Zondag 24 Februari. N? 3044. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. PPL! rz‘ intoor irluijn >PP, 0. m r langdurige stremming der jk Fabrieken alhier beide zijden :ken. iten, dat het ivolg ateeda >f het debiet en 8TA- t A. K. v. d-Agent P. .gent P. J. ELSHOUT SMITS te Moordrecht, ien. uitvoerig en. j zenden 30 .1 water en 5 Evenals el re door u m vorm bad boekjes voor r. dienaar, SISFINIJH. Hoogstraat-, Banten Kolff, re porcelein- ibilie. apoth.; edam bij 0. e Amsterdam CJloth Co.; >lf en Zoon GOUDSCHE COURANT. aan den Com* e I. °/o nte t «7a 7., «7, ats hebben Ir. J. F0R- te Gouda. GOUDA, 23 Februari 1884. De Gemeenteraad heeft gisteren, naar wij verne men, besloten om de Directie der IJsel-stoomtram- weg Maatschappij te vergunnen voorloopig de stads exploitatie van de stoomtram te hervatten, doch slechts met één locomotief en één wagen, totdat nadere maatregelen sullen zyn genomen in zake verbetering van d<* bocht op den Kattensingel, waar het be kende ongeluk plaats had. Dit raadsbesluit vindt men niet vermeld in het in dit nr. voorkomende raadsverslag om de een voudige reden, dat bet werd genomen in eene Zitting met gesloten deuren. Waarom deze zaak niet mocht behandeld worden in eene openbare verga dering, waarom na heropening der zitting bet genomen besluit (dat natuurlijk geen geheim is, daar het onmiddelyk aan de Directie der Tram- weg-Maatschappij werd medegedeeld) althans niet %werd publiek gemaakt, is ons bnbekend, maar wij moeten onze bevreemding te linnen geven dat na arwat er gebeurd is in deze zaak, ook na de voor lezing der gisteren ingekomen missives, men gemeend heeft bet publiek belang te dienen door zulk een geheimzinnige handelwijze. Dat het noodig werd geacht technische inlichtingen te doen geven door den gemeente-architect in een besloten vergadering is te begrijpen, doch toen deze ambtenaar de zitting ver laten had, hadden de deuren weder moeten worden geopend en het publiek en de verslaggevers binnen gelaten. De gemeenteraad van Gouda, bekend om zyne vrijzinnige en verlichte beginselen, blijkens vroegere handelingen en besluiten een voorstander van de thans alom zoo gewaardeerde openbaarheid, heeft, naar ons inzien, verkeerd gehandeld met deze zaak, die aller belangstelling trok en alleszins voor openbare behan deling geschikt was, in het geheim aftcdoen. Zulk een handelwijze geeft billijke reden tot ontevredenheid en wy hopen zeer dat in het vervolg alleen dan be sloten vergaderingen zullen worden gehouden, wanneer dit in het publiek belang inderdaad noodig is. De collecte voor de Maatschappij van Welda digheid beeft bier ter steJe opgebracbt de som van 148.22. De heer A. Werumeus Buning, gunstig bekend letter kundige, wiens vroeger hier ter slede gehouden voor dracht zoo algemeen in den smaak viel, zal Dibsdag als spreker optreden in het Dep. «Gouda" der Maat- icbappij tot Nut van ’t Algemeen. Zyne «marine schetsen" deden hem een zoo eervolle reputatie ver werven, dat de opkomst zeker alleszins bevredigend zal zyn. De Kamer van Koophandel en heeft zich tot den Minister van Waterstaat enz. ge wend naar aanleiding van het bestek der aanbeste ding wegens het afdammen, droogmaken, onderzoeken en herstellen der Mallegatsluis, waarvan de aanbe steding a. s. Maandag zal plaats hebben. Volgens het bestek moet in den IJsel een kolossale ringdam worden gelegd en in de gracht van den Turfsingel een ringkade; het terrein tusschen deze dam en kade wordt voor het publiek verkeer afgesloten; de vaart gedurende 91 dagen, en de passage over de brug 105 dagen gesloten, alles aanvang nemende 1° Mei a. s. Voor voetgangers moet een pad over de ring kade worden gemaakt, dat echter van beide zijden slechts door een trap toegankelijk is. De Kamer heeft gemeend dat deze stremming en afsluiting der passage gedurende de voor bet verkeer zoo drukke zomermaanden groote schade zou be rokkenen aan tal van industrieelei» en neringdoenden en mitsdien aan den Minister in overweging ge geven: lo. alsnog te onderzoeken of de passage over de brug gedurende dien geheelen tijd moet worden gesloten en of de termynen niet korter konden wor den gesteld (gelijk sommige deskundigen beweren); 2o. een premie uit te loven voor vervroegde ople vering van het werk. Afschrift van het adres is gezonden j. r - 1 Tan i zetters, wier getal voor de vervulling dezer werkzaam heden zou worden uitgebreid. Met uitzondering van tabel IX, rakende de divi denden van naamlooze vennootschappen, zou tegelijk de Patentwet worden ingetrokken. Naar uit de residentie wordt gemeld, vordert de instructie in de Leidsche vergiftigingszaak zeer spoedig eu kan men nog vóór de jaarlijksche vacantie van het gerechtshof dit sensatie-proces verwachten. Het vroeger aangekondigde oorspronkelijk tooneel- stuk van Willem van Zuylen, 7 h maar een Smid, werd gisteravond voor het eerst te Rotterdam ver toond. De Nieuwe Schouwburg was stamp vol. Het stuk had groot succes. Na elk bedrijf werden de acteurs herhaalde malen teruggeroepen. Willem van Zuylen zelf leverde een uitmuntende type van huisknecht. De eindelooze toejuichingen, welke hij genoot, golden zoowel den acteur als den schrijver. Uit ludië wordt geschreven*. Deli blijft ons beste boekje, het land der toekomst, bet land van Hollandscbe energie, dank zij mannen als Cremer, Van den Houert, Gransberg, Dates e. a. Door hen blyven wij Hollanders er den boventoon voeren en de meeste kracht ontwikkelen. Aan een particulieren spoorweg is men druk bezig, met het leggen van eene particuliere telegraafliju zal spoedig een begin worden gemaakt, zelfs spreekt men van 1 een onderzeescheu kabel van Deli Laboean naar Peuang. Eene .particuliere kost- en dagschool is er thans opgeriebt, namelijk te Medan. Een belang- stellende heeft daarvoor aan particuliere giften 470 ’s maands bijeen gekregen, en op dit vaste inkomen heeft mevrouw de wed. BlnmeBorel eene school geopend Kent gij flinke jongelui? Ik bid u, in naam onzer nationale eer, maak dat zij naar Deli gaan Vertel hun eens, dat zij die daar in betrekking komen, een paar moeielyke jaren voor den boeg hebben van des morgens 511 en daarna van 15, onder de brandende zon, in de velden, te paard en te voet maar dan ook hun fortuin hebben gemaakt, als zij blyken van geschiktheid, vooral van wilskracht ge geven hebben. Ik ken o. a. administrateurs op een inkomen van 1000 tot 1500 ’s maands plus vrye woning en aandeelen in de winst, die deze betrekking in vyf jaren tijds gekregen hebben. Roep dus jougelui naar hier, en laat hen hunne kracht ontwikkelen en onzen ouden roem handhaven gaan in het lanu, dat minstens gedurende vijftig jaren nog het land der fortuinen is. Waarom zouden vreemdelingen ons weder in deze de loef afsteken? Er zyn er reeds meer dan genoeg. Niet genoeg daarom kan ik het Regeeringsbesiuit prijzen, dat in hst bestuur van de Deli-spoorweg-Maatscbappij slechts Nederlanders zitting mogen hebben; niet genoeg dus ook de tegenwoordige handelwijze der Deli-Maat* sebappij, die slechts Nederlandscbe jongelui schijnt te willen hebben. Bij sommigen stuit men altijd op dat verlammende beginsel van verlofstraktementen en pensioenen. Is de stichter van Batavia ook daarvan uitgegaan? Waarom moeten dan in de negentiende eeuw de jongens van‘Hildebrand denken aan ziek worden en sterven Het hoofdbestuur der «Ned. Vereen, tot af^ABfl|g van sterken drank" heeft eeu adres aan Kamer gericht om zoo stellig mogelijk te teeren tegen het wetsontwerp tot wyziging ’der^' drankwet. Hel Hoofdbestuur verzoekt de verwerping van hét wetsvoorstel, althans van het laatste lid van art. 2, voornamelijk np grond: dat de twee hoofdstrekkingen der Drankwet zyn: A. het aantal draukneringen, waar en door wie ook uitgeoefend, moet langzamerhand (zij ’t ook eerst na verloop vau 20 jaren) binnen zekere grens, in verhouding tot de bevolking der gemeenten, teruggebracht worden; B. de gemengde neringen (behoudens de daarvoor in art. 4 der wet beschreven uitzondering voor missaris des Konings in deze provincie en aan Bur-geheel op aanslag ambtshalve door de colleges gemeester en Wethouders van Gouda. - 1 Het is te hopen dat de Minister een gunstige beschikking kan nemen op dit verzoek, want terecht wyst de Kamer op de nadeelen voor handel en nijverheid uit eene zoo langdurige stremming der passage voortvloeiende. De Gemeenteraad vau Schoonhoven heeft in zyne vergadering van II. Donderdag een zeer gewichtig besluit genomen. Na jaren op verschillende wijze te zijn teleurgesteld om verbonden te worden aan het spoorwegnet, bad de Raad eene commissie benoemd, bestaande uit de heeren S. P. H. Noor dendorp Burgemeester, E. E. Denekamp wethouder en Mr. D. v. Oosten Siingeland raadslid, om middelen te beramen teneinde een stoomtram te verkrijgen. Deze commissie werd terzyde gestaan door den lieer J. Schold, ingenieur te Rotterdam. Reeds had de Raad in zijne vergadering van 9 i November 1883 besloten dat, wanneer het eenigs- zins bleek dat een stoomtram van Schoonhoven op Gouda levensvatbaarheid had en slechts een matige rente van bet exploitatie-kapitaal kon worden ver wacht, de gemeente Schoonhoven in hei aanleg- kapitaal zou deel nemen voor honderd duizend gulden. De beer J. Schotel heeft in een duidelijk, uitvoerig en zakelyk rapport bewezen dat genoemde stoomtram kan bestaan. Gedurende het onderzoek kreeg de commissie van verschillende zijden aanzoek om voor den aanleg in onderhandeling te treden, o. a. ook van de IJsei- stoomtram-maatschappij. Deze laatste schijnt met ernst over de daarstelling eener stoomtram van Schoonhoven over Berg-Ambacht, Stolwijk op. Gouda te denkan, en heeft in hoofdzaak aangeboden dè lijn te leggen, wanneer door de verschillende gemeenten voor Vis werd oijgedragen in het exploitatie-kapitaal. De commissie bracht in de vergadering van 14 Februari haar zeer uitgebreid en degelyk rapport uit, waarin dan ook het voorstel der iJsel-stoom- tram-maatschappij was opgenomen. Donderdag, 21 Februari, vergaderde de Raad over deze zoo gewichtige zaak, en besloot om, iudien de Usel-stoumtrammaatschappij de lijn in exploitatie bracht aan haar een tubtidie te verleenen van twin tig duizend gulden. (Schoonh. Ct.) De heer H. Paul, Arcbitect-werkluigkuudige te Zevenhuizen, is door deu vereenigden polder «Bos koop," benoemd tot opzichter over dien polder. Naar men verneemt zal de Transvaalsche depu tatie in de eerste helft der volgtnde week te ’s Hage aankomen. Volgens het Vaderland wordt bij het wetsontwerp tot invoering eener klassenbelasting voorgesteld de percentage jaarlyks door de wetgevende macht te doen vaststellen. Voor de eerste maal stelt de Mi nister van Financiën voor dit percentage op P/j te bepalen. Staten-Generaal. Twebde Kamer. Zitting van Vrydag 22 Februari. In deze zitting aanvaardde de heer Cremers, door Z. M. den Koning tot voorzitter benoemd, zijne betrekking. Niet zonder schroom deed bij dal voor het nog overige gedeelte van het tegenwoordig zit tingjaar. Diep gevoelde bij, dat de vele begaafdhe den zyner voorgangers hem ontbraken. Alleen in toewijding aan het landsbelang, zucht tot bevordering van gemeen overleg en onpartijdige leiding, wenschte hij by geen hunner achtergesteld te worden. Ein delijk deed bij een beroep op de welwillendheid der leden. Tot een tweede sectieonderzoek der suikerwet werd besloten. Door de nieuw gekozen afdeelingen zyn benoemd tot voorzitters, de hh. Schimmelpenninck, Scbimmelpenninck van der Oye, Van der Linden, Gleicbman en Blussé. Maandag of Dinsdag regeling der werkzaamheden. Naar de N. R. Ct. verneemt, berust het wets ontwerp tot invoering eener klassen-belastiog, het welk dezer dagen bij de Tweede Kamer zal inkomen, f'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1