was ge weest. Thans moet ik tot mgn leedwezen het zelfde getuigen. Maar wij moeten niet te ongunstig oordeelen, wanneer, men nagaat dat er eeu miuis- terieele crisis is geweest, 'dat een nieuw Kabinet niet zonder wederwaardigheden, tot stand kwam en de Tweede Kamer voor de' helft moest vernieuwd worden. Wat de toekomst zal geven wie zal het zeggen P Dat is zeker, dat wij (gister hoorden wg 't nog uit Konings mond) staan voor de meer en mëer naderende en wenschelgke herzie ning van* onze constitutioncele grondslagen, hetgeen steeds een beleekenisvol tijdsgewricht ia in de ge schiedenis van een volk. Maar wat ook de oplos sing moge zjj», één wensch durf ik met vertrou wen uitspreken, nl. dat de Vertegenwoordiging, war; van allen drang en invloed van, buiten, basr grondwettig standpunt zal handhaven en zoo onder Hoogeren zegen zal medewerken ten nutte van Koning eu Vaderland." De vergadering, besloot tot beantwoording der Troonrede met een adres. Na hernieuwing van de afdeelingen wordt de zitting geseheiden. Staten-Generaal. Tweede Kamek. Zitting van Dinsdag 18 September onder voorzitterschap van den heer Wybeuga. De heeren Viruly en van Eok brengen achtereen volgens rapport uit namens de commisaien is wier handen zgn gesteld de geloofsbrieven van de nieuw benoemde of herkozen leden. De beide commissiën concludeeren tot goedkeu ring en tot toelating vau de leden, voor zoover zij de gevorderde eeden hebben afgelegd. Dienovereenkomstig besloten zijnde, worden dl verschillende leden achtereenvolgens toegelaten (be halve de heer Dirk», wiens geloofsbrieven nog niet zijn ingekomen.) Daarna wordt overgegaan tot het opmaken Van een candidateulgst voor het Voorzitterschap. Eerste candidaat. Bij de eerste stemming wordt de heer van Rees benoemd met 71 stemmen van de 74. Tweede candidaat. De heer Cremers met 39 st, tegen 35 op deu heer van Nispen. Derde candidaat. De heer Borret mei 37 st. tegen 29 op den heer Keuchenius. Deze voordracht zal Z. M. worden aangeboden. De vergadering ia daarna uiteengegaan. Gein dag gaat er schier voortyj waarop de toe gepaste eleotrioiteit niet verbeterd, niet vereenvoudigd wordt. Sedert geruimen tijd heeft men op de rivier de Theems, voor Londen, vaartuig atroomop- en stroomafwaarts bjj alle weer en getjjde zien stroo- men, waarbij eleotrioiteit was- in accumulatoren sas boord. Had men nieuwen voorraad beweegkracht noodig dan zond men een briefkaart naar de fabriek, waar aooumulatoren van allerlei grootte op 't maga zijn alaan, evenals sohoeqen en* laarzen van allerlei afmeting ftbg een grossier of in een'grooten winkel in.menigte voorbanden zijn. 't Was heel gemakltvljjk voor de kleine vaart en niet minder voor kleine fabrieken en trafieken wast een beperkt getal paardekreiohten wordt vereisobl. Voor een Atlantische mailboot gaat het tot heden nog niet, maar wat de tjjd ona nog leeren zal, kan niemand voorspellen. Wil men weten welke belangrijke ontdekking dezer dagen is gemaakt? Op de Clyde is in de afgeloopen week eeu stoomboot beproefd, gebouwd door de firma Gilbert, Bogle en Co., te Glasgow, 't Heeft een eleotrisohe beweegkracht volgens het syateem van Clark, mek een machine van denzelfden uitvinder. Dynamo-machines eu accumulatoren, welke opnieuw moeten gesteld worden, behoeft men niet, volgent dit stelsel, waarbp reeds octrooi is genomen; alvorens de opgewekte eleotrioiteit ia verbruikt, maakt men telkens nieuwen voorraad in voldoende hoeveelheid eu„ het middel daartoe is zoo eenvoudig mogelijk, want het bestaat uit een scheikundig mengsel. Met deze vloeistof woidt de batterij gevuld en de ge vorderde electrische beweegkraoht verkrijgt men alt vanzelf. Het kleine stoomschip heeft'een snelheid van 7 Engelsohe mijlen of ll'/s .kilogieter per uur. Er wordt nu reeds een grooter stoomboot gebouwd en deze zal eeu snelheid van 10 Eng. mijlen of 16 kilo- ■meter per uur erlangen. In eeu opstel over den uitvinder' der Snelpers, in de National Zeitang opgenomen, vinden wij bet volgende vermakelijke verhaal: „De door Cotta bestelde machine was-voor het drukken der Allgemeine Zeitung te Augsburg bestemd. Toen König daar aangekomen was om het werktuig in elkaar te zetten, zond bjj Bauer een aardige schildering van deu angst, welken de atoommschine zelfs bij ontwikkelde lieden teweegbracht. „Het redaotia-bureau", schreef bij, „bevindt zich juist boven de machine. De hoofdredacteur nu, een bedachtzaam man, wist zjjn gevoel te verbergen, maar de tweede redaeteur verklaarde plechtig, dat hg voor taan liever in de open ljtcht dan in die kamer wilde zitten werken. De buisknecht, ofschoon reedt sedert tien jaar aan de zaak verbonden, bad den vorigen Zaterdag zijn dienst opgezegd, en liet zich niet kalmeeren of van zgn plan terugbrengen; zjjn leven was hem te lief, en hjj had bovendien voor vrouw en kinderen te zorgen zeide hij. Een oud koopman bejammerde het, dat hij die straat nooit meer zou kunnen doorgaan, en een storm van den kant der nonnen, die een klooster nchter de nieuwe drukkerij bewoonden, was in aantocht. Cotta ver zocht,' dat men alles nauwkeurig zoude nazien, opdat geen uitbarstjiig te duchten kon zijn; hjj twijfelde wel niet aan de betrouwbare construotie, maar wilde de verzekering kunnen geven, dat de stoommachine Het onschuldigste en minst gevaarlijke werktuig ter wereld waa.» Een blindgeborene is dezer dagen te Buffalo ziende gemaakt. Het was een achttienjarig Indiaansch meisje hit Erie. Dr. Kiltinger voerde de kunatbewerking uit. Terstond na de eerste snede riep zjj uit: „Dat moét licht zijn!" De operatie was zoo goed gelukt, dat de dokter het meisje een korte poos bare oogen liet gebruiken vó<5r zjj verbonden werden. Zij was in het eerst stom van verbazing over de uieuwe indrukken die zij ontving. Men schrjjft uit den Haag aan het R. Nbl.: Met zekerheid kan ik u melden, dat Vrijdagavond een door den minister opgemaakte voordracht tot be noeming van eenige leden der tentoonstellingscom missie tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw aan Z. M. den Koning ter teekening is voorgelegd, maar ouraiddeltjjk, zonder aarzeliog, door Z. M. vau de hand is gewezen. Ik meen te mogen verzekeren, dat eeu laatste poging zal worden ge daan om Z. M. gunstiger te stemmen voor de ont werpers, met wier werk Hjj getoond heeft zooveel op te hebben maar niettemin is vooralsnog elke opgaaf van toekenning eener ridderorde bepaald voor barig. Het hoofdbestuur der vereeniging Potkeonderwigi heeft aan de Tweede Kamer het verzoek gericht, te waken tegen miuisterieele beschikkingen, die in plaats vsn voor sen getrouwe uilvoering der wet op het lager onderwijs te zorgen, miskenning en bestrijding bsrer voorschriften in bescherming nemen. Dit is zh geschied, toen de minister van bino. zaken weigerde het besluit van den gemeenteraad van Adnard .ter vernietiging voor te dragen, waarbjj de kinderen boven 12 jaren van de school worden geweerd, ofschoon vroeger aldaar 1 op de 5 leerlingen ou der dan 12 jaar was. Het adres bestrijdt de be wering des ministeis, dat aldus voldaan is aan de wet, welke een voldoend aantal scholen eischt en die redeljjkerwjj» alleen bedoelt voor „alle kinderen van den leeftijd die voor het ontvangen van lager Onderwijs geschikt is." Het adres zegt daaromtrent„Dat alle kinderen boven 12 jaar roor h$t ontvangen van lager onder- wij» niet meer geschiet zouden zjjn, is een bewering die door de ervaring zéé luide wordt weersproken, dat wij er slechts de vrucht in kunnen zien eener tijdelijke verbijstering." Het vraagt verder, hoe dit rijmt met het bevorderen van heritaliuga-onder- wjjs, door de wet voorgeschreven. Ike IU. hond. Neut bevatte de vorige week eeu brief van den Pargaohen correspondent over Hol land eu de Hollanders,' waarin o. a. het volgende voorkomt „De Hollanders maken een alleronaangenaarasten indruk en zijn van een leeljjk, terugstootend, somber uiterlijk. Zij hebben breede gezichten vau dat geel dat zeker soort van kaas eigen is en rood achtig geel haar; de vrouwen vertoonen eveneens gele gezichten, groote tanden, breede heupen eu vormelooze gestalten. Ook in den Haag eu Sche- ningen ziet men dezelfde onbevallige figuren, geen vrouw die elegant of behagelgk is, geen die eenig werk van haar toilet maakt. En overal zijn de men- schen even stil en bedaard, lijwandelen, praten, 'Werken, zitten zoo kalm eu bedaard mogelijk, meu hoort zp nipt vroolijk lachen, maar vau tijd tol tijd vertoont zich eeu kalme glimlach op hunne botarachtigz gezichten. Waar men ze ziet in kerk of schouwburg, op straat of in hunne huizen, geven zjj den indruk alsof zij er og uit zgn, -zich zoo loet mogelijk te gedragen, en 'den vreemdeling te loonen, Jioe zoet zij wel kunnen zijn. Ditzelfde treft men overal; in de drukste straten hoort men geeu geluid, is geen levendigheid, men ontlaadt aohepen, pakt schuiten, drijft handel, doet zaken, zonder dat de stilte in de straten verbroken wordt. Alles is even netjes, zindelijk, ordelijk en stil, daar is zulk een gebrek aan vroolijkheid, aan leven en ru moer, aan beweging en beweeglijkheid, aan eenig geluid van welken aard ook, dat weer bijna bang van worden." Ons land komt er beter afl „Het oefent eeu vreemde bekoorlijkheid over ons uit, het is ander» dan alle andere lauden, vreemder, meer betooverend, more distant, dan eenig ander in Europa." En over dit land met zijne „zwarte grachten, zwarte poorten, zwarte bruggen, zwart vee, zwarte molen- wiekeu, zwnrt-getjnte wilgen en populieren," krijgen we nog zulke amusante nieuwtje», dat bij het lezen er van wij sombere, stijve, zoete Hollanders zeker uit de plooi zullen raken en voor eens meer dan een kalme glimlach op onze boerachtige gezichten merkbaar zal zijn. (De Portefeuille.) leest men dagelijks in advertentien en reclame» de verzekering, dat het hop-bitter alle kwalen en nog eenige geneest en in geen huisgezin mag ge mist worden, de commissaris van politie te Sneek is van een ander gevoelen. Bjj trommelslag heeft hij de ingezetenen tegen het gebruik van het hop-bitter gewaarschuwd, als scha delijk voor de gezondheid. Het is in den commissaris te prijzen, dat hg le courage de ton opinio» heeft en voor de uitvinders is het te vreezen, dat deze roffel aan het debiet van hun fabrikaat meer kwaad zal doen dau de groote trom, die er dagelijks voor geroerd wordt. Eene andere vraag echter is, of het wenschelijk kan worden geacht dat per trommelslag de inge zetenen gewaarschuwd worden voor hetgeen nadeelig is voor hunne gezondheid. Vond die methode alge meene navolging, dan ware het te duchten, dat van den morgen tot den avond de roffel iu onze straten weerklonk. (Jrnh. CV.) Spaanscb oorlogschip daarheen tot' inbezitneming van dit gebied; maar des Sultans vertegenwoordi ger weigerde de overdracht en bood een ander grondgebied aan, hetgeen de Spaansche commissa rissen afwezen. Spanje zal opheldering vragen. De bladen, die te Agram verschijnen, verklaren dat de toestand in Croatia aanmerkelijk verbeterd is. Thans rust op de Hongaarsohe ministers de taak om door een goede oplossing der quaestie, die aanleiding tot de oproeren gaf, de gemoederen ge heel tot bedaren te brengen. Aan al de eisclien der Croaten die droomen van eeu onafhankelijk rijk, zal in geen geval voldaan kunnen worden. Volgens berichten, welke de Standard uit Hong kong ontvangt, was in den toestand te Canton geene noemenswaardige verandering gekomen. Op de muren waren plakkaten gehecht, waarin met vernieling van de eigendommen der Europeanen ge dreigd wordt, indien de Regeering vergoeding mocht verleenen voor de te Canton bij de muiterij aange richte schade. De vreemdelingen zijn thans echter goed beschermd. De blokkade van Tonkin wordt door de Fransch'en minder streng gehandhaafd, en schepen wordeu na voorafgaand onderzoek toegelaten. Markies Tseug is weder te Parijs en zal, door Waddington gesteund, de onderhandelingen voort- setten met den minister Feriy. Dat hjj, de Chi- neesche diplomaat, onbewimpeld verklaard heeft met den minister Cballemel-Laoour niet te kunnen voor uitkomen, daar deze de hoffelijkheid niet naar be lmoren in acht neemt, is bekend. De nieuwe grond- "'•g voor de onderhandelingen is, naar men zegt, door Tseng en Waddington voorloopig vastgesteld en zal, zoo wordt verwacht, bjj Ferry niet op be zwaren stuiten. Terwjjl de Duitsohe protestanten té Witteuberg, Luthers geboorteplaats, de nagedachtenis van den grooten hervormer door een eeuwfeest eerden, sloot de beer Windthorst, de vermaarde^ leider van het ultramoutaansche centrum, het katholieken-congres te Dnsseldorf met een toespraak! waarin hjj een „internationale vereeniging van alle katholieken' aanbeval. De verkiezingen voor 1 den Landdag in Baden zjjn naar het voorloopig resultaat te oordeelen gun stiger voor de nationaal-liberalen uitgevallen dan zjj hadden verwaoht; zjj zullen twee, wellicht drie dis- trieten verliezen aan de demooraleo, maar daarentegen twee districten winnen op de conservatieven; de ultramontauen hebben eenige districten verloren. De Duitsohe Keizer woout, nog door zgn krach- -tig gestel gesteund, de najaars-manoéuvres bij Mer- seburg bjj. Met 1 Jan. wordt ook de Duitsohe taal als de oflicieele ingevoerd in JDiedenhofen én Metz, waar tot nu. toe nog als uitsondering de Fransche mocht gebezigd worden. Het Wiener Fremdenblatt, .een ministerieel orgaan, maakt in eeu hoofdartikel orer het bezoek van Koning Alfonso XII aan het Oostenrijksche hof, de volgende belangrijke opmerking „Wjj gelooven dat Spanje er op rekenen mag, dat telken keere wanneer zijne belangen behartigd moeten wordeu, de Europeesohe mogendheden be reidwillig aan dezen staat zitting en stem iu hare raadsvergaderingen zullen geven, en bg elke gele genheid welwillend zjjne weusohen zullen aauhooren. Koning Alfonso XII heeft er recht op verworven daar hg zoo gelukkig is geweest een vasten en goed geordenden toestand aau zijn land te schenken. De landen en hoveu, welke de jeugdige monarch thans bezoekt, bejegenen hem met hartelijke voor komendheid, en erkennen tevens de groote verdien sten, welke de Koning gedurende de betrekkelijk korten tijd zijner regeering, verworven heeft met betrekking tot Spanje'» welvaart en aanzien." Mag men uit deze met zooveel omziohtigbeid gekozeu bewoordingen niet afleiden, vraagt het Bert. Tagebl., dat do oflfloieele erkenning van Spanje als groote mogendheid vooreerst nog niet te verwachten is? Het Spaansehe Ministerie, heeft het verzoek om outslag vau den ambassadeur te Parijs,' Fernan Nunez geweigerd, onder betuiging van voortdurend vertrouwen; daarentegen is deu seoretaris van de ambassade, Rule, die door een krant-artikel aan leiding had gegeven^ tot bet verzoek om ontslag van zijn chef, verzooht om heen te gaan. De Daily Nette verneemt uit Madrid, dat daar groote ontevredenheid heersoht over de houding van Marokko. Bjj het traktaat van 1860 stond Marokko aan Spanje zeker grondgebied af nabij denriviqrmond Ifni. Onlang» nu vertrok een RECLAME. Er is bijna geen levend volwassen persoon, die niet somtjjds aangehaald is met storing in de werking der nieren, de eerste en gevaarlijkste oorzaak voor alle ziekten. Wanneer men van tjjd tot tijd eenig Hop-Bitter gebruikt behoeft er geen vrees te bestaan, voor eenige aandoening der nieren of der Waterloozing» Organen. GEVONDEN en aan het Bureau van Politie ge deponeerd Eenige Rozenkrausen. M A R K T B ER I CHTE N. Gouda» 20 September 1883. Granen met dauwen handel als voren. Zeeuwsche Tarwo in de beste soorte 9.25 a 9.75, een enkel puik partijtje daarboven. Gewone en Polder- tarwe 8.75 a 9.25. Drooge Rogge 6.75 a 7.25; mindere en oude 6.a 6.50. Gerst in beide soorten 5.25 a 6.Chevalier6.75 a 7.75. Haver 3.75 a 4.25; voor zware naar evenredigheid hooger. Maïs 5.90 a 6.25. Paardeboonen 7.50 en Duivenboonen 8.50 no minaal. Bruine Boouen naar kwalitait/12.a 14. De veemarkt met gewonen aanvoer, de handel vlug, vette varkens 25 27 ct., varkens voor Londen 22 a 24 ct., magere varkens en biggen ving, big gen 1.00 a 1.50 per week, vette schapen vlug verkocht. I Kaas aangevoerd 79 partijen, handel zeer vlug, eerste qualiteit ƒ32.a 34.tweede qualiteit 28. a 31.Noord-Hollandsche 30.a 34.—. Goeboter 1.50 a 1.60. Weibotej 1.30 a 1.40. WOENSDAG a. s. GROOTE KAASMARKT. GEBOREN; 17 Sept. Cornell's, ouders J. Grooteodorst en J. M. van der Linden. Elizabeth, ouders I. Horneman en R. Weasel. 18. Elizabeth Maria, ouders K. Persdijk en E. M. Daneus. OVERLEDEN: 18 Sept. E van de Pavoordt, 6 ra. GEHUWD: 19 $ept. M. van Eijk en J. Noordeman. J. H. Roode en G. S. Bouwmeester. Getrouwd JAN HENDRIK ROODE EN GEERTRUIDA SÜZANNA BOD WMEESTER, die, mede namens wéderzydsche familie, hun nen harteljjken dank betnigen voor de vele be wijzen van belangstelling bjj hun Huwelijk on dervonden. Gouda19 Sept. 1883. worden radicaal genezen door mjjne methode, die gegrond is op de jongste Wetenschappelijke onderzoe kingen, zelfs in de wanhopigste ge vallen, zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen. Ik genees zoowel de noodlot tige gevolgen van jeugdige buiten sporigheden als Zenuwziekten en Onvermogen. Van Geheimhouding is men verzekerd. Ver zoeke een*nauwkeurige beschrijving van da ziekte Place de la Nation, Lid van verscheidene Wetenschappelijke Genootschappen. J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 2