OUT. ER8 van •ERDAG middags atse waar i, te ver- F I BINNENLAND. en. AS. len, woensdag 13 Februari. N° 3039. 3e., Gouda. chap EPE. FEBR. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, F 8 De inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave i Et stelling 8, i (mud) :achel- I i ing JEN van eert- en 0.99, den heer Jan louda. (de Zon- i van 10 iljjke 8e- 1 uur, of hunne lits bij 2 1 BOO- tensin als die swezen EKEN ïe Cou- door den >uda. RMAAK», LT, 11884, eert- en GOUDSCHE COURANT. De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. Sedert eenige dagen wordt van de Tramlijn ffUtrecht-Vreeawijk* der IJsd-stoomtram-maat- sebappy gebruik gemaakt tot het Vervoer van brieven, enz. Voor het postkantoor Vianen worden te Vreeswijk de paketten afgehaald. Naar wij uit goede bron vernemen, zal door het Openbaar Ministerie appél aangéteekend worden tegen bet vonnis der arrondissements-rechtbank te Utrecht, dd. 5 Februari, in zake de mishandeling op bet Munsterkerkhof, aldaar. In de afgeloopen week verliet de gemeente-ont- vanger te Woerden zijne gemeente, voorgevende elders iets te moeten verrichten. Hij liet echter des avonds op zich wachten, en toen van zijn wegblijver, aan den burgemeester kennis werd gegeven, legde deze onmiddeliijk beslag op de boeken en kas van den ontvanger. Een paar dagen later ontving de burgemeester een brief, inhoudende het bericht dat de ontvanger zich te Keulen bevond. Men schrijft het gebeurde hieraan toe, dat de ontvanger niet wel bij het hoofd is. De kas is, naar men zegt, in orde. Tengevolge van een en ander is in den laatsten tijd door verschillende Nederlandsche maatschappijen van landbouw de wensch te kennen gegeven, dat opnieuw de gelegenheid worde opengesteld tot uitvoer van versch vleesob, met ontheffing van den accijns. De Regeering heeft gemeend aan dezen wensch gevolg te moeten geven door het indienen van een ontwerp van wet. De daarbij voorgeslelde bepalingen zyn, behoudens eenige verduidelijking der redactie van de artt. 4 en 5, gelijkluidend met die der wet van 29 December 1S66, welker uitvoering geene I aanleiding heeft gegeven tot moeilijkheden, en waarvan Op de tweede staande hh. Vlasveld te Gouda, van Montfoort te Zevenhuizen en L. van Dijk te Krimpen aan de Lek. Deze voordracht wordt ter visie gelegd, terwijl besloten wordt dat de benoeming zal plaats hebben in de volgende vergadering. ièraar aan enka, ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Vrijdagavond heeft de politie alhier aange houden de persoon I. C. I. Knegteu nit Rotter dam, onlang» uit de gevangenia ontslagen. Hij waa des morgens per spoor naar hier gekomen en had zich vervoegd bij eenige sigarenfabriekanten met bet valsche voorgeven dat hij 'a avonds te voren aigaren by hen had gekocht en een 50 Cta- stok in betaling had gegeven doch tegen een kwartje geld bad terugontvangen, waarom hij verzocht om bedoelde 25 Cts. terug te ontvangen hetgeen hem bij een paar is gelukt. Hij bad ook een bezoek gebracht bij den schoenma ker van der Geest alhier. Dezen had hij gezegd dat hij van de familie waa en verzoclst om eenige onder steuning voor een oom te Rotterdam eu meer dergelijke praatjes. Bij zyne aanhouding is op hem gevonden een paar lederen vrouwen pantoffels, die van der Geeat voor zijn eigendom herkende en gestaan hadden in zijn winkel. Hij ia gister morgen naar het buis vsu arrest te Rotterdam overgebracht. Dinsdag 19 Februari a. s. ten half zeven ure zal ten huize van den Heer J. J. B. Tatnie aan de Reenwijksohe brug een landbouwkundige voordracht gehouden worden door den Heer A. Marlet, van Honteniase. Ook het WeeM. van iet Recht stemt in met de algemeene afkeuring, welke de toespraak door mr. Van Ittersum tot de veroordeelde jongelui gehouden, in de pers heeft gevonden. Het blad kan geen enkele reden vinden tot het houden van eene dergelijke toespraak. Naar de Middelt. Ct. verneemt beeft de Regeering het bekende besluit van den gemeenteraad van Veere, tot verkoop vau den beker van Maximiliaan van Bour- gondie, vernietigd. Men zal rich herinneren, dat de heer Van Vlymen indertijd geklaagd beeft over knoeierijen, die bij den bouw van de Kon. stallen zouden hebben plaats gehad. Thans meldt de Anut. Crt., dat door den Mi nister van Financiën eene commissie van deskundigen tot onderzoek van ’s Konings stallen is benoemd. Deze commissie zou bestaan uit de heereu Schuur man en De Jongb, directeuren der gemeentewerken te Amsterdam en te Rotterdam, en Kooy, aannemer te Amsterdam. Volgens de in 1877 in Engeland uitgevaardigde nieuwe voorschriften moet ook thans nog het uit Nederland aangebrachte vee bij aankomst in Enge land dadelijk worden geslacht, en bestaat vooralsnog geen vooruitzicht dat deze verplichting spoedig zal worden opgeheven. Bovendien is sedert eenigen tijd ook de inroer van lerend ree in Pruisen verboden. Tengevolge Uit Zevenhuizen ichryfi men ons: In de vijfde vergadering van het Leesgezelschap «Tot Nut en Vermaak» trad da Heer J. J. Grooten- dorst, uit Gouda, als spreker op, en droeg met zeer veel tact eene schooue novelle voor, getiteld «Oude jaarsavond." Behalve door den spreker werden nog bijdragen geleverd door de Heeren A. de Jong, J. v. d. Starren en P. Blok, terwijl door een achttal dames en vijf heeren nog eenige conpietteu werden ge zongen. Een en ander bezorgde een genoeglijken avond. Het departement Schoonhoven der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft met algemeene stemmen, in zijne jongste vergadering, het volgende voorstel aangenomen: «Het departement Schoonhoven der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, gelet op bet schrijven van het Hoofdbestuur van 21 Januari 1884, no. 988; overwegende, dat, zal werkelijk de op te richten instelling te Utrecht een inrichting worden voor bet Nut van ’t Algemeen, het natuurlyk en billijk is tevens, dat ieder departement, dus ook ieder lid, daaraan bijdrage en niemand zich onttrekke, zoodat het gebouw niet zal worden opgericht ten koste van eenigen, terwijl anderen zich onthouden; overwegende, dat, volgens art. 83 Algemeene wet, ieder lid moet bydrageneen vaste som per jaar; besluit: het hoofdbestuur in overweging te geven by de aanstaande wetsver andering genoemde bijdrage met 9.20 te verhoogen, door welke verhoogiug de bijdrage niet belangryk wordt verzwaard en toch jaarlijks eene som van 3400, berekend over 17,000 leden, in de algemeene kas wordt gestort, welke som strekken kan tot rente betaling en mogelijke aflossing van eene te sluiten leening." GOUDA, 12 Februari 1884. In da hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door al de raadsleden werd bygewoond, werd goedgekeurd de Rekening der Ka mer van Koophandel en Fabrieken, dienst 1883. Óp voorstel van B. en W. werd besloten aan den heer H. J. Nederhorst bouwterrein te verknopen in de Crabetbstraat tot bet bouwen van twee woon huizen. Een gedeelte van bedoelden grond was nok aangevraagd d«or den beer J. Smit. Het raadslid Samsom betoogde de wensobelijkheid de aanvraag van laatstgenoemden de voorkeur te geven boven die van den heer Nederhorst, vooral uit een oogpunt van billijkheid daar hy de cerate was, die om den grond gevraagd had. B. en W, meenden echter dat de heer Nederhorst de voorkeur moest hebben wyl de buizen, die deze voornemens was te bouwen, grooter waren en meer beantwoordden aaa het doel dat men bad by bet aanleggeu der Crabethatraat. Met 16 tegen 1 stem (die van den beer Sarosom) werd bet voorstel van B. en W. aangenomen. De raad besloot voorts den heer P. Goedewaagen Tzn. tot wederopzeggens toe eene aanlegplaats aan te wyzen voor zyn pakschnitdienst aan het Rotierdam- sohe veer. By den raad kwamen de volgende stukken in: lo. Verschillende verslagen over 1883 van Ge- meente-inatellingen. 2o. Een voorstel tot wijziging der begroeting der dd. Schutterij over 1883. 3o. Een missive van B. en W. in zake de voor stellen der Directie van de IJaelatoomtramweg-Maal- schappij betr. verbetering van de bocht by de Klei- wegsbrug. B. en W. deelen daarin mede dat de voorstellen hierop nêerkomenlo. Constructie van de bocht volgens hel Straatssysteem, dat reeds op andere plaatsen in deze gemeente is toegepast, waarvan het gevolg zal zyn, dat óéne rail van het atel in de bocht 21/, centimeter hooger zal liggen dan de ander; 2o. verhooging van bet terrein zoodat de grond vóór de stal van den heer ten Cate ongeveer 40 centimeters hooger zal komen. Het eerste punt ondervond groot bezwaar by B. en W. zoowel met 't oog op de passage voor rytuigen als op die voor voetgangers en ofschoon het tweede punt inderdaad eene groote verbetering zou zyn, zoo weegt die verbetering niet op tegen voornoerode ongelijke ligging der rails. Het is om die reden dat de voorstellen der Directie Burg, en Weth. onvoldoende voorkomen er. daar de wet aan bet Col lege van Burg, en Wetb. de verplichting oplegt te zor gen voor de veiligheid op de wegen, welke verplichting h. i. niet zou wordpn nagekomen door in bedoelde voorstellen te treden, deelen B. en W. mede dat zy bij hun oorspronkelijk gevoelen blyven volharden. De stukken sub 1, 2 en 3 worden ter visie gelegd. 4o. Eene missive van den heer J. A. Biezenaar, kennis gevende de benoeming tot Lid van de Com missie van Toezicht op het Lager Onderwijs niet te kunnen aannemen. Wordt aangenomen voor kennisgeving. 5o. Een voordracht van B. en W. voor twee onderwyzers aan de le kostelooze school. Op de eerste staande hh. van Montfoort te Ze venhuizen, Vlasveld en Slinger te Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1