I BINNENLAND. 9, g loon en 2 •4 1884. Vrijdag 4 Januari. N° 3022. ING iïst, igen.” Genoeoin i ingevolge elegenheid oorstelling kRI 1884, idg ZES n. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1. ■i 11 u Lz.j mann. 'IK De Inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 'OS. NDER. UARI ge- de Duitsche Regeeriog, er ’"'i Gouda. I r, wenscht lanten en )NG, childer. alle nqjne mij steeds kielend wordt ilde prijs, be- i ter beichik- eelmeeiter ven De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. DA. PPLAAT- 9 condities. zijne Be- zegen by regsmbtenareo ia Me weten en I JW, nkwerker. ■i' unstigers, ivang van ,an mjjne Bekenden. VELD, ■tselaar. et verveel- agen, Mu- mnen, Tee- trdigd zjjn. :werk. Ap- >ren. Pros- »nco. onder No. De Spaam^-Bode ran 30 Dec. jI.. bevat het rol- gende ingezonden stuk aan de Vrouwen van „Neder- land „Het Nieuwejaar is in aantocht, dat ons rekenin gen brengen tal. Zullen wij onzen plicht doen en die zoo spoedig mogelijk betalen? O, laat ons toch degenen niet falen wachten, die recht op ons geld hebben. Ik kan niet begrijpen, hoe men een hoed op het hoofd wil hebben, die niet betaald is, en dus aan een ander toebeboort. Hoe kan men toch ver gelen, dat e^n voorwerp ons eigendom eerst dan is, als wy hfet geld er voor gegeven hebben. Weet gy wel, dat gy door uwe rekeningen onbetaald te laten liggen, even schuldig zyt als iemand, die iets van een ander wegneemt? Stelt u in de plaats van uwe leverancierszoudt py het aangenaam vinden, als men uw winkel kwam leeghalen, zonder behoorlijk vergoeding te geven Zoudt gy het niet bedroevend vinden lot pwe ondergeschikten te moeten zeggen: ’k kan u niet betalenwént die da'mens bezitten myn geld Denk er ernstig aan, dat die minderen ook aan hunne geldelijke verplichtingen niet kunnen voldoen, en dat uwe nalatigheid zonde is. O, als iedereen zoo getrouw mogelyk betaalde, #at hy schul dig was, (wat ik zeg is even waar voor mannen als voor vrouwen 1) geloof my, de maatschappij zou verbazend1 door winnen, en menige geldelyke ver wikkeling voorkomen worden. „Wat zult gy u gelukkig gevoelen als gy dit jaar, roa, eeretarit. in de jongst verschenen nummer, ontwikkeld. De eer.te eisch, daarin gesteld, b bet opzichten van een Fereeniging lot bevordering uu den Handel in natuur boter. Zeker ia zoodanig plan teer der overweging van deskundigen en belanghebbenden waardig. Al wat atrekken kan om het voornaam.us product onzer nationale zuivelbereiding in eere te houden, verdient aanmoediging. In een land als het onze, waar de boterhandel zulk een voorname plaats inneemt, is deze zaak een groot volksbelang, dat de aandacht ran het publiek ten volle Verdient. De Locomotief oppert een nieuw denkbeeld dat oogetwyfeld overweging verdieot. Wanneer, vraagt het blad, zal voor Nederland bet heucfaelyk tijdperk aanbreken Van eene spoorwrgsehool, of moeien wjj Nederlanders die kennis in het buitenland opdoen? De ervaring heeft getoond, hoe noodtakelijk het, by de tegenwoordige geconplioeerde verhoudingen van het verkeer, voor jongere spoorwegu- wat meer van bet epoorwogvalê-te - door de routine kunnen leeren. Theorie elkander ook in bet spoorwegwezen aanvullen. Menige verbetering, die honderdduizenden kost, is de vrucht van theoretische overwegingen, terwyl de routine-man zich in den regel vergenoegt met dat gene te doen, waartoe hy is afgericht. In *t buitenland is de leemte reeds lang gevoeld en men heeft er door een meer speciale opleidings cursus in trachten te voorzien. In Oosieuryk is o. i. een «Eisenbahu-Fortbildnngssehule*. Alkmaar zwart. 10de zet D 5 n. C 4. 11de zet E 2 u. C 4; 11de zet C 5 n. D 4. 12de zet F 3 n. D 4; 12de zet C 6 n. D 4. GOUDA, 3 Januari 1884. Op Nieuwjaarsdag is ten 2 ure ’s namiddags het Corps officieren der dd. Schutterij, met het muziek corps, den Burgemeester dezer gemeente zyn com pliment gaan maken. Een talrijke menigte bad zich op Oost- en Well haven vereenigd om van de muziek te genieten. Uit ’a-Gravenbage schrijft men aan de Sauter- danuier: Eiudelyk ia er ook wéér leven gekomen in de- kooinklyke woning op het Noordeinde. Men be weert dat bel Vorstelijk Gezin ditmaal hier vrij lang blyveu zal. Zulk een bericht is voor verschillende leveranciers te ’s-Hage bijzonder aangenaam. Na, zij mogen ’t wel eens hebben I Het was sinds jareu gewoonlijk zoo stil ten paleize, dat men wel mag aannemen, dat velen niet ten onrechte klaagden. Gaat *t nu dezen winter weer eene als in den «goeden ouden tijd", wel dan verheugen wy ons met de goede lieden in die betere dagen. Maar ook voor den Koning eelven en voor de Zijnen zou ’tons genoegen doen, als de afzondering van bet Koninklijk Gezin eed weinig ophield, als de band tuaschen Hem en zyn volk door wat meer openbaar leven werd versterkt Laat ons, M. d. R., *t in gepaste woorden maar eerlijk en onverbloemd uitspreken, dat ons Vorstenhuis, voor een deel althans, de teekenen der tijden schynt te miskenneu. Terwyl in schier alle landen in de verschillende lagen der maatschappij zooveel gisting beersoht, ter wyl socialistische en daarmee vaak samenhangende republikein.che neigingen zich toenemend openbaren, ziet men ten onzent een stamhuis, in den grond nationaal en *t volk dierbaar, gelyk maar weinige Dynastieën in zoo hooge mate elders, sinds een reeks van jaren veel doen om zich van dat volk te ver vreemden. Van leven nut ’t volk blijkt belaas zoo weinig. De Koning vertoeft in den regel te midden der eenzame beiden en bosschen van de Veluwe, of wel aan den Rijnoever by ‘t kleine Wageuingen, of ook wel op een Luxemburgsoh bergslot, maar hoe kort van duur is zijn verblyf meestal in Hoofd- en in Hofstad 1 De regeerende Vorst wordt al meer en meer voor zyn volk een zeldzame verschijning. «De Boterhandel/ een bij Nygh en Van Ditmar uitgegeven courant voor den handel in boter, but- terine, margerine en aanverwante artikelen, bevat in haar beide jongste nummers (van 22 en 29 Decem ber) opstellen, welke het slot vormen van een ry van artikelen, waarin de knoeierijen in den boterhandel werden besproken. Achtereenvolgens beschouwde de Redactie daarin den aard en den omvang dier knoeie rijen, baar invloed en eiudelyk en vooral de midde len om te te weren. Na de verschillende plannen, door anderen ontwikkeld, crilisch te hebben besproken, trachtte «ij uit het goede daarbij opgespoord, zelve eeu nieuw plan op te bouwen. Dit laatste wordt Elders grijpen koningen en prinsen velerlei gele genheden aan om zich met ’tvolk in verbinding te stellen, elders treden zy telkens op als voorgan gers, waar het stichtingen of gedenkdagen geldt, elders wordt de monarchale idee gesteund door de dragers der dynastieke namen; ten onzent blijkt van zoodanige deelneming in 't leven des volks zoo wei nig. Zie, 'tis oenigszins raoeilyk dat alles ronduit in woorden te kierden. en toch is ’t verkeerd het te verzwijgen. Het zijn waarlijk niet de slechte vrienden van ’t, stamhuis, die in betamelijken vorm Uiting geven aan ’t leedgevoel, dat velen van de Natie bezielt over een afzondering, die allengs vervreemding wordt. «Si le Roy le syavait" zeide men tijdens Hendrik IV, en wij zeggen hetzelfde, als wij ia gedachten spreken tot Willem III, Mocht de uiting van dit leedgevoel tot den Ko ning komen! narcu ia Mocht ’t'óok, maar nog veel krachtiger doordrin- daa rij 8en l*t ’*n'Oranje, en hem opwekken tot practijk M* t9n’r *raar<1ïg? Hoe kan ’t wezeh, dat hij en dag, voor allen verborgen, daar nederzit/ en een onbekende j blijft vobr *t volk, welks boop voor de toekomst bij zijn moestMocht onder de ernstige •temmen, die een scheidend jaar doet hooren, ook eens een stem bij hem weerklinken, die zijn geest kracht opwekt en zyn éérzucht prikkelt tot daden, die ’t volk mei vreugde begroeten zou in den erfge naam van den| troon! Een zoodanige stem spreekt ook tol ons allen. Wy allen hebben behoefte aan versterking van va- derlandscben rinv Wy moeten de liefde tol ’t vader land aankwecken, ieder in eigen boezem en in eigen kring. Noblesse oblige! Gedachtig aan een grootsch verleden, doe een iegelyk wat zyne hand vindt om te doen, opdpl *t heden en de toekomst wat meer dat verledene waardig worden O, mocht 1*84 opk in dien zin eens een vrucht baar jaar zyn De SpaarnffrBode De Hulpbank alhier verleende in 1883 47 voor schotten tot een gezamenlyk bedrag van 9770. In de Spaarbank werd ingelegd 66756.12* en terugbetaald 56007,23, Het aantal nieuwe boekjes bedroeg 202. Onee stadgenooten merkten zeker, evenals wy, met genoegen op dat het uiterlyk voorkomen onzer gemeente steeds -vooruitgaat. Met boe mewig keu rig geveltje werden onze straten en grachten in den laststeu lyd uirt verrijkt I moeten Opnieuw is eeu minder ooglyk huis verdwenen en heeft jplsats gemaakt voor een nieuw gebouw, dat den ontwerper en vervaardiger alle eer aan doet. Wy bedoelen dat op de Westhaven, waarin de firma Slotemaker en Co. hare welbekende affaire uitoefent. Op een zoo by uitstek gunstigen stand gelegen maakt de nieuwe, met kolossale ruilen voorziene, des avonds flink verlichte winkel een goeden indruk en mag .voortaan worden gerekend onder die huizen, welke eeu sieraad zyn onzer stad. SCHAAK-CORRESPONDENTIE. Den Haag zwart 13de zet D 7 D 6. Gouda wit. 14de zet C 1 E 3; 14de zet D.8 H 4. 15de zet D 1 D 2; 15de zet C. 7 C 6. 16de zet A 1 E 1. Gouda wit. GOUDSCHE COURANT. AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel m,eer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Volgens mededeeling van de Duitsche Regeeriog, tal iu de maand October 1884 te München eene ten toonstelling van melk, melkery-prodncten en melk- industrie gehouden worden, welke gedeeltelyk ook voor buitenlandscbe inzenders is opengesteld. Tot het verkrijgen van inlichtingen worden belang- hebbenden^ verwezen naar het hoofdbestuur der Hol- lsnd«che.4n der Friesohe maatschappijen van landbouw, aan wdgb bet programma voor de teotoonstelling is toegennden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1