I I BINNENLAND. N° 3025. )ING Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. HJDA. F EN. Vrijdag 11 Januari. 11. t. lelijk!!! Dr. Lowet lang zoe- arwater eljjke mid- trdert bin- llen Baard t uitvallen MIMEN. i baat andechen I0N1G. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ang van het Maand: D 4, D 5. wit E 3, D 4. Het ontwerp-Heemskerk tot wijziging der wet te Gouda. Méi 1876. (gaarne, dat Deo Gouda Alkmaar Gouda i in den han- it men ver- zjjn, dat de n eene geele, eene roode .n eene witte empel voor de Ira inkomen, ala •tog. ibnrg. ‘M O i men tuccee. 10— t uitvinder i de Keyser verzonden bedrag in or gefran- Ische Cou den door den Gouda. GOUDSCHE COURANT. De uitgave dezèr Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50, k °p, ran State »er- onzer lezers ran G van den nz, genezen jj twee j aren i borsthonig Loop der bevolking in 1883 te Gouderak gdfo- ren 33 M. 35 V. Overleden 21 M. 25 V. In de Gemeente hebben zich gevestigd 42 M. en 54 V. en hebben de Gemeente verlaten 48 M. en 60 V. zoodat de bevolking met 6 M. en 4 V. vermeerderd ia en thans bedraagt 1762 zielen. Loop der bevolking in 1883 te Berkenwoude: ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centem GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t Welk des Maandags verschgnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Van de homogeniteit" in ’t ministerie sprekende, doet de Haagsche correspondent iu de Midd. Ct. uitkomen,: dat *t ontbreken van gezegde homogeniteit door ééne omstandigheid minder uitkomt: het overwicht'nl. van den beer Heemskerk op zijne ambt- genooten. Het is een feit, dat de meesten van dezen in vele gevallen de voorstellen van den premier heb ben goedgekeurd en zich daarbij nedergelegd, alleen om des lieven vredes wille. Zoo is het o^k gegaan met de toezegging van eene wijziging der drankwet. De schrijver verzekert, dat deze door, den minister Heemskerk is doorgedreven, in strijd met de oorspronkelijke denkbeelden van baron du Tour, tot wiens departement die wet toch in de eertte plaats behoort. De bewering moge ver wondering baren, met bet oog op de bekende om standigheid, dat Heemskerk een «arm voorstander van de vereeniging tot afschaffing van sterken drank is, waarvan hij zelfs op eervolle wyze deel uitmaakt; voor hare, juistheid wordt niettemin ingestaan. Wat het ontwerp zelf betreft, het is thans reeds bij den raad van state aanhangig en'strekt tot weg- neming van het verbod van combinatie van sterke- drank-verlfroop met een andere winkelnering, voor koffie- 480 bierhuishouders, restaurateurs, banketbakkers en houders van badinrichtingen. In hoeverre deze laatsten eene winkelnering uitoefenen, is zeker alleen aan de regeering duidelijk. In de Staatscourant werd onlangs melding gemaakt, dat door Z. M. de Koning vergunning verleend is tot het hóuden eener collecte ten bate der Maat schappij van Weldadigheid te Frederiksoord in de week van 1723 Februari e. k. GOUDA, 10 Januari 1884. Werd bet raak door rele bezoekers der tooneel- voorstellingen bier Ier atede betreurd, dat de too- neelschikking en het decoratief soms veel te wenscben overliet en werd daarover ook door ons wel eens geklaagd, wij kunnen nu tot ons genoegen mede- deelen dat de opvoering van mr. Broosbooft’s slok zich in dit opzicht gunstig zal onderscheiden. Thaiis zal aan de tooneelschikking groote zorg worden gesyd, terwijl verschillende bysoudere deeoratien door de Directie van iet Nederlaeduk Toneel uit Am sterdam zullen worden medegebracht. het lager onderwijs heeft den Raad laten. naburige plaatsen, met verbinding aan die lijn van tusscbengelegen gemeenten; ouder overneming van bestaande of door aanvrage van nieuwe concessiën en vergunuingen, onder zoodanig, voorwaardrnen bepalin gen en op zoodanige! ijdstippeu, als in eene algemeene vergadering van deelhebbers, daartoe opzettelijk bijeen te roepen, zullen worden vastgesteld. De vergadering, waarin tot dieu aanleg en die exploitatie wordt be sloten, wyst tevens de middelen aan, daartoe benoo- digd, welke middelen zullen morden gevonden, hetzij door de uitgifte van een alsdan te gelijkertijd te bepalen obligatieleening, hetzij door eene vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, behoudens, in dat laatste geval, de bewilliging des Konings. Het kapitaal bestaat uit twaehonderd duizend gul den, verdeeld in tweehonderd aaudeelen, elk van duizend gulden, ten volle gestort. De Si.-Ct. bevat de statuten van de volgende Naamlooze Vennootschap: De Goudsche Machinefabriek te Gouda, wier doel iehet vervaardigen, herstellen en koopen en verknopen van werktuigen en bet aannem<| van agenturen in het machine vak. DeVennootvchap ts'aangegaan voor 25 jaren. Het kapitaal der vennootschap zal zyn zestig dui zend gulden, verdeeld in aaudeelen van vijfhonderd gul den en onderaatideelen van honderd gulden. De aaudeelen zyn op naam of in blanco en door- loopend genummerd van eeu tot honderd twintig. De onderaandeelen voeren achter het nummer een der letten, o, i, c, <f, en e en zyn steeds in blanco. Het bestuur zal bestaan uit een directeur, onder toe zicht van drie commissarissen. Tot directeur wordt aangesteld de heer Hendrik Enno van Gelder. De commissarissen worden binnen ééne maand na den datum der akte benoemd in eeue algemeene vergadering. De directeur zal minstens tien, iedere commissaris minstens twee aaudeelen op naam moeten hebben. Een onzer lezers schryft ons een brief naar aanleiding van eene uitdrukking in ons nr. van Zondag 6 Januari. Wy zeiden toen, sprekende vaa de a. et. opvoering van de tooueelatukken der bh. Bruoshooft en van Eeden, dat de tooneel. critici daar aan tal van artikelen wydden en dat er onder onze beschaafde stadgenoot» wel niemand zou zijn, die daarvan geen .kennis nam. De geachte briefschrij ver komt daartegen op. Hij maakt voor zich aan spraak op den naam van .beschaafds en cogtlans neemt hij van dergelijke tooueelverslagen geen kennis. Hij meent dat menigeen in deze gemeente zich gekrenkt zal gevoelen door onze uitspraak en vraagt ons beleefdelijk om opheldering. Gaarne zyn wij daartoe bereid. Onze gedaobtengang waa deze. Eeu beschaafd mensch stalt zich gaarne op de hoogte van hetgeen er in de wereld voorvalt. Hij leest derhalve, be halve een locaal blad, ook eeu der dagelyks ver schonende couranten. Deze laatste spraken uit-' voerig over de bedoelde tooneeletukken. Derhalve nam eeu beschaafd mensch daarvan kennis. Nu is ’t zeer goed mogelyk dat er onder de lezers van bedoelde bladen een enkele is, die zoodra by het woord.tooneel" ziet, zijne oogen dicht dóet of die rubriek haastiglyk overspringt om zich ie gaan vergasten aan eeue andere b.v. die der .ge mengde berichten" of der .advertentien", maar dat neemt niet weg dat wy als regel mogen stellen dat bedoelde lezers kennis nemen vau den gan- ecben inhoud hunner courant. Een dergelijke tooneel-balende uitzondering zullen wy niet terstond den naam van .beschaafd" ont zeggen, mapr in 't algemeen sprekende behoeven wij geen rekening te houden met uitzonderingen. geboren 7 M. 13 Vr. Overleden 3 M. en 4 V. In de Gemeente hebben zich gevestigd 11 M. en en 16 V. terwyl 18 M. en 33 V. daaruit zijn vertrokken. De bevolking is alzoo verminderd met 3 M. en, 8 V. en bedraagt thans 620 zielen. Maandag avond stortten te Amsterdam in de Nieuwe Stad een paar in aanbouw zijnde heerenhui- zeu in elkander. Het werkvolk had ze gelukkig juist verlaten. Men vreest dat de belendende per- ceelen, zoo ze niet krachtig worden gesteund, niet lang op eigen beenen zullen kunnen staan. Bij circulaire beeft de Minister van Justitie, naar aanleiding van de deswege wederom daarover ge voerde beraadslaging in de Tweede Kamer, de aan dacht der ambtenaren van bet Openbare ministerie gevestigd op de slechte verhouding die vaak wordt aangetroSén tusschen het bedrag der opgelegde boete en den duur der subsidiaire gevangenisstraf. Zich geheel aansluitende bij de meening, dat, door bet op leggen van betrekkelijk hooge subsidiaire straffen, de rechter iu vele gevallen de betaling der geldboete kan bevorderen, en in aanmerking nemende dat alleed ter zake der drankwet, die een vast minimum van f 0.50 kent, in 1882 meer dan 28000 strafdagen in de huizen van bewaring zyn ondergaan, heeft de Minister de procureurs-generaal uitgenoodigd den ambtenaren van het O. M. aan te bevelen, om bij hunne requisitoiren steeds te letten op de wenscbelyk- heid eener behoorlijke verhouding tusschen boete en subsidiaire straf, Als regel zou men kunnen aan nemen, dat door één dag gevangenisstraf vooral niet meer aan boete moet kunnen worden gekweten dan de veroordeelde geacht wordt per dag te verdienen. Met ingang van gisteren is alhier, een Rijkstele- graafkantoor met beperkten dagdienst, ingericht voor telefoondienst, voor bet algemeeu verkeer geopend. De diensturen zyn geregeld als volgtop werkda gen van 8 tot 1 l’/B uur voor- en van P/i tot 6 ure namiddags; op Zon- en feestdagen van 8 tot 9 ure voor- en 1 tot 4 ure namiddags. Op het verkeer van dit kantoor met alle overige telegraafkantoren in Nederland, is het uniform ta rief van 0.15 gl. per telegram<vérmèetd<rd met 0.01 gl. per woord, van toepassing. SCHAAK-CORRESPONDENTIE. Haag 16de zet zwart C 8, F 5. X 17de zet wit D 4, D 5. 12de zet zwart C 6, D 4. f 13de zet wit De Stoateeoumt van gisteren bevat de gewij zigde statuten der Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier. De Stoomtrarowegmaatsonappy-Gouda, walker sta tuten de Staateamrant van gisteren bevat, heeft ten doel het exploiteeren van den stoomtramweg van Gouda naar Bodegrave volgens de concession en vergunningen, verleend aan de vennooten Abraham De Beueditty en Bernard Henri Beer, door de ge meente Gouda, en van commissarissen van dett straat weg vau Bodegrare naar Gouda. De vennootschap heeft tevens ten doel, eventueel aan te leggen en hetzij zelve, hetzy door tuueben- komst van derden, te exploiteeren eeu stoomtramweg van Gouda naar Schoonhoven, of wel naar andere

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1