1 er. EE I WIJ r, I I bode 1884. N? 3049. )IMG 1 BINNENLAND. Vrijdag 7 Maart. X EN. leche Cou den door den i Gouda. JMES, FFEN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ïhi il. o che alukken, □hzn. De Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave J <0 SI Amersfoort voor zet Wit I? 0 en 0.75 5. ekeringen aard in en jen tegen De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG pn ZATER DAG. De prjjs per drié maanden is f 1.25 franco per post f 1.50. ALLEEN, verrichten. GOUDSCHE COURANT. ran der Oye sloot zich Gouda 22 den Haag 26 Gouda 26 i buitenland lagen. oorde hh. leni.-Agent agent P. J. ntP. ELS- H. SMITS Moordrecht, III Van vele syden., zoowel aiit het binnen- als uit het buitenland ontving het liitvoprend comité voor de internat. landbouw-tentoonstelüng het verzoek om den tijd van aangifte voor inzending, die bij het progr. op 1 April e. k. was bepaald, uit te stellen. De vergadering der commissfè van vertegenwoor diging der Ntderlatidsche Landbouwmaalschappy, die met het uitvoerend comité dezer dagen vergaderd is geweest, heeft besloten aan dien wensch gevolg te gevw en is alsnu bepaald, dat de aangifte van voortbrengselen van zuivelbereiding en akkerbouw, van werktuigen en gereedschappen, van zaken voor landbouwonderwijs en dierenbescherming alsmede in zendingen van bijen vóór 1 Mei e. k. moet geschie den, terwql die van paarden, rundvee, schapen en ihofNo. 42). 882,2Vb. 15. it contracten allerlei aard, Ook wor- emiebetaling I ride vol onder belofte dat zij Met goedkeuring tan Z. M. den Koning zal de i aan den wedstrijd deel te iietnen. Het is roor de derate dit geschied t nadat de Nederlaodacbe treed» herhaaldelijk aan schietwedstrijden - Sbben deelgenomen. Dit wapenfeest zal_ ^^Wesa_O"t_den band van vriendschap r. nauwer toe te halen. ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. deelt, ia bijna alle afdeelingen van de Tweed? Ka mer ongunstig ontvangen. De Standaard, die van den beginne af zich niet inge nomen betoonde met de commissie voor de grond wetsherziening, doet ook thans, nu het rapport dier commissie verschenen is, van hare tegen-iogenomen- heid met dezen arbeid blylqen. Zij scbryfi: „Voor het tot stand brengen van zul k eene grond wetsher ziening verroeren wij geen vinger. Wilde men nog art. 76 alleen herzien, welnu, dan kon deze eerste grondwetsherziening misschien als doortastende Re- formbill aangezien, om daarna met de nieuwe Staten- Generaal over te gaan tot wijziging in meer afdoendes zin, Maar neemfc men den voorslag gelyk hij daar lift,1 als geheel; als ernstige poging om althans de eerste tien komende jaren nieuwe grondwetsherziening overbodig te maken; dan wyzen we voorstellen, als thans gedaan worden, met beslistheid af.* De drie leden, die het antirevolutionaire element in de commissie waren, krygen ieder hun deel van de lohuitiwgvn, waarmede de Ajdaotit van de Stand, in ket openbaar steeds zoo kwistig is; van de bh. de Geer en Lohman heet het, dat zij „in korte, bondige voorstellen de koe bij de horens hebben gevalt, en bijna op alle gewichtige punten kloekweg voor den Koning hebben uitgesproken, welken weg bet opmoet;* van mfr. Beelaerts, dat zyu stok iets minder kloek is, maar daarentegen zijn optreden flinker is, dan men had laten verluiden*. Het slot doet echter dien lof voor een deel weder te niet; daar beet bet namelyk: «Spijtig blijft het alleen, flat, als drie auli-re volution ai ren in ééne commissie zitten, die drie, in steê' van saam 1? gaan, zich nogmaals splitsen.* Staten-Generaal. Twkede Kameb. Zittingen fan 4 en 5 vMaart. In de zitting van Dinsdag is met 44 legen 26 stem men aangenomen een ontwerp, machtigende tot zilver- ontmunting van 25 mïïlioen met het amendement Gil- demeester voorschrijvende dat alvorens bet advies van den Raad van State moet ingewonnen worden. Ook is aangenomen roet 51 tegen 23 stemmen het ontg werp lot vermeerdering van het kapitaal dor munt biljetten met 5 millioen, doch mat uitsluiting der muntbiljetten tan 5 gulden. De discussie over het ontwerp tot verdeeling der Markgrond^en is aange vangen. In de zitting van gisteren is de algemene dis cussie overv het ontwerp rot verdeeling dti Mark- gronden voortgezet. Scherp werd het bestreden door de heeren Lohman, BrouwersajkX-- -----^7" die allen betoogden, dat Opneming in de wet van* den staat der marken strijdig was met het rechts begrip, daar alleen de rechter kan beslissen wat marken zijn. Bovendien werd betoogd da‘t de wet onvol ledig is. De heer Scbimmelpenninck bij hen aan. De heer Gratama en de minister van justitie daar entegen beweerden dat door de wet de gewenschte verdeeling zou bevorderd worden, en de minister wees er op, dat de Kamer zelve in het vporloopig verslag den staat der markten vry algemeen had goedgekeurd. De minister hield vol dat de wet een louter econo misch, geen politiek karakter bad. De president Kruger, de generaal Smit en de heer Du Toit verschenen g'sterenmiddag te half drie in In de zitting der Rotterdamsche A rr.-Recht bank van Dinsdagmorgen stond o. a. terecht: F. J. Nkoopman te Gouda, bekl. van geweld pleging jegens een bedienend beambte, welke hem tot het ondergaan van gevangenisstraf naar het huis van arrest aldaar o verbracht. Eisch 15 dagen gev. cell. Het bestuur der Kamer van- Koophandel te Rot terdam heeft zich op aanzoek van belanghebbenden bij de scheepvaart tusschen Rotterdam en Amsterdam gewend tot den Minister, ten einde er op aan te dringen de herstelling van de Mallegatsluis te Gouda, die, naar men heeft vernomen, de vaart gedurende drie maanden zal stremmen, aan te houden, tot aan de uitvoering der plannen tot radicale ver betering van dien waterweg. Uit het daarop van den Minister ingekomen ant woord blijkt, dat de herstelling dier sluis voor geen uitstel vatbaar is, doch dat zal getracht worden haar in' den kortst mogelyken tyd tot stand te brengen. Woensdag 19 Maart a. s. zal te Waddinxveen in het logement fan den Heer Kouwenhoven eene algemeene vergadering plaats hebben van HH. aandeelhouders in de Stoomboot-Maatschappy Bos- koop-W’addinxvcen-Gouda, Daarin zullen o. a. behandeld worden Algemeen verslag over den staat der Vennootschap en Rekening en verantwoording over 1883. Vervulling der vacatures in het Be stuur, te ontstaan door de periodieke aftreding op Ullo. December 1884 van de Heypn C. J. C. Hoo- gendyk en H. Overeynder, beiden te Gouda. De collecte voor de Maatschappij van Weldadig heid heeft opgebracht te Gouderak 71.97 en te Berkenwoude 24.-% Het wetsontwerp tot wijziging van enkele bepalingen der drankwet is, naar men aan het Vaderland mee- de openbare zitting van de Tweede Kamet. De de putatie werd ontvangen door de huishoudelijke com missie en woonde de vergadering in de presidents loge bij. In de Vragen de» Tijds van Maart wydt de griffier der Tweede Kamer, mr. J. D. Veegens, een opstel aan het personeel als plaatselijke belasting. Hij betoogt in dat opstel dat de thans zoo gebrekkige personeele belasting uiterst moeielyk, zoo niet ónmogelijk als rylzbt lasting billyk is te regelen. Een gftiot deel der gebreken kan alleen worden weggenomen, door haar naar de plaatselijke toestanden in te richten. Ook een deugdelijk beheer der gemeentelijke geld middelen zal worden bevorderd, als het personeel eigen belasting der gemeente wordt en de jitftggven niet g rooien deels worden gedekt door het grootste deel eener rylsbelasting, met^gemakkelyk te decreteeren opcenten. De ingezetenen zullen dan de uitkomsten van hel beheer der gemeente-financiën in zekeren zin in hun aanslagbiljet terug vinden. Bovendien kunnen dan die financiën de noodige elasticiteit er langen en de zelfstandigheid der gemeenten zal er b,y winnen. Zulk f een verteringsbelasting acht de schrijver beter voor gemeenten geschikt dan een inkomstenbelasting, waarvoor alleen het rijk krachtige middelen van coutrdle bezit. Hij ziet geen bezwaar in een splitsing def grondslagen tusschen rijk en gemeenten, maar meent dat alsdan de grondslag der huur waarde aan de gemeenten moet verblijven, die haar het best kunnen regelen. Als middelen om de gemeentelijke inkutesteb te versterken beveelt de schryver ten shtte nog een vergunningsrecht aan voor den kleinhandel m tabak, evenals voor sterken drank is ingevoerd, en andere vergunningen, samengaande met de afschaffing der patentbelasting. Met genoegen vernemen wij, dat de Algemeene Schietwedstrijd, te Amsterdam te houden, veel be langstelling vindt, ook van de zyde der Regeering. De Ministers van bhinenlandsche zaken, van buiten- lanaische zaken, van oorlog en van marine hebben het cere*voorzitterschap aangenomen, onder betuiging van hunne ingenomenheid en hunnen, ateun zulle» verkenen. - - - Belgische Garde Civique worden uitgenoodigd om jfen ta »Amon ia .1^» maal, uat schuttertje]; Van- der - Linaëïï,1 (iuïï wc^p ttisschqM GOUDA, 6 Maart 1884. Ona wordt gevraagd of het waar ia, dat zooal. de Nieuwe Gouwenaar meldt de Tranaraalwhe Deputatie het veraoek heeft gericht tot de Directie der Stearine-Kaanenfabriek „Gouda* om deze te mogen bezichtigen. In antwoord hierop deelen wy mede, dat het bericht in genoemd blad ten eenenmale onjuist is. Dergelijk verzoek ia volstrekt niet gedaan. Gisteren had ten Raadhuize dezer gemeente de aanbesteding plaat, van het onderhoud der stra ten gedurende bet jaar 1884, zonder bylerering van materialen. Ingesehreren werd doorH. J. Nederhorat te Gouda voor f 0.22‘, C. P. W. Dealing (e Gouda voor 0.21, Th. W. Bonte te Amersfoort voor 0.15* en W. VarkfviMer te Ovenobie voor ƒ0.15* allts per vierk. meter. 8CHAAK-CORRE8PONDENTIE. Alkmaar 21ste zet Zwart F 8 E 8. zet Wit G 4 E 6 eet Zwart F 7 F i. C 2 D 8.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1