M TEN, LTER k Zeep. I I N? 3033. veg- rt Spek s 40 Cent, ZIJL, neringstraat. sber, DE. R BINNENLAND. Woensdag 30 Januari. arden NDIGIN- -uigen, EN-WA8- IIDSCHEN- OÜDEWA- enliage, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. oopl De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave >n van 60 Ie Weste- tegat aan •nieuwen g te Gou- E I de meeste voor de sympathie n den Ge- i Gouda. 0 - VREES- te Tultscha stantinopel haar bureau r, Moreelee raag, VER- ame —4- van een naar de met open rken, op de delen prjjs. nemelkeloot Struik en Van, Zutphen, bevestigd het vonnis der Rechtbank oordeeld. uilen dage- is voormid- 1 ure, ter Stads-Tim- GOUDSCHE COURANT >p zegel ge- jne borgen 29 Januari op gezegde JDERSvan (SDAG den ge ten één inbchrgnng De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. In de Standaard leest men Een belangrijke en zeer noodige verbetering staat de Christelijke school te Gouda te ondergaan. Na rijpe overweging beeft de vergadering van te kort dekkende leden besloten, de school te vergrooten door, een nieuw schoollocaal te bouwen en tevens 'de school te verruimen en te verfraaien. van zijn terwijl op de meeste aan de keerzijde een ruiter staat met het bovenschrift To Hanover. Gisterenavond beeft de Kolfclub „Gouda* welke vereeniging, naar men weet, geregeld hare kolf- oefeningen houdt in de Sociëteit „Ons Genoegen' besloten, half Juni ran dit jaar een nationaal Kolf-Coacouri te houden. De nadere voorwaarden en prijsen tullen later worden bepdald. Berichten daaromtrent in andere bladen reeds geplaatst, zijn ten eenenmale onjuist. Zondag 20 Januari jl. zijn niet 840 personen vervoerd door de IJael-Stoomtram over de lijn Gouda- Haastrecht-Oudewater (zooals in een vorig nr. werd medegedeeld) - maar 712. 193. AD VERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags •verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Korteu een ondergeschikte betrekking in een groote gevangenis aldaar; ook slechts weinige weken tot het publiek over het eigenlijke gevaugenisleven juist GOUDA, 2» Januari 1884. Z. M. beeft benoemd in den militieraad de lichting der nationale militie van 1884: In het 3e militiedistriot: tot voorzitter, mr. A. A. Van Bergen IJzendoorn, lid der Provinciale Blaten; tot zijn plaatsverv., H. C. Hartevelt, lid der Prov. Staten; tot lid, mr. 8. Le Poole, lid van den ge meenteraad van Leiden; tot zijn plaatsv., J. Bre- diua, lid van den gemeenteraad van Leiden. dan o. a. bet eere-lid maatschap worden aangeboden, terwijl adressen aan het Transrmlsche volk zullen ge- teekend worden. Bovendien wordt te Bonn een fraaie Transvaalsche vlag van zijde, waarin bet Transvaal- sche wapen, vervaardigd, welke de Transvalere blij vend en zichtbaar aan de sympathie van „Patrimo nium" zal herinneren. Een kapitalist onder de bedelaars is dezer dagen te Kuilenburg ontdekt. Zekere Aart van der Mei den, 72 jaar oud en sedert ruim 6 jaren bij zijn gewone huizen aldaar en te Schalkwijk zijn weke- lijksche giften inzamelende, had een spaarpot ge maakt, waarvan de aanwezigheid reeds lang ver moed, doch steeds door hem ontkend werd. Dezer dagen, door een aanval van beroerte ge troffen, en naar het stads-ziekenhuis vervoerd, bracht een door zijn zoon ingestelde huiszoeking aan het licht, dat een zorgvuldig verstopte steeuen pot ongeveer 1200 bevatte, meerendeels uit kw&rtjes bestaande. De weelde van een hemd te dragen, had hij zich sedert jaren ontzegd, zelfs in den winter werd dat kleedingstuk hij hem gemist en toch ontving hij van de bedoeling jaarlijks een hemd. Daarvan wer den nog 6 nieuwe in zijne woning gevonden. Zoodra het bestuur van het ziekenhuis - en ander in kennis was gesteld, is de man woning van zijn zoon gebiacht. De voorzegging, dat op de Europeescbe markt de Kaukasiscbe petroleum spoedig de concurrentie ern stig zou aanvangen met de Amerikaansche, begiqt reeds bewaarheid te worden: op het einde van 1883 is de eerste scheepslading (6000 vaten) van het Kau- kasische product van Batum naar Londen verzonden. Thans heerscbt in den Kaukasus nog een volkomen roofbouw en eene vaste markt bestaat te Baku nog niet, want de grootste petroleumfirma aldaar, de gebr. Nobel, slaan op en af naar gelang van de oogenblik- kelijke concurrentie met andere firma’s ter plaatse. Er bestaan reeds depots van de Russische petroleum en te^Rutschenk in Bulgarije, te Kon en Marseille;, alwaar ze in ’t laatst van 1883 met 1 roebel en $0 kopeken pro pud werd betaald, wat orereetkoint met 12 pro hectoliter. Voor eenige dagen beeft in alle bladen het bericht de ronde gedaan, dat een reporter van het te Londen verschijnende blad Echo zich als bedelaar verkleed, in de armste wijken van Londen gedu rende eenige dagen heeft opgehouden om een getrouwe beschrijving van deze toestanden te kunnen geven. Deze reporter is echter niet de eenige, die zich zooveel moeite getroost om zyn beroep zoo nauw gezet mogelijk uit te voeren. Te Melbourne woont iemand, Thomas genaamd, die aan verschillende bladen medegewerkt. Daar het publiek en bijge volg ook de dagbladen zeer veel belangstellen in hetgeen er in het ziekenhuis voorvalt, heeft ge noemde heer een plaats als oppasser in het hos pitaal trachten te verkrygen en kort daarop ver scheen in een blad een nauwkeurig verslag met alle mogelijke bijzonderheden van hetgeen hij gezien en opgemerkt had. Korteu tijd daarna bekleedde dezelfde raporter de apotheek van hier duurde het Volgens een bericht in de N. R. Ct. maakt Dr. Jorissen een stuk gereed, hetwelk hij alvorens naar de Ktfap te vertrekken, aan het Nederlandsche publiek zal richten, en waarin by zyn standpunt ten opzichte der Transvaalsche aangelegenheden zal omschrijven. Wederom is, naar de N. R. Ct. meldt, Zaterdag avond bij een winkelier te Rotterdam een strooi- penning met de buste van Koningin Victoria in ..1 voor een pond sterling. De man, die dit "bedrog pleegde, was gekleed als zeeman met gele olielas en broek, laarzen en rood zwart hoedje, en sprak Engelsch. Reeds meermalen is tegen dfergelijke praktyken gewaarschuwd. Die' penningen zyn zeer gemakke- lyk te herkennen, daar ze slecht afgewerkt en veel lichter in gehalte dan de echte muntstukken zyn, -f-- Voor de Rechtbank te Utrecht werd gisteren de bekende treurige zaak van het Munsterkerkhof be handeld. Zes jur. studenten standen deswege terecht, drie wegens het verbrijzelen tan glasruiten. De eiscb van het O. M. is:‘ veroordeeling wegens eenvoudige, moedwilligemishandeling 2 maal gepleegd: voor Boddnert 3 maanden gevangenisstraf en 2 boe ten elk van f 8voor Ram Ö^maandeu en 2 boeten elk van 8 voor Grenfell 4 maanden, 2 boeten elk van 8 en 1 van 25 voor Turk 15 dagen en 1 boete van 25 voor Ryckevorsel 15 dagen en 1 boete van f 25; de Jaalste boete van de beide lantsten wegens verbreking vrft*«f»kiling. Voor De Jong eischte bet O. M. vrijspraak. Volgens gerucht zou H. K. H. Prinses Hendrik in onderhandeling zijn over den aankoop van een buis op de Heerengracht tusschen de Vijzelstraat en Reguliersgracht te Amsterdam. H.' K. H. zou het voornemen hebben, jaarlyks eenigen tijd haar verblyf daar te vestigen.' {A. Ct.) onderricht werd. behaalde, spoorde den ondernemende verder te gaau. Hij liet zich gedurende 24 zonder eten in een donkere cel van een cellulaire Het succes, dat hij hiermede man aan uren De tram, die Zondagmiddag ten 4.30 ure van hier vertrok, is in de onmfddelyke nabijheid van Bet café van den heer Ten Cate ontspoord en de achterste wagen kwam daarbij met zulk een kracht tegen de weranda van genoemd café dat de palen, waarop zij steunde, geheel stuk vlogen. Ongelukkig genoeg werden van de kinderen, die in de nabijheid stonden, er twee, die tusschen de tram eq het café itonden, zwaar gekwetst. Spoedig aangebraobte heel kundige hulp door de heeren de Rotte en Spruit zal ben, naar wij meeneu te mogen hopen, spoedig doen herstellen. De dag van Zaterdag is voor de ingezetenen der gemeente Krimpen a/d IJsel in ’t algemeen en voor die in ds afd. Stormpolder woonachtig in *t bijzonder, een belangrijke dag geweest. De werkzaamheden* aan de verhooging van het 4 Poldersche dijkje en de 'overbrugging van het vaar water z/de Sliksloot" zyn volbracht en in goede orde opgelevérd. De slechte gemeenschap tusschen de beide deelen der gemeente, zoo vele jaren een rechtmatige bron van klachten, behoort thans tot de geschiedenis. In de zitting van de Eetste Kamer, Zaterdag ge houden, zijn alle boofdstuiken der begrooting met byna algemeene stemmen aangenomen. De Kamer betaling gegeven .18 daarna op reces gescheiden. De Amsterdamscbe afdeeling van //Patrimonium" zal de Transvaalsche deputatie bij haar komst al daar feestelijk ontvangen. Vanwege het geheele Nederlandsche Werklieden- verbond „Patrimonium" zal den leden der deputatie Voor eenige dagen werd medegedeeld dat er sprake was van de toetreding van den heer VV. Van Zuy- len tot het Nederlandsch Töoneel. Het V. D. be richt nu dat de voor waanden van den heer Van Zuy- len waren 1. f 15000 traktemenf en engagement voor 5 jaren; 2. 80,000 voorschot; 8. het engagement val», eeqige artistén gezelschap tegen vrij hoog sslaris 4. eene zomervacantie. Op die voorstellen is door het Nederlandsch Too- neel geantwoord, dat niet onderhandeld kou worden op zulk een grondslag. Dit antwoord is, dunkt ons, Wel te verklaren en te rechtvaardigen. De Hooge Raad heeft gisteren, in zake Jaantje 1 r te Rotterdam en hen in de kosten ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1