I, AZEN, geschilderde Janskerk te lenis der St. :eningen,enz. jrlpk leven 8- le Gebroeders 1884. Vrijdag 22 Febrqarl. 5° 3043. 1ÏJ i zal Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, IING LK, tterdam. xeer licht t Rol- en t nette be- f riek, ibeth, lts. jl der P BINNENLAND. 'k ii. iet beste. tl i i 11 i- De inzending van advertentién kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave GOUDSCHE COURANT w«ar- te Gouda. IER, Mainz. Nijmegen. l. 6. keert dan kleur terug. de rtog. uburg. 19de u 20zte H De heer E. Orerbosch alhier ia benoemd tot lid der Commiuie, die gedurende de jaren 1884, 1885 en 1886 belast tal tyn met bet afnemen ran het reeartaenykundig examen. 21ste iet n e ff ff ff 22ste 23ete 24ste u 18de zet ff a ff H D 1 E 8. H G 6. E 8 neemt F 5. G 6 neemt F 6. B 8 B 6 D 2 0 1. E 4 B 7. D 7 neemt B 7. D 4 D 6. E 6 neemt D 5. D 1 G 4. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Te Ammerstol is voor enkele dageu een meisje tonder armen geboren. Aan de schouders zijn slechts ringervormige uitsteeksels waar te nemen. Het kind, dat overigens teer welvarend ia, wordt door vele vreemdelingen bezocht. Men begrijpt dat niemand nalaat iets voor dat kind af te zonderen. Een „belastingschuldige'' schrijft in The city Preu dat hjj, na de openbaarmaking der brieven van het gaat de kleur van witblond tot rood over en parlementslid J. G. Hubbard, waarin deze deuitbreiding In de zitting van aanhoudend zoo heb ik i Dw DRÜI- it dat gevolg, steld ben. tienaar, DENHOF. waar geen tal men dit jjk huismid- istig gevolg tsch is door jsloten, waar in ingedrukt, en a fl. 0,65 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. 3RINKMAN ekomen De millioenen-juffrouw. Het is nu volgeas den Amsterdamschen briefschrijver in de Pr. Gr. Ct^ bekend geworden, dat er nog een door Jaantje Struik benadeelde bestaat, iemand te Arnhem, die zij er voor f 180,000 (zegge honderd-en-tachtig duizend gulden) in heeft laten loopen, maar die, om buiten bet proces te blyven en het geld toch verloren achtende, er maar een schenking van maakte, toen het onderzoek begon. De Arnh. Cl. betwijfelt de waarheid van dit bericht ten sterkste. GOUDA, 21 Februari 1884. VERGADERING van den GEMEENTERAAD. Vrijdag deu 22 Februari, des namiddags ten 1 ure* Aan de orde: Het voorstel tot wyziging der beg rooting voor de Schutterij, dienst 1883. Het voorstel betreffende het gebruik van stoom* kracht op de tramlijn der IJsel-Stoomtramwegmaat* schappij binnen de wateren der stadssingels. De benoeming van twee onderwijzers aan de le kostelooze school. de Mink als op het belang der fabriek. SCHAAK-CORRESPONDENTIË. Gouda den Haag Gouda den Haag Gouda den Haag Gouda Gouda Alkmaar Gouda Alkmaar Gouda van de „Brieven uit de hoofdstad" in de Arnh. Ct.t beeft een gewezen rechterlijk ambtenaar 2000 ia de schatkist gestort en moet die gewezen ambtenaar zijn de eervol ont* slagen griffier van het Kantongerecht te ’s Hage en de storting betreffen het door hem in zijn qualiteit bij verschillende gelegenheden van justicia- beien te veel genotene. De teruggave schijnt dus te moeten opgevat worden als een voldoening aan bet „beleedigd rechtsgevoel", gelijk men het noemt. Maar aangezien zij, die te veel hebben betaald, van deze 2000 niets genieten en er dus van herstel van geleden schade zelfs geen sprake kan zijn, is de vraag gewettigd of deze terugbetaling, die dan toch wel niet spontaan zal geschied zijn, niet in sterk contrast staat met het aan den bedrijver van die „onregelmatigheden" toegekend eervol ontslag en gevolglijk van vol pensioen. Zou het beleedigd rechts* gevoel, wanneer de geleden schade toch niet meer te herstellen was, niet beter zijn voldaan door het ontslag op een andere wijze dan thans geschied is F Ik meen, dat het de Minister De Kempenaer was, die eenmaal reide: „Een eervol ontslag wordt aan hrm verleend, die onberispelijk heeft gediend en, aftredende, ongaarne wordt gemist, en wien men by ziju ontslag een eervol getuigenis van welvolbracbte plichten wenscht mede te geven"; men moet aan nemen, dat de tegenwoordige Minister van Justitie anders over de zaak denkt, of hij zou anders ge handeld hebben. De voorstanders der lijkverbranding hebben zijde lings in Engeland eene overwinning behaald. Een zekere dr. Price, lid van de secle der Druïden, werd onlangs te Cardiff voor het gerecht betrokken en gevangen gezet wegens bet verbranden van het lijkje van een zijner kinderen, en dit wel metonnoo- dige haast (namelyk vóór de Coroner de lijkschouwing kou hebben verricht), en in dier voege (naar het heette), dat er door de operatie overlast veroorzaakt was aan ’s mans buren. Nadat de doctor eenigen tijd preventief gezeten had, heeft de rechtbank bem op vrije voeten gesteld, verklarende dat crematie op zichzelf niet onwettig is, mits zij geschiede zonder overlast te veroorzaken. De rechtszitting te dezer zake moet vrij onderhoudend zijn geweest. Dr. Price zelf verscheen in het gewaad der Druiden een witte tunica en eene muts van vossevel; en de rechter gaf, tot leering van de juny, eene breed voerige verhandeling ten beste over de geschiedenis der lijkverbranding bij verschillende volkeren. Gisteren werd hier ter stede een jubilé gevierd, dat alle aanspraak beeft op vermelding. De heer P. de Mink, boofdopzichter der Stearine Kaarsenfabriek „Gouda", herdacht toen zyn 25 jarige werkzaam heid aan die inrichting. Met de meeste zelfvol doening mocht hy terugzien op het afgeloopen tijdvak. Komt de eer van den bloei der zoo ryke vruchten afwerpende onderneming natuurlyk in de eerste plaats toe aan het talentvolle en actieve bestuur der Directeuren, het behoeft geen betoog hoeveel er voor den goeden gang van zaken afhangt van hem, die met het boofdopzichterschap is belast. Metgroo- ten ijver en loffelijke toewyding kweet de heer de Mi uk zich steeds van zijn taak en het was te den ken, dat op dezen feestdag de bewyzen van deering niet achterwege zouden blyven. HH. Directeuren der Fabriek toonden de belang rijke diensten van den jubilaris aan de zaak bewe zen te erkennen en op prys te stellen door bem bij deze gelegenheid een stoffelyk blijk hunner achting te geven, terwyl voorts het gebeele perso neel van geëmploieerden cn werklieden hem een schitterend bewijs hunner genegenheid gaf door de aanbieding van een prachtige pendule met cande- labres en een piece de milieu, bet een en ander in nikkel met verguld. Bovendien ontving de heer de Mink nog van vele andere zyden ondubbelzinnige bewijzen vau belangstelling in zijn feest. Wij hopen dat het hem moge gegeven zijn nog lang de betrekking te blyven bekleeden, die hy jaren achtereen zoo tot algemeen genoegen vervulde en uiten dezen wensch zoowel met het oog op den heer Dinsdag v|m de Rotterdamsche Arr. Rechtbank werd veroordeeld: P. B., boomkwetker te Waddinxveen, bekl. van verzuim van aangifte voor de Nat. Militie, tot f 1 boete. M. O., arbeider te Waddinxveen. ter zake tan mishandeling, ook van zijne eigene moeder, tot 1 maand celstraf en 2 geldboeten elk van 1 dag celstraf. Te Ouderkerk a/d IJsel is op den 2Osten dezer in het openbaar aanbesteed het maken van een gebouw, bestaande iu machine- en ketelhuis met schoorsteen, eene steenkolenbergplaats, benevens een machinisten woning en de benoodigde aardewerken, alles ten dienste van het te stichten stoomgemaal voor den polder »De Nesse". Ingekomen waren 20 inschrij- vingsbiljetten. Laagste inschryver was de heer W. Bokhoven, aannemer te Goudayioor een bedrag van 19,244, terwyl de begrooting van kosten bedroeg f 19,730; omtrent de gunniqg.yjui het werk zal nader worden beslist. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen van Dinsdag 19 eu Woensdag 2ff Februari. Dinsdag heeft de Kamer hare werkzaamheden hervat. De tijdelyke voorzitter, de heer Cremers, bracht hulde aan de groote bekwaamheden en den takt van den vorigen voorzitter. De heer Verniers van der Loeff is daarna beëedigd en toegelaten. De heer Kist kondigde eene interpellatie aan over het tijdstip der invoering van het strafwetboek. In de zitting vau gisteren is tot eersten caudidaat voor het voorzitterschap der Tweede Kamer gekozen de heer Mr. Cremers, met 41 van de 76 stemmen. Tot tweeden candidaat werd gekozeu de heer Mr. Borret, met 51, en tot derden candidaat de heer Mr. Tak van Poortvliet met 39 stemmen. De candidatenlyst zal Z. M. worden aangeboden. Dat ten gevolge van hevige gemoedsaandoeningen het haar plotseling grijs wordt, is meer waarge nomen, maar dat het telkens van kleur verandert, is zeer zeker een zeer zeldzaam verschijnsel. Dit verschijnsel doet zich nu voor in het krankzin nigengesticht te Dalldorf. In den tijd van 48 a 60 uren i na eene week tijds tot de oorspronkelijke Zoo gaat het steeds voort, zonder dat geneesheeren in staat waren dit vreemdsoortig verschijnsel te verklaren. Volgens den schryver Gisterennacht ontstond er brand in een der hooi bergen van de boerdery, bewoond door den bouwman J. Versteegh in den Weijlandschen Polder onder Bo- degravede brand deelde zich spoedig aan de wo ning mededoor de werking van een vijftal spuiten, waaronder twee van het dorp, twee van het fort de Wierickerschans en een van het gehucht de Nieu- werbnig, is een der hooibergen en een schuur gespaard geblevende woning en het zomerhuis zyn verbrand. De runderen ten getale van ruim 40 stuks zyn gered. Alles was tegen brandschade verzekerd. De oorzaak van den brand is onbekend, maar men denkt aan kwaadwilligheid. Beroepen tot predikant te Bergambacht de heer Deetman te Amsterdam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1