«s. HING 01, per pak bg BINNENLAND. R Zondag 16 Maart. 1884. N? 3053. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ouda. t traats yO, GOUDSCHE COURANT st elllngen ?MABKT. voor de gegeven den heer te Gouda. p. 1000/250- boren, echter IK VAN iirsel, IEL, Het ie deputatie Y Sc CRAN8, ledailles flinke kroonen rbl. variëteiten aar once keuze .1000/700.- le onderlagen, i en R. mnlti- iende variëtei- aanbiedingen rorden inge ënt 1000/180.- ckt in 3 ii 4 var. 1000/120.- wt franco alle 1 met Arnhem. h. zoekt bg Voor het toelatingeexamen ran de Ryksnormaal- leeaen te Gouda, dat 18 en 19 Maart a. a. cal gehou- den worden hebben cieh aangegeven 26 oandidateo en wel root de le klasse 15, roor de 2e klaaae 5, in de Se klasse 5, roor de 4e klaaae 1. Het rerraardigen ran de maehineriën roor bel stoomgemaal Hoenkoop ia gegund aan de Goudsche machinefabriek ala minate inschryfster. De gebouwen weiden mede aan den laagsten inschrijver, den beer C. F. W. Desaing te Gouda, gegund. tern AML Bnreau van am. De beslissing orer het voorstel om aan de directie der IJsel-Stoomtramweg-Maatsohappy definitief ver gunning le rerleenen, roor cooreel de gemeente s Hage betreft roor den aanleg en de exploitatie eener tramverbinding tusschen die gemeente en Gouda, werd Donderdag op voorstel van den burgemeester verdaagd tol eene volgende vergadering, met het oog op eenige te decer cake ingediende adresaen. De heer P. Schelling, jongste wethouder te Ouder kerk a/d IJssel, heeft als soodanig cijn ontalag ingezonden aan den Raad. Voor de vervulling der vacature van hoogheemraad van de Krimpeuerwaard, eerlang te ontstaan door de periodieke aftreding van den heer B. Hoffland te Berg-Ambacbt, die wegens ceer hoogen leeftijd niet opnieuw in aanmerking wensehle te komen, zijn op de desbetreffende voordracht, Woensdag door hoofd ingelanden en plaataverrangers opgemaakt, geplaatst: ais le candidaat de heer P. J. Smits, burgemeester van Berg-Ambacbt eu AmmersUl; als 2de cand. de heer N. Dogterom, landbouwer Tb Stolwijk en als Se cand. de heer L. Kooy, rustend landbouwer te Krimpen a/d IJsel. De commissie uil de Kamer, benoemd om ten aanxien van de door den minister van Oorlog ver strekte inlichtingen nopens het adres ras ingeze tenen van Bodegraven, over de bewaring van boa- kruit in de Wieriokerscbaas verslag le doen, is van oordeel dat die a’leszins voldoende cijn. Zij vermeent dat de buskruitmagasyneu te Wie ren de kennisneming niet aan een anderen rech ter is opgedragen. Hooger beroep wordt voor alle vonnissen aangenomen, behalve voor die in cake van overtredingen gewezen. Op art. 6 is aangeno men een amendement-A. Mackay, om de recht banken uit drie, in plaats van vier, rechters te doen bestaan. Het geheele ontwerp lot wijziging der wet op de 'rechterlijke organisatie is aangenomen met 48 tegen 19 stemmen. Daarop zijn behandeld en aangenomen de voorgestelde wijzigingen in het Burg. Wetboek, (behalve art. 3 van het ontwerp) in het Wetb. van Koophandel en van Burg. Rechtsvordering. Aan de orde zou daarop zijn de motie ran de beeren De Bruyn Kops o. s. omtrent den water weg AmsterdamRotterdam. Op voorstel van den heer Dyckmeester 'werd, aangezien de heer Rutgers, de Rapporteur der Com missie, verklaard heeft de noodige stukken niet bij zich te hebben, met 44 tegen 19 stemmen besloten de discussie te verdagen tot Maandag I uur. GOUDA, 15 Maart 1884. nog onzeker wanneer de Transvaalsohe onze gemeente zal bezoeken. Wellicht eerst na bare terugkomst uit Portugal. De heer A. P. G. Jorissen, pred. te Botterdam, cal Donderdag 20 Maart e. k. eene voordracht hou den in de Afd. Gouda en Omstreken van den Ned. Protestantenbond. Hij zal spreken overHuibert Duifhuis. met open leken, op de vielen prgs. memelksloot Uit Moordrecht schryft men ons Dinsdagavond werd roor dezen winter de laatste leesvergadering gehouden van het Departement Moordrecht enGouderak der Maatschappij lot Nut vau *1 Algemeen. Da opkomst was buitengewoon gipot. De spreekbeurt werd vervuld door Mejuffrouw E. L. de Reede, onderwijzeres aan de openbare school alhier. Zy hield haar gehoor nuttig, aangenaam en uiterst belangwekkend bezig met te schetsen wat zij tijdens haar verblijf Egypte gezien en ondervonden had. Het publiek was ten hoogste ingenomen met deze voordracht. Ook gaf zy de vergadering nog een paar sohoone bijdragen ontleend aau Tollens. De beeren Berman en Ikkink droegen ook nog dichtstukken voor. De heer M. Bron, die bij ziekte van den Voor zitter, de vergadering leidde bracht op sohoone wyze bartelijk dank aau Mejuffrouw de Reede. Ook de beeren, die bgdragM geleverd hadden, werden niet vergelen. oud 21 jaar, taal zoekt mro. ja van goed Woensdag avond is de tram, die 6 u. 40 min. van Haastrecht naar Gouda vertrekt, even voorbij de sluis gederailleerd. Kwaadwilligen hadden een plank op de rails gelegd, zoodat de locomotief daardoor ontspoorde. Uit Ammerstol meldt men dat de Gemeenteraad nog geen besluit in zake eene subsidie aan de IJael- sloomtrammaalschappy beeft genomen en dat de be slissing omtrent die zaak tol nader onderzoek is aangehouden. In de vergadering van onderwijzers, leden van het Ned. Ond.-Gen., afdeeling «Oudewater,* werd met groote eenstemmigheid besloten aan het hoofd bestuur van het N. 0. G. te kennen te geven, dat de voorgestelde wijziging der wet op *t lager onderwijs art. 24 lid l en 2 volgens de overtuiging der leden van de afd. Oudewater niet anders dan zeer ten nadeele van het onderwijs kan geacht worden, welk nadeel ook bij de krachtigste inspan ning der onderwijzers niet zal kunnen voorkomen worden; dal dit nadeel nog zal vermeerderen, bijaldien de voorgestelde wyziging van art. 24 lid 6 tot wet verbeven wordt; dat het alleszins een nadeel voor bet ouderwya zal kunnen heeten, indien lid 1 van het nienwe art. 45 wordt bekrachtigd, en dat het nog noodig, noch nuttig mag geacht worden art. 88 lid I soodanig te wyzigen als deze Regeeriug dit heeft voorgesteid. Staten-Generaal. Twizdz Kamzb. zittingen van 13 en 14 Maart. In de zitting van Donderdag liep hel algemeen debat over de wyziging der rechterlijke organisatie af. Omtrent het hoofdbeginsrl by art. 5 went nog geene beslissing genomen. De heer Wintgeus heeft zich vereenigd met het amendement van den heer A. Mackay, dat hooger beroep in zware saken uit sluit. De heer Lohman heeft een subamendement voorgesteid. De heer Van Houten bestreed sterk het artikel. In de zitting van gisteren is by het voortgezet debat over het ontwerp lot wyziging der rechter lijke organisatie, na aanneming van bet subamen- demenl-Lohman, het aldus gewijzigde amendement- Maokay op art. 5 verworpen met 44 tegen 25 stemmen, waarna het regeerings-artikel is goedge keurd. Daarby wordt nu bepaald, dat de rechtban ken vonnissen over overtredingen wegens bedelarij en wegens belasting en over alle misdrijven, waar- Thans is het aan de heeren Vernée, eommissaiis van politie te Scheveniogen, en Diets, hoofd-inspec- teur van politie te ’s-Hage, gelukt den werkelijken bedrijver van den gepleegden moordaanslag in de Schevenitigsche Boschjes op den veldwachter Snoek, t te honden. De persoon, op wieo Dinsdag de band werd gelegd als verdacht de daad te hebben bedreven, is bij onderzoek gebleken, er zich niet aan te hebben schuldig gemaakt. De thans gearresteerde, die reeds tot bekentenis is gebracht, ia een Hagenaar, genaamd D. B. Op zeer eigenaardige wyze is het den bovengenoem den ambtenaren, met bet onderzoek der zaak belast, gelukt den dader in handen te krijgen. Tijdens zijn vlucht wierp de man een pak kleederen weg. Daar onder bevond zich eene broek, waarvan de knoopen bijzonder de aandacht trokken van den beer Vernée, hetgeen hem er toe leidde ze te vergelijken met die van een vest, waarvan de eigenaar bij hem be kend was. Zijne scherpzinnigheid bleek hier al weder niet te hebben gefaald. De heer Dietz wist toch den bedoelden persoon op die gegevens te arresteeren. Door de Schuttevaêr-vereeniging is een adres ver zonden aan Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën, om te verzoeken, dat brugwachters aan provinciale vn gemeentelijke bruggen voortaan, even als aan de Rijksbruggen, een zichtbaar onderschei dingsteken zullen dragen, opdat de schippers bij het naderen van eene brug kunnen zien, of de brug wachter aanwezig is, hetgeen gewenscht is ter voor koming van avery. De Drankwet werkt beter dan wis ook had dur ven hopen. Het is volkomen onjuist, dat in weerwil van de Drankwet in 1883 weder een bedenkelijke toe neming van verbruik zou hebben plaats gehad. Wie dit beweren schijnen te willen vergeten, dat de bevolking jaarlijks met l1/* pCt- vermeerderden. De gewone rerboogiug der opbrengst van den Ryks- aceyns op het gedistilleerd was 200000 jaarlijks. Zonder de Drankwet zou 1883 dus 400000 meer dan 1881 hebben moeten opbrengen. Met de Drankwet leverde 1883 nog 200000 minder op dan 1881. Dit maakt dus een voordeelig verschil van 800000. Voeg daarbij, dat 1882 600000 minder opleverde dan 1881,in plaats van 200000 meer,dan vinden wy hier een verschil van 8 ton. Totaal f 1400000 vermindering van accyns- opbreugst in twee jaren, of een kapitaals besparing van drie millioen gulden. Waarheid ie het, dat 1883 minder gunstig bleef dan 1882. Maar op de Amsterdamsche Tentoon stelling zijn millioenen boreels gedronken, en in December deed men ruimen inslag van gedistilleerd, uit vrees voor accijns-verboogiog. Wy syn op verre na niet waar wy wezen moeten maar wy zyn zeer zeker op den gcedeu weg. (Volksrr.) Als de naam der sociëteit Sic Semper te Utrecht sanleiding mocht geven tot de onderstelling, dat daar altijd op die wyze werd gespeeld als tusschen de heeren wier eerezaak zoo berucht is geworden, dan zou men zich vergissen. Er wordt daar ook anders gespeeld, maar elders in de Nieuwe Bak blijkt het spel eveneens soms breeds proportion san te nemen. Zoo herhaalde een der by het duel betrokken per sonen aan de leden van den raad van eer »Op don dag, dat de heer G. syn candidaats examen rickerschans, waar de hoofdvoorraad ran het ter verdediging noodige buskruit aints jaren opgeslagen en bewaard werd, daarop geheel zijn iugericht, en op de verklaring van den minister te mogen aan nemen, dat de meeat mogelyke veiligheidsmaatre gelen aldaar genomen zyn en voortdurend gehand haafd worden. Des ministers ambtsvoorganger, medelid der commissie, liet onder anderen niet lang geleden de bliksemafleiders door der zakekundigen nazien en Zooreel noodig verbaleren of herstellen, zoodat ook van die zyde dre^eud gevaar zooveel mogelyk is weggenomen. Bovendien, het buskruit moei ergens bewaard worden en *t schijnt der commissie niet wenschelijk toe, door rerdeeling der bewaarplaatsen ook het gevaar te verdeelen en meer plaatsen aan toch altijd mogelijke ougelukken bloot te stellen. Eindelijk meent de commissie, dat adressanten, waar zij uit het te Meiden voorgevallen ongeluk aanleiding ronden roor hut adres, hebben voorbij- gezien, dat bet geraar voer ongelukken bij maga zijnen toch niet op één lyn ie stellen is met dat ’twelk men bij een fabriek loopt, waar ook bij de zorgvuldigste behandeling men aan onvoorziene en niet te vermyden gebeurlijkheden kan zyu bloot gesteld, die een ontploffing kunnen veroorzaken. De commisaie stelt voor, dat de Kamer besluite,- Faan den minister dank te zeggen voor dt gegeven in- lichtingen en deze voor ket den minister dank te lichtingen en deze voor kennisgeving aan te nemen. Door den gemeente-veldwaobter C. J. Laman, te Kapelie a/d IJsel en den aldaar gestatioueerden Ryksveldwaohter v. d. Zeeuw is tegen tapper W. D. aldaar prooes-verbaal opgemaakt, ter zake dal hij, tegen bet verbod in, tijdens den daar plaats gehad hebbende brand aan een aantal personen jenever heeft geschonken, eu daardoor de oorzaak was van het ramoer en de droukemauMchandalen, die in de gemeente plaats grepen. ’a Aan bet flink optreden van deze twee politie ambtenaren heeft men het te danken dat de orde spoedig in de gemeente waa hersteld. Nader verneemt men, dat de brand ie begonnen in den schoorsteen in de woning van den arbeider P. van Slein. Vier arbeiderswoningen zyn vernield. De huizen waren tegen brandschade verzekerd, de iuboedele niet, zoodat rier gezinnen vandak en goederen zijn beroofd. De belendende peroeelen zijn door hét flink optreden van den burgemeester nog behouden gebleven. Vijf brandspuiten waren in werking gebracht. Tegen vier uur ia den ochtend was men den brand meester.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1