i tu I N N° 3035. OLIE BINNENLAND. Zondag 3 Februari. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. De Begroeting in de Eerste Hamer. I De inzending van advertentiën kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave B(| deze Courant behoort een Bijvoegsel. O MAN. jna’s en Uit- ïlling- .axxx. idheid, enz. 10. len Igk LT Az. te JNGERT. Q rtog. iburg. da. 4 jaar oud, when RLIN- HONIGvol- istige borst- n, versterkt ►ei der nieuw ir flacon met zyn a 30 id era, Leiden. Voorburg. ;el. rijgbaar in Gulden, een voorzien van empel. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. den di 1 GOUDA, 2 Februari 1884. ^Zooals uit bet in dit nr. voorkomende raadsrerslag blijkt is dé qnaestie of de tram binnen de Singel- graebten voortaan door middel van atoom dan wel door paarden zal in beweging worden gebracht nog niet beslist. Voor bet oogenblik in het midden latende wat de voorkeur verdient, is het toch zeker in het belang van het reizend publiek daUjde tram tot het Kjjospoor-Ststioa doorrijdt, hoe dff ook, en daarom uiten wy de hoop dat de M^poedip zal beslist wordeq. Met verlangen zien wy te gemoet de maat regelen door de Directie der IJselstoomtramweg- Maatschappy aan Burg, en Welft, voor te stellen, op dat de doelmatigheid daarvan blyke en de zaak spoedig geregeld worde.- Hetzy dan paarden, hetzij stoom de tram in beweging brengt, het publiek belang eischt dat de zaak niet lang qnWalist biyve. ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 b regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gr'ati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CEN*TJS^. beginselen en daarmede te staan t. Het is een cabinet d'affaires, een -jjjgj eigenaardige beginselen heeft maar welgemeend; waarschjjnljjk een welkome aan loop om een oratorisch succes te behalen. Het is toch onredeljjk aan dit kabinet den eisch te stellen van te regeeren naar van te vorenjuist afgebaande - of te vallen. i noodministerie, waarvan juist het eigenaardige is, dat het geen eigen beginselen heeft maar de zaken gaande houdt en practische staat kunde in beoefening brengt, voor zoover zjjne balanceerkunst te midden der tegenstrijdige politieke partgen het daartoe in staat stelt. Beginselvastheid te vragen vut zulk een kabir net is vjjgen te willen lezen van distelen. De heer Heemskerk met zjjn politieke handigheid is, evenals wjjlen baron van Hall, een meester op het gebied van laveerkunst en standpunt- kunstenarjj. Vandaar dat man ontniddellgk zgn toe.ylucht neemt tot hem, q|j er in geen der politieke partgen een homogeen stel ministers te vinden is. En gelukkig voor ons land, dat in den tegenwoordigen radeloozen stand van .zaken in het parlament nog zulk een bekwaam man voorhanden is, die deze rol spelen wil en 1 kan, want er moet toch geregeerd worden, ook met onbekwame en onverstandige volksverte genwoordigers. Nu is het wel waar, dat het voor de liberale partij een bittere pil is deze beide bekwame liberale bewindsmannen te moe ten ontvangen uit de handen van den heer Heems kerk, maar bet is haar eigen schuld; de onzen hebben zelven hun troeven verspeeld en hun spel bedorven. De heer Heemskerk kan nu eenmaal niet anders dan de richting volgen, waarin de vertegenwoordiging hem drijft, zoodat er na de algemeene afkeuring van de richting des heerenvan Bloemen Waandersin de kamers er voor hem niets anders overschoot dan het met de liberale beginselen te beproeven en het pleit voor zgn juist inzicht en scherpen blik, dat hg juist' de bekwaamste vertegenwoordigers dier richting koos. De koloniën moeten be stuurd worden; onzes inziens is het vaderland den heer Heemskerk dank schuldig, dat hjj zooveel mogelijk er voor gezoo^jeeft, dat zij goed zullen worden hestaurd^^^sarbij zijn 's keurde ®i8en vóórliefde voor .de conseKjf koTSSH»' Woorden richting heeft verloochend, m zwenking op dit gebied was zoo door de omstandigheden voorgeschreven, dat wjj en ieder die onze bin- nenlandsche staatkunde met eenige belangstel ling volgt, onmiddellgk vermoedden, dat het dezen weg op zou gaan. De libeiale Kamer leden dus, die verbaasdheid veinsden, gaven eene vertooning voor het publiek, meer niet; want het is niet aan te nemen, dat zoj zóó kortzich tig zouden zgn. Ter correctjp van den heer Heemskerk volkomen overbodig, want deze is in de wol geverfd, was de uitval van den heer Van de Putte ook onnoodig ter inlichting zjjner eigen psrtjj, want wg allen kennén den premier sedert jaren. De liberalen zullen wgzer doen, afs zjj hun tjjd< en hun talent besteden aan iets beters dan aan dergeljjke rhetorische steek gat de verbazing en de verontwaardij den heer Van di: Putte meer voorgewend GOUDSCHE COURANT. spelen. Herstel van éénheid van wil en be ginsel in hun eigen boezemdaarop zij hun aandacht gevestigd. Want dat wjj een minis terie als het tegenwoordige moeten dulden en zelfs loven, is hunne schuldaan hen is het, ons zoo spoedig mogelijk te verlossen van de jammerigke vertooningen, waartoe dit nood ministerie uit den aard der zaak gedwongen is zgn toevlucht te nemen. Ten derde verdient nog met een enkel woord de zonderlinge houding van den min. van marine te worden vermeld. In de 2e kamer bad deze be windsman reeds zijn zevende schip in den grond zien boren, thans liet hij op aandrang der Eerste Kamer ook zijne plannen omtrent net auxiliair eskader en de opleidingsschepen den geest geven. Ook deze meegaandheicLdie van verschillende kanten is afgekeurd, een gevolg van de eigenaardige positie van het kabinet, dat vol gen moet in plaats van te leiden. Hetschnnt, dat de premier er ten slotte in geslaagd is om dit den admiraal Geerling aan het verstand te brengen. De Minister van Marine is min der geoefend staatsman dan die van Binnenl, Zaken; van daar dat de eerste zich blootstelt;' aan echecs, welke de laatste ten gevolge van de meerdere geoefendheid zjjner voelhorens ver mijden kan. Intusschen schjjnt de admiraal een goed technicus én hij heeft reeds van ge noeg vasthoudendheid aan eigen opvattingen bljjk gegeven om zeker te zgn, dat deze voor stellen eerlang weder te berde zullen komen. Het incident1-Wilmar-Otlet, betreffende de teruggave van het verbeurde waarborgkapitaal voor den spoorweg Dordrecht—Munster, heeft in de Kamer en in de pers tot veel onnoodige drukte aanleiding gegeven. Het komt ons van niet genoeg belang voor om er zooveel woorden over te verspillen. Dat de belanghebbenden hemel en aarde bewegen om een paar tonnen gouds terug te krggen, niets is natuurljjker, maar van hun krijgsgeschreeuw is meer notitie genomen dan men van bedaarde Hollanders verwachten zou. Volgens ons voornemen komen wjj thans, nu d,e behandeling van het budget is afgeloo- pen, nog even terug op de laatste beraadslaging in ons hoogerhuis. Niet om het resultaat, want zooals te verwachten was, heeft ook deze tak der volksvertegenwoordiging alle hoofdstukken aangenomen. Maar een paar punten uit dit debat verdienen in herinnering gebracht te worden, waarbjj wjj ons tevens veroorloven den indruk weer te geven, welken het op ons gemaakt heeft. Vooreerst verdient het opmerking, dat ook de Eerste Kamer geen bezwaar gemaakt heeft om aan de begrooting, sluitende met een tekort waarin nog niet voorzien is, haar zegel te hechten. Alleen de heer Van Rogen heeft om die reden gestemd tegen alle hoofdstukken. De meerderheid deinsde klaarbljjkeljjk terug voor de stremming in den dienst, die het ge volg zou geweest zjjn eener verwerping. Voor deze houding is veel te zeggen, want de om standigheden zgn nog niet van dien aard, dat zulk een uiterste maatregel gewettigd zou zgn. Verscheidene sprekers hebben er evenwel bij de regeering op aangedrongen om spoedig in het tekort te voorzien; sommigen, o. a. de oud-minister Van Ljjnden, gaven daarbjj den raad de ontwerpen tot voorloopige voorziening in de behoeften der schatkist in te trekken endadelijk met definitieve voorstellen voor den dag te komen; een raad, die zgn gevaar lijke zgde heeft, want de voorloopige ontwerpen zgn in staat van wjjzen en een definitieve regeling van ons financiewezen zal zooveel voeten in de aarde hebben, dat daarop moeiljjk gewacht kan worden. Een ander punt, waarvan der Regeering een grief gemaakt is en waarvoor inzonderheid de premier harde woorden heeft moeten hooren van den heer Fransen van de Putte, betrof de zwenking van het kabinet op hbt gebied der koloniale politiek. Niet de benoeming van de heeren Sprenger van Ejjk en van Rees kern men af, maar men kon nauweljjksjt genoeg vinden om zjjne verbazing en veront waardiging te' kennen te geven over het feit, dat de heer Heemskerk, die bjj zyn optreding zich homogeen verklaarde met den heer Van Bloemen Vvaanders, thans zgn heil zocht bij diens tegenvoeters. Het komt ons voor, dat de heer Van de Putte wat hard van stal liep; hjj schjjnt1 dat ook zelf te hebben ingezien, want zjjne geheele, breed, opgezette oppositie is op niets uitgeloopen en hij is geëindigd met zelfs te stemmen vóór het hoofdstuk binnen), «aken. Dit slot gaf meer bljjk van gezond verstand dan de onstuimige aanval, waarmede hij den strjjd opende. Onze indruk is geweest, j.i j- l— -de verontwaardiging van l was dan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1