I Iler R BINNENLAND. Vrijdag 18 Januari. N° 3028. 2 MNG FDEN. 10C11E Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, els MAK. U'l’l.l ELS ii. '1 tegen zr tdelijkü! De inzending van advertentiên kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave 'H ■•I van Ude tei wit kkfii Omstrektn te Gouda, die hulp noodig ,J. De wanklank ioken, werd slecht* een overprikkelde i aan Den Gouda Alkmaar Gouda N en STA- nt A. Ka V. >fd-Agent P. Agent P. J. ELSHOUT SMITS te Moordrecht, A HOLM. id, koortwer- lende Quint oede etc. 1.90 GOUDSCHE COURANT el van omen euccee. ,50— in uitvinder ie de Keyser t verzanden bedrag in oor gefran- met open ikken, op de ivielen prys. rnemelksloot De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. r onderscheid van rasset ieder, d veribend. alleen de Europeanen te Mei de eerste dagen geboord toén gemoedsstemming sommigen geloof deed slaan van bet tooneel der ramp overgebriefde verhalen, die in hun ongunstige schildering van den inlander den toets van een ernstig onderzoek niet konden doorstaan of daardoor althans in een ander daglicht verschenen. In de volgende maand zal het 26-jarig bestaan van het door den Heer J. J. Grooteudorst alhier opgerichte Ziekenfonds voor kleermakers worden herdacht, welk fonds nog flink werkt. De komeet van 1812 is thans Met het bloote oog zichtbaar. Bij het sterke maanlicht is het verkieslijk, als men den staart van den zwerveling wil zien, een gewonen tooneelkyker te nemen. De komeet beweegt zich in eene hemelstreek, waar geen helder lichtende sterren zich bevinden. Is de volle maan voorbjj, dan behoort men tusschen 6 en 8 unr in den avond in het Zuid-Westen te zien; de staart heeft dan eeue opwaartscbe richting. I. Dr. Lowet i lang zoe- larwater geljjke mid- ordert bin-» oliën Baard it uitvallen De Centrale Commissie tot leniging der ramp in Nederlandsoh-Indië, hier te lande,heeft van het Centraal Comité te Batavia een brief ontvangen, waarvan de aanhef aldus luidt; Waardeeren wij het hoogelijk, dat Z. M. de Ko- ning ook waar bet de leniging van een zware Indische ramp geldt getoond heeft, ganseh vooraan te willen staan, door het beschermheerschap van uw commissie te aanvaarden, uwen Koninklijken Voorzitter begroe ten wij eerbiedig met dankbare gevoelens voor zijn Men schryft ons nit Zevenhuizen In de 4e vergadering van het Leesgezelschap.Tot Nut en Vermaak' vervulde de heer A. Diamant uit Schoonhoven de spreukbeurt, en wist door zijue vele voordrachteb en chansonnetten ieders belangstel ling gaande te houden. Wij hopen nog meermalen den heer Diamant in ons midden te zien. Behalve door den beer de Snoo uit Kralingen brachten nog de heeren L. A. Prins, J. van der Starren, A. C. W. van der Starren, A. de Jong, C. v. d. Neut, en P. Blok, bet hunne bij dezen avond onvergetelijk te maken. ADVERTENTIÊN worden geplaatst - van 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Op initiatief van dr. P. De Jager, te Ternaard, is een adres verzonden aan den minister van Bin- nenl. Zaken, mede onderteekend door prof. A. P. Fokker, te Groningen, dr. J. F. Van Hengel, te Hilversum en dr. G. W. Bruinsma, te Steen bergen, waarin gevraagd wordt, dat de wet, houdende voorziening tegeu besmettelijke ziekten, niet langer op „makelen' van toepassing moge zijn. De ondervin ding, sedert de invoering van de wet, heeft geleerd, dat deze noch de frequentie, noch de uitbreiding van mazalen-epidemieën beeft kunnen beteugelen; ook is het publiek door het afwezig zijn van het briefje „mazelen' niet gewoon zich van het binnentreden van een besmette wouing te onthouden. Door bet opne men vau mazelen onder de in art. 1 genoemde ziek ten wordt derhalve bet prestige en de goede werking van de geheele wet geschaad, die overigens voor de andere daarin opgenomen ziekten nuttig kan werken. De adressanten verklaren ten slotte, dat zij zich van te voren overtuigd hebben, dat het meereudeei der in Nederland practisecrende geneeskundigen in hoofdzaak met dat gevoelen overeenstemt. De heer Boers verzoekt te melden, dat het bericht als zoude hy in zijne betrekking ran secretarie der Centraal Spoorwegmaatschappij geschorst zyn, onjuist ia. Voor het oogenblik moet hy zich, naar hy ver klaart, tot j|eze eenvoudige tegenspraak bepalen. Uit Utrecht verneemt men echter thans, dat de heer Henri Boers ontslagen is als secretaris der NedCentraal-spoorwegmaatschappij. De beer J. C. Fabius, lid der Tweede Kamer, maakt in de Standaard zijn plan bekend, om zoo spoedig mogelijk een geschrift uittegeven, waarin hij de be kende vaocine-quaestie, met dr. Kaiser en de Delftsche afd. der Mij. ter Bevordering der Geneeskunst, de zer dagen meermalèn besproken, in een helder daglicht hoopt te plaatsen. Bij Maandag door den Hoogeo Raad gewezen arrest is verworpen het cassatieberoep van den officier van justitie bij dé arr.-rechtbauk te 's-Hage tegeu eeu vonnis Jer rechtbank ingesteld, waarby C. v. Z. te Katwijk a/d. Rijn is ontslagen van rechtsver volging, ter zake dat hij zich van uit zijne woning, waarin personen, tot zijn gezin behoorende, aan pok ken lijdende warety zich heeft begeven te midden eener schare die eene godsdienstoefening bijwoonde. De Raad heeft voorts bij een ander arrest vernie tigd het arrest van het gerechtshof te Amsterdam, waarbij de beambten der Tentoonstelling-Maatschappü A. C. d. L. W., en J. A. 8., zijn veroordeeld wegens de vervaardiging en uitgifte ten eigen bate van valschg toegangskaarten. De zaak is thans verwezen naar het gerechtshof te ’s-Gravenhage, ten einde haar opnieuw te behandelen. Door een aantal officieren van het Nederlandsche leger, die by hel Indische leger gedetacheerd zyn geweest en deel hebben genomen aau de 2e Atjehsche expeditie, zal de 10e verjaardag van de inneming van den kraton herdacht worden door eeu kameraad- scbappelijken maaltijd boven de „Witte Sociëteit', te 's-Hage, op Donderdag den 24n Januari a.' a. -i----- Een uitgever te New-ïork, die vóór alie anderen eene vertaling bet licht wilde doen zien van het.be kende Sara Barnum van Marie Colombier, trof eene overeenkomst met 59 vertalers, 's Middags te 1 ure begonnen dezen bnn werk; 's avonds te elf uur was de copie in handen der zetters; den volgenden namid dag reeds werd het boek, 350 bladzyden groot, kaut en klaar verkocht. Men schrijft uit Leiden aan de Zwoltche Courant. In vervolg op myn laatste mededeelingen kan ik u thans zeggen, dat vrouw Van der Linden zelf de zekerheid schijnt te gevoelen, dat zij Leiden uiet meer zal terugzien. Zij heeft in de afgeloopeu week aan haar man laten schrijven om hem dringend te verzoeken baar met de kinderen te komen opzoeken, en zy gevoelt, dat zij die voortdurend rerwaarioosd beeft(P) Wat zij voor baar ouders geweest is, is Vrijdag jl. gebleken. Dien dag zyn twee barer broers op 't anatomisch laboratorium geweest om de lyken hun ner ouders, die sedert twee jaren overleden en deze week opgegraven zyn, te herkennen. De aangezichten waren nog geheel onbeschadigd en duidelijk te onder scheiden; een 'treurig bewys van overeenkomst met andere lyken, waarvan de vergiftiging was gecon stateerd. Naar ik verneem, zoo schrijft meu uit 's Hage aan de Zuipt. Ct. zal het beginsel, dat na 1 Mei combinatie van dtankverkoop met andere winkelnering verboden is, in het algemeen gehandhaafd blijven, maar alleen voor enkele categoriën van neringdoenden, als koffiehuishouders, koek-, suiker- en banketbakken, koks, pasteibakkers en nog enkele anderen, een uit zondering worden gemaakt. De Regeering schijnt door nader onderzoek tot de conclusie te zyn geko- even vaardig als gelukkig initiatief, dat zulke rijke vruchten gedragen heeft. Dan u allen, myne heeren, zyn wy onze erken telijkheid verschuldigd voor het oils geschonken groote vertrouwen, waarvan geen ondubbelzinniger bewijs te geven ware geweest dan door, zooals n hebt gedaan, vier en een halve toq goods zonder het müute voorbehoud of de geringde overwaarde ter on zer beschikking te stellen. De onbekrompen wyze waarop ditmaal bet moe derland in den nood van zooveel duizenden aan de oevers der Soenda-zee tegemoet ia gekomen, beeft, evenals de spoed, daarbij betracht, in alle kringen een weldadigen indruk gemaakt en bet va- derlandaehe hart goed gedaan. Van het eerste oogenblik af was het ome evenals uwe opvatting, dat „zonder onderscheid van rassen, afkomst of godsdienst* aan J!- - had, hulp moest worden t om t in de eerste dagen geboord GOUDA, 17 Januari 1884. Meenden wij eenige dagen geleden de verwachting te moeten uitspraken, dat zeer velen onzer stadge- nooten de opvoering der tooneelstukken van de bh. Brooshooft. en vac Éeden zouden willen bywonen, de uitkomst beeft bewezen dat wy niet te veel zeiden. By de gewone loting voor het bespreken plaatsen moesten gisterenavond verscheidene per sonen onverriebterzake huiswaarts keeren. De schouw burgzaal zal dus in den letterlijken zin van het woord „vol' zijn. SCqAAK-CORRESPONDENTIE. Haag 17de zet zwart C 6 C 5. 18de zet wit E 3 F 2. 13de zat zwart A 7 A 6. F 1 C 1. De Staatecourant van 15 dezer bevat de statuten van De tuMouwichool dmeterdam, ten doel hebbende theoretisch en practisch onderwijs te geven in tuin bouw, plantkunde en aanverwante vakken Hare ge wone middelen bestaan uit; ontvangen schoolgelden; bijdragen van donateurs en ledende te verleenen subsidiés van bet Rijk, de provincie en de gemeen ten. De vereeniging bestaat uit donateurs en uit leden. Donateurs zijn zij, die zich verbinden jaar lijks eene bydrage van minstens 50 of 250 in eens te betalen. Leden betalen f 25 's jaars. Het bestuur bestaat uit hoogstens tien leden. Het wyst uit zyn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Voor de eerste maal zyn tot leden van bet bestuur gekozen de heeren mr. W. van der Vliet tot Voorzitter, K. W. vau Gorkum tot secretaris, J. A. Matthes tot penning meester. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1