I, 7IJÏÏ BB - H! Militie BINNENLAND. 1884. Woensdag 27 Februari. N° 3045. recteur. 9. )ING len. Bouda. LDEN. I Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. II. f IANN. F I De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave --- t aanbevolen f 0.50. II de ge* eene zin de ls wezen naar cht op het plege men ht op het 84, des na- toollokalen gehouden m verlangt i le en 2e iris, AN GOOR. i ■ij len verstrekt. anghebbende, UMMER- :s gelegenheid er No, 930, GOOR, Secretaris. Gouda. DHULP of ir No. 931, De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is f 1.25 franco per post f 1.50. GOUDSCHE COURANT. icbt, dat op 1884, des eve school- NSCHRIJ- i leerlingen, Te Scholen GOUDA, 26 Februari 1884. Gisteren had aan hel gebouw ran het Prov. be stuur te Hage de aanbesteding plaats van het afdammen, droogmaken, onderhoeken en herstellen der Mallegatsluis alhier. Ingeschreven werd door: Pb. Verbrugge 35,300; Vlot 34,275; Klein 33,900; J. Smit 32,500; J. de Jong, Gouda, 32,000; P. van Rooijen 32,000; K. Hollander, Gouda, 31,500;, C. P. W. Dealing, id., ƒ31,000; A. v. Kekem, id. ƒ30,100; L. Brouwer, id. ƒ29,900; H. J. N^derhorst, id. ƒ29,239; J. Vermeer, Heken dorp, 28,640; P. Vermeer, Gouda, 28,600 en Bekker, Lent, 25,835. De Minister van binnenlandsche zaken heeft be noemd de commissien, in het voorjaar van 1884 belast met het afnemen der examens ter verkrygfhg van de akte van bekwaamheid, bedoeld in art. 56, onder a, van de wet op het lager ouderwijs. In Zuid-Holland zijn benoemd: a. tot lid en voor zitter de scboolopz. in het distr. Dordrecht; b. tot leden de schoolopz in het distr. ’s-Gravenhage en in de arrond. ’s-Gravenhage, Schiedam en Vlaardingen; c. tot leden-plaatsverv. de schoolopz. in het distr. Botterdam en in de arrond. Leiden, Gouda, Gorin- chem, Sommelsdijk en Botterdam. De heer E. H. Stieltjes schreef in het Handels- blad een eerste artikel, getiteld De Lijdensgeschie denis van een Kanaal" waarin hij het (door ons over genomen) artikel uit bet Vaderland over den wa terweg AmsterdamRotterdam bespreekt. Hij zegt in hoofdzaak zich geheel te kunnen vereenigen met de verdediging der door Zuid-Holland gestelde voor waarden, doch bet standpunt van Noord-Holland in die aangelegenheid isz. i. onjuist weêrgrgeven. Daarom wil hij in boofdtrekken de geschiedenis van bedoelden waterweg opnieuw in herinnering brengen. Wellicht komen wy, nadat de geheele reeks artikelen van den beer Stieltjes is verschenen, hierop terug. Uit Krimpen aan den IJsel schryfl men: Zoo ergens, dan heeft zeker het schoolverzuim al hier eene schrikbarende hoogte bereikt; op 1 Januari 1884 toch ontvingen van de 304 kinderen tusschen 6 en 12jaar 99 volstrekt geen onderwys. De voor naamste oorzaak van dit verschynsel is het te vroeg verlaten der school. Dat het onderwys hier weinig vruchten kan dragen, behoeft geen betoog, vooral niet wanneer men in aanmerking neemt, dat het verzuim der schoolgaande kinderen 16 17 percent bedraagt. Gisterennamiddag is te Nieuwerkerk a/d IJsel op den Rynspoorweg 'het driejarig dochtertje van den spoorwegarbeider P. Voogelaar onder een zwaar boog beladen lorri geraakt. Het kind werd zwaar gekneusd. De eene arm werd geheel verbrijzeld. Er beslaat weinig hoop op behoud van haar leven. Ten gevolge van eene verkeerde overbrenging van bet telegram uit Londen aan de commissie van ont vangst der Transvaalsche deputatie in de residentie, werd eerst de komst der deputatie op a. s. Dins dag gemeld. Zij zal echter eerst Donderdag, te 1.48, te ’s Hage aankomen en met veel plechtigheid aan het station van het Hollandsche spoor worden ontvangen ADVERTENTIÊN worden geplaatst van .15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. door de commissie, die verder nog is aaugevuld door de heeren jhr. mr. D. H. Beelaerts van Bloklaud, P. W. F. Bell, ds. J. Moll Jzn. en J. H. Rovers. Het concert in het Gebouw blijft op dienzelfden dag bepaald, maar het banket in het Hotel den Ouden Doelen zal nu Zaterdag middag plaats hebben. Eenige Ut rechtse he ingezetenen, die weosebten het bezoek der Trausvaahche deputatie bier te lande te vereeuwigen, lieten met dat doel een gedenkpenning slaan, vervaardigd in de Utrechtscbe zilverfabriek, onder de zorgen van den heer Begeer. De voorzijde van dezen gedenkpenning vertoont eene golvende zee, waaruit de opkomende zon verrijst, zinnebeeld van de toekomst van de Transvaal en de glorie van oud-Nederland; bet element waardoor stamverwanten zijn gescheiden, is tevens bel verbin dingsmiddel voor beide volkeren, wier wapens daar boven zya geplaatst: rechts dat der Transvaal, links dat van Nederland» omgeven ^oor het randschrift <mit óenen stam* en j»öod zij met heul* Daardoor wordt de stamverwantschap aangeduid en de bede geuit voor de toekomst van beide volkeren. Aan de keerzijde wordt alleen vermeld ,;de Transvaalsche deputatie bezoekt Nederland, 1884." Het hoofddoel dezer ovatie is, om alle Neder landers in de gelegenheid te stellen, by te dragen tot eene nationale hulde, welke aan het Transvaalsche volk, op een najler te bepalen dag bewezen zal worden. Die penning, geslagen in goud, zilver en brons zal worden aangeboden voor bet archief van de Trans- vaalscbe republiek, en vergezeld gaan van eene oor konde op perkament vermeldende het feil en levens de namen van allen, die daartoe hebben bijgedragen. Om elk Nederlander in staat te stellen daarvoor te kunnen bijdragen, is de .deelneming gesteld op 25 cent, die men verzocht wordt per postwissel over te maken, met duidelyke vermelding van naam, voor naam en woonplaats. Zij, die iets meer kunnen bij dragen, worden beleefd uitgenoodigd dat te"doen; die 3 of meer bijdraagt, ontvangt franco per post een bruDzen afslag der medaille; die 10 of meer bij- draagt, een afslag in zilver, die meer dan 50 bij draagt, ontvangt een afslag in goud. Allen, die één gulden of meer bijdragen, ontvangen een afdruk der oorkonde, waafop eene juiste teekening der medaille voorkomt. Zal men op vele plaatsen in ons vaderland versto ken zijn van bet voorrecht om de mannen uit de Transvaal te begroeten, niemand is op deze wijze buitengesloten, om een bewijs van ingenomenheid te geven met hunne komst in ons midden. En zoo zal bun naam blijvend getuigen, zoowel in de Transvaal, als in ons eigen vaderland, van de sympathie, ver tolkt in metaal, voor het merkwaardig feit, dat zoo ver van elkander wonende stamgenooten elkander in het jaar 1884 broederlyk de hand hebben gedrukt. Hel algemeen adres voorde toezending is: Utrechl- sche Zilverfabriek, Oudegracht, L. 89 Utrecht. Naar men verneemt, is de Grond wéts-ebmmissie, wier verslag weldra in het licht verschijnen zal, to< het besluit gekomen art. 194 der Grondwet (over het onderwijs) geheel onveranderd te laten. Geen der voorstellen, waarvan er enkele in de afzonderlijke nota’s, die bij het Rapport gevoegd zyn, worden toegelicht, beeft in den boezem der Commissie eene meerder heid kunnen vinden. Wat betreft de Eerste Kamer, blijft alles iooal« het is. Voor de verkiezing der Tweede Kamer zou het kiesrecht worden toegekend aan ieder ingezetene, Nederlander, meerderjarig, die, in het volle genot zyner burgerlyke en burgerschapsrechten, eene woning, heel perceel of perceelsgedeeltt, van zekere huur waarde in gebruik heeft. Het bedtag dier huurwaarde zou, binnen zeker maximum en minimum door de Grondwet gesteld, voor de onderscheiden gemeenten door de wet worden geregeld. Zijn wij goed inge licht, dan zou de minimum-grens nog lager dan eene weekhuur van één gulden gesteld zijn. Het getal leden der Tweede Kamer zou voorgoed op 90 worden bepaald. Omtrent den krijgdienst zou schier allés aan de ge wone wet worden overgelaten, znnder eenige beper king omtrent duur of omvang. (N. R. Ct.) Naar wij vernemen, is de nieuwe Indische be- grooting voor 1884 reeds gereed en kan haar indiening spoedig verwacht worden. De Minister vau koloniën ‘bewerkte de begroeting in de laatste dagen van zijn verblijf le Batavia en gedurende zyn reis naar Europa. (Fdd.) Bij Koninklijk besluit van 20 Januari is aan het uitvoerend comité der internationale landbouw tentoonstelling te Amsterdam vergunning verleend i tot het houden eener verloting van vee, werktuigen en andere inzendingen, aangekocht op die tentoon stelling. Door den Commissaris des KoiJngs in de provincie Noord-Holland is bij dispositie van 19 dezer be paald, dal het aantal loten voor deze verloting 100.000 zal mogen bedragen, tegen den prijs van 1 per stuk, terwijl de trekking in de maand September 1884 zal geschieden. De loten zullen worden verkocht tegen 10 de elf loten, terwijl geene andere korting hoegenaamd zal gegeven worden. De facteur van het korps mariniers R., die in het vorige jaar te Amsterdam mandaten had zoek gemaakt, is door het hoog militair gerechtshof veroordeeld tot één jaar correctioneele gevangenisstraf, met ont zegging om bij de gewapende macht of als militair geëmploieerde te dienen gedurende vijf jaren. De vennootschap Kleine Courant (Nieuws van den Dag) keert over 1883 weder 65 pCi. dividend uil. Werd reeds in ons vorig nr. met een enkel woord hel succes vermeld, dat de heer Willem van Zuijlen behaalde met zyn dtuk: n't Is maar een smid!" de Rolttrdamsche bladen spreken thans met lof over de eerste opvoering. De tooneelcriticus der N. Rott. Ct. vóórspeldt dat bet ’t groote publiek uitnemend behagen zal, evenals dit reeds dadelijk' bij de le opvoering bet geval was. Behalve het onderwerp zal de bewer king het stuk populair maken, zegt hy, en hij roemt voorts den ouopgesmukten, natuurlijken toon, daarin aangeslagen, terwijl ten slotte bet spet der dames en heeren, die in het stuk optreden, veel lof wordt toe gezwaaid. Het Rotterdamsch Nieuwsblad zegt o. a: Was Donderdag een buitengewone avond, waar een penne- vrucht nog wel de eerste van den gevierdste van alle kunstenaars, waarop ons land kan bogen, zou ten tooneele gebracht worden. Op het gelaat van bijna alle toeschouwers was het te lezen, boe innig men het slagen van deze opvoeiing wenschte en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1