iG ren. (WE WATEBWEG. N° 3057. tTEH, ING BINNENLAND. Woensdag 26 Maart. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 2 Garden. IM. terialen week. ;ezet- ER, ^kundige. M. I. - I. 266. pen. 2. gestichten. ’anden. nde zonder irfl. ƒ0,75, ,25,/1,75. ,10. MPAGNE goudsche courant. ian tot het werken be en Tram- 'ater-bouw- de uitvoe- geven van erstraat K wijze, aan gezuiverd, j hem ten ion en wij mge Jacht, HOND. H bjj den URG, Rot- Het oolwerp-kobier de inkomsten. Eene missive aanmerkingen waterwegen, sedert hun door de en de volksvertegenwoordiging een waarvan zij niet l eene andere richting, naar hunne meening, in het belang der hoofd stad de voorkeur verdiende. De afgevaardigden van Amsterdam hadden nn met hun Noord- hollandsche collega’s de hoofden bjj elkander gestoken om gezamenlijk de Regeering te interpelleeren omtrent hare plannen met dezen waterweg, die al zoo lang hangende zijn. Zij wilden bij eene motie een zachten drang op de Regeering uitoefenen, door de Kamer te doen verklaren dat de verbetering niet langer mag worden uitgesteld. Het door hen beoogde doel is niet bereikt; de motie werd verwor pen. Toch beeft de discussie haar nut ge had, daar de Regeering gelegenheid heeft ge vonden haar standpunt uiteen te zetten. Zjj deed dit op eene wjjze, die billjjke reden gaf tot bevreemding. De Minister wist bljjkbaar zelf niet recht of dit werk gold een zuiver provinciaal, dan wel een rjjksbelaag, althans op dit punt hulde hij zich in nevelen, maar de slotsom was volkomen duideljjk de Regee ring is niet voornemens tusschenbeide te ko men ih het verschil van gevoelen, dat er bij de Provinciale Staten van de beide gewesten, die bjj dit werk betrokken zjjn, over de rich ting bestaat. Zij zal eene afwachtende hou ding aannemen, tot tijd en wjjle debetrokken besturen tot overeenstemming gekomen zijn. Zooals onze lezers weten, is de richting langs onze gemeente een der hoofdpunten van ver schil tusschen de beide Hollandsche provin ciën. Zuid-Holland heeft, onzes inziens vol komen terecht, aan haar subsidie de voor waarde verbonden, dat de locale belangen van de aan den tegenwoordigen waterweg gelegen streek njet mochten worden uit het oog ver loren. De motie van de Noordhollanders had voornamelijk ten doel de Regeering te nopen over deze bezwaren heen te stappen volgens hen moesten ter wille van het alge meen belang de locale wijken. Deze ziens wijze nu is, vooral ten gevolge van de hou ding der Regeering, niet door de Kamer gedeeld. Dit is de uitkomst geweest van het tweedaagsch debat, een resultaat, waarover wjj ons in het belang onzer gemeente verheugen. Het gevaar bestond, dat de Regeering en de Kamer partij koos en het werk doorzette tegen den wensch en zonder de medewerking der Staten onzer provincie. Dit zal niet geschieden en wjj vertrouwen, dat aan dit werk niet de* hand geslagen zal worden, tenzij (’e locale belangen der gemeente Gouda en der Gouwestreek vol doende verzekerd zjjn. De billijkheid brengt dan ook mede, dat bij verbetering van het vaarwater niet alleen gelet worde op de be langen der groote koopsteden, die aan de eind punten gelegen zjjn, maar ook van de kleinere plaatsen, die van oudsher daarvan gebruik gemaakt hebben en er opofferingen voor In de vorige week is een debat gehouden in de Tweede Kamer over een onderwerp, waarbjj de welvaart van onze gemeente ten zeerste betrokken is. Het betrof den water weg tusschen Amsterdam en Rotterdam langs Gouda. Zooals bekend is, zjjn de Amster dammers tegenwoordig zeer prikkelbaar op het punt van Regeering Rjjnkanaal is opgedrongen, gediend zjjn, omdat beginsel is ook gehuldigd bij het ontworpen Rijnkanaalin het belang van Utrecht en de Vechtstreek is de tegenwoordige richting vast gesteld, waarbjj dus niet alleen gelet is op de eischen van den Amsterdamschen handel, maar ook op de bijzondere belangen en historische rechten der streken langs de oude Keulsche vaart. Van eene onpartijdige landsregeering kan dan ook niet anden worden verwacht dan dat zij bjj de bevordering van de publieke zaak zoo min mogelijk bjjzondere belangen schaadt. In het geval van onzen waterweg klemt dit te meer, daar in den laatsten tijd van verschillende zijden de gegrondheid en rechtmatigheid der Zuidhollandsche eischen zijn erkend, ook door bevoegde beoordeelaars, die zich op het standpunt stelden van Noord- Holiand. Verheugen wjj er ons dus over, dat de hooge regeering de bezwaren van Zuid-Holland eer biedigt, met leedwezen 'moeten wjj erkennen, dat haar houding niet bevorderljjk zal zjjn aan het spoedig tot stand kómen der vaartverbe tering. Ontegenzeglijk toch is het rijksbelang zeer bij deze zaak betrokken dit is van ver schillende zjjden in het debat voldoende aan getoond. Het komt ons dus voor, dat de regeering beter had gedaan met de rol van bemiddelaar te aanvaarde^haar invloed had dan misschien Amsterdam overtuigd van de rechtmatigheid der voorwaarden, die onzerzijds gesteld zjjn. Intusschen de quaestie is voor de regeering moailjjk, dltbnoetën wjj erkennen, hoewel volkomen overtuigd dat het recht aan onze zjjde is. Het gevolg zal nu zijn, dat er vooreerst niets van de vaartverbetering komt en volkomen verklaarbaar is het nu, waarom de regeering overgaat tot eene geheele repara tie der Mallegatsluis. Deze sluis kan wel versleten zjjn, eer Indertjjd werd ons verhaald, dat een bejaard lid van de prov. staten tot een jong collega zei«Ik ben oud en zal de vaartverbetering stellig niet beleven, maar wees overtuigd, dat ook gjj, als gjj mjjn leeftjjd hebt, de schepen nog door de Gouwe zult zien varen precies als tegenwoordig.» Het heeft er veel van, dat deze profetie werkelijkheid worden zal. Nu, ptriculum in mora is er niet. De vaart kan ook in haar tegenwoordigen toestand nog veel diensten bewjjzen. In hoofdzaak dient zij voor de kleine schipperij en de noodzakelijkheid om grooter schepen tusschen Amsterdam en Rot terdam te kunnen bevrachten is niet zoo groot, dat daarvoor de belangen onzer gemeente en der polders langs de Gouwe behoeven te worden opgeofferd. Hoe grooter die noodzakelijkheid wordt, hoe meer aandrang er van de zjjde der schipperjj en van den hundel komt, des te eer, dunkt ons, zal Amsterdam geneigd bevonden worden om in eene schikking te komen, die aller belangen bevredigt. Indien werkeljjk de Amsterdamsche handel thans behoefte had aan een kanaal van grooter afmeting, dan zou het niet zoo hardnekkig ijveren voor een paar kilometer minder lengte. Wij verwachten, dat het allengs een wedstrijd worden zal, wie het langst op zjjn stuk kan bljjven staan en dan geinoven wjj dat de meeste kansen aan onze zjjde zijn. Uit het bovenstaande make men niet op, dat wjj de meening zijn toegedaan, dat de Tweede Kamer bij de verwerping der motie I overtuigd was van de billijkheid der Zuidhol- zich jarenlang groote landsche eischen of geleid werd door pure be- Ijjke gevolgtrekking is niet uit de discussie te maken. De Kamer heeft zich over de Zuid hollandsche voorwaarden bjjna niet uitgelaten. Allerlei overwegingen hebben tot de verwer ping der motie geleid. Vooreerst definancieele nood der schatkist, door de Regeering zelve te berde gebrachtdan de mindere noodzake lijkheid Van een nieuwen waterweg, nu de Keulsche vaart verbeterd wordtverder de be wering dat deze waterweg louter van provin ciaal belang is en dergeljjke onjuiste argu menten meer. Wij hebben alleen willen zeggen, dat het feit zelve der verwerping en de wei gering der Regeering om over de geopperde bezwaren heen te stappen, gunstige teekenen zjjn voor de toekomst. Noodig zal het steeds bljjven, dat wjj zelven een wakend oog hou den op onze belangen en dat die, waar het pas geeft, worden voorgestaan en verdedigd. In de eerste plaats hopen wjj, dat Zuid-Hol land zal bljjven volharden in zjjn eischen en wjj mogen verwachten dat de leden der pro vinciale stateu, die met Gouda en omstreken persoonljjk bekend zjjn, voort zullen gaan hun invloed in dat college met denzelfden ijver aan te wenden als lot dus ver. De meeste andere leden kennen den toestand door eigen aan schouwing en persoonlijk onderzoek, zoodat wjj de gegronde verwachting hebben, dat de Staten van ons gewest hunne meening niet zullen opgeven. De zaak is in goede handen; dit geeft moed voor de toekomst. GOUDA, 25 Maart 1884. In de hedenmiddag gebonden zitting van den ge meenteraad zijn aangenomen de voorstellen: 1. tot wijziging der begrooting van het Burger de nieuwe waterweg komt, Armbestuur, dienst 1883. - - - 2. tot wijziging der begrooting van het Bestede- lingenhuis dienst 1883. 3. tot wijziging der Gemeen te-begrooting, dienst 1883. Op het adres van J. Blom en anderen houdende verzoek om te worden vrijgesteld van de betaling van hondenbelasting, werd op voorstel van B. en W. afwijzend beschikt. Onder de ingekomen stukken waren 1. Het ontwerp-kohier van de pl. dir. belasting °P 2. Eene missive van Gedeputeerde Staten, hou dende aanmerkingen op de voor eenigen tijd ge maakte Verordening op de trambanen binnen deze gemeente, benevens een rapport van de Commissie voor de Strafverordeningen, waarin wordt voorge steld bedoelde Verordening te wijzigen. 3« Een aanbeveling voor regentes van het Wees- en Aelmoeseniershuis, ter vervulling der vacature, ontstaan door het overlijden van Mevr, de wed. Dijxhoorn, geb. van Bentum, waarop voorkomen Mevr. A. W. de JongSchotsman en Mevr. E. van MilligenDronckers. 4. Eene missive van den heer J. A. de Bergh, hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant, ter begeleiding van een nr. van dat blad en de aandacht vestigende op een artikel daarin, betrekking hebbende op ffhet behoud van bet gezicht* in het belang der leer lingen aan de verschillende inrichtingen van onderwijs. Deze stukken werden ter visie gelegd. Tot Lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs werd benoemd de heer Mr. J. Fortuyn Droogleever. Door het breken van den reep van een der Stoomhei- machines, werkzaam aan de Stearine Kaarsenfabriek „Gouda* heeft de persoon van J. S., van Capelle a/d IJsel, het ongeluk gehad gisteren morgen zjjn rechterarm te verbrijzelen, waarna hij naar het St. Catharina Gasthuis is overgebracht. j overtuigd hebben getroost. Hetzelfde langstelling in de Gouwestreek. Eene derge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1884 | | pagina 1