0. IELS ID, ouda, kadaster .097, 1609 en BINNENLAND. naamkaartje. Zondag 2 Maart. (884. N° 3047. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ;els I J i LVIAV a >oping A, anus TER. V?'' Aan bet Neder land ache Volk 60. i den 10 leljjk een rubriek gespannen zien raaruit bjj har- opt, wordt met del van 884, des mid- «Dl k naar Indiê, metalen raam ansport en 10 GDUDSCHE COURANT. I men de uit nemen. Prijs g 60 Ct. Ver- óts landers, Leiden, lm, Voorburg, erkel. Heden zijn in druk verschenen de voorstellen der Staats-Commissie voor Grondwetsherziening. De Commissie stelt daarin o. a.. voor: Het afleggen van eed of belofte, in de geval* Jen waar de Grondwet dit voorschrijft, aan ieders vrije keuze over te laten, en dus te schrappen de woordennieder naar de wijze zijner godsdienstige gezindheid.11 - Het toekennen van subsidie aan Kerkgenootschappen uit openbare kassen (boven het thans genotene en>, behalve in het geval van contractueels verplichting) te vMhjfdên. Te noten vervallen de vereischte koninklijks goed* keuring op de provinciale verordeningen. Te schrappen de bepaling dat de Voorzitter van den Gemeenteraad door den Koning benoemd wordt en de regeling van dit. punt aan de wet over te laten. Den wetgever de bevoegdheid te verkenen het door den Koning in staat van beleg verklaren van een deel des grondgebieds te regelen met aanwijzing der gevallen waarin dit geschieden kan. Bij die wet kan afwijking van eenige bepaald aangewezen grondwetsartikelen worden veroorloofd. J Te bepalen dat de veranderingen in de GrondA wet, waarvan de wet de wenschelijkheid heeft ver klaard, na ontbinding der Kamers, aan de nieuwe Kamers in vereenigde zitting moeten onderworpen wordep en geacht worden verworpen te zijn zoo niet tenminste 65 leden (de grootste helft van het geheele getal leden der beide Kamers) die verende* 'ringen hebben goed gekeurd. Het voorgestelde artikel omtrent het kiesrecht luidt aldus: De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de meerderjarige manne lijke ingezetenen, Nederlanders, die niet bij rechter lijke uitspraak de beschikking of het beheer hunner goederen hebben verloren, nog van eenige rechten zijn ontzet, en die, hetzij ter zake van de bewoning van een huis of een gedeelte daarvan in de be lasting ten volle zijn aangeslagen, en het uit dien hoofde over het laatst verlooptn dienstjaar ver schuldigde geheel hebben voldaan, hetzij wonen op kamers, niet afzonderlijk in zoodanige belasting aan geslagen, en waarvan de jaarlijksche huurwaarde ongemeubeld ten minste zooveel bedraagt als de som waarop de minste belastbare huurwaarde daar ter plaAse is gesteld. Het bedrag van de minste ten volk belastbare huurwaarde wordt door de wet nergens lager dan 36 of hooger dan 300 bepaald. Wordt ter zake vau de bewoning van huizen geen Rijks belasting geheven, dan wórdt bet kiesrecht af hankelijk gesteld van de huurwaarde der woning of het gedeelte daarvan, hetwelk men krachtens eenig persoonlijk of «akelijk recht in gebruik heeft. De minste jaarlijksche huurwaarde die kiesrecht geeft, wordt door de wet nergens lager dan op 52 of hooger dan^op 300 gesteld. In buitengewone algemeene vergadering heeft de Holl. Maatschappij van Landbouw met 446 tegen 18 stemmen besloten, 2500 subsidie toe te kennen aan de Intern. Landbouw-tentoonslelling te Amsterdam. Bovendien is 500 aangeboden voor het opnemen van een rubriek ,/bokkelingen* in het programma. Het Hoofdbestuur is voorts gemachtigd, zich tot hel Rijk en tot de prov. Noord- en Zuid-Holland te wenden om subsidie voor de oprichting van eene zuivelschool. Naar de Amst. verneemt, zal de zaak dér Utrecht- ache studenten den 24sten Maart te Amsterdam in hoo ger beroep voor het Hof worden behandeld. Het Openb. Ministerie zal worden waargenomen door mr. W. R. Op ten Noort adv. generaal. De advocaten Van V«u Ecuen en Scheidiurf, die de beklaagden de rechtbank te Utrecht verdedigden, zullen Bolhuis, Van Eeden voor de i ook hier voor hen optreden. Omtrent den stouten diefstal ten postkantore te Breda meldt men het volgende: Niet minder dan 36 aangetekende brieven met geldswaarde zijn ontvreemd. Men weet nog niet, hoe de dief of dieven zijn binuengekomen, maar J l,«--IJWB-SWWW Vrijdag 7 Maart e. k. zal de Dilettantenclub opnieuw eene uitvoering geven. Opgevoerd wordt: „Baai van den Berg", tooneelapel in 5 bedr., van dezelfde hand, die bet stuk schreef, dat bij de laatste voorstelling werd ten toonvele gebracht. Toonde het publiek toen zijn bijval, het zal zeker gaarne ook met het nieuwe stuk kennis maken. In de laatste Huisvergadering te Haastrecht droeg vóór de pauze Dr. F. L. Idenburg eene novelle voor van Justus van Maurik, getiteld.Baddoktoren Na de pauze hebben de leden des toderykerskamers eenige bedragen geleverd. Door het bestuur van het waterschap Hocnkoop werd dezer dagen aanbeateed het maken en leveren van een stoomwerktuig, eentrifugaalpomp. stoomketel en toebehooren6 inschrijsiogsbiljetien waren inge- komeu als van: B. Bok Rz., te’a Hage 19,488; Gebr. Stork Co, te Hengelo 17,860De Jongh Co, te Oudewater f 14,421 J. Hein richs, te Ververs 14200; Société anonyme les ateliers dn Brabant te Brussel 13.480; de Goud- sebe machinefabriek Gouda f 9950; Voor het maken van de gebouwen en verdere werken benoodigd voor de plaatsing van een Stoom werktuig waren 16 biljetten ingekomen. Dp hoog ste inschrijver was W. de Jong Wz. alhier voor 22.140. De laagste C. F. W. Dessing alhier voor 15.490. De collecte voor de Maatschappij van Weldadigheid heeft te Zevenhuizen opgebracht /41j4S. Da te Schoonhoven zoo druk bespraken zaak, waar voor het gerecht uit Rotterdam de vorige week van Vrijdagavoud tot Zaterdagmiddag aldaar is ge weest tot het houden van oen onderzoek, schijnt nog met een dichten sluier te zijn bedekt, want in weerwil van de talrijke geruchten schijnt men nog niet gereed te zijn, daar het onderzoek steeds zoowel door- politie als justitie wordt voortgezel. Het bestuur vau deti Polder .de Nesse* onder Ouderkerk a/d IJsel, heeft besloten eene geldleening aan te gaan van 40,000 tol bestrijding der kos ten voortvloeiende uit de stichting van een stoom gemaal. De leaning zal plaats hebben door uitgifte van 80 obligatiën aan toonder, elk groot 500, ren tende 41/, pCt. in het jaar, voorzien van een stel heeljarige coupons. Jaarlijks, aan te ‘vangen met het jaar 1885, zullen aflossingen plaats hebben van ten minste twee aan- deelen, elk groot 500, door loting aantewyzen. Staten-Generaal. Tweede Kameb. Zitting van 29 Februari 1884. In deze zitting is de discussie over de Muntwet aangevangen. De heeren Gratamn, Schimmelpen- ninek en Van Houten bestreden de bevoegdheid tot zilverontmunting van 25 millioen al» een proble matiek redmiddel, als een afwending, zoo niet in doel, dan toch in de gevolgen van het bimetalliune, het stelsel der toekomst, en te minder gerechtvaar digd met het oog op den financieelen toestand. De gevaren van onzen tegenwoordigeu muuttoestand worden te veel overdreven. De heer Gildemeester daarentegen verdedigde het ontwerp krachtig, dat minder strekte in het belang vau den handel dan van de bezitters van een vast inkomen. Hij wees er op, dat het ontwerp waar schijnlijk nooit toepassing zou behoeven te vinden, daar de vrees voor ontmoeting het crediet zal ver beteren. Het ontwerp strekte enkel om een even wicht tusschen goud en zilver te verkrijgen. De Minister ran Financiën wees er in zijne ver dediging op dat het voorstel de instemming heeft verworven van de grootste handelsorgauen. Het wetsontwerp beoogt niet een stap te doen in de richting van het bimetallisms, maar het zou de invoe ring daarvan zeer vergemakkelijken. De discussie is verdaagd tot Maandag 1 uur. GOUDA, 1 Maart 1884. De IJselstoomtram die naar men weet thans weder tot aan het station van den Rijnspoorweg I dworrijilt is hedenmorgen omstreeks 9 uur wederom gedérailleerd in de bocht bij het koffie huis van den heer ten Cate. De locomotief bleef Op de rails, de wagen ontspoorde en de tram naar Osdewster had dientengevólg eene vertraging van ruim één uur. De roorwaarden, waaronder de Raad der gemeente Schoonhoven besloten beeft eene subsidie van ƒ20,000 te verleenen voor een tramlijn tusschen Gouda en Schoonhoven, zijn in haat geheel aangenomen door de IJselstoomtramweg-maalschappjj, terwijl de ver dere stappen tot het verkrijgen van concessief! reeds door genoemde maatschappij worden bewerkstelligd. De Transvaalsohe Deputatie is Donderdag bier te lande gearriveerd, zoowel te Rotterdam als te’s Hage werd zij met geestdrift welkom geheeten. In beide plaatsen werd door den Burgemeester der gemeente een hartelijk woord van welkom gesproken, dat door Paul Krugerwerd beantwoord. Donderdag avond was de Deputatie in de residentie een feest- irond bereid en haar wachten nog verscheidene festiviteiten. Donderdag 6 Maart gaat zij naar Amsterdam. De heer P. M. Montyn alhier publiceert de sol itude oproeping: Wanneer deze regelen gelezen worden, zal de ZALMs Transvaalsohe Deputatie, zullen de Volkshelden Dager en Smit zich in uw midden bevinden. Na maanden lang oponthoud, ia de nieuwe rege- emaaktbest bg met Engeland (althans voorloopig) tot ataud pkomeu. Of en in hoeverre die regeling gunstige mallaten zal opleveren, zal de tyd moeten leeren; doch, zooals steeds het geval is, zal ook hier (stschen oorzaken en gevolgen een onafscheidelijk trband zich voordoen. Het Nederlandsche volk echter was, is en olyft loowel aan die oorzaken als gevolgen feitelyk vol komen vreemd. Naar het schynt, stelt zich de Deputatie tot hoofddoel om hier te lande Nederlandech kapitaal te bekomen, tot bestryding van velerlei volksbehoeften n> belangen: wij willen hopen, dat zij daarin volkomen dage: mocht dit echter, onverhoopt, slechts ten deele het geval zyn, zou ik vermoodelyk in de gele- pnheid zijn om (buiten Engeland) eeu vingerwijzing Ie doen naar bvitenlandsche financiers, die de zaak louden willen steunen, doch slechts byaldieu hier ie lande een ernstig initiatie/ werd genomen door erkend "solide financiers. Maar ook die finantieele kwestie regardeert uit den aard der zaak slechte ratelen en het Nederlandsche volk blijft, als zoodanig, daaraan mede bijna geheel vreemd. En toch meen ik te mogen aannemen dat velen, hier te lande, sympathie gevoelen voor den jeugdigen beldeostaat en daarvan gaarne blijk zouden geven. Het doet mij dan ook recht veel genoegen, dat rich alom Commissiën hebben gevormd om de De putatie feestelijk te verwelkomen, maar desniettemin was en blijft het myn innige overtuiging, dat een passend algemeen huldeblijk aan de Z. A. Republiek door het Nederlandsche volk behoort te worden aan geboden, en waag ik het alzoó om mijn denkbeeld, ten verleden jare openbaar gemndkt, thans opnieuw ter sprake te brengen, namelyk het aanbieden van een, twee >»f meer kanonnen. De hartelijke toespraken, de ovatiën en libatiën tooh zullen spoedig 'spoorloos verloren gaan, maar de Stemmen die, gedurende een lange jarenreeks, sullen opgaan uit die mouden van metaal, in de Z. A. Republiek zelve, zullen luide en krachtig weergal- uten, door gansch Zuid-Afrik*. En het is daarom dat ik mij opnieuw tot U wend, o volk van Nederland, en U bij deze met bescheiden aandrang nitnoodig, dit denkbeeld te verwezenlijken au van uwe instemming daarmede aanvankelijk te i 58 centiaren; 58 71 bekomen ten FORTUIJN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1