I en, iscM BINNENLAND. 'I 1 ï'l Woensdag 3 Octoter. f 1883. N° 2982. Nieuws- en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken. ING 4 BOL, nge pndaal U. V 3 fl- Vi4 ,1 1 I. Gouwe 3 I. I 1 j ft E, BLO£ !3 i den heer F. X. bijna al- 573.352.— met 45 p. A. duizend omtrent de jitschappü iteeds toe verstrekt at 309, te ■ïl GOUDSCHE COURANT. van politie le en 2e ran bezoldiging. E. Vonk gel*. Slappendel, bekomen Re 4e prijs ran Bemmel, met 43 p. 6e prijs n 46 p. 8e 9e 10e prijs oucureuul, met 46 p. H. G. de Lange, met R ie, aan de oming der iromptheid Is 1849 en er eischte. met 45 p. 14e prjjs 15e i-“- Het belastbaar inkomen ran C, de Hoop gebracht ran 525.op 400. Naar men rerneemt is door de politie te dezer stede procesverbaal opgemaakt tegen J. R. en Ar. d. H. beide te Haastrecht, «regens bet moedirillig rerbreken ran afsloiting (verbryülen ran glasruiten) op den Fluweelen singel alhier iu den nacht ran 22 op 23 Juli 11., tijdens de oproering der paisiespeleu. De politie doet nog steeds moeite om meerdere persouen, die ziob aan dergelijk straatachandaal heb ben schuldig gemaakt, in handen te krijgen. De zaak tegen H. K., schippersknecht, die zich in deu nacht ran 6 op 7 Augustus jl. alhier ten huize ran den heer J. Vasse, aan den Kleiweg, schuldig heeft gemaakt aan diefstal door middel ran inklim- ming, en daarbij genoemden bewoner, die hem op heeterdaad betrapte, met een slagersmes le lijf ging en rerwondde, is door de raadkamer der arrondis- sements-rechtbank te Rotterdam herwezen naar den procureur-generaal bij het gerechtshof te ‘s-Graven- hage. Onder presidium ran den heet schoolopziener dr. Terpstra, hield de onderwijzersvereeniging in het arr. Gouda bare zomervergadering op-Zat. 29 Sept. Zeer rele onderwijzers waren opgekomen, ook de districts schoolopziener mr. A. M. de Cook was tegenwoordig. Na de opening der rergadering werd, bij monde ran den heer J. Verboom, ouderroonitter, namens de gezamenlijke onderwijzers aan dr. Terpstra een prach tig mahoniehouten schrijfbureau aangeboden, als be- wys ran belangstelling in bet 40-jarig jubilaeum, on langs door dr. Terpstra herdacht. Deze gaf daarop iu gevoelvolle woorden, zijnen innigen dank aan de onderwijzers te kennen. Als onderwerp rau discussie werd daarop door deu heer D. C. de Koning, ran Stolwyk, iugeleid: „De onderwijzeres in de Volksschool.» De meenin- gen en berindiogen der deelnemers aan het debat liepen zeer uit elkander; echter kon men bjj na al gemeen zich met de conclusie rereenigen, dat het vrouwelyk hulppersoneel, inzonderheid in de lagere klasseu der gemengde volkschool, als goede werk kracht gebezigd kan worden. Na afloop van de Vergadering, vereenigden allen zich aan een gezelligen disch, waarbij menige har- telijke toost werd uitgebrachl, o. a. ook ter herden king aan de Faraa-reizigers, wieu op hetzelfde uur te Utrecht zoo’u schitterende oratie werd gebracht. GOUDA, 2 October 1833. De beer Mrï M. Bichou ran IJselmonde, Lid van de Tweede Kamer root het kiesdistrict Gouda, heeft als zoodanig zyu ontslag genomen wegens den ongun- stigen staat zyner gezondheid. Er zal alzoo binnen kort in ons district een nieuwe verkiezing moeten plaats hebben. Donderdag 11 October e. k. beeft alhier de eerste abonnement,-roorstelling plaats ran de Kon. Ver- eeniging: Het Nederlendtch Toneel. De Amsterdam- icbe Afdeeling zal dan oproereu Blonde Eu, oor- ipronkelyk drama, ia 6 tafereelen, episode uit het Hollaudsch Vissohersleren door W. N. Peypers. Daarin treden op merr. Kleine en de beer Louis Bouw meester, mej. 8. Van Bieue, merr. Stoetz, de beeren Spoor, Vau Schoonhoven, de Jong, Meyoadier, Clous, Schwab, mej. Weiman, Bos, enz. In de hedenmiddag gehouden vergadering ran den Gemeenteraad is o. a. icgekomen het Rapport der Raadscommissie in wieu handen was gesteld de Gemeentebegrooting roor 1884. Hierin wordt voor gesteld het schoolgeld op de le eu 2e Burgerscholen te rerhoogen en te brengen roor de le op 18 en 30 en roor de 2c op 30 40 's jaars, voort, in de vacature vau onderwijzeres aan de 2e burgenchool voor meisjes niet te voorzien en het verplicht gymuaatiek-onderwij, voor meisjes af te schaffen, verder het tractemem ran den 2n en 3n Commies ter secretarie te stellen op 700 en 600, voorts om geen gelden uil te trekken om op de algemeene begraafplaats booroen te planten en even min om 800 te bestemmen voor bet aanbrengen van drijfwerk in bet uurwerk aan den grooten toren, om geen gelden te bestemmen voor het bouwen eener ziekenkamer in het Bestedeliugenbuis, daar dit overbodig en niet wenschelyk ie en om geen gel den te bestemmen voor het onderhoud van de schietbaan, maar liever een nieuw terrein te zoe ken. Voorts stelt de commissie voor het getal politie-agenten met een te vermeerderen speciaal voor de scheepvaart en 1000 meer te bestemmen voor kosten van verlichting ten einde ook bij lichte maan lantaarn, te kunnen laten branden. Verder kwamen nog in de volgende stukken, die allen ter visie werden gelegd lo. Het rapport der commissie, in wier handen wa, gesteld de begroeting der dd. schuttery voor 1884. 2o. De rekening dir.Librye over 1882. 8o. De rekening van het voormalig Armbestuur van Stein over 1882. 4o. Eeu adres der agenten klasse, verzoekende verhooging 5o. Een adres van f verzoekende eeue gratificatie. 6o. Een adres van mej. E. Verhoeff, bewaarsehool- houdster, verzoekende eeu toelage van 50 gedu rende 4 achtereenvolgende jareu Burg, en Weth. stelden voor op de adressen sub. no. 4, 5, en 6, afwijrmd te 'nesohikkeu. De Raad verleende eervol ontslag aan mej. J. P. M. M. Gordon als onderwijzeres tegen 6 November e. k. De begrootiugen der gesubsidieerde Instellingen ran weldadigheid, dienst 1884 werden goedgekeurd. De heeren W. J. Fortuyn Droogleever, Mr. P. P. P. Kist, Dr. P. H. G. van Iterson en Mr. J. H. van Mierop werden als leden van de Commissie, belast met het ontwerpen der Verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd, herkozen. In deze zitting werd mededeeling gedaan dat Gedep. Staten het verzoek van Mej. C. van Eeuwen geb. van Galen om vermindering van haren aanslag in de pl. dir. belasting op de inkomsten hadden inge willigd en dat die gebracht is van/16.40 op ƒ11.48. De raad behandelde in besloten zitting eenige in gekomen reclames tegen aanslagen in de pl. dir. belasting op de inkomaten, dienst 1883. Daarop is als volgt beschikt Afgewezen de reclames van A. Brinkman, H. C. Brinkman en M. Mullaart. Van den aanslag vrygesteldM. Neut,. Zondag had alhier het Jaarlijksch Concours plaats der Weerbaarbeids-Vereeniging „Burgerplicht.» Dit maal wa, deze feestelijkheid niet op eeu schaal in gericht als vorige jaren het geral was, daar door de werkzaamheden aan deu watertoreu in de week bijua niet mocht geschoten worden, vau daar dat het een huishoudelijk karakter droeg. De uitslag van den wedstrijd was aldus le prijs werd behaald door den heer J. W. Boers, met 54 punten, 2e prijs door deu Luit. J. C. Kros met 50 p. 3e prijs door den heer H. van Wyngaarden, met 48 p. 4e prijs door den heer C. A. Schouten, met 48 p. 5e prijs door deu heer A. vau Reedt Dortlaud, door den heer IV. Sliedrecbt, 7e prijs door den heer G. 1 prijs door den heer A. Bruntiug, met 45 p. prijs door den heer D. Hoogendijk, met 45 p. door deu heer D. Rietveld, r-7 lie pry, door den heer J. Vermey, met 45 p. 12e pry, door den beer A. Boonstra, met 45 p. 13e pry, door den heer W. A. L. van Mierop, door den heer N. S. Polak, met 44 p. prijs door den heer H. Berlijn, met 42 p. 16e pry, door den beer A. Geitel, met 42 p. 17e pry, door den heer J. Hoogendyk, met 40 p. 18e prijs door den heer J. J. met 40 p. 19e pry, door deu heer F. X. Hardyzer, met 39 p. CONSOLATIE PRIJS. De heer C. W. Hoogendijk, met 35 p. Bij deze gelegenheid werd terens een wedstrijd op vrije baan gesteld. De le prijs werd behaald door den heer A. van Reedt Dortlaud, met 54 p. 2e pry, de heer H. van Wijngaarden, met 53 p. prijs de heer A. Boonstra, met 53 p. 7“1 de heer G. H. G. de Lange, met 52 p. 5e pry, de heer J. W. Boers, met 52 p. 6e pry, de heer A. Bruntiug, met 49 p. AFSTAND 200 PAS. FLAUBERT-BAAN (afstand 15 pas.) le prijs de heer N. S. Polak met 29 p. 2e pry, de beer A. van Reedt Dortland met. 27 p. 3e prijs de heer C. A. Schouten met 27 p. De beer H. van Wijngaarden had op deze baan mede 27 punten behaald, doch viel bij loting af voor een pry,. Nog .waren door het Bestuur uitgeloofd twee ro* zenprijzen, ul. één voor het meeste getal witte rozen, welke behaald werd door den beer A. van Reedt Dortland. De tweede rozenprij, was voor het meeste aantal zwarte rozen, deze werd behaald door deu heer H. vau Wijngaarden. De uitdeeling der prijzeu bad des avonds ten 8 ure plaats in een der lokalen van - Hardyzer. Ds. B. J. Swaan alhier staat op bet zestal, opge- maakt voor de bestaande vacature van predikant te Arnhem. De dertiende algemeene vergadering van den Neder- landschen Protestantenbond onder voorzitterschap van den Leidachen boogleeraar dr. L. W. E. Rauweuboff, zal Maandag en Dinsdag 29 en 30 October a. a. worden gehouden te Gouda. Den eersten dag ten 1 ure wordt die geopend in de benedenzaal der socië teit de Reunie, om die den volgenden dag ten 10 ure voort te zetten. De openbare godsdienstoefening zal Maandagavond onder leiding vau den heer Jo. De Vries, uit Haarlem, plaat, vinden in de Si. Jans- kerk met medewerking van de Goudsche Zaugveree- uigiag, onder bestuur ran den heer S. Van Milligen eu den organist den heer P. Brons Middel, waarna des avonds om 81/, uur receptie plaats heeft van het hoofdbestuur, afgevaardigden en vertegenwoordigers van bevriende vereenigingen in het buitenland, na mens de afd. Gouda in de sociëteit de Reunie. De leden der afd. Gouda hebben tot deze samenkomst vryen toegang. (De toegang tot voornoemde gods dienstoefening met muziekuitvoering kost 2J ets.) Bij het openbaar debat op Dinsdagavond onder leiding vau den eere-voorzitter W. De Meyier, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zullen de beide belangrijke punten worden besproken: lo. De roeping van den Nederlandseheu Protes tantenbond, (referent de heer J. Van Loeneu Marti net van Zwolle), en 2o. Wat staat ons, na ’t geen in den laatsten tijd in zake den eed is voorgevallen, als ledeu vau den Protestantenbond te doen? (referent de heer P. H. Hugeuholtz Jr. van Amsterdam). Bij den wedstrijd van den Schaakbond, te Rotter dam gehouden, is de Eerste prijs behaald door den heer Benima, uit Winschoten, met 5 punten De heeren Loman uit Amsterdam, Messemaker uit Gouda en Dupré uit Rotterdam, behaalden ieder 4 punten, zoodat de tweede en derde prijzen ouder die drie heeren worden verdeeld. Uit Zevenhuizen schrijft men ons: Een onvermogend kleermakersknecht alhier, wieu eenige jaren geleden een been is afgezet en die sedert op eeu gewoon houten been ging, heeft dezer dagen van de Nederlandsche vereenigiug „deStuers» door tus,checkouts! van den secretaris dier vereeni giug, de heer dr. Gori te Amsterdam 532 Heeren- gracht, op zijn aanvrage gratis eeu nieuw houten been ontvangen, waarop hij veel gemakkelijker gaat, dan op het vorige. Alle lof dus aau de bovengenoemde vereeniging, die op roiale wijze het lot der arme verminkten ver zacht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1