AND JAS. pelen, oning Woensdag 20 Februari. N° 3042. 1884. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. K. BINNENLAND. De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave lil. ring Co., •ES, lijt is e waar- ■endoch uisvrouw tamheden jyzonder, i zal der- t zgn. laarom in oh geene i als eene deze tjjd- ade hulp Iste naai- t worden, lig werk- iteekende mmeerde chines voor elk ueest ge- B DLAND, De Waterweg Amsterdam- Rotterdam en de prov. Zuid-Holland. -K--V—-- .■'I GOUDSCHE COURANT omdat zij, bij een ander beheer, niet voor- I huismiddel zal te Gouda. giet dit i neteldoek. britrm formuleert de heer Van Houten zyn princi pieel beswaar legen hel wetsroor.lelVan Deldeu betrekkelijk de inkomstenbelasting en ook tegen het aangekondigd voorstel der Kegeering betreffende de klasaen-belaeting, indien deze op de leest der Prui- en zijn welke naar stenen volgens Maar in een are getimmer- RF, en AHLSTEDE, lornetnens op [AART 1884, luize 'yan P. te Stóft^'i, fijne zeef of in eene goed De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER- DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50.' De Directie der IJsel-Stoomlramweg-Maatscbappij heeft zich thanz tot den gemeenteraad van Gouda gewend met het verzoek toe te slaan dat 1. voorloopig de exploitatie door de stad plaats hebbe met één locomotief en één wagen 2. de bocht bij de Kleiwegsbrug geconstrueerd worde volgens bet straatsysleem (reeds elders in deze gemeente toegepast) en wel met verhoogde keerratl in de binnenbocht; 3. de oprit naar de Kleiwegsbrug zoodanig worde verhoogd (ook voor het gewone verkeer) dat de baan vlakker kan komen te liggen. Volksal- van de voor- schorsiug van den almanak af te zien, van 1885 zal bet verder lot vat* dat iedt daar- r koopers machines egen zeer t afgele- ing eener mogelijk merkbare ntan te sgestaan. is Depót •rk onder 1. woning met verige bij de ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Met bet oog op de belangstelling, die de quaes- tie van den waterweg AmsterdamRotterdam hier ter stede* natuurlijk ondervindt, nemen wij in dit nr. een artikel over uit het Vaderland, dat die zaak bespreekt. Tot onderwijzer aan de openbare school te Leid- sehendam is, tegen eene jaarwedde van 600, be noemd de heer 11. N. Michael, alhier., Aan de N. R. Cl. wordt ’t volgende gemeld Door den kapitein van eene der van Leiden op Gouda varende booten der stoombootmaatschappij De Volharding ;s Vrijdagavond omstreeks 7 uur 15 min. tussohen Boskoop en Waddingsveen een vuurbol van ovalen vorm waargenomen, die zich in de rich ting O. N. Oosten naar W. Z. Westen voortbewoog en in de nabijheid der boot op het land, zonder uit elkander te spatten, nederviel, en daar nog eeni- gen tijd zichtbaar bleef. Gelijktijdig hoorde men in het vertrekje, waar het buffet geplaatst was en waarvan het raampje niet geheel gesloten was, een hevigen slag, waar door de zich in de kajuit bevindende passagiers verschrikt opsprongen. By onderzoek bleek, dat de in het buffet geplaatste lamp was uitgeblusoht en twee karaffen, benevens bet petroleumtoestel omver waren geworpen. Daar niemand in dit vertrekje aanwezig was, meent men verband Ie mogen zoeken tussohen het aldaar voor gevallene en den voorbijzwevenden vuurbol. Thans is het een feit dat de Officier van Justitie namens den Procureur-Generaal, booger beroep heeft aangeteekend, in zake het studenten-proces. Voorts meldt men dat de Procureur-Generaal heeft gehandeld op last van den Minister vair Justitie. Vanwege het legerbestuur wordt er toe overge gaan om de dienstdoende schutterijen te bewapenen met het geweer klein kaliber van het model, dat bij het wapen der inf. in gebruik is. Er is een aanvang gemaakt met de schutterij te Rotterdam, aan welke reeds cenige honderdtallen dier geweren zijn verzonden. Naarmate de verwisseling plaats heeft, worden de thans bij de schutterij voorhanden geweren groot kaliber ingeleverd in de rijkswapen- depóts te Dordrecht en te Gorinchem. GOUDA, 19 Februari 1884. Heden wordt hier ter stede de verjaardag van Z. M. den Koning op de gewone wijze herdacht. Van de openbare en verscheidene particuliere gebouwen waait de vaderlandsche vlag. Er werd geen parade gehouden, daar het weêr zich hedenmorgen ongunstig liet aanzien. Nu de abonnements voorstellingen van de ver- eeniging Het Nederlandsch Tooneek zijn afgeloopen en het eigenlijke winter-seizoen nog niet is geëin digd, zal hfet zeker velen onzer ingezetenen aange naam zijn te vernemen dat er Maandag a. s. nog eene voorstelling plaats heeft. Een gunstig bekend tooneelstuk van den beer Roeier Faaesen zal wor den opgevoerd, getiteld: Zonder Naak, waarin de voornaamste leden van de Roiterdamsche Afdeeling optreden. Het is in den vollen zin des woords een volksstuk. Niet alleen dat verscheidene tooneeltjes vtawrói voorkomen; die oftrter /yhet volk* spelen, maar aan het volk is de beau r6le toebedeeld. Het stuk is hier nooit opgevoerd, maar elders herbaalde malen met het grootste succes. eval toe, noodig is In een tuin in den Stormpolder bloeien niet alleen de aardbeiën, maar bij sommige planten heeft zich ook de vrucht op den kouden grond ontwikkeld, ter groole van een klijnen knikker. De heer E. G., eigenaar van eenige huizen te Amsterdam had, gelijk, bet Géill Pol.-Nieuws be richt, eenigen tyd geleden vriendschap aangeknoopt met J. A. P. Deze verzocht hem by een bezoek hem de eigendomsbewijzen van zijne huizen te toonen. Hiervan wist hij er later op arglis tige wyze een weg te nemen, waarmede hy zich naar dén notaris Van der Vqjt begaf. Hij deed zich daar voor als G., de eigenaar van het huis en vroeg 6000 hypotheek. De notaris wilde de gel den gaarne verstrekken; P. moest echter nog een paar dagen wachten. Het verzoek om een dadelijk schot van 1000 werd mede uitgesteld. Een voorloopige akte van volmacht werd intusschen opgemaakt en door P. met den naam van G. onder- teekend. Toen de notaris echter den werkelyken heer G. een bezoek bracht, bespeurde hy, dat men hem misleid had, en toen P. de verlangde som in ontvangst kwam nemen, bespeurde deze dat de politie hem reeds met verlangen verbeidde. Hij werd naar de cel gebracht. De locale treindienst tussohen den Haag en Voor burg en omgekeerd was eergisteren, Zondag, reeds vry druk. Tusscben beide plaatsen werden p. m. 700 personen vervoerd, ongerekend nog de geabonneerden. De gewone treindienst van de Ned. Rbynspoor- maatschappij, alsmede de overgang van het kruispunt ondervonden van dit locaal verkeer geen de minste vertraging of stoornis. Uien als een probaat geneesmiddel. Tegen den zoo lastigen en vooral hier te lande veelvuldig voor komende katharaleu hoest, is bet volgende eenvou dige middel als zeer afdoende aan te bevelen. Tot bereiding daarvan neemt men 5 ons uien, deze wor den geschild, in bun geheel gelaten maar toch in gekorven, men voegt er 8 lood honig en 4 ons witte suiker bij, laat dit te zamen 34 uren ach tereen zeer langzaam koken, daarop koud worden en giet dit mengsel dan door esn een neteldoek. Dit sap bewaart men gekurkte flescbnaar de behoefte zulks vordert moet de patient hiervan dagelijks met tusscher.poo- zen 46 eetlepels vol, lauw warm gemaakt, inne men. De heilzame uitwerking van dit gemakkelyk te bereiden huismiddel zal men spoedig gewaar worden. (Semperv.) (Overgenomen uit het Vaderland.) In de Tweede Kamer zal spoedig in behandeling komen een motie, ingediend door 15 leden, alle zittende voor kiesdistricten, geheel of gedeeltelyk in Noord-Holland gelegen. Zij luidt aldus: Z/De Kamer, „van oordeel, dat de verbetering van den waterweg ffvan Amsterdam naar Rotterdam niet langer mag ^worden uitgesteld, wil men de thans bestaande z/zekerheid niet in de waagschaal stellen, dat daartoe ,/hetzy door de provinciën Noord-Holland en Zuid- z/Holland te zamen, hetzy door de provincie Noord- h Holland alleen, een bydrage van drie millioen gel adens zal worden gegeven en in de onderbouds- Door bemiddeling van de Nederlandsche Han-^ delmautschappij zijn weder ƒ9500 overgemaakt aan de plaatselijke commissie te Batavia voor de ramp op Java, in het geheel derhalve ƒ519,500. Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van *t Algemeen, acht gevende op den dringenden wensch, door reeds meer dan 125 departementen geuit, om ook in het volgende jaar een manak te ontvangen, beeft besloten genomen Aan de algemeene vergadering worden overgelaten over jaarboekje te beslissen. De Regeering heeft aan de Staten-Generaal voor gesteld de broederorde van den Nederlandschen Leeuw af te schaffen. De nuttigheid der instelling van Broeders mag met grond worden betwyfeld; zy is wel in het leven geroepen om verdiensten in nederigen werkkring te beloonen, maar zij kan ook leiden tot het ver kenen van geldelijke gunsten ten laste der schatkist, waarvan de motieven soms moeilijk zijn na te speuren, en het verdient, naar het inzien der Regeering, aanbeveling, daaraan voor bet vervolg een einde te maken op de éénig billijke wyze, namelijk door de daarmede gebenificeerden te laten uitsterven met vol behoud van hetgeen hun is toegekend. Ook de weduwen van tijdens de invoering der nieuwe wet reeds overleden Broeders behouden baar weduwenpensioen. De eebtgenooten van thans levende Broeders hebben dan nog geen verkregen recht, daar hare mannen tijdens de afschaffing van de vorige wets bepalingen in leven zijn. Echter meent de Regee ring, dat ook haar kans op weduwenpensioen niet moet worden verkort. Daarentegen wordt een vierde klasse van de rid derorde van den Nederlandschen Leeuw ingesteld. In het thans verschenen no. 6 zijner Staatkundige eIX LU_..x pieel bezwaar legt ngekondigd voorstel der Regeering betreffende de sische Kiassensteuer mocht gegrond zyn, wensch naar een directe Ryksnfl«ring, uiterlijk zichtbare grondslagen hun draagvermogen tracht te vermeerdering van belastingen stemt hij in geen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1