EERS. cade 41, a. BINNENLAND. 1884. Zondag 10 Februari. N° *3038. OCHE t HOLM. koorheer- de Quina de etc. 1.90 ÏN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. krans, [eheel over- notnmeerde latische I Cle-, w S. DA- an ’s Haul iaar Maga- FRAAISTE k i. (mud) tot wijziging der Schoolwet. i I. t* 10. len ijk Omstreken Gouda. KACHEL- GOUDSCHE COURANT. eeste succes aandoenin- akje by Oudewater. mits by 2 m. irstellingen, smede van oetermeer. phen. lattman, Bodegraven. Haastrecht. in»,Woerden laaksels en u elk pakje. ELT Az. aangaan tot dekking der kosten van het on derwijs,» hoe ia het dan verklaarbaar dat nog meer gevergd wordt van die benarde gemeenten, zonder dat tevens1' de middelen aangewezen worden, waarnit ze die meerdere kosten kunnen vinden? Eén van beidede minister heeft wat geborduurd op het bekende themaonderwijs, eene ruïne der gemeentefinanceën; of wel hij had maatregelen moeten voorstellen om in dien nood te voorzien. Daar hij het laatste niet doet en integendeel de gemeenten nog meer aanspreekt, ligt onderstelling voor de hand, dat het met de gemeentefinanciën zoo erg niet gesteld is en de* minister aan het overdrijven geweest is pour le beeoin de la eauee. In alle gevallen is de voorgestelde verschuiving van lasten on gemotiveerd. Het gaat toch'niét aan, dat de min. zeggen zon: ik kom op voor de rijkskas, laten de gemeenten maar voor zich zelf zorgen. Over de nieuwe bepalingen omtrent het hulppersoneel in een volgend artikel. i van ons natio naal onderwjjs. Niet om te bezuinigen, maar om misbruiken te voorkomen. Wij blijven bij onze vroeger reeds verkondigde meening, dat de tegenwoordige kosten van het onderwys de draagkracht der natie niet te boven gaan. Met den heer Verniers van der Loeff, den libe ralen candidaat te Rotterdam, thans nog lid van den raad van state, ontkennen wij, dat het met de financieele krachten van ons land zoo slecht gesteld zou zjjn, dat zelfs ons volks onderwijs er onder zou moeten lyden. En dat toch zou ongetwijfeld het geval zjjn, indien dit voorstel wet werd. De minister berekent, dat volgens zijn plan het Ryk telken jare 2 millioen minder zal te betalen hebben. Die som komt dan voor rekening der gemeenten, waarvan natnurljjk het gevolg zal zjjn, dat deze op alle mogeljjke wijzen op de kosten van het onderwjjs zullen gaan beknibbelen en afdingen, waardoor van zelf het onderwjjs schade lyden zal. Het is toch niet aan te nemen, dat er 2 millioen zal bezuinigd kun nen worden. Er mag hier en daar eenige overdrijving geweest zjjn bij sehoolbouw, hoe wel de daarover aangeheven klachten in den regel ongegrond gebleken zjjn, de onmogelijk heid om znlk eene kapitale som te besparen is voor elk duidelyk. Bezuiniging is op dit ge bied, waarvan de grenzen onafzienbaar en de behoeften steeds aangroeiende zjjn, eensluidend met achteruitgang. De regeling zelf, die de heer Heemskerk ontworpen heeft, komt ook in vele opzichten overeen met het ontwerp—Markay. Hy neemt ook de tractemenlen der onderwijzers tot basis, doch keert daarvan uit 40 pCt. (bij Mackay c. s., 30 pCt.) en wel van de werkelijk bestede gelden, niet van het wetteljjk aantal onderwij zers en dan tegen vaste maxima. Het plan zelf beveelt zich aan door eenvoudiger bereke ning en gemakkeljjker controle; de tractemen- ten zjjn een steviger basis dan allerlei op de begrooting der gemeenten voorkomende pos ten, waarvan het nog niet eens zeker is dat alles besteed zal worden. Misschien zon hetnienwe art aannemelijk te maken zijn door verhooging van het cjjfer der percentage, waardoor het mogelijk zou zjjn te zorgen, dat de gemeenten geen schade leden en dat minstens de tegen woordig uitgetrokken sommen voor onderwjjs bestemd bleven. Het Ryk betaalt thans niet te veel in verhouding tot het totaal der onderwijsuit gaven, als het 30 pCt. daarvan voor zyne rekening neemt. Het tegenwoordig bedrag kan gerust bljjven, al is het misschien wensche- Ijjk dat te bepalen naar andere gegevens. Naar onze mpening behooren de liberalen zich te verzetten tegen elke poging om ter wille van den tydeljjken financieelen nood afbrenk te doen aan ons onderwijs en misschien voor vele jaren te bederven, wat met zooveel moeite op den goeden weg gebracht is. Redding uit den nood behoort veeleer te worden gezocht door verhooging van inkomsten, voortkomende uit een op rationeelen grondslag opgetrokken belastingstelsel. Op eene zonderlinge inconsequentie des mi nisters moeten wjj nog de aandacht vestigen. In het begin zyner toelichting drukt hy sterk op de hooge eischen, welke de tegenwoordige wet stelt aan de gemeentebesturen en ten slotte doet hy het voorstel die zwaar belaste gemeentekassen nog te bezwaren met de twee millioen, welke van den hals des rijks worden afgeschoven. Indien bet waar is, dat <de ge meentebesturen hun beste krachten moeten inspannen om in de gewone en buitengewone kosten van het lag. ond. te voorzien, zoodat vele zaken die nuttig en wenscheljjk zjjn (ver betering van communicatie, hardmaking van wegen enz,) niet zelden achterwege moeten blij ven,» als zelfs «gevaar te duchten is voor de financiën van sommige gemeenten» en andere doeningen tot aanzienlijke bedragen moeten GOUDA, 9 Februari 1884. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Dinsdag den 12 Februari 1884, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: De Rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1883. Het voorstel betreffende den afstand van bouw terrein aan de Westzijde der Crabethstraat. voorstel betreffende de aanwyüug eeuer aan legplaats aan net Rotterdamsche Veer voor den pak- schuitdienst van den Heer P. Goedewaagen Tz. Drukten wij in ons laatste Zondagsnr. den wensch uit, dat spoedig de noodige maatregelen mochten worden genomen om den tramdienst door onze stad te hervatten, thans kunnen wij mededeelen, dat de Directie der IJselstoomtramweg-Maatschappij zich in het begin dezer week tot Burg, en Weth. hebben-» gewend met voorstellen tot het nemen van maatre gelen om het gevaar bij de bocht bij de Kleiwegs- brug weg te nemeiL Deze betreffenlo. De con structie der bocht „volgens een ander systeem dan het thans gevolgde en 2o. verhooging van de oprit naar de Kleiwegshuig. De tegenwoordige construc tie levert echter volgens genoemde Directie geen gevaar op voor het passeeren van een tram, be staande uit eene locomotief en één wagen, waarom zij vrijheid jonden Burg, en Weth. vergunning te vragen voorloopig toe te staan met één wagen achter de locomotief door de Gemeente te mogen rijden, opdat de geregelde dienst geen vertraging zou on dervinden. Burg, en Weth. hebben gemeend die vergunning te moeten weigeren daar, zoolang geene wijziging is gebracht in den toestand van den bocht Kat- tensingel—Kleiwegsbrug tegen, de exploitatie van den tramweg binnen de wateren der stadssingels bij hun college ernstig bezwaar bestaat. Dit be zwaar zou vermoedelijk verdwynen indien de Di rectie der IJselstoomtramweg-Maatschappy kon besluiten om op het trajeet dóór de stad kleinere, nl. kortere wagens in gebruik te nemen. Hiertoe kon bedoelde Directie echter niet besluiten. Zij wees er vooreerst op dat de tegenwoordig door haar gebruikt wordende lange wagens nimmer eenig ongerief binnen de stad hebben veroorzaakt, voorts dat kortere wagens in de bochten bij de Kleiwegs brug en het Plantsoen evenals op de verdere baan gevaar zouden opleveren omdat zij lichter zijnde en op 4 in plaats van 8 wielen rustende, meer slinge ren en minder stabiliteit hebben, terwyl hunne assen vast staan. Bijna alle trammaatschappyen ruimen hunne kleine wagens op en nu is het, meent de Directie, niet van haar te vergen baar goed mate rieel door slechter te vervangen. Om die reden heb ben zij zich opnieuw tot Burg, en Weth. gewend met verzoek om vergunning de stadsexploitatie met één wagen te mogen hervatten totdat de nieuwe werken zullen zyn goedgekeurd aan de bocht der Kleiwegsbrug. Aldus is de loop der onderhandelingen van deze iveek. De heer J. A. Biezenaar beeft de benoeming tot vvwivfi AWTWVD H moeten bijdragen tot de kosten VX’l W ClAF naai onderwjjs. Niet om te be Het nieuwe ontwerp, door den minister Heemskerk ingediend ter wjjziging van de be staande schoolwet, geeft meer dan men aan vankelijk zon hebben opgemaakt nit de eerste toezegging der Regeering aan de Tweede Ka mer. De minister'sprak toen van wegneming van administratieve fouten, waarbjj hy klaar blijkelijk voornamelijk het oog had op de be zwaren, welke zich in de practyk hadden voor gedaan by de toepassing van art. 45. Natnurljjk kon deze gelegenheid tevens te baat genomen worden om eenige andere leemten aan te vul len of kleine gebreken te verhelpen, maar nie mand zou op dat 'oogenblik hebben vermoed, dat ook verlichting van den financieelen last, welke de onderwijswet legt op de schouders van bet Ryk, lag in het plan der Regeering. Thans blijkt dit evenwel het geval te zyn. Misschien dat het ontwerp Mackay c. s., den minister aanleiding heeft gegeten om ook iq deze rich ting zyne krachten te beproeven of wel dat nader onderzoek de Regeering overtuigd heeft van de dringende noodzakelijkheid om het budget van het Ryk eenigszins te. ontlasteq, door vermindering van de sommen, voor het onderwjjs daarop uitgetrokken. De hoofdpunten van het Regeeringsvoorstel hebben wjj in ons vorig nummer reeds aan gewezen. Ons blad is niet de plaats om die alle te bespreken met het oog op de eischen der school en der paedagogiek; wjj zonden vreezen dan onze lezen te vermoeien met zaken, die hun slechts geringe belangstelling inboe zemen. Alleen wenschen wij in ’tkort te wjj- zen op het verschil van dit voontel met het ontwerp—Mackay c. s., waarmede men het natnurljjk onwillekeurig vergelijkt, omdat het gedeeltelijk dezelfde strekking heeft, en op de beide hoofdzaken, waarvoor het eene nieuwe regeling voorslaatde rjjksbydrage in de kos ten van bet onderwjjs en het hulppersoneel dat aan de scholen aanwezig zyn moet. Eene zelfs oppervlakkige lezing van het Regeeringsvoorstel doet zien, dat de heer Heem kerk ook nu zijne sympathie voor de openbare school niet verloochend heeft. Partieele wijzi ging, wil hy, met behoud van het beginsel omtrent de voor allen toegankelijke openbare lagere school. Dit wenschen de heeren Mackay c. s. ook, ofschoon zy daarbij niet verhelen, dat zy liever omverwerping van het bestaande zouden voorstellen, als hnn de mogelijkheid daartoe gebleken was. Maar het Regeerings-Ont- werp onderscheidt zich daarin gunstig van dat der genoemde kamerleden, dat het ook niet indirect afbreuk wil doen aan het gehalte van het onderwjjs. De minister handhaaft in de wet de regelen voor den sehoolbouw, benevens het toezicht op de gebouwen en lokalen; de kweekelingen als werkkrachten in de lagere scholen worden door hem niet weder inge voerd en ten slotte blyft aan de gemeenten de vrjjheid voorbehouden om al of niet schoolgeld te heffen. Dit zyn onmiskenbare voordeelen van het nieuwe ontwerp, hetwelk overigens in grondgedachte veel overeenkomst heeft met net andere heeft. Deze is: vermindering van het aandeel, dat het Ryk bedraagt in de kos ten van het onderwjjs en eenige bezuiniging op het hulppersoneel. Wat het eerste betreft, eene wijziging van art. 45, zooals de minister thans voorstelt, komt ons evenmin aannemelijk voor als die van de heeren Mackay c. s. De minister plaatst zich op hetzelfde standpunt: verminde ring van kosten is by hem hoofdzaak. In dit opzicht zyn wjj bitter teleursgesteld. Wjj had den gewacht eene poging om eene steekhoudende regeling tot stand te brengen van het aandeel dat het Ryk en de gemeenten in billijkheid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1