I BINNENLAND. N° 3031. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag Z .Januari. I De inzending van advertentiön kan g< i skieden tot ééa nor des namiddags van den dag der uitgave Staten-Generaal. Ekbstz Kameb. Zitting vau Zaterdag 29 December. i goudsche courant de ADVERTENTIÈN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Uit de (no. 737 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. Tot Minister vso koloniën is benoemd de beer J. P. Sprenger rsn Evk, lid van den Raad van Indië. Zjjne benoeming zal ingaan op den dag zijner aan komst hier te lande. Men schrijft uit Krimpen aan den IJsel aan de Ameterdammer-. Vroeger bad men hier, evenals op zoovele andere plaatsen, last van groote en kleine Niebwjaarweneehers. Zes of teven jaren geleden, trerd dat „wensohen" echter door het hoofd der ge meente verboden. Opdat de armen daardoor geen schade zouden lyden, vormde zich toen eene commissie, die telken jare Nieuwjaarsgiften aan de huizen der ingezetenen inzamelde, daarvoor katoen, rijst, turf enz. aankocht en dit aan hen van tvie het bekend was dat zij behoeftig waren, verstrekte. Dit werkte uit muntend en zoowel de gevers als de bedeelden ver heugden zich hierin. De in de vorige week gehouden collecte bedraagt echter 130 minder dan die vau het vorige jaar. Zou dit misschien al een der wrange vruchten zyn van den stryd der meeningen op gods dienstig gebied? ‘t Zou te betreuren zyn. Heden morgen te 1 uur werd er nieuwjaars receptie ten Hove gehouden. Op 10 Januari geven de Koning en de Koningin een kinderpartij, ter eere van Prinses Wilhelmina. Vele kinderen uit de aanzienlijke kringen worden daartoe uilgenoodigd. In de Remonstranteohe kerk te Rotterdam is Zon dag avond op plechtige wyze herdacht de 400ste geboortedag van Ulrich Zwingli, den grooten kerk hervormer en tydgenoot van Luther. Professor C. P. Tiele hield eene kernaohtige feest rede, waarin hij aantoonde waarom de Remonstranten juist Zwingli’s feest herdenken, *s mans leven en karakter schetste, voor bet goed recht der hervorming pleitte en aantoonde wat tij nog voor ons kan zyn. GOUDA, 1 Januari 1884. De collecte bij gelegenheid van het voltrekken van huwelijken op het Raadhuis heeft in het afgeloopen jaar opgebraoht 263.021/,. By het Kantongerecht te Gouda werden in het jaar 1883 656 strafzaken behandeld, waaronder 65 zaken wegens overtreding van de wet op de jacht en visscl'erij. 20 beklaagden werden vrygetproken of ontslagen van rechtsvervolging. Onder de be klaagden waren 41 vrouwen. Donderdag 8 Januari a. s. *s avonds ten 7 ure, zullen de beeren F. W. A. Korff en A. van Os, zendelingen onder Israël, in het lokaal «Heil des Volks,* alhier, eene openbare bijbellezing houden en mededeelingen doen van den arbeid onder Israël. Blijkens hier ter stede ontvangen circulaires beeft de Kleedermakers-Soeieteit „Vriendscbapsbond» te Groningen het voornemen zich, gezamenlijk met andere dergelyke vereenigingeu bier te lande, tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal te wenden ten einde de injvoer van gemaakte beeren-kleeding- stukken zoo mogelyk te belasten. inenten, droeg tot verhooging dor plechtigheid eeuige fraaie liederen voor. Aan het einde der godsdienstoefening werd bij de uitgangen een collecte met opia schaal gehouden ter oprichting van een standbeeld van Zwingli io Zwit serland, waarvan een afbeelding is opgenomen in het godsdienstig weekblad de 'froteitaut. Vroeger ia reeds medegedeeld, dat de vergiftigin gen te Leiden hebben plaats gehad met operment. Thans vernemen wy, dat de verdachte vrouw, die aanvankelijk had opgegeveo voor haar doel chloor te hebben gebezigd, alsnu bekend heeft daartoe bet genoemde vergift te hebben gebruikt. Operment be staat uit zwavel en arsenicum en is bij alle dro gisten te verkrijgen, doch niet dan in de kalk om muren te witten; het dient dan om wandgedierte te verdrijven. Volgens geruchten moet by de inwen dige schouwing in enkele lijken arsenicum gevon den zyn. Het One. VMM. berich^ dat zich eeuige «wel gestelde landbouwers in de provincie Groningen ge reed maken, om in 't volgend voorjaar naar de Transvaal to venrekken. De zware lasten, waaronder de landbouwende stand geb^lgt gaat, wordt vooral als oorzaak van dit besluit ^«yoemd. Uit Noordwyk aan Zee geschreven: By het vernietigen van atónmiet, hetwelk giste renmorgen door een kapitein, een onderofficier en vier manschappen rsn de mineurs plaats had, heeft de onderofficier zich ernstig aan de beide oogen be zeerd, zoodat hij direct pee rijtuig naar het militair hospitaal te Leiden verroerd is. Er zyn nu 26 kisten vernietigd. In deze zitting werd de interpellatie in eerste plaats van den heer van Swindereu ge houden over de Zeeweringen van en by de Lemmer. De interpellant wees op de urgentie der verbetering, die thans wacht op de onderhandelingen over de haveuverbetering, ter» ijl inmiddels bet ge vaar dreigt. De Minister v. Waterstaat erkende dit gevaar, maar zeide dat de Regeering tot dus ver niet beeft kunuen goedkeuren het plan van het Provinciaal bestuur, omdat dit in 't belang der scheep vaart niet kau geschieden. Thans echter bestaat er hoop op een regeling, die in overleg met bet Pro vinciaal bestuur en de Ryksingenieurs is ontworpen in verband met de verbetering vau het Rijkswerk in de Lemmer. De Kamer heeft zich vereenigd met de verschil lende wetsontwerpen, waaronder Hoofdstuk VII A der Staatsbegrooiing voor 1884 en de Wet op de Middelen. Tegen deze laatste verklaarden zich de beeren v. d. Putte, Pynappel en de Sitter, op grond dat nog 3US millioen ongedekt is op de gewone uitgave. Verder werd bij de Wet op de Middelen bespro ken de qnaestie van het waarborgkapitaal in zake den Spoorweg RotterdamMunster Niet om de zaak ten principale, brachten de hh. v. d. Putte' en Pijnappel haar te berde, maar omdat volgens den brief van de beeren Oilet en Wilmart de Min. v. Buiten). Zaken tien 12 Dec. sohriftelyk heeft verklaard, dat de Regeering zich niet zou ver. beer Heemskerk verleden Zaterdag io de Tweede Kamer het tegendeel had gedaan. De Min. erkende het bestaan tan den brief, maar meende dat de in houd daarvan niet streed met 'e Min. houding in de Tweede Kamer, waar geen voorstel was gedaan. De heer v. d. Puttewas met dit antwoord niet tevreden en behield zich voor bij de Begrooting van Buiten). Zaken op de zaak terug te komen. Verder interpe'leerde de beer Fransen v. de Putte de regeering over de aftreding van den Gouvernenr- Generaal. Men had den Landvoogd niet gehandhaafd. Van waar nu die verandering? De Minister Heems kerk antwoordde dat er verschil is ontstaan over punten van regeeringsbeleid, dat de Gouverneur-Ge- neraal dit verschil heeft opgeworpen en zyn aftreding niet door de Regeering is uitgelokt. Welk advies zij thans aan den Koning heeft gegeven of zal geven, kon de Minister natunrlyk niet zeggen. De heer Fransen van de Putte hoopt dat wy niet een herhaling zullen beleven van het bedrijf van 1866, hetwelk zelfs nog iu de schaduw sou worden gesteld. - De Kamer zal den 14 Januari terugkeeren tol be handeling van de Staatsbegrooting. Door bet voorloopig bestuur der Nederlandechepen- noeavereenipin} voor Werklieden zijn aan de afdeelin- gen en aau verschillende belangstellenden rondgezonden de ontwerp-staluteu van bet Nederlandscb Werlieden- fonds (gevolgd door uittreksels uit de tarieven) en van het daarbij behoorend waarborgfonds, beide bewerkt door de commissie, die de Nederlandsche Pensioen- vereeniging tot stand bracht. Omtrent de grondslagen en de inrichting van deze fondsen zal het Jaarboekje voor de Slatutiek over 1883, eeuige mededeelingen bevatten. Het voorloopig bestuur heeft tevens bericht gage ren van de oprichting van 17 afdeelingen met onge veer 650 leden en wacht van meerdere zijden nog beslissend bericht aaugaandede oprichting van andere afdeelingen. Het deed voorts bij afzonderiyke circulaire een be roep op de belangstelling van verschillende personen in plaatseu, waar tot de vorming eener afdeeling het initiatief nog niet is genomen. Het bestuur is voornemens in Februari eene alge- meene vergadering der Nederlandsche Pensioenveree- niging te beleggen, waarop dan de statuten der fond sen zullen besproken worden en tevens zal bepaald worden, hoe deze in werking zullen worden gebracht. Het Meretariaat van het voorloopig bestuur is door mr. I. R. A. Cort van der Linden nedergelegd en wordt nu tydelijk waargenomen door dr. J Th. Mou ton, te 's-Gravenhage. Verscli brood Iu een der munitiebrooden, ge leverd door een Doesburger aannemer voor de ge vangenen in bet gesticht „De Kruisberg* nabij Deu- tichem, werd gevonden een muizennest met 4 spring levende jongen. Het brood was half uitgehold en het nest van papier gemaakt. verschillende berichten, die bij Nature en 738) inkomen, blykt hoe langer hoe duidelijker, dat de merkwaardige verschijnselen na zonsondergang, in het einde van November en in ‘t begin van December waargenomen, te danken zyn aan de nech van Krakatau, die ztoh >n de boo- gere lagen van onzen dampkring in zwevenden toe-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1