M LOTERIJ HAAR EXTRACT. un isiress, SPOORSTRAAT, Zondag 23 September a. s. MUZIBK-UITVOMIB. MAATSCHAPPIJ Uitkeering bij Overlijden, opgericht te Utrecht, 6 December 1847. 1883. Geavax DANKBETUIGING. KAGESELKGLEK, ligt in LOSSING van af a. s. Zaterdag aan de Houtmansgracht voor een dag of tien, tegen Rekening en Verantwoording AGENTEN gevraagd. WMXBN BEENEN om aan te breyen r 3 Nieu goudsc die zich a de versch dien datun Prof. Pergrer d’ Alion HAAR-EXTRACT. prof. Pergrer d’Alion IvCexx Viaag-t terstond voor Frankrijk een PERSOON grondig bekend met het KAASMAKEN, Rood- korst. Brieven (in het Fransch) te adressee- ren aan Mr. GÜÉRIN, fab* de fromages a Doix par Velluire (Vendée) France. ADVERTENTIES. BELANGRIJK. ■■WALLENDE ZIEKTE, U Zenuwziekte Prof. Dr. ALBERT, 6 Place du Trtne 6 Parijs- Directeuren: W. P. INGENEGEREN en J. P. BOL, Wiskundige Dr. G. J. D. MO UN IER. ZFStjlïxxx 2SS.OOO bij T. A. G. van DETH, Boekhouden, Handelsrekenen, WlSKVISnDE. en D. van STAVEL, Vogelenzang. f KZRzA.MF, V er lamming Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing. bij den Hoofd-Agent den Heer J. HERMAN de GROOT, Gouwe C 190 en bij de Boden: J. N. v. d. LIST, Nieuwehaven No. 119. J. C. v. f>. BRUGGEN, Nieuwehaven No. 30. L. SCHENK, Hoogstraat No. 123. P. ROND, Lange Groenendaal No. 23. F. J. BOER, G i Ut f Het Burgerlijk Armbestuur, De Secretaris, De Voorzitter, A. ROMEIJN. VAN DE tentoonstelling te Amsterdam. PRIJS DER LOTEN 50 Cents. Overal verkrijgbaar. Correspondenten te GOUDtA, de Heer HOFFMAN Co. De GEZAMENLIJKE GEZELLEN van den Heer G. C. db VOOIJS, Goud- en Zilverfabri- kant alhier, betuigen hun openlijken dank aan hunnen geachten Patroon, voor den genotvollen dag hun geschonken, door hun de Tentoonstelling, Panopticum, enz. geheel op ZEd. kosten te laten bezoeken. De Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam heeft het door den gefailleerde G. H. POST, te Moordrecht, aan zyne Crediteuren aangeboden en door dezen aangenomen accoord, geho mologeerd en verbindend verklaard overeen komstig de bepalingen der Wet. De Curator, Mr. J. FORTUIJN DROOGLEEVER. EENE LADING BESTE 55 CENT PER HECTOLITER vry aan huis, Hoeveal middelen zijn er ten allen tijde niet aau- gewend, om het haar^ü behouden, te doen aanwas* sen en te veilraaien;vHBThaar, hetwelk een belang* rijk sieraad van den mensch uitmaakt en door jong en oud op hoogen prijs gesteld werdt. Slaagde men somtijds door het eeue middel min, door een ander meer, beter, volmaakter en geschikter middel werd zeker nooit gevonden, dan Uit een onopgemerkt plant, werd door een bekwa men plantenkenner dit heilrijke middel bereid. Uit deze plant namelijk wordt dit extract vervaardigd, dat, tijdig gebruikt, het uitvallen van het haar tegen gaat en men voor vroegtijdige grijsheid niet be- vreesd behoeft te tyn, zoodat het met regt een haar- versterkend haarontwikkelend middel mag genoemd worden, Hetzelve is a 40 ets. per flacon verkrijgbaar by Wed. Bosman, Gouda. |Wed. N. Sanders, Leidenw A. Prins, Zevenhuizen. W. Ligthelm, Voorburg. Wed. G. Wilhelmus Woerd.jA. Bos, Berkel. Snelpersdruk van A. Brinkman te Gouda. in alle Pinnen- en Buttenlandsche Cou ranten, worden dadel jjk opgezonden door den Boekhandelaar A. BRINKMAN, te Gouda. Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda, zal op den 3n OCTOBER 1883, aan besteden: de levering en uitdeeling van p. m. 100.000 stuks goede BAGGERTJJRF, voor den aanstaanden Winter. De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken, 2 maal 's weeks moeten geschieden. De verdere conditiën liggen van af MAAN DAG 24 tot en met ZATERDAG 29 SEP TEMBER e. k. dagelijks in de Armkamer ter lezing. W. POST DROST. desA avonds ten 7 uur, In ons oven kundige brieve: wy Ons voorn* op de hoogte t* mere, die elka zullen opvolge thans de aandi 12 September j Dit schrjjven zicht der binne der laatste jare: Houtens beschi het wenschelyk ons gevolgden i den zijn van he genoegen hebbe om de eenvouc betreft des sch: berale party tej betoog dat h< leden der Kan hem eens zyn. Terecht zegt kelyk is dat m< dracht en sar genoemde Kap] de overige leidt hebben aan d leider der libel dunkt., zegt hi de vraag gestel* digen aan de n niet juist zy zij de laatste jare exploiteerden c voet te lichten schrjjver een c ding en het v boezem der libe «De eerste t sedert 1879 in noodzakelijkheid lastingstelsel va dien einde de h te nemen. Op verschil over d stelsel, wanneei de grond, alths van erkenning zyn zal. «De overtuigi kiesrecht en b* te maken, is n Zij vestigde ziel de bestaande al] trent de perse bleek, om niet 1 werpen. Zjj w lukken der eer 1874, voortdar 1879 besloot zjjner ambtgano ring te bljjven, allereerst ter oi 76, 123 en 139 at Isel gelegder wordt radicaal genezen door mjjne methode. Behandeling per brief. TOT Deze Maatschappij Leeft ten doel, tegen eene geringe wekeljjksche Premie, aan de Deelnemers een Uitkeering bij Overlijden te verstrekken, ter tegemoetkoming der kosten, welke een sterfgeval altijd veroorzaakt. Zjj onderscheidt zich door de promptheid waarmede zij steeds hare Uitkeeringen doet, zelfs in de jaren van groote sterfte, als 1849 en 1866, toen de Cholera, en 1870—71 toen de Pokken-Epidemie zoo menig slachtoffer eischte. Telken jare in JANUARI doen Directeuren aan de Commissarissen en de Leden uitmakende de Algemeene Vergadering. Van de daarbij overgelegde rekening worden 30.000 zegge Dertig duizend, afdrukken onder de Leden verspreid. Ieder is dus in de gelegenheid zich omtrent de toestand der Maatschappij te vergewissen. Over het jaar 1882 betaalde zjj uit in 9071 gevallen, voor een bedrag van ƒ273.352.— en zag zij desniettegenstaande hare reserve met 163.438.57’/, vermeerderen. Dat het nut en de soliditeit dezer reeds ruim 35 jaren bestaan hebbende Maatschappij dan ook steeds meer en meer wordt ingezien, blykt wel ten duidelijkste uit het steeds toe nemende Ledental, ’twelk thans bedraagt: Tarieven, nadere inlichtingen, alsmede de Inkomsten-Rekening over 1882 worden verstrekt aan de Kantoren der Maatschappij, Leidsche Straatweg 5, te UtrechtKerkstraat 309, te Amsterdam en Breedehaven 232 te 's Bosch. Alsmede te Gouda: <- Op zeer voordeelige voorwaarden worden op de omliggende plaatsen Ontvangen een NIEUW ASSORTIMENT Markt. Nog enkele uren beschikbaar. Oosthaven B. 73a. Leeraar M. 0.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 3