f N Jl iren BINNENLAND. O. 1883. Zondag 23 December. N° 3017. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. HJD4. Watten t ang van het I felijk!!! Uithoofde van het KERSTFEEST wordt de volgende COURANT een dag vroeger uitgegeven. Advertentiën wor den tijdig ingewacht. inkomen, ala - en Uit- dling zyn 'a 30 tfAN. -A-IST. WROCK ng- 1883, ir, ding. LEN ontant zon F I )- f I r J i M I Staten-Generaal. Tweede Kameb. Zittingen van Donderdag 20 en Vrijdag 21 December 1883. ■I za- Staaisorganisatie Oudewater. 4 •d Jr. Lowet lang zoe- trwater lijke mid- •dert bin- en Baard uitvallen «termeer, phen. attman, Bodegraven. Haastrecht. i ua,Woerden a. van den Geuee.kan te Haniweert ook rgrof 0,65 .0,65 twintig jaar, tn dageljjks >n, branden walm. aangenomen Achter art. 71 is door de heeren De Bruyn Kops en 14 medeleden de navolgende motie aan het oor- onthaal te rkende ver- ’VELT Az. je verkrjjg- van Oyea te Aarden ten succei. uitvinder de Keyser rerzonden tedrag in r gefran- GOUDSCHE COURANT. Zooals men zich zal herinneren, werden eenige Utrechtsche studenten beschuldigd, den dood van een vrouw die zij uit haar huis gehaald en mishandeld hadden veroorzaakt te hebben. Na een langdurig onderzoek is thans, naar het Vad. meldt, hun zaak naar de rechtbank te Utrecht verwezen. GOUDA, 22 December 1883. De heer Chavanues, pred. te Leiden, hield gi.ter- avond de aangekondigde voordracht in de afd. Gouda en Omstreken van bet Ned. Protestantenbond. Hij sprak over: „een grooten onbekende", die spr. eelt rele uren schonken, hetwelk staat, daar hij een regeling Maaswater. De heer Buma betoogde dat iu waterstaatszaken te veel aan den Staat wordt overgelatengemeente, provinciën en particulieren moesten meer doen. De Min. v. Waterst. zette voorop^ dat hy niet doc trinair wil zyn en meer in de quaestie van opportu niteit, van utiliteit met de Kamer zal verschillen, dan in beginselen. Men moet remmen, ja, maar gematigd en bezadigd. Aan de brandbluschmiddelen wordt geregeld de band gehouden. Tusscben de Pro* vincialeu en den Rijkswaterstaat bestaat geen verschil van meening. Samenwerking is niet buiten gesloten. De Minister betoogt verder dat al hetgeen onvermijdelijk is moet geschieder. en dat men daarbij wel in het oog moet houden dat de geldvoorraad in de laatste 25 of 30 jaren zeer is verminderd. Dat bet particulier initiatief voor den aanleg van openbare werken nuttig kan zyn, heeft de Minister vroeger reeds erkend en hy zal dan ook weerstand weten te bieden aan verdere subsidie- aanvragen. De Minister verklaarde zich tegen van het zeevaartkundig onderwijs. In de zitting van gisteren is bij de artikelen van Hoofdstuk Waterstaat de post tractementen van ambte naren door de Regeering met 2400 verminderd, om dien terug te brengen tot het bedrag van 1883. Voort is aangenomen, met 40 tegen 38 stemmen, een amendement der commissie van rapporteurs tot vermindering met 1600, als protest tegen de ver- deeling door den minister van vry ge vallen gelden voor een referendaris, zonder voorkennis der Kamer, terwijl dien referendaris eigenlijk slechts een andere titel is gegeven. De Minister verdedigde krachtig zijn recht om vrijvallende gelden onder ambtenaren te verdeden; waartegen de heeren Cremers en Borgesius met het oog op het budgetrecht der Kamer, protesteerden. Voorts is aangenomen een amendement-Rutgers, om f 40,000 te verminderen voor reis- en verblyf- kosten van waterstaats-ambtenaren, zijnde dit een con sequentie van het verleden jaar genomen besluit, daar nog geen nieuw besluit de reis- en verblijfkosten heeft verminderd. Het amendement van den heer A. v. Dedem om voor den Rotterdamschen Waterweg ƒ1,740,000 min der uit te trekken, is door de Kamer verworpen I met 48 tegen 32 stemmen. -- e» w» Assiiug AMdar nrt7 1 ia dnnr de van het gevaar, hetwelk ontstaat uit de booge doe- I deel der Kamer onderworpen Z/De Kamer, van oordeel dat de verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam niet langer matr worden uitgesteld, wil men de thans be staande zekerheid niet in de waagschaal stellen, dat daartoe hetzij door de provinciën Noordholland en Zuidholland te zamen, hetzij door de provincie Noord holland alleen, eene bijdrage van drie millioen gul den zal worden gegeven en in de onderhoudskosten jaarlijks twintig duizend gulden zal worden byge- dragen, gaat over tot de orde vau den dag." De heer Rutgers van Rozenburg mede voorsteller, gaf echter in overweging de behandeling der motie uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip en dit met het oog op de weinigen beschikbaren tijd. De Voorzitter stelt daarop voor om de motie tot na het reces uit te stellen aldus wordt besloten. II al den in de Zuiderzee, hetgeen voor Zuidholland van bedeukelykeu aard is. De heer Roëll achtte de belangen van den water staat volkomen vertrouwd aan den Minister, die reeds tijdens zijn miuisterieele leven zich zoo ver dienstelijk heelt gemaakt door materieele werken. Hij wenschte hem te steunen in het verzet tegen bezuiniging op de „rivierverbetering." Ook hier is een geleidelijke opdrijving waar te nemen van 2 ton tot l1/. millioen. En nu meende spr. dat wij terug moeten tot het uormaalcijfer dat men thans kan stellen op 8 too. De heer Tak betoogde ook voor het eindcijfer van 33 millioen. Het ia 11 millioen hooger dan 5 jaren geleden of, na aftrek der buitengewone werken (Merwedekanaal en Rolt. Waterweg) nog 6 millioen hooger. Dat komt door de stijging der blijvende, der gewone uitgaven, doordien de leiding der water staatswerken deu Minister dreigt te ontglippen eu door eiscben en toestanden, die de Minister bij zijn intrede gévondeu heeft. De stijging der uitgaven ligt vooral in de vermeerdering van persoueel eu uit breiding vau tractementenen het gemis aa:< een vast plan koor de rivierverbetering: de aanleg der Staats spoorwegen, waarbij bet toezicht met den aanleg is samengeamultenhetgeen bij de oprichting ran het Dep. vau Waterstaat weer ie veranderdmaar later is dit weer veranderd, zoodat de chef van aanleg niet meer verantwoordelijk is asu den chef van het toezicht van bet Departement. Daardoor is ook op de begrootingscijfer. eeu nadeelige invloed uitgeoefend. Eer moet dus een vaste hand aan het bestuur zijn en den Minister moer meer de vaste leiding der ken in banden nemen. De heer Straatmans droog aan op eene betere met België omtrsat don afvoer van hel van het edelste genot bad ge- voor ieder onzer eveneens open werk beeft geleverd, dat in aller handen is. Echter wordt dit te weinig gewaardeerd wijl het niet begrepen wordt en de schatten, die bet ontegenzeglijk bevat, zyn achter slot. Spr. zou eeu poging doen ons den sleutel te geven teu einde ons io staat te stellen het kleicoodiëu-kistje te openen en van den inhoud ten volle te genieten. Vooreerst was het daartoe noodig ons io kennis te brengen met de Christenwereld in de eerste helft der 2e eeuw na Chr., waarvan spr. een boeiende schets gaf, om vervolgens het werk te bespreken van dieu grooteu onbekende, dat voor de Christenen uit dieu' tijd geschreven werd maar ook voor ons de schoonste openbaring bevat, daar hy ons leert hoe wij bet Christen-zijn moeten opvatten. Bedoeld werk is nl. het vierde Evangelie, dat iu zoo verre grootelijks ver schilt met de drie eerste, dat deze meer de uitwendige jijde van Jezus' leven beschouwen en dit de inwendige beteekenis van hel Cbristeu-zyuaantoont. Spr. toonde aan op welke wijze bedoeld evangelie moet worden gelezen, vil men daarvan het ware genot hebben en spoorde lijn toehoorders aan bet opnieuw ter band te nemen en zioh moeite te geveu cm bet ware daarvan te vatten. Voor het gerechtshof te 's-Gravenhage, erimineele kamer, stond gisteren terecht W. C., geboren te Brou wershaven en wonende to Schoonhoven. Deze be schuldigde beleed, dat hij op 20 October jl. ten na- deele van den smid v. E. te Gouda had ontvreemd een tweetal ijzeren schoppen en eenige rieken. Hy wist, dat de smedery op het oogenblik dat hij den diefstal wilde begaan, verlaten was. De deur vond hij op slot, maar hij opende een raam, waarachter voormeld gereedschap uitgestald was. Volgens adv.- gen. mr. Byleveld was dit het misdryf van diefstal met behulp van inklimming eu requireerde hij 2 jaar celstraf, niet zoozeer omdat de schade nn zoo groot was, maar omdat besch. reeds drie veroordeelingeu achter den rug had. a. s. Donderdag uitspraak. Het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-HoUand heeft den 18den December 11. aan den heer J. M. Loots, pred. bij de Herv. gemeente te Woerden, met ingang van den Isten Januari 1884, het emeritaat salvo ho- nore verleend. Ter verkiezing van een lid voor den gemeenteraad te Woerden, zyn ingeleverd 176 biljetten. Daarvan bekwamen o. m. de heeren N. A. Zwanenburg 87, G. H. Fuhri Snethlage 63 en J, Brunt J. Pz. 26 stemmen, derhalve herstemming tusscben beide eerst- genoemden. In de zitting vau Donderdag werd de beraadsla ging geopend over de Begroeting van Waterstaat. De heer Brantsen achtte 't, hoe noode, onvermij delijk ook op de Begroeting vnn Waterstaat zooveel mogelijk te bezuinigen. Hij spoorde ook aan tot juistere ramingen van openbare werken. Voorts beval hij aan het by voorkeur gebruiken vau inlau- schen steen voor de Rijkswerken. Hy vroeg voorts of wel gezorgd wordt, dat de brandbluschmiddelen in de openbare gebouwen in orde zyn. De heer vau Eysinga drong aan op bevordering «ener goede verhouding tnsschen den Pror. en den Rijkswaterstaat. De toestand der waterkeeringen iu Friesland bewijst de noodzakelijkheid er van. De heer De Jong wilde maatregelen tot keering WOn L of tvawnn w ti aë nr al L- „nl -- - a -1 1_ 1 De heer G. A. Vorsterman burg, schrijft aan het Pad Bij de pokken-epidemie te Oud-Beierland is ge bleken, dat in die gemeente vroeger een geneesheer woonde, die met de vaccinatie zeer slordig te werk ging. Blijkens de verhandelingen digen raad in Zeeland heeft men een geneesheer gehad, die op dat gebied vrij loszinnig handelde. Zou het niet wenschelijk zyn, dat de geneesheeren gecontroleerd werden bij de inenting? Zob iets is zeer gèmakkelyk, kost geen geld aan den Staat, hin dert de geneesheeren, die bun plicht doen, volstrekt niet en zal degenen, die hun plicht verzuimen, dwin gen om op den goeden weg terug te keereu. Pokken, door vacciueeren ontstaan, laten littee- kens na. Wij hebben inspecteurs van ’t geneeskundig toe- ziefyt en geneeskundige commissies. Als de heeren, hierboven bedoeld, in elke gemeente alle scholen eenmaal per jaar bezochten, daar de be- w ij zen van inenting opvraagden, met de daarop voor komende opgaven de litteekenen van vaccine-pokken vergeleken en tegen nalatige geneesheeren procesver baal opmaakten, dan was de zaak gezond. De gecontroleerde briefjes konden voor gezien ge- teekend worden. Deze controle zou, dunkt mij, vry wat meer nut afwerpen, dan de jaarlyksche controle van den bur gemeester, die eenvoudig nakijkt of de briefjes door den onderwyzer wel geboekt zijn. Geeft de wet aanleiding om op bovenstaande wijze te handelen, dan wordt het tyd, dat zulks geschiedde: laat de wet bet niet toe, dan is verandering hoogst wenschelijk. Het nW'ag. Wbl“ bevat het volgende schrijven van den heer G. A. Fynvandraat te Beesd: z/De droevige berichten, iedere week uit Oud-Beier land tot ons komende omtrent de aldaar heerschende pokziekte herinneren my aan een pokkenepidemie, welke ik eenige jaren geleden te Zwartsluis heb by- gewoond. De vaccine was er destyds niet verplichtend. Velen, vooral ouder de Christelyk-Gereformeerden, waren niet ingeënt. Godsdienstige bezwaren, zooals het heetie, hielden hen vau deze kunstbewerking terug. Zy was zoo beweerden zij een vooruitloopen en verzoeken van den Heere. Doch het duurde niet lang, of het nut der vaccine bleek zoo duidelijk, dat er onder de tegenstanders gevonden werden, die ’s a- vonds naar den geneesheer gingeu, om zich of bun kinderen te laten inenten. Ja, er waren er, die ver klaarden: //de Koning behoorde de inenting maar te bevelen, dan moesten wy.* Treffende gevallen, waar uit bet nut der inenting bleek, zouden door my me degedeeld en door den te Zwartsluis nog werkzamen geneesheer bevestigd kunnen worden. Zoo herinner ik mij o. a. een huisgezin met 6 kinderen, waarvan slechts 3 ingeënt waren. Dit drietal bleef gezond,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1883 | | pagina 1