ili i ■il f a. BINNENLAND. 1884. Vrijdag 8 Februari. ■N9 3037. UNG Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i" tes, 1. ■voerd. De inzending van advertentiön kan geschieden tot e h 1CHT TIER ligen. uur des namiddags van den dag der uitgave T I 0. en D 1, E 3. Bk r te e Gouda. I iteeds voor- mmachines. 2l.le 16de 17de 1 SM AN, Tiendeweg. .STIJN, Jlauwstraat. isiau Zn. IKADE. 4AN. Kubvbbs. laarkeuken. Bom. iPLAND. Bovthoobn, e Wilde. F. Bbinkel. uwen. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. de behoeftige vereenigde de commissie rich met 15 tegen 11 «tem men met een voorstel van den beer Versluys, luidende: „Nasr bet oordeel der schoolcommissie ligt het verstrekken van voedsel aan kinderen niet op des weg der gemeente, maar is dit een zaak der onders. Door het van het gevoel van verant; verzwakt worden, maa louwaarden, daatst, aan- [oofd-Dépót I te Utrecht. ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDSCHE COURANT. Den 3n dezer is te Amsterdam plotseling overle den de heer Daniel de Clercq, die 15 jaar lang se cretaris der Nederlandsche Handelmaatschappij was, aan welke instelling, waarvan zijn vader, W. De Clereq, een der eerste directeuren was, hij veertig jaar lang werkte. Hij was scbryft het Handbl. een beminnelijk, ijverig., hulpvaardig man; die in meni- gen kring zeer gemist zal worden en die menig goed werk krachtig steunde. Het zal reien, die De Genee- tets poëzie liefhebben, belang inboezemen te vernemen, dat de dood van de Clercqs diep betreurde vrouw, die bij twintig jaar geleden verloor, Do Genestet het aandoénlijk schoon gedicht «het Haantje van den Toren* deed schrijven. 1 c GOUDA, 7 Februari 1884. Heden is gevankelijk naar het huis van arrest te Rotterdam overgebracht L. Arkenbout, gewezen bode van het begrafenisfonds „Genot door Voorzorg.* Hij wordt verdacht van valscbheid in authentieke stukken en misbruik van vertrouwen. Wij vernemen, dat het in den laatsten tijd veel besproken waarborgkapitaal voor den spoorweg Rot- 1 1 8CHAAK-CORRE8PONDENTIE. Den Haag 20ste set zwart C 7, A 6. Gouda Alkmaar Gouda 4 I f i terdam-Munster dezer dagen te gelde ie gemaakt en de opbrengst van dien verkoop in ’s Rijks schatkist is gestort. (Fnd.) In den Schouwburg te Rotterdam beeft eergisteren avond de feestvoorstelling ter eere van den heer J. Haspels plaats gehad. Ibsen’s „Een Vijand des Volks* werd opgevoerd. Den jubilaris viel eene warme hulde ten deel. Nadat hem reeds bij zijn optreden verscheidene kransen waren toegeworpen, werd bij na het vierde bedrijf door den heer Berckeuhoff op het Tooneel gevoerd. Deze sprak hem toe uit num der Rotter- damsche burgerij, den raad van beheer, eenige Am- hemsebe vrienden eu zijne Amsterdamsche ambtge- nooten en reikte hem uit naam van ieder hunne kransen eu geschenken toe. Daarna trad eene deputatie van vier heeren uit Njjmegen op, die hem, by monde van den heer Bakker, een gesehenk in zilver, in zijn geboortestad bijeengebracht, aanbood. Victor Driessens zond hem een prachtizen krans met zijn portret. Faassen bood hem namens zijne Rotterdamsebe ambtsbroeders een prachtige boeken kast en een krans aan. - Rotte't Mamenltoor hoopt in de tweede helft van Mei e. k. zijn SOjarig bestaan te berdenken en dit te doen met een tweedaagsch muziekfeest. Koor en orkest zullen samengesteld zyn uit de beste krachten der stad Rotterdam en de solo’s aan met roem bekende artisten worden opgedragen. Aan de uitvoeringen zal door ongeveer 600 medewerkenden worden deelgenomen. Den lOen Juli a. s. zal het 300 jaar geleden zijn, dat de groote Willem de Zwyger te Delft door Balthazer Gerardis werd vermoord. Het plan bestaat, om op dien dag te 's-Graveohage eene Tentoon stelling te organiseeren van voorwerpen betreffende dezen beroemden Oranjetelg. Men zal trachten daartoe de Teeken-akademie gedurende een maand te bezigen, wanneer B. en W. hiervoor vergunning willen geven. Onze gymnasiasten zijn niet achtergebleven, waar het gold hulp te bieden aan de slachtoffers van Krakatau, en zy hebben door het uitgeven van „Neer- lauds Gymnasiasten Krakatau* een geïllustreerd album in de wereld gezonden, dat zeker eu om bet doel en om den inhoud weder door tal van landgenoot» ral worden gekocht. Eeu groot aantal gymnasiasten nit alle deelen van ons land hebben aan dat album medegewerkt, ter wijl bijdragen van de hoogleerarenGallee, Alber- dingk Thym, Buys Ballot, Valeton, Kern en Van den Es, van den oud-hoogleeraar Harting; van de letterkundigen de hb.: Hofdijk, mr. W. H. De Beau fort, De Rop, Piet Vluchtig, Lanrillard, Van Duyl, Van Maurik; van mej. Jos. Giese, mej. Louise Van Eyken, mej. Jos. De Groot enz. en Illustraties van Apol, Henkes, Artz, Rochussen, Bosboom, Heems kerk van Beest, Stortenbeker, J. Israëls en Cunaeus de waarde van de uitgave zeer verhoogen. Met de redactie belastte zich de gymnasiast de heer M. B. G. Van Diggelen te Arnhem, terwyl voor een keurige uitgave de firma G. J. Thieme te Arnhem zorg droeg. Voor 50 cents is dit „Album* te bekomen. De plaatselyke commissie van Toezicht te Amster dam heeft beraadslaagd over bet voorstel barer snb- Rente'r seint uit Brussel: De Koning en de Koningin van Holland worden in de volgende maand hier verwacht. Eergisteren is door de Utreobtsche rechtbank uitspraak gedaan in de bekende zaak der ongere geldheden van studenten op het Munsterkerkbof te Utrecht. De drie hoofdscbuldigen zijn tot 8 a 14 dagen celstraf, de andere tot geldboeten veroordeeld. Bij die gelegenheid heeft de president der rechtbank goedgevonden, op het voetspoor van bet openb. min., de rechterlijke macht te verdedigen legen de aanvallen der dagbladpers. Menigeen die verleden week de wenkbrauwen fronste over den off. van justitie, die van zijne plaats lessen uitdeelde aan de pers, zal nu ran verbazing de handen ineengeslagen hebben over de houding van Mr. van Itiersum bij deze gelegenheid. Met instemming nemen wij dan ook bet volgende over uit het HandelMad van heden De terechtzitting, gisteren door de rechtbank te Utrecht Kamer van Strafzaken gehouden, heeft 1 zich door een gebeurtenis onderscheiden, die in onze rechterlijke annalen zeker tot de groote uitzonde ringen behoort. Het is meer voorgekomen, dat na het voorlezen van een vonnis, de Voorzitter zich geroepen achtte de beklaagden gemoedelijk toe te spreken. Maar wij herinneren ons geen geval, waarin de rechter iu de uitoefening van zijn ambt tevens als *t ware hel woord richtte tot het groote publiek, om tg antwoorden op hetgeen buiten de rechtzaal naar aanleiding van een geding was geschreven óf gesproken en om tevens het gewezen vonnis toe te lichten. Wy begrijpen ten volle, dat het voor den rechter, wiens rechtschapenheid en onpartijdigheid boven twijfel behooten verheven te zijn, zeer grievend is, wanneer die onpartijdigheid in ver denking wordt gebracht en dat hij noode de woorden van verontwaardiging terughoudt, welke zulk een verdenking hem op de lippen brengt. Maar tevens opperen wij de bescheiden bedenking, of wel de Bij de boek- en kunsthandelaren A. Kok Sc Co. alhier zyn een reeks photographiën in kabinetformaat verschenen van de merkwaardige kerkglazen, waardoor de stad onzer inwoning terecht, wij mogen wel haast zeggen, wereld beroetod is. Ieder die deze -geschilderde glazen ziet, wordt in de eerste plaats getroffen door de schitterende kleurenmengeling, waardoor de gebroeders Crajmth al hun voorgangers en navolgers hebben overtroffen. Men zou dus allicht geneigd zyn te denken, dat eerst, als het tot nog toe te vergeefs gezochte geheim der klenren-photo- graphie gevonden is, werkelijk afbeeldingen der glazen zouden kunnen geleverd worden, waarin de oorspron kelijke meesterstukken geheel tot bun recht komen. Zeer zeker is die stelling voor verdediging vatbaar. Maar toch is by Gouda’s beroemde glazen de kleur niet alles. Ook de teekeuing er van ie bewonde- renswaardig fraai. By een vluchtig bezoek en den grooten afstand waarop men de glazen ziet, valt dit misschien minder iu het oog; ook door de oorspronke lijke eu zorgvuldig bewerkte cartons krijgt men dien indruk niet geheel. Maar zooveel te meer valt dit in het oog op de keurige photographiën van den heer F. Harting, die door de firma A. Kok Co. thans in het licht gegeven zyn. De fraaie uitvoe ring en de matige prijs (45 cents per photographic) geven ons vryheid den uitgever een ruim debiet toe te wensebeu. Wy brengen hierby onzen lezers in herinnering, dat bij den heer A. Brinkman, onzen uitgever, het licht beeft gezien eene beschrijving der kerkglazen, welke als complement dezer photographiën te beschou wen is en den koopers van zeer veel dienst zal zyn ter uitlegging en opheldering. De titel van dat boekje (a 80 cis) is: Christiaan Kramm. De Goud- sche glazen. Dit werkje bevat ook een afzonderlijk levensbericht der gebroeders Crabelh. De gemeente Moordrecht, zal zeer spoedig aan het telegraafnet verbonden worden, hetgeen een groot ge-ief zal zyn, vooral voor de industriëelen aldaar en te Gouderak. Het kerkgebouw der opgeheven Remoustrantsohe gemeente, daartoe aangekocht, zal tot gebouw voor den post- en telegraafdienst inge- rioht worden. wit zwart F 6 n. E 4. „wit D 3 n. E 4. commissie van voorbereiding in zake het dagelijksch verstrekken van warm voedsel aan leerlingen der openbare scholen. Na veel discussie vereenigde de commissie zich met 15 tegen 11 «tem men met een voorstel van den beer Versluys, luidende: -Naar kal oordeel 1' a L - aan kinderen niet op dea gemeentewege te doen, zou niet alleen -’"■""tyordelijkheid bij de ouden tar zouden aan de kinderen in dat opzicht verkeerde denkbeelden worden ingeprent.* Dit voorstel zal nu als het advies der commissie aan B. en W. worden medegedeeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1