WIJN N I msYzmiNB. It N? 3038. BINNENLAND. Zondag 27 Januari. 19. SN?- al 'TEN Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I r I MAN. F F ï- en Uit- elling- .aZXX. laan DKOOP. 'angt ieder gant TAL- jOGE met jed, tot op n waarvan wordt in- rloges zyn re Talim- Jrvaardigd ondenwy- ite gonden it een fail- Anti- S i Si 0 ider aanbevolen Oudewater. p oeterraeer. phen. lattman, Bodegraven. Haaetrecht. ius, Woerden ia. 1 zyn. a 50 Delft. loZie Cou- n door den Gouda. waar zij I jen. Onze zendt deze aan ieder :hte 6 gul- irs en bij nteTatwi 1 koetelooe I een goed I ibben, be- I irbgdeze I KoopTzde I ;eput zal I i aan den I al-Agent I i No. 11 I irjjk). I ben Burg, en Weth. besloten het plaatsen of nit- ,1— van goederen op «toepen en in bet algemeen - gebouwen en erven aan de Hoogstraat en Tiendeweg te verbieden. onmisbaar- ie tegen alle maamde ge- ikt en ver- goudsche courant. Het tooneeletuk, 20 November jl. door de Dilet- ianten-Club alhier met succes opgevoerd, was ge* schreven door een lid dier vereeniging, dat het thans in druk heeft uitgegeven en ons een exemplaar daarvan toezoud. Het heet De Somnambule, blijspel in 3 bedr. en is geschreven door den heer L. E. Hijdelaar, een zeer gewaardeerd lid van de Dilettanten-Club. Werd het stuk onlangs met genoegen gezien, het zal nu zeker ook met voldoening worden gelezen en voor dilettanten in andere plaatsen, die behoefte hebben aan een stuk, dat reeds een proef op de planken met goeden uitslag doorstond, kan het ter opvoering worden aanbevolen, ook wyl daartoe weinig decoratien en slechts zes personen noodig zijn. Wij wensehen den schrijver veel genoegen toe van zijn uitgave. Staten-Generaal. Ebrstb Kamer. Zittingen van Donderdag 24 en Vrijdag 25 Januari 1884. Het algemeen debat over de begrooting is afge* loopen, nadat de financieele quaestie in verband met j_i ^e - j0 verschillenden zin 1 GOUDA, 26 januari 1884. Zondag jl. werden er op de lijn GoudaHaaatreoht Oudewater der Uaeletoomtramweg-Maatachappy 840 personen vervoerd. Blijkens achterstaande officieels bekendmaking heb- 1 - stallen buiten Korte Als wy de pen opnemen om over bovenstaand onderwerp onze lezers eenige oogenblikken be zig te honden, geschiedt dit met een dubbel doel. Eensdeels om de zaak der levensverze kering d. i. het verzekeren van een bepaalde som in eens of als jaarlyksche rente aan zijn achtergebleven betrekkingen, ingeval men vóór hen komt te sterven, nader by ons publiek aan te bevelen; anderdeels om te wyzenop eene leemte, die nog steeds in onze wetgeving bestaat en waarvan het gevolg is, dat soms soliede maatschappijen niet dat vertrouwen ge nieten, waarop zy billijkerwijze aanspraak mogen maken. De overtuiging, dat het een zedelijke plicht is van elk huisvader om naar vermogen tijdens zjjn leven te zorgen voor vrouw en kinderen, voor het geval dat hy mocht komen te sterven, is nog te weinig doorgedrongen in onze maat schappij. Wel is er in de laatste jaren ver betering te bespeuren, maar voor zoo var onze ondervinding reikt, blijft de deelneming in ““levensverzekeringen nog te veel beperkt tot de, hoogere klassen, tot die rangen van ambtenaren, welke een althans betrekkelijk hoog inkomen hebben en daardoor beter in staat zijn jaarlijks iets voor dat schoone doel af te zonderen. Juist in die klasse van menschen, waar deze voorzorg het meest noodig ia, diegenen name lijk, welke van een klein vast inkomen moeten f ttmdkomen, is de gewooate om tijdens zyn leven digheid zyner te zorgen voor de toekomst der zijnen te weinig algemeenEr zyn zooveel behoeften te vervullen, het kost zooveel moeite om met een talrijk gezin in den strjjd des levens het hoofd boven water te houden, dat men deze zorg uitstelt tot later. Men is gezond en dan ieder kwartaal van zyn sober tractement, waarvan het gebruik reeds by voor baat is geregeld, nog iets af te zonderen voor het onzekere geval dat men komt te sterven, voordat zyne kinderen zich zelf redden kun nen het is zulk hard geld, zegt menigeen, en dan ziet men zooveel voorbeelden van lie den, die jaren lang bijgedragen hebben en de hunnen overleefden of wel hnn goede verwach tingen werden te schande gemaakt door het tenietgaan der maatschappij, waarbij ZÜ verzekerden. Wat het eerste betreft, moeten dezulken bedenken, dat niemand onzer op zyne gezondheid of levenskracht rekenen kan en dat de dood vaak wreed en ombarmhartig juist degenen wegmaait, wien men een lang leven zon toegeschreven hebben en die het minst gemist kunnen worden. Wanneer recht geaarde huisvaders aan die mogelijkheid den ken, dat hnn dood de hnnnen plotseling tot broodsgebrek zou kunnen doemen, dan moesten zy veeleer dankbaar de gelegenheid aangrijpen om althans iets te kunnen doen om dit dreigend spook af te wenden. Hebben zy dat gedaan, voor zoo ver hun middelen het toelaten, dan kunnen zy met grooter kalmte hun levensweg vervolgen en te midden hunner vele zorgen hebben zy althans de zekerheid, dat zy niet alles met zich in 't graf nemen zullen. Want er zyn soliede en beproefde maatschappijen genoeg, tot welke men zich wenden kan, instellingen met een eervol verleden achter zich of aan wier hoofd een bestuur staat, dat alle waarborgen geeft, die men van menschelyke instellingen verlan- gen kan. Beperktheid van inkomen mag geen reden tot uitstel of afstel zyn. Die geen /200 afzonderen kan, bestede 100, 50 of nog minder. Elke tegemoetkoming is welkom, wanneer de broodwinner gevallen is, vooral in de eerste tjjden, als de naastbestaanden nog n f 0.50, voor „_lxên vrijen handel of protectie nog 5 I I F Dr. H. G. Hagen, uit Leiden, hield Donderdag avond de aangekondigde voordracht in de afd. Gonda en Omitreken ran den Ned. Protestantenbond. Hij behandelde de vragenWie was Jeans en Wat is Jezus voor ons? De boeiende voordracht werd door het vrij talryke publiek met groote aandacht aangehoord en ten slotte luide toegrjnicht. Het aangekondigde Concert op Donderdag jl. in de zaal «Kunstmin* had in zooverre met succes plaats dat het aanwezige publiek zeer genoot van de ten gehoore gebrachte stukken. Ongelukkig was het getal toehoorders klein, zoodat voor een tweede Con cert by de ondernemen wel geen moed zal bestaan. Naar wij vernemen, bestaat bij de Zangvereeniging Apollo* het voornemen in de volgende maand hare eerste uitvoering te geven. Daar op den avond der uitvoering geene nieuwe leden worden aangenomen, moeten zy, die nog als lid wensehen toe te treden, zich vóór dien tijd bij het Bestuur aanmelden. maatschappijen, of althans zorg droeg dat een grondig onderzoek aanwees, welke instellingen op soliede basis werken en volkomen vertrou wen verdienen. Wellicht ware het nog beter, indien er van rykswege eene gelegenheid tot levensverzeke ring geopend werd onder waarborg van den staat, zooala voor spaarzame lieden de Rijks- postspaarbank openstaat. Dan ware alle reden tot wantrouwen vervallen en het publiek zou er gaarne gebruik van maken. Het tekeer gaan van de zucht om te steunen op de alge- meene liefdadigheid en het verlevendigen van de overtuiging dat elk moet zorgen voor zich en de zynen is in het belang van allen en dus ook van den staat. Maar opperden wij reeds twijfel, waar het geldt de totstandkoming eener nieuwe regeling van het verzekerings wezen, een rykslevensverzekering ligt nog in zoo ver verschiet, dat zij thans nog slechts een vrome wensch kan genoemd worden. geheel verbysterd zyn van den slag, die hen zoo jammerlijk getroffen heeft. Een huisvader behoort aan levensverzekering te denken en daarvoor naar vermogen iets af te zonderen, evengoed als hy rekent op huishuur en be lastingen. Het is er nog ver vandaan, dat dit algemeen wordt ingezien, maar zoover moet het komen, dat zorg voor de zynen na zyn dood een gewetenszaak is voor elkeen, die geen kapitaal nalaten kan, maar wiens ambt of be trekking het eenige of voorname middel van bestaan is. Om dat doel te bereiken is het wenschelyk, dat ieder in zyn kring daartoe medewerke. Voorlichting van meer ontwikkelden kan ook hier veel nut stichten. In Engeland heeft men daartoe een eigenaardiger en practischen weg ingeslagen. Er is een prijsvraag uitge schreven voor het beste werk over de levens verzekering en hare voordeelen, geschikt om als leesboek gebruikt te worden op scholen en voor jonge lieden. Als men de jeugd reeds vroeg hare verplichtingen te dien opzichte onder het oog brengt en op duidelijke wyze uiteenzet, welke voordeelen het beleggen zyner spaarpenningen in dergelyke fondsen aanbiedt boven de gewone spaarbanken, enz., als men in één woord eene heldere voorstelling geeft van het doel, de inrichting, de werking der bedoelde instellingen, dan mag men met grond verwachten, dat ae deelneming algemeener wor den zal en dat een later geslacht minder zal steunen op de hulp van anderen, op de liefda- medeburgar.fiaoosds man thans maar al te veel ziet, maar dat het meer den gulden regel der telfhelp zal toepassen. Ook de staat kan hiertoe medewerken ten onzent en hiermede komen wy tot de leemte in onze wetgeving, welke wy boven op het oog hadden. Wy zonden gaarne zien, dat de staat eene geheele nieuwe wettelyke regeling dezer zaak ter hand nam. Thans bepaalt het toezicht van den staat zich byna uitsluitend tot de goedkeuring der tarieven, maar van eenige controle op den gang van zaken bij de ver- zekeringmaatechappyen zelven is geen sprake. De geheele levensverzekering behoort onzes inziens onder toezicht van het staatsgezag ge bracht worden, waarvan dan natuurlyk open baarmaking van den stand der zaken, de balansen enz. een natuurlyk gevolg zoude zyn. Meermalen is vanwege de regeering deze leemte erkend en eene hervorming beloofd, maar zy is telkens op de lange baan geschoven en het laat zich niet aanzien, dat in den eer sten tyd de hand aan het werk zal geslagen worden. Er is aan het departement van jus titie nog te veel te werken om het nieuwe strafwetboek tot invoering te brengen, dan dat er aan zulk een nieuw ontwerp zou gedacht kunnen worden. Toch zyn er, vooral in de Engelsche wetgeving, reeds goede gegevens voor handen om eene afdoende regeling tot stand te brengen. Enkele maatschappijen ten onzent pu- bliceeren hare balansen uit eigen beweging, een streven dat waardeering verdient, maar dat niet voldoende is om algemeen vertrouwen te wekken in de bestaande maatschappijen. Van vele is niets bekend dan de namen der directeuren, en alleen aan de goede klank daarvan hebben enkele haar krediet te danken. Uit dat oogpunt is de terughoudendheid van het publiek, dat uiet graag zyn penningen waagt op een terrein dat het niet verkennen kan, wel eenigszins ver klaarbaar en geen'' grpoter dienst zou de Re geering allen huisvaders' in Nederland doen, dan wanneer hy hen' in staat stelde /"et fïji- nis van zaken te oofdeelen over de netiwu

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1